Strona g堯wna O szkole Historia szko造 Izba Pami璚i Galeria zdj耩 Ksi璕a Go軼i Kontakt | |  
Nawigacja
SZKOx
  Koncepcja pracy szko造
  Z 篡cia szko造
  Kalendarz
  Konkursy
  安ietlica
  Biblioteka
  Wewnatrzszkole ocenianie i promowanie
  Zarzadzenia Dyrektora szko造
  Statut szkoly
  Dni wolne
  Program profilaktyczno - wychowawczy
  SPRAWOZDANIA

PRZEDSZKOLE
  2016/2017
  2015/2016
  2014/2015
  2013/2014
  2012/2013
  Podr璚zniki
  Statut przedszkola

SPORT
  Sport w naszej szkole
  Konkurs na sportowca szko造
  Zawody 2012/2013
  WF z Klas

PEDAGOG
  Pedagog
  Biofeedback
  Porady dla rodzic闚

NAUCZYCIELE
  Dyrektor
  Grono Pedagogiczne
  Podr璚zniki
  Dy簑ry nauczycieli

UCZNIOWIE
  Plan lekcji
  Ma造 Samorz康 Szkolny
  Samorz康 uczniowski
  Prace uczni闚
  Zaj璚ia pozalekcyjne
  Konkurs na naj豉dniejszy zeszyt - regulamin

RODZICE
  Rada Rodzic闚
  Og這szenia
  Polisa i likwidacja szk鏚
  Harmonogram spotka z rodzicami
  Program dokumenty

Kryteria ocen z poszczeg鏊nych przedmiot闚

ARTYKUΧ

Archiwum
  ROK SZKOLNY 2012/2013
  ROK SZKOLNY 2011/2012
  ROK SZKOLNY 2010/11
  ROK SZKOLNY 2013/14

Ostatnie Artyku造
Brak zawarto軼i dla tego panelu
[Rozmiar: 418 bajt闚]Statut szkoly

 

STATUT

 

PUBLICZNEJ SZKOΧ PODSTAWOWEJ IM. BOHATER紟 II WOJNY 名IATOWEJ

W CZEPIELOWICACH

Z ODDZIAxMI GIMNAZJALNYMI

 

 

 

STATUT

 

PUBLICZNEJ SZKOΧ PODSATWOWEJ

W CZEPIELOWICACH

Z ODDZIAxMI GIMNAZJALNYMI

 

ROZDZIA I

POSTANOWIENIA WST襾NE

1

1.      Szko豉 wchodzi w sk豉d  Zespo逝 Szkolno- Przedszkolny w Czepielowicach z siedzib w Czepielowicach.

2.      W sk豉d Zespo逝 wchodz:

a)      Publiczna Szko豉 Podstawowa w Czepielowicach. im. Bohater闚 II Wojny 安iatowej,

b)      Publiczne Przedszkole w Ko軼ierzycach,

c)      Oddzia造 Gimnazjalne w Ko軼ierzycach im. Tadeusza Ko軼iuszki.

 

2

1.      Ilekro w dalszych przepisach jest mowa bez bli窺zego okre郵enia o:

 

a)      Szkole- nale篡 przez to rozumie Publiczn Szko喚 Podstawow w Czepielowicach.im. Bohater闚 II Wojny 安iatowej.

b)      Przedszkolu – nale篡 przez to rozumie Publiczne Przedszkole w Ko軼ierzycach.

c)      Oddzia豉ch Gimnazjalnych – nale篡 przez to rozumie Oddzia造 Gimnazjalne w Ko軼ierzycach im. Tadeusza Ko軼iuszki

d)     Ustawie - nale篡 przez to rozumie ustaw z dnia 7 wrze郾ia 1991 r. o systemie o鈍iaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).

e)      Statucie – nale篡 przez to rozumie Statut Publicznej Szko造 Podstawowej im. Boh. II Wojny 安iatowej z Oddzia豉mi Gimnazjalnymi.

 

3

1.      Organem nadzoruj帷ym Szko喚 jest Gmina Lubsza.

2.      Nadz鏎 pedagogiczny nad Szko陰 sprawuje Opolski Kurator O鈍iaty.

 

 

 

4

1.      