Strona g堯wna O szkole Historia szko造 Izba Pami璚i Galeria zdj耩 Ksi璕a Go軼i Kontakt | |  
Nawigacja
SZKOx
  Koncepcja pracy szko造
  Z 篡cia szko造
  Kalendarz
  Konkursy
  安ietlica
  Biblioteka
  Wewnatrzszkole ocenianie i promowanie
  Zarzadzenia Dyrektora szko造
  Statut szkoly
  Dni wolne
  Program profilaktyczno - wychowawczy
  SPRAWOZDANIA

PRZEDSZKOLE
  2016/2017
  2015/2016
  2014/2015
  2013/2014
  2012/2013
  Podr璚zniki
  Statut przedszkola

SPORT
  Sport w naszej szkole
  Konkurs na sportowca szko造
  Zawody 2012/2013
  WF z Klas

PEDAGOG
  Pedagog
  Biofeedback
  Porady dla rodzic闚

NAUCZYCIELE
  Dyrektor
  Grono Pedagogiczne
  Podr璚zniki
  Dy簑ry nauczycieli

UCZNIOWIE
  Plan lekcji
  Ma造 Samorz康 Szkolny
  Samorz康 uczniowski
  Prace uczni闚
  Zaj璚ia pozalekcyjne
  Konkurs na naj豉dniejszy zeszyt - regulamin

RODZICE
  Rada Rodzic闚
  Og這szenia
  Polisa i likwidacja szk鏚
  Harmonogram spotka z rodzicami
  Program dokumenty

Kryteria ocen z poszczeg鏊nych przedmiot闚

ARTYKUΧ

Archiwum
  ROK SZKOLNY 2012/2013
  ROK SZKOLNY 2011/2012
  ROK SZKOLNY 2010/11
  ROK SZKOLNY 2013/14

Ostatnie Artyku造
Brak zawarto軼i dla tego panelu
[Rozmiar: 418 bajt闚]informatyka

Przedmiotowy system oceniania z Informatyki klasy 4

 

Przedmiotowy system oceniania (PSO) to podstawowe zasady wewn徠rzszkolnego oceniania uczni闚 z danego przedmiotu. Jest zgodny z podstaw programow oraz wewn徠rzszkolnym systemem oceniania (WSO).

 

1. Og鏊ne zasady oceniania uczni闚

1.      Ocenianie osi庵ni耩 edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela post瘼闚 w opanowaniu przez ucznia wiadomo軼i i umiej皻no軼i. Nauczyciel powinien analizowa i ocenia poziom wiedzy i umiej皻no軼i ucznia w stosunku do wymaga edukacyjnych wynikaj帷ych z podstawy programowej i realizowanych w szkole program闚 nauczania (opracowanych zgodnie z podstaw programow danego przedmiotu).

2.      Nauczyciel ma za zadanie:

        informowa ucznia o poziomie jego osi庵ni耩 edukacyjnych oraz o post瘼ach w tym zakresie,

        pomaga uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju,

        motywowa ucznia do dalszych post瘼闚 w nauce,

        informowa rodzic闚 (opiekun闚 prawnych) o post瘼ach, trudno軼iach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.

3.      Oceny s jawne dla ucznia i jego rodzic闚 (opiekun闚 prawnych).

4.      Na wniosek ucznia lub jego rodzic闚 (opiekun闚 prawnych) nauczyciel uzasadnia ocen w spos鏏 okre郵ony w statucie szko造.

5.      5.Na wniosek ucznia lub jego rodzic闚 (opiekun闚 prawnych) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne s udost瘼niane do wgl康u uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym).

6.      Szczeg馧owe warunki i spos鏏 oceniania wewn徠rzszkolnego okre郵a statut szko造.

 

2. Kryteria oceniania poszczeg鏊nych form aktywno軼i

Ocenie podlegaj: sprawdziany, kartk闚ki, 獞iczenia praktyczne, odpowiedzi ustne, prace domowe, praca na lekcji, prace dodatkowe oraz szczeg鏊ne osi庵ni璚ia.

1.      Sprawdziany mog wymaga zapisania odpowiedzi na wydrukowanym arkuszu lub sprawdza praktyczne umiej皻no軼i na komputerze, a ich celem jest weryfikacja wiadomo軼i i umiej皻no軼i ucznia po realizacji dzia逝 podr璚znika.

        Sprawdzian planuje si na zako鎍zenie dzia逝.

        Ucze jest informowany o planowanym sprawdzianie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (je郵i WSO nie reguluje tego inaczej).

        Przed sprawdzianem nauczyciel podaje jego zakres programowy.

        Sprawdzian mo瞠 poprzedza lekcja powt鏎zeniowa, podczas kt鏎ej nauczyciel zwraca uwag uczni闚 na najwa積iejsze zagadnienia z danego dzia逝.

        Regu造 uzasadniania oceny ze sprawdzianu, jej poprawy oraz spos鏏 przechowywania sprawdzian闚 s zgodne z WSO.

        Sprawdzian pozwala zweryfikowa wiadomo軼i i umiej皻no軼i na wszystkich poziomach wymaga edukacyjnych, od koniecznego do wykraczaj帷ego.

        Zasady przeliczania oceny punktowej na stopie szkolny s zgodne z WSO.

• Zadania ze sprawdzianu s przez nauczyciela omawiane i poprawiane po oddaniu prac.

2.      Kartk闚ki s przeprowadzane w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomo軼i i umiej皻no軼i ucznia z zakresu programowego ostatnich jednostek lekcyjnych (maksymalnie trzech).

        Nauczyciel nie ma obowi您ku uprzedzania uczni闚 o terminie i zakresie programowym kartk闚ki.

        Kartk闚ka powinna by tak skonstruowana, aby ucze m鏬 wykona wszystkie polecenia w czasie nie d逝窺zym ni 15 minut.

        Kartk闚ka jest oceniana w skali punktowej, a liczba punkt闚 jest przeliczana na ocen zgodnie z zasadami WSO.

        Zasady przechowywania kartk闚ek reguluje WSO.

3.      鑿iczenia praktyczne obejmuj zadania praktyczne, kt鏎e ucze wykonuje podczas lekcji. Oceniaj帷 je, nauczyciel bierze pod uwag:

        warto嗆 merytoryczn,

        stopie zaanga穎wania w wykonanie 獞iczenia,

        dok豉dno嗆 wykonania polecenia,

        staranno嗆 i estetyk.

4.      Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego dzia逝. Oceniaj帷 j, nauczyciel bierze pod uwag: • zgodno嗆 wypowiedzi z postawionym pytaniem,

        w豉軼iwe pos逝giwanie si poj璚iami,

        zawarto嗆 merytoryczn wypowiedzi,

        spos鏏 formu這wania wypowiedzi.

5.      Praca domowa jest pisemn lub ustn form 獞iczenia umiej皻no軼i i utrwalania wiadomo軼i zdobytych przez ucznia podczas lekcji.

        Prac domow ucze wykonuje na komputerze, w zeszycie lub w innej formie zleconej przez nauczyciela.

        Brak pracy domowej jest oceniany zgodnie z umow mi璠zy nauczycielem a uczniami, z uwzgl璠nieniem zapis闚 WSO.

        B喚dnie wykonana praca domowa jest dla nauczyciela sygna貫m m闚i帷ym o konieczno軼i wprowadzenia dodatkowych 獞icze utrwalaj帷ych umiej皻no軼i i nie mo瞠 by oceniona negatywnie.

        Przy wystawianiu oceny za prac domow nauczyciel bierze pod uwag

        samodzielno嗆, poprawno嗆 i estetyk wykonania.

6.      Aktywno嗆 i praca ucznia na lekcji s oceniane (je郵i WSO nie stanowi inaczej), zale積ie od ich charakteru, za pomoc plus闚 i minus闚 lub oceny.

        Plus ucze mo瞠 uzyska m.in. za samodzielne wykonanie kr鏒kiej pracy na lekcji, kr鏒k poprawn odpowiedź ustn, aktywn prac w grupie, pomoc kole瞠雟k na lekcji przy rozwi您ywaniu problemu, przygotowanie do lekcji.

        Minus ucze mo瞠 uzyska m.in. za nieprzygotowanie do lekcji (np. brak podr璚znika, zeszytu, plik闚 potrzebnych do wykonania zadania), brak zaanga穎wania na lekcji.

        Spos鏏 przeliczania plus闚 i minus闚 na oceny jest zgodny z umow mi璠zy nauczycielem a uczniami, z uwzgl璠nieniem zapis闚 WSO.

7.      Prace dodatkowe obejmuj dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczni闚, prace projektowe wykonane indywidualnie lub zespo這wo, wykonanie pomocy naukowych, prezentacji. Oceniaj帷 ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwag m.in.:

        warto嗆 merytoryczn pracy,

        stopie zaanga穎wania w wykonanie pracy,

        estetyk wykonania,

        wk豉d pracy ucznia,

        spos鏏 prezentacji,

        oryginalno嗆 i pomys這wo嗆 pracy.

8.      Szczeg鏊ne osi庵ni璚ia uczni闚, w tym udzia w konkursach przedmiotowych (szkolnych i mi璠zyszkolnych), s oceniane zgodnie z zasadami zapisanymi w WSO.

 

3. Kryteria wystawiania ocen po I semestrze oraz na koniec roku szkolnego

 

1.      Klasyfikacje semestralna i roczna polegaj na podsumowaniu osi庵ni耩 edukacyjnych ucznia oraz ustaleniu oceny klasyfikacyjnej.

2.      Zgodnie z zapisami WSO nauczyciele i wychowawcy na pocz徠ku ka盥ego roku szkolnego informuj uczni闚 oraz ich rodzic闚 (opiekun闚 prawnych) o:

        wymaganiach edukacyjnych niezb璠nych do uzyskania poszczeg鏊nych 鈔鏚rocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z informatyki,

        sposobach sprawdzania osi庵ni耩 edukacyjnych uczni闚,

        warunkach i trybie uzyskania wy窺zej ni przewidywana oceny klasyfikacyjnej,

        trybie odwo造wania od wystawionej oceny klasyfikacyjnej

3.      Przy wystawianiu ocen 鈔鏚rocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwag stopie opanowania poszczeg鏊nych dzia堯w tematycznych, oceniany na podstawie wymienionych w punkcie 2 (Kryteria oceniania poszczeg鏊nych form aktywno軼i) r騜nych form sprawdzania wiadomo軼i i umiej皻no軼i. Szczeg馧owe kryteria wystawiania oceny klasyfikacyjnej okre郵a WSO.

 

4. Zasady uzupe軟iania brak闚 i poprawiania ocen

 

1.      Sprawdziany s obowi您kowe. Oceny ze sprawdzian闚 uczniowie mog poprawia raz w semestrze, po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem.

2.      Ocen ze sprawdzian闚 wy窺zych ni ocena dopuszczaj帷a nie mo積a poprawi.

3.      Ocen z kartk闚ek, odpowiedzi ustnych i 獞icze praktycznych nie mo積a poprawi.

4.      Nauczyciel informuje ucznia o otrzymanej ocenie z ostatniej pracy bezpo鈔ednio po jej wystawieniu.

5.      Rodzice (opiekunowie prawni) mog uzyska szczeg馧owe informacje o wynikach i post瘼ach w pracy ucznia podczas indywidualnych kontakt闚 z nauczycielem (wed逝g harmonogramu spotka przyj皻ego przez szko喚).

6.      Ucze ma obowi您ek uzupe軟i braki w wiedzy i umiej皻no軼iach (wynikaj帷e np. z nieobecno軼i), bior帷 udzia w zaj璚iach wyr闚nawczych lub drog indywidualnych konsultacji z nauczycielem (tak瞠 online).

7.      W przypadku ponad 50% nieusprawiedliwionych nieobecno軼i na zaj璚iach, kt鏎e uniemo磧iwi造 uzyskanie przez ucznia oceny semestralnej lub ko鎍owej, nale篡 stosowa przepisy WSO.

8.      Spos鏏 poprawiania klasyfikacyjnej oceny semestralnej lub rocznej reguluj przepisy WSO i rozporz康zenia MEN.

 

5. Zasady badania wynik闚 nauczania

 

1.      Badanie wynik闚 nauczania ma na celu diagnozowanie efekt闚 kszta販enia.

2.      Badanie to odbywa si w trzech etapach:

        diagnozy wst瘼nej,

        diagnozy na zako鎍zenie I semestru nauki,

        diagnozy na koniec roku szkolnego

3.      Oceny uzyskane przez uczni闚 podczas tych diagnoz nie maj wp造wu na oceny semestraln i roczn.

 

6. Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie 4 szko造 podstawowej

 

1.      W zakresie rozumienia, analizowania i rozwi您ywania problem闚 ucze:

        analizuje problem opisany w zadaniu, okre郵a cel do osi庵ni璚ia i opracowuje rozwi您anie zadania,

        wyr騜nia kroki prowadz帷e do rozwi您ania zadania,

        formu逝je algorytmy okre郵aj帷e sterowanie obiektem na ekranie.

2.      W zakresie programowania i rozwi您ywania problem闚 z wykorzystaniem komputera i innych urz康ze cyfrowych ucze:

        tworzy ilustracje w edytorze grafiki – u篡wa r騜nych narz璠zi, stosuje przekszta販enia obrazu, uzupe軟ia grafik tekstem,

        wybiera odpowiednie narz璠zia edytora gra ki potrzebne do wykonania rysunku,

        pracuje w kilku oknach edytora grafiki,

        dopasowuje rozmiary obrazu do danego zadania,

        tworzy animacje i gry w wizualnym j瞛yku programowania,

        buduje skrypty okre郵aj帷e spos鏏 sterowania postaci na ekranie,

        wykorzystuje polecenia sekwencyjne, warunkowe i iteracyjne,

        programuje konsekwencje zaj軼ia zdarze,

        sprawdza, czy z budowane skrypty dzia豉j zgodnie z oczekiwaniami, poprawia ewentualne b喚dy,

        obja郾ia zasad dzia豉nia zbudowanych skrypt闚,

        tworzy dokumenty tekstowe,

        wymienia zasady formatowania tekstu i stosuje je podczas sporz康zania dokument闚,

        wymienia i stosuje skr鏒y klawiszowe u豉twiaj帷e prac na komputerze,

        wkleja do dokumentu obrazy skopiowane z internetu,

        wstawia do dokumentu tekstowego obiekty WordArt,

        tworzy w dokumentach listy numerowane i punktowane,

        tworzy w dokumentach listy wielopoziomowe,

        zapisuje efekty w pracy w wyznaczonym miejscu,

        porz康kuje zasoby w komputerze lub innych urz康zeniach.

3.      W zakresie pos逝giwania si komputerem, urz康zeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi ucze:

        w豉軼iwie interpretuje komunikaty komputera i prawid這wo na nie reaguje,

        wykorzystuje pomoc dost瘼n w programach,

        w豉軼iwie zapisuje i przechowuje swoje prace wykonane na komputerze,

        tworzy struktur folder闚, w kt鏎ych b璠zie przechowywa swoje pliki,

        porz康kuje pliki i foldery,

        rozpoznaje najpopularniejsze formaty zapisu plik闚,

        omawia przeznaczenie element闚, z kt鏎ych zbudowany jest komputer,

        wymienia i klasy kuje przeznaczenie urz康ze wej軼ia i wyj軼ia,

        pos逝guje si r騜nymi no郾ikami danych,

        wyszukuje informacje w internecie, korzystaj帷 z r騜nych stron internetowych,

        selekcjonuje materia造 znalezione w sieci.

4.      W zakresie rozwijania kompetencji spo貫cznych ucze:

        uczestniczy w pracy grupowej, wykonuj帷 zadania i realizuj帷 projekty,

        dba o w豉軼iwy podzia obowi您k闚 podczas pracy w grupie,

        przestrzega zasad obowi您uj帷ych podczas wsp馧pracy z innymi,

        wymienia zawody oraz sytuacje z 篡cia codziennego, w kt鏎ych s wykorzystywane umiej皻no軼i informatyczne.

5.      W zakresie przestrzegania praw i zasad bezpiecze雟twa ucze:

        wymienia zagro瞠nia wynikaj帷e z niew豉軼iwego korzystania z komputera,

        przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze,

        chroni komputer przed zagro瞠niami p造n帷ymi z internetu,

        stosuje zasady bezpiecznego korzystania z internetu,

        wymienia osoby i instytucje, do kt鏎ych mo瞠 zwr鏂i si o pomoc w przypadku poczucia zagro瞠nia, przestrzega praw autorskich, wykorzystuj帷

 

Przedmiotowy system oceniania z Informatyki dla klasy 5


Przedmiotowy system oceniania (PSO) to podstawowe zasady wewn徠rzszkolnego oceniania uczni闚 z danego przedmiotu. Jest  zgodny z podstaw programow oraz wewn徠rzszkolnym systemem oceniania (WSO) obowi您uj帷ym w szkole.

I.                   Og鏊ne zasady oceniania uczni闚

1.  Ocenianie osi庵ni耩 edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela post瘼闚 w opanowaniu przez ucznia wiadomo軼i i umiej皻no軼i. Nauczyciel powinien analizowa i ocenia poziom wiedzy i umiej皻no軼i ucznia w stosunku do wymaga edukacyjnych wynikaj帷ych z podstawy programowej i realizowanych w szkole program闚 nauczania (opracowanych zgodnie z podstaw programow danego przedmiotu).

2.  Nauczyciel ma za zadanie:

   informowa ucznia o poziomie jego osi庵ni耩 edukacyjnych oraz o post瘼ach w tym zakresie,

·   udziela uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu jego rozwoju,

·   motywowa ucznia do dalszych post瘼闚 w nauce,

·   dostarcza rodzicom/opiekunom prawnym informacji o post瘼ach, trudno軼iach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.

3. Oceny s jawne dla ucznia i jego rodzic闚/opiekun闚 prawnych.

4. Na wniosek ucznia lub jego rodzic闚/opiekun闚 prawnych nauczyciel uzasadnia ustalon ocen w spos鏏 okre郵ony w statucie szko造.

5. Na wniosek ucznia lub jego rodzic闚/opiekun闚 prawnych sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne s udost瘼niane do wgl康u uczniowi lub jego rodzicom/opiekunom prawnym.

6. Szczeg馧owe warunki i spos鏏 oceniania wewn徠rzszkolnego okre郵a statut szko造.

II.                Kryteria oceniania poszczeg鏊nych form aktywno軼i

Ocenie podlegaj: prace klasowe (sprawdziany), testy online, kartk闚ki, 獞iczenia praktyczne, odpowiedzi ustne, prace domowe, praca ucznia na lekcji, prace dodatkowe oraz szczeg鏊ne osi庵ni璚ia.

1. Prace klasowe (sprawdziany) s przeprowadzane w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomo軼i i umiej皻no軼i ucznia.

·   Prac klasow planuje si na zako鎍zenie dzia逝, kt鏎y obejmuje tre軼i teoretyczne.

·   Ucze jest informowany o planowanej pracy klasowej z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (je郵i WSO nie reguluje tego inaczej).

  Przed prac klasow nauczyciel podaje jej zakres programowy.

  Prac klasow mo瞠 poprzedza lekcja powt鏎zeniowa, podczas kt鏎ej nauczyciel zwraca uwag uczni闚 na najwa積iejsze zagadnienia z danego dzia逝.

  Zasady uzasadniania oceny z pracy klasowej, jej poprawy oraz spos鏏 przechowywania prac klasowych s zgodne z WSO.

  Praca klasowa umo磧iwia sprawdzenie wiadomo軼i i umiej皻no軼i na wszystkich poziomach wymaga edukacyjnych,

   od koniecznego do wykraczaj帷ego.

  Zasady przeliczania oceny punktowej na stopie szkolny s zgodne z WSO.

  Zadania z pracy klasowej s przez nauczyciela omawiane i poprawiane po oddaniu prac.

2. Kartk闚ki s przeprowadzane w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomo軼i i umiej皻no軼i ucznia z zakresu programowego ostatnich jednostek lekcyjnych (maksymalnie trzech).

  Nauczyciel nie ma obowi您ku uprzedzania uczni闚 o terminie i zakresie programowym kartk闚ki.

  Kartk闚ka powinna by tak skonstruowana, aby ucze m鏬 wykona wszystkie polecenia w czasie nie d逝窺zym ni
15 minut.

  Kartk闚ka jest oceniana w skali punktowej, a liczba punkt闚 jest przeliczana na ocen zgodnie z zasadami WSO.

  Zasady przechowywania kartk闚ek reguluje WSO.

3. 鑿iczenia praktyczne obejmuj zadania praktyczne, kt鏎e ucze wykonuje podczas lekcji. Oceniaj帷 je, nauczyciel bierze pod uwag:

  warto嗆 merytoryczn,

·   stopie zaanga穎wania w wykonanie 獞iczenia,

·   dok豉dno嗆 wykonania polecenia,

  staranno嗆 i estetyk.

4. Odpowied ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego dzia逝. Oceniaj帷 j, nauczyciel bierze pod uwag:

  zgodno嗆 wypowiedzi z postawionym pytaniem,

  w豉軼iwe pos逝giwanie si poj璚iami,

  zawarto嗆 merytoryczn wypowiedzi,

  spos鏏 formu這wania wypowiedzi.

5. Praca domowa jest pisemn lub ustn form 獞iczenia umiej皻no軼i i utrwalania wiadomo軼i zdobytych przez ucznia podczas lekcji.

  Prac domow ucze wykonuje na komputerze (i zapisuje j w odpowiednim miejscu wskazanym przez nauczyciela,            np. w Teczce ucznia), w zeszycie, w zbiorze zada lub w formie zleconej przez nauczyciela.

  Brak pracy domowej jest oceniany zgodnie z umow mi璠zy nauczycielem a uczniami, z uwzgl璠nieniem zapis闚 WSO.

  B喚dnie wykonana praca domowa jest dla nauczyciela sygna貫m m闚i帷ym o konieczno軼i wprowadzenia dodatkowych

   獞icze utrwalaj帷ych umiej皻no軼i i nie mo瞠 by oceniona negatywnie.

  Przy wystawianiu oceny za prac domow nauczyciel bierze pod uwag samodzielno嗆, poprawno嗆 i estetyk wykonania.

6. Aktywno嗆 i praca ucznia na lekcji s oceniane (je郵i WSO nie stanowi inaczej), zale積ie od ich charakteru, za pomoc plus闚 i minus闚.

  Plus ucze mo瞠 uzyska m.in. za samodzielne wykonanie kr鏒kiej pracy na lekcji, kr鏒k poprawn odpowied ustn, aktywn prac w grupie, pomoc kole瞠雟k na lekcji przy rozwi您ywaniu problemu, przygotowanie do lekcji.

  Minus ucze mo瞠 uzyska m.in. za brak przygotowania do lekcji (np. brak podr璚znika, zeszytu, plik闚 potrzebnych do wykonania zadania), brak zaanga穎wania na lekcji.

  Spos鏏 przeliczania plus闚 i minus闚 na oceny jest zgodny z umow mi璠zy nauczycielem a uczniami, z uwzgl璠nieniem zapis闚 WSO.

7. Prace dodatkowe obejmuj dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczni闚, prace projektowe wykonane indywidualnie lub zespo這wo, przygotowanie gazetki szkolnej, wykonanie pomocy naukowych, prezentacji (np. multimedialnej). Oceniaj帷 ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwag m.in.:

  warto嗆 merytoryczn pracy,

·   stopie zaanga穎wania w wykonanie pracy,

  estetyk wykonania,

  wk豉d pracy ucznia,

  spos鏏 prezentacji,

  oryginalno嗆 i pomys這wo嗆 pracy.

8. Szczeg鏊ne osi庵ni璚ia uczni闚, w tym udzia w konkursach przedmiotowych (szkolnych i mi璠zyszkolnych), s oceniane zgodnie z zasadami zapisanymi w WSO.

III.             Kryteria wystawiania oceny po I semestrze oraz na koniec roku szkolnego

 

1. Klasyfikacja semestralna i roczna polega na podsumowaniu osi庵ni耩 edukacyjnych ucznia oraz ustaleniu oceny klasyfikacyjnej.

2. Zgodnie z zapisami WSO nauczyciele i wychowawcy na pocz徠ku ka盥ego roku szkolnego informuj uczni闚 oraz ich rodzic闚/opiekun闚 prawnych o:

  wymaganiach edukacyjnych niezb璠nych do uzyskania poszczeg鏊nych 鈔鏚rocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zaj耩 komputerowych,

  sposobach sprawdzania osi庵ni耩 edukacyjnych uczni闚,

  warunkach i trybie uzyskania wy窺zej ni przewidywana oceny klasyfikacyjnej,

  trybie odwo造wania od wystawionej oceny klasyfikacyjnej.

3. Przy wystawianiu oceny 鈔鏚rocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwag stopie opanowania poszczeg鏊nych dzia堯w

tematycznych, oceniany na podstawie wymienionych w punkcie II r騜nych form sprawdzania wiadomo軼i i umiej皻no軼i. Szczeg馧owe kryteria wystawiania oceny klasyfikacyjnej okre郵a WSO.

IV.             Zasady uzupe軟iania brak闚 i poprawiania ocen

 

1. Sprawdziany teoretyczne lub sprawdziany praktycznych umiej皻no軼i pracy na komputerze s obowi您kowe. Oceny z tych sprawdzian闚 uczniowie mog poprawia raz w semestrze, po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem.

2. Oceny ze sprawdzian闚 praktycznych i teoretycznych wy窺ze ni ocena dopuszczaj帷a nie podlegaj poprawie.

3. Ocen z kartk闚ek, odpowiedzi ustnych i 獞icze praktycznych nie mo積a poprawi.

4. Nauczyciel informuje ucznia o otrzymanej ocenie z bie膨cej pracy bezpo鈔ednio po jej wystawieniu.

5. Rodzice/opiekunowie prawni mog uzyska szczeg馧owe informacje o wynikach i post瘼ach w pracy ucznia podczas indywidualnych kontakt闚 z nauczycielem (wed逝g harmonogramu spotka przyj皻ego przez szko喚).

6. Ucze ma obowi您ek uzupe軟i braki w wiedzy i umiej皻no軼iach (wynikaj帷e np. z nieobecno軼i), bior帷 udzia w zaj璚iach wyr闚nawczych lub drog indywidualnych konsultacji z nauczycielem (tak瞠 online).

7. W przypadku ponad 50% nieusprawiedliwionych nieobecno軼i na zaj璚iach, kt鏎e uniemo磧iwi造 uzyskanie przez ucznia oceny semestralnej lub ko鎍owej, nale篡 stosowa przepisy WSO.

8. Spos鏏 poprawiania klasyfikacyjnej oceny semestralnej lub rocznej reguluj przepisy WSO i rozporz康zenia MEN.

V.                Zasady badania wynik闚 nauczania

1. Badanie wynik闚 nauczania ma na celu diagnozowanie efekt闚 kszta販enia.

2. Badanie to odbywa si w trzech etapach:

  diagnozy wst瘼nej,

  diagnozy na zako鎍zenie I semestru nauki,

  diagnozy na koniec roku szkolnego.

3. Oceny uzyskane przez uczni闚 podczas tych diagnoz nie maj wp造wu na ocen semestraln i roczn.

 

VI.             Wymagania edukacyjne z zaj耩 komputerowych w klasie 5 szko造 podstawowej

 

1.      W zakresie opracowywania tekst闚 w programie Word ucze:

opracowuje i redaguje teksty, wykorzystuj帷 liczne funkcje edytora tekstu,

wyja郾ia i stosuje zasady poprawnego formatowania tekst闚,

wykorzystuje w dokumentach listy numerowane i wielopoziomowe,

dodaje do tekstu grafiki i formatuje je,

zapisuje informacje tekstowe w tabelach i je formatuje,

zna i stosuje skr鏒y klawiszowe u豉twiaj帷e prac w edytorze tekstu,

• tworzy dokumenty z wykorzystaniem us逝gi OneDrive i udost瘼nia je innym u篡tkownikom,

zapisuje prace wykonane w edytorze tekstu.

 

2.      W zakresie opracowywania prezentacji multimedialnych w programie PowerPoint ucze:

 

wyja郾ia i stosuje zasady tworzenia przejrzystych prezentacji multimedialnych,

opracowuje prezentacje multimedialne,

• tworzy album fotograficzny,

stosuje w prezentacji animacje obiekt闚, dodaje do nich d德i瘯 i pliki wideo,

formatuje obrazy oraz pliki d德i瘯owe i wideo stawione do prezentacji,

zapisuje stworzone prezentacje i odtwarza je.

 

3.      W zakresie opracowywania program闚 w programie Logomocja ucze:

obja郾ia interfejs programu,

wymienia i stosuje komendy programu,

rysuje figury geometryczne z zastosowaniem polece pierwotnych oraz procedur,

stosuje r騜norodne kolory do rysowania i wype軟iania kolorem tworzonych obraz闚,

zapisuje procedury ze zmienn.

 

VII.          Wymagania na poszczeg鏊ne oceny

1. Wymagania konieczne (na ocen dopuszczaj帷) obejmuj wiadomo軼i i umiej皻no軼i umo磧iwiaj帷e uczniowi dalsz nauk, bez kt鏎ych nie jest w stanie zrozumie kolejnych zagadnie omawianych na lekcjach i wykonywa prostych zada nawi您uj帷ych do 篡cia codziennego.

Ucze:

·   wymienia zasady bezpiecze雟twa obowi您uj帷e w pracowni i stosuje je w codziennej pracy przy komputerze,

·   wymienia i stosuje podstawowe skr鏒y klawiszowe: kopiuj, wklej, zapisz,

·   z pomoc nauczyciela tworzy plan pracy bez u篡cia list numerowanych,

·   z pomoc nauczyciela tworzy plan lekcji na bazie tabeli,

·   rozpoznaje podstawowe opcje formatowania tekstu dekoracyjnego i modyfikuje tekst dekoracyjny,

·   uruchamia opcj OneDrive,

·   odtwarza prezentacj,

·   wybiera motyw i wpisuje tytu prezentacji,

·   tworzy Album fotograficzny i wstawia do niego zdj璚ie,

·   dodaje nowe slajdy do prezentacji, wstawia do niej zdj璚ia i zmienia ich wielko嗆,

·   z pomoc nauczyciela dodaje d德i瘯 do prezentacji,

·   wymienia zastosowania animacji w prezentacji i odnajduje w programie kart Animacje,

·   uruchamia program Logomocja i omawia jego interfejs,

·   wprawia 鄴逕ia w ruch,

·   wyja郾ia, co to jest procedura,

·    podaje polecenie, kt鏎e pozwala wype軟i figur kolorem,

·   z pomoc nauczyciela wyja郾ia na przyk豉dzie poj璚ie zmiennej.

2. Wymagania podstawowe (na ocen dostateczn) obejmuj wiadomo軼i i umiej皻no軼i stosunkowo 豉twe do opanowania, przydatne w 篡ciu codziennym, bez kt鏎ych nie jest mo磧iwe kontynuowanie dalszej nauki.

Ucze (opr鏂z spe軟ienia wymaga koniecznych):

·   wyr騜nia graficznie tytu i zapisuje tekst z podzia貫m na akapity,

·   tworzy plan pracy wy陰cznie przy u篡ciu listy numerowanej,

·   samodzielnie tworzy plan lekcji z wykorzystaniem tabeli,

·   stosuje opcje obramowania i t豉 strony,

·   wymienia zastosowania opcji OneDrive,

·   w prezentacji zmienia schemat kolor闚 motyw闚 i dodaje kolejne slajdy,

·   dodaje tytu Albumu fotograficznego i podpisy pod zdj璚iami,

·   stosuje przej軼ia mi璠zy slajdami,

·   wstawia tekst dekoracyjny,

·   wstawia film do prezentacji,

·   dodaje obiekty i podstawowe animacje do prezentacji,

·   rysuje kwadrat i prostok徠 przy u篡ciu wy陰cznie polece pierwotnych lub procedury,

·   zapisuje procedur pozwalaj帷 narysowa kwadrat wype軟iony kolorem,

·   omawia spos鏏 zapisywania podstawowych dzia豉 matematycznych i wpisywania tekstu.

 

3. Wymagania rozszerzaj帷e (na ocen dobr) obejmuj wiadomo軼i i umiej皻no軼i o 鈔ednim stopniu trudno軼i, kt鏎e s przydatne na kolejnych poziomach kszta販enia.

Ucze (opr鏂z spe軟ienia wymaga koniecznych i podstawowych):

·   stosuje podstawowe elementy formatowania (np. pogrubienie, pochylenie), dodaje nag堯wek i zdj璚ie do tekstu,

·   tworzy scenariusz przy u篡ciu jednopoziomowej listy numerowanej z wykorzystaniem styl闚,

·   projektuje uk豉d i styl tabeli, korzystaj帷 z dost瘼nych opcji,

·   formatuje obraz za pomoc styl闚 i wykorzystuje opcj Kszta速y,

·   stosuje opcj OneDrive do tworzenia i udost瘼niania dokument闚,

·   wstawia grafik do prezentacji,

·   formatuje zdj璚ia z wykorzystaniem opcji Korekty, Kolor i Efekty artystyczne,

·   rozpoznaje rodzaje animacji i stosuje animacje do obiekt闚 w prezentacji,

·   modyfikuje parametry odtwarzania dodanego d德i瘯u, filmu oraz animacji,

·   rysuje kwadrat i prostok徠 przy u篡ciu powt鏎zenia,

·   pisze procedury umo磧iwiaj帷e rysowanie innych figur ni kwadrat i prostok徠,

·   zapisuje procedur rysuj帷 rozet,

·   modyfikuje polecenia w procedurze rysowania figury geometrycznej tak, aby uzyskiwa r騜ne figury o r騜nych kolorach konturu i wype軟ienia,

·   rysuje mozaik z這穎n z jednakowych podstawowych figur w takim samym kolorze,

·   wyja郾ia mechanizm procedury ze zmienn,

·   zapisuje poprawn procedur z parametrem.

 

4. Wymagania dope軟iaj帷e (na ocen bardzo dobr) obejmuj wiadomo軼i i umiej皻no軼i z這穎ne, o wy窺zym stopniu trudno軼i, wykorzystywane do rozwi您ywania zada problemowych.

 

Ucze (opr鏂z spe軟ienia wymaga koniecznych, podstawowych i rozszerzaj帷ych):

·   formatuje prac pisemn, nadaj帷 jej estetyczny wygl康, zgodny z zasadami pisania tekst闚,

·   zamieszcza w pracy zdj璚ie i informacj o jego 廝鏚le,

·   tworzy przejrzysty i czytelny plan pracy z wykorzystaniem wielopoziomowych list numerowanych,

·   modyfikuje styl tabeli, dostosowuj帷 go do w豉snych potrzeb,

·   przygotowuje estetyczn, sp鎩n prac z wykorzystaniem dost瘼nych opcji formatowania tekstu dekoracyjnego, ilustracji, uk豉du strony i kszta速闚,

·   wykorzystuje opcj OneDrive do stworzenia prezentacji,

·   tworzy przejrzyst prezentacj z wykorzystaniem grafiki,

·   modyfikuje t這 zdj璚ia i wykorzystuje opcj Kszta速y,

·   tworzy prezentacj, dostosowuj帷 鈔odki wyrazu do przekazywanych tre軼i,

·   zapisuje przygotowan prezentacj jako plik wideo,

·   planuje i tworzy prost animacj,

·   rysuje dowolny wielok徠 r闚noboczny,

·   tworzy skomplikowane rozety przy u篡ciu procedury,

·   samodzielnie rysuje mozaiki z這穎ne z jednakowych figur w r騜nych kolorach,

·   zapisuje procedur 陰cz帷 zmienn i tekst,

·   tworzy procedur z kilkoma parametrami.

5. Wymagania wykraczaj帷e (na ocen celuj帷) obejmuj stosowanie znanych wiadomo軼i i umiej皻no軼i w sytuacjach trudnych, z這穎nych i nietypowych.

 

Przedmiotowy system oceniania z Informatyki klasa 6

 


Przedmiotowy system oceniania (PSO) to podstawowe zasady wewn徠rzszkolnego oceniania uczni闚 z danego przedmiotu. Jest zgodny z podstaw programow oraz wewn徠rzszkolnym systemem oceniania (WSO) obowi您uj帷ym w szkole.

 

I. Og鏊ne zasady oceniania uczni闚

1.  Ocenianie osi庵ni耩 edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela post瘼闚 w opanowaniu przez ucznia wiadomo軼i i umiej皻no軼i. Nauczyciel powinien analizowa i ocenia poziom wiedzy i umiej皻no軼i ucznia w stosunku do wymaga edukacyjnych wynikaj帷ych z podstawy programowej i realizowanych w szkole program闚 nauczania (opracowanych zgodnie z podstaw programow danego przedmiotu).

2.  Nauczyciel ma za zadanie:

   informowa ucznia o poziomie jego osi庵ni耩 edukacyjnych oraz o post瘼ach w tym zakresie,

·   udziela uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu jego rozwoju,

·   motywowa ucznia do dalszych post瘼闚 w nauce,

·   dostarcza rodzicom/opiekunom prawnym informacji o post瘼ach, trudno軼iach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.

3. Oceny s jawne dla ucznia i jego rodzic闚/opiekun闚 prawnych.

4. Na wniosek ucznia lub jego rodzic闚/opiekun闚 prawnych nauczyciel uzasadnia ustalon ocen w spos鏏 okre郵ony w statucie szko造.

5. Na wniosek ucznia lub jego rodzic闚/opiekun闚 prawnych sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne s udost瘼niane do wgl康u uczniowi lub jego rodzicom/opiekunom prawnym.

6. Szczeg馧owe warunki i spos鏏 oceniania wewn徠rzszkolnego okre郵a statut szko造.

 

II. Kryteria oceniania poszczeg鏊nych form aktywno軼i

Ocenie podlegaj: prace klasowe (sprawdziany), testy online, kartk闚ki, 獞iczenia praktyczne, odpowiedzi ustne, prace domowe, praca ucznia na lekcji, prace dodatkowe oraz szczeg鏊ne osi庵ni璚ia.

 

1. Prace klasowe (sprawdziany) s przeprowadzane w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomo軼i i umiej皻no軼i ucznia.

  Prac klasow planuje si na zako鎍zenie dzia逝, kt鏎y obejmuje tre軼i teoretyczne.

·   Ucze jest informowany o planowanej pracy klasowej z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (je郵i WSO nie reguluje             tego inaczej).

  Przed prac klasow nauczyciel podaje jej zakres programowy.

  Prac klasow mo瞠 poprzedza lekcja powt鏎zeniowa, podczas kt鏎ej nauczyciel zwraca uwag uczni闚 na najwa積iejsze zagadnienia z danego dzia逝.

  Zasady uzasadniania oceny z pracy klasowej, jej poprawy oraz spos鏏 przechowywania prac klasowych s zgodne z WSO.

  Praca klasowa umo磧iwia sprawdzenie wiadomo軼i i umiej皻no軼i na wszystkich poziomach wymaga edukacyjnych,

   od koniecznego do wykraczaj帷ego.

  Zasady przeliczania oceny punktowej na stopie szkolny s zgodne z WSO.

  Zadania z pracy klasowej s przez nauczyciela omawiane i poprawiane po oddaniu prac.

2. Kartk闚ki s przeprowadzane w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomo軼i i umiej皻no軼i ucznia z zakresu programowego ostatnich jednostek lekcyjnych (maksymalnie trzech).

  Nauczyciel nie ma obowi您ku uprzedzania uczni闚 o terminie i zakresie programowym kartk闚ki.

  Kartk闚ka powinna by tak skonstruowana, aby ucze m鏬 wykona wszystkie polecenia w czasie nie d逝窺zym ni
15 minut.

  Kartk闚ka jest oceniana w skali punktowej, a liczba punkt闚 jest przeliczana na ocen zgodnie z zasadami WSO.

  Zasady przechowywania kartk闚ek reguluje WSO.

3. 鑿iczenia praktyczne obejmuj zadania praktyczne, kt鏎e ucze wykonuje podczas lekcji. Oceniaj帷 je, nauczyciel bierze pod

    uwag:

  warto嗆 merytoryczn,

·   stopie zaanga穎wanie w wykonanie 獞iczenia,

·   dok豉dno嗆 wykonania polecenia,

  staranno嗆 i estetyk.

4. Odpowied ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego dzia逝. Oceniaj帷 j, nauczyciel bierze pod uwag:

  zgodno嗆 wypowiedzi z postawionym pytaniem,

  prawid這we pos逝giwanie si poj璚iami,

  zawarto嗆 merytoryczn wypowiedzi,

  spos鏏 formu這wania wypowiedzi.

5. Praca domowa jest pisemn (praktyczn) form 獞iczenia umiej皻no軼i i utrwalania wiadomo軼i zdobytych przez ucznia podczas lekcji.

  Prac domow ucze wykonuje na komputerze (i zapisuje j w odpowiednim miejscu wskazanym przez nauczyciela,            np. w Teczce ucznia), w zeszycie, w zbiorze zada lub w formie zleconej przez nauczyciela.

  Brak pracy domowej jest oceniany zgodnie z umow mi璠zy nauczycielem a uczniami, z uwzgl璠nieniem zapis闚 WSO.

  B喚dnie wykonana praca domowa jest sygna貫m dla nauczyciela, m闚i帷ym o konieczno軼i wprowadzenia dodatkowych

   獞icze utrwalaj帷ych umiej皻no軼i, i nie mo瞠 by oceniona negatywnie.

  Przy wystawianiu oceny za prac domow nauczyciel bierze pod uwag samodzielno嗆, poprawno嗆 i estetyk wykonania.

6. Aktywno嗆 i praca ucznia na lekcji s oceniane (je郵i WSO nie stanowi inaczej), zale積ie od ich charakteru, za pomoc plus闚

i minus闚.

  Plus ucze mo瞠 uzyska m.in. za samodzielne wykonanie kr鏒kiej pracy na lekcji, kr鏒k poprawn odpowied ustn, aktywn prac w grupie, pomoc kole瞠雟k na lekcji przy rozwi您ywaniu problemu, przygotowanie do lekcji.

  Minus ucze mo瞠 uzyska m.in. za brak przygotowania do lekcji (np. brak podr璚znika multimedialnego, zbioru zada, plik闚 potrzebnych do wykonania zadania), brak zaanga穎wania na lekcji.

  Spos鏏 przeliczania plus闚 i minus闚 na oceny jest zgodny z umow mi璠zy nauczycielem a uczniami, z uwzgl璠nieniem zapis闚 WSO.

7. Prace dodatkowe obejmuj dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczni闚, prace projektowe wykonane indywidualnie lub zespo這wo, przygotowanie gazetki szkolnej, wykonanie pomocy naukowych, prezentacji (np. multimedialnej). Oceniaj帷 ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwag m.in.:

  warto嗆 merytoryczn pracy,

·   stopie zaanga穎wania w wykonanie pracy,

  estetyk wykonania,

  wk豉d pracy ucznia,

  spos鏏 prezentacji,

  oryginalno嗆 i pomys這wo嗆 pracy.

8. Szczeg鏊ne osi庵ni璚ia uczni闚, w tym udzia w konkursach przedmiotowych, szkolnych i mi璠zyszkolnych, s oceniane zgodnie z zasadami zapisanymi w WSO.

 

III. Kryteria wystawiania oceny po I semestrze oraz na koniec roku szkolnego

1. Klasyfikacja semestralna i roczna polega na podsumowaniu osi庵ni耩 edukacyjnych ucznia oraz ustaleniu oceny klasyfikacyjnej.

2. Zgodnie z zapisami WSO nauczyciele i wychowawcy na pocz徠ku ka盥ego roku szkolnego informuj uczni闚 oraz ich rodzic闚/opiekun闚 prawnych o:

  wymaganiach edukacyjnych niezb璠nych do uzyskania poszczeg鏊nych 鈔鏚rocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zaj耩 komputerowych,

  sposobach sprawdzania osi庵ni耩 edukacyjnych uczni闚,

  warunkach i trybie uzyskania wy窺zej ni przewidywana oceny klasyfikacyjnej,

  trybie odwo造wania od wystawionej oceny klasyfikacyjnej.

3. Przy wystawianiu oceny 鈔鏚rocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwag stopie opanowania poszczeg鏊nych dzia堯w

tematycznych, oceniany na podstawie wymienionych w punkcie II r騜nych form sprawdzania wiadomo軼i i umiej皻no軼i. Szczeg馧owe kryteria wystawienia oceny klasyfikacyjnej okre郵a WSO.

IV. Zasady uzupe軟iania brak闚 i poprawiania ocen

1. Sprawdziany teoretyczne lub sprawdziany praktycznych umiej皻no軼i pracy na komputerze s obowi您kowe. Oceny z tych sprawdzian闚 uczniowie mog poprawia raz w semestrze, po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem.

2. Oceny ze sprawdzian闚 praktycznych i teoretycznych wy窺ze ni ocena dopuszczaj帷a nie podlegaj poprawie.

3. Ocen z kartk闚ek, odpowiedzi ustnych i 獞icze praktycznych nie mo積a poprawi.

4. Nauczyciel informuje ucznia o otrzymanej ocenie z bie膨cej pracy bezpo鈔ednio po jej wystawieniu.

5. Rodzice/opiekunowie prawni mog uzyska szczeg馧owe informacje o wynikach i post瘼ach w pracy ucznia podczas indywidualnych kontakt闚 z nauczycielem (wed逝g harmonogramu spotka przyj皻ego przez szko喚).

6. Ucze ma obowi您ek uzupe軟i braki w wiedzy i umiej皻no軼iach, wynikaj帷e np. z nieobecno軼i, bior帷 udzia w zaj璚iach wyr闚nawczych lub drog indywidualnych konsultacji z nauczycielem (tak瞠 online).

7. W przypadku ponad 50% nieusprawiedliwionych nieobecno軼i na zaj璚iach, kt鏎e uniemo磧iwi造 uzyskanie przez ucznia oceny semestralnej lub ko鎍owej, nale篡 stosowa przepisy WSO.

8. Spos鏏 poprawiania klasyfikacyjnej oceny semestralnej lub rocznej reguluj przepisy WSO i rozporz康zenia MEN.

 

V. Zasady badania wynik闚 nauczania

1. Badanie wynik闚 nauczania ma na celu diagnozowanie efekt闚 kszta販enia.

2. Badanie to odbywa si w trzech etapach:

  diagnozy wst瘼nej,

  diagnozy na zako鎍zenie I semestru nauki,

  diagnozy na koniec roku szkolnego.

3. Oceny uzyskane przez uczni闚 podczas tych diagnoz nie maj wp造wu na ocen semestraln i roczn.

VI. Wymagania edukacyjne z zaj耩 komputerowych w klasie 6 szko造 podstawowej

 

1.  W zakresie przygotowywania animacji w programie Pivot Animator ucze:

·   wyja郾ia poj璚ie animacja poklatkowa,

·   tworzy prost animacj metod poklatkow,

·   tworzy i wstawia t這 do animacji,

·   tworzy animacj krok闚 ludzika,

·   tworzy nowe figury w programie Pivot Animator,

·   Ppotrafi wyedytowa figur w programie,

·   tworzy animacj przedstawiaj帷 posta w czapce kucharskiej przygotowuj帷 potraw.

 

2. W zakresie programowania w programie Scratch ucze:

·  zna interfejs programu Scratch,

·  korzysta z galerii duszk闚 i te,

·  zapisuje program online i na komputerze,

·  programuje ruch duszka,

·  programuje sterowanie duszkiem za pomoc klawiszy strza貫k,

·  programuje zdarzenie – spotkanie dw鏂h duszk闚,

·  potrafi zaprogramowa ruch duszka sterowanego klawiszami strza貫k przez labirynt,

·  zna poj璚ie zmiennej, stosuje j w programie,

·  stosuje wsp馧rz璠ne po這瞠nia duszka,

·  programuje rysowanie figur przez duszka z wykorzystaniem p皻li „powt鏎z”,

·  programuje narysowanie rozety z wykorzystaniem zmiennych i p皻li,

·  programuje gr polegaj帷 na klikaniu w wy鈍ietlaj帷e si w losowych miejscach kulki,

·  stosuje zmienne do liczenia punkt闚,

·  tworzy kolejne etapy gry i programuje zmian etapu.

 

 

3. W zakresie opracowywania arkuszy w programie Excel ucze:

·   wyja郾ia poj璚ia: arkusz kalkulacyjny, kom鏎ka, arkusz,

·   potrafi wskaza kom鏎k w skoroszycie wed逝g jej adresu,

·   formatuje kom鏎ki w arkuszu kalkulacyjnym,

·   sortuje dane w tabeli,

·   odr騜nia funkcj od formu造,

·   wpisuje i prawid這wo u篡wa funkcji SUMA,

·   tworzy arkusz, w kt鏎ym mo積a obliczy przyk豉dowy bud瞠t ucznia,

·   przedstawia dane liczbowe za pomoc dobranego wykresu,

·   formatuje wykres.

 

4. W zakresie opracowywania rysunk闚 za pomoc komputera (w programie GIMP) ucze:

·  zna podstawowe narz璠zia programu GIMP,

·  wyja郾ia poj璚ie warstwy w programie graficznym,

·  korzystaj帷 z kilku warstw, rysuje proste rysunki,

·  zmienia kolejno嗆 warstw,

·  korzysta z warstwy tekstowej i zmienia j na warstw graficzn,

·  korzysta z r騜nych opcji zaznaczania obiekt闚,

·  skaluje zaimportowane obrazy,

·  reguluje jasno嗆 i kontrast zaimportowanego zdj璚ia,

·  dokonuje fotomonta簑,

·  wsp馧tworzy obraz, korzystaj帷 ze wszystkich poznanych technik.

 

VII. Wymagania na poszczeg鏊ne oceny

1. Wymagania konieczne (na ocen dopuszczaj帷) obejmuj wiadomo軼i i umiej皻no軼i umo磧iwiaj帷e uczniowi dalsz nauk, bez kt鏎ych ucze nie jest w stanie zrozumie kolejnych zagadnie omawianych na lekcjach i wykonywa prostych zada nawi您uj帷ych do 篡cia codziennego.

Ucze:

· uruchamia program Pivot Animator

· tworzy prost animacj poklatkow w spos鏏 niedok豉dny – z du篡mi odleg這軼iami mi璠zy poszczeg鏊nymi etapami animacji,

· edytuje i wstawia do programu figur,

· uruchamia program Scratch offline lub online,

· wstawia duszka i t這 z galerii w programie Scratch,

· tworzy prosty skrypt poruszaj帷y duszkiem w programie Scratch,

· tworzy rysunek kwadratu w programie Scratch,

· wstawia przygotowane t這 do programu Scratch,

· tworzy skrypt obs逝guj帷y sterowanie duszka za pomoc klawiatury,

· uruchamia program Excel,

· zna i stosuje poj璚ia: arkusz kalkulacyjny, kom鏎ka, wiersz, kolumna, nag堯wek, sortowanie,

· zna poj璚ie formu造 i funkcji,

· z pomoc nauczyciela wprowadza podstawow formu喚 dodawania w programie Excel,

· z pomoc nauczyciela wstawia wykres do arkusza programu Excel,

· przepisuje i uruchamia program pokazany w podr璚zniku,

· z pomoc nauczyciela ucze uruchamia program GIMP,

· wie, jak w陰czy okno warstw w programie GIMP,

· z pomoc nauczyciela tworzy napis w programie GIMP,

· otwiera zdj璚ie w programie GIMP,

· zaznacza obiekt w programie GIMP.

 

2. Wymagania podstawowe (na ocen dostateczn) obejmuj wiadomo軼i i umiej皻no軼i stosunkowo 豉twe do opanowania, przydatne w 篡ciu codziennym, bez kt鏎ych nie jest mo磧iwe kontynuowanie dalszej nauki.

Ucze (opr鏂z spe軟ienia wymaga koniecznych):

· wstawia t這 do programu Pivot Animator,

· tworzy w programie Pivot Animator animacj wi瘯szej szczeg馧owo軼i (dok豉dno軼i ruch闚),

· modyfikuje figur, dodaj帷 przynajmniej cztery nowe elementy w programie Pivot Animator,

· modyfikuje wygl康 duszka w programie Scratch,

· tworzy skrypt obs逝guj帷y zdarzenie spotkania dw鏂h duszk闚, korzystaj帷 z warunku „je瞠li” w programie Scratch,

· tworzy skrypt reagowania duszka na spotkanie ze 軼ian labiryntu,

· tworzy skrypt rysuj帷y inne ni kwadrat figury geometryczne z wykorzystaniem p皻li „powt鏎z”,

· rysuje rozet bez u篡cia zmiennych w programie Scratch,

· stosuje zmienne do liczenia punkt闚 w programowaniu gry,

· korzysta ze wsp馧rz璠nych do okre郵enia po這瞠nia duszka na pocz徠ku ka盥ego etapu gry w Scratchu,

· prze陰cza si mi璠zy arkuszami programu Excel,

· zna zasad adresowania kom鏎ki w programie Excel,

· formatuje nag堯wek tabeli w programie Excel,

· sortuje tabel w programie Excel,

· rozr騜nia funkcj od formu造 w programie Excel,

· dobiera w programie Excel odpowiedni wykres dla okre郵onych danych,

· rozumie poj璚ie warstwy w programie GIMP,

· tworzy now warstw w programie GIMP,

· zna niekt鏎e narz璠zia programu GIMP,

· korzysta z P璠zlaWype軟iania kolorem w programie GIMP,

· rozr騜nia warstw tekstow od graficznej w programie GIMP,

· u篡wa opcji Tekst na zaznaczenie w programie GIMP,

· z pomoc nauczyciela skaluje obraz w programie GIMP,

· reguluje jasno嗆 i kontrast obrazu w programie GIMP,

· zaznacza obiekt w programie GIMP.

 

3. Wymagania rozszerzaj帷e (na ocen dobr) obejmuj wiadomo軼i i umiej皻no軼i o 鈔ednim stopniu trudno軼i, kt鏎e s przydatne na kolejnych poziomach kszta販enia.

Ucze (opr鏂z spe軟ienia wymaga koniecznych i podstawowych):

· tworzy animacj przedstawiaj帷 kroki w spos鏏 schematyczny, bez utrzymywania jednej z ko鎍zyn przy pod這簑,

· u篡wa opcji statyczny/dynamiczny dla modyfikowanych element闚 programu Pivot Animator,

· tworzy dodatkowe elementy wyposa瞠nia kuchni, sk豉dniki potrawy,

· tworzy prost animacj przygotowania posi趾u z wykorzystaniem stworzonych figur,

· tworzy prost gr z reakcj na zderzenie duszk闚,

· tworzy rozet z wykorzystaniem zmiennych i kolor闚 w programie Scratch,

· tworzy dwuetapow gr z przej軼iem duszka przez labirynt w programie Scratch,

· tworzy gr „Kulkoklikacz” zawieraj帷 takie elementy jak: reakcja na klikni璚ie w kulk, zbieranie punkt闚 i kolejne etapy,

· wykorzystuje komunikaty w uruchamianiu poszczeg鏊nych skrypt闚 programu w Scratchu,

· nadaje arkuszowi programu Excel nazw i kolor,

· formatuje w programie Excel kom鏎ki o podanym adresie,

· zna r騜nic w znaczeniu i zapisie zakresu kom鏎ek i pojedynczej kom鏎ki w programie Excel,

· sortuje tabel z wykorzystaniem opcji sortowania programu Excel,

· stosuje formu造 oraz funkcj Suma do oblicze w programie Excel,

· tworzy niepe軟y arkusz programu Excel do obliczenia bud瞠tu domowego,

· formatuje wykres wstawiony w programie Excel,

· w programie GIMP rysuje na r騜nych warstwach,

· zmienia kolejno嗆 warstw w programie GIMP,

· zmienia tryb warstwy z tekstowej na graficzn w programie GIMP,

· zmienia parametry wpisanego tekstu na obrazie utworzonym w programie GIMP,

· wype軟ia zaznaczenie na obrazie utworzonym w programie GIMP,

· u篡wa opcji Dodaj do zaznaczenia w programie GIMP,

· kopiuje i wkleja zaznaczone elementy w programie GIMP.

 

 

4. Wymagania dope軟iaj帷e (na ocen bardzo dobr) obejmuj wiadomo軼i i umiej皻no軼i z這穎ne, o wy窺zym stopniu trudno軼i, wykorzystywane do rozwi您ywania zada problemowych.

 

Ucze (opr鏂z spe軟ienia wymaga koniecznych, podstawowych i rozszerzaj帷ych):

·   tworzy p造nn animacj krok闚 na stworzonym tle w programie Pivot Animator,

·   modyfikuje figury, zmieniaj帷 punkt g堯wny i elementy statyczne/dynamiczne w programie Pivot Animator,

·   tworzy z這穎n animacj przygotowywania potrawy przez kucharza w programie Pivot Animator,

·   u篡wa r騜nych opcji kopiowania i wklejania w programie Excel,

·   stosuje formatowanie warunkowe w programie Excel,

·   tworzy arkusz obliczaj帷y bud瞠t kieszonkowy w programie Excel,

·   stosuje w programie Excel funkcje inne ni Suma, np. 字ednia, Iloczyn,

·   formatuje t這 i inne elementy wykresu w programie Excel,

·   korzysta z r騜nych ustawie p璠zli w programie GIMP,

·   zmienia warto嗆 krycia warstw oraz tryby na這瞠nia warstw w programie GIMP,

·   w programie GIMP wylewa gradient do zaznaczenia,

·   w programie GIMP u篡wa filtr闚: 安iat這 i cie oraz Rzucanie cienia,

·   tw鏎czo eksperymentuje z r騜nymi filtrami w programie GIMP,

·   stosuje filtry i efekty do wklejonych element闚, tworzy z nich kompozycj.

 

5. Wymagania wykraczaj帷e (na ocen celuj帷) obejmuj stosowanie znanych wiadomo軼i i umiej皻no軼i w sytuacjach trudnych, z這穎nych i nietypowych.

 

Flash Zegar
Kalendarz
Wrzesie 2019
Nd Pn Wt Cz Pt Sb
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Pogoda
© meteogroup.pl
Logowanie
Nazwa U篡tkownika

Has這

Zapami皻aj mnieRejestracja
Zapomniane has這?
   Strona g堯wna :: O szkole :: Historia szko造 :: Izba Pami璚i :: Galeria zdj耩 :: Ksi璕a Go軼i :: Kontakt
Copyright © Adam Oleszko - 2010
engine: PHP-Fusion v6.01 || angeltheme by: angelside - okna, imprezy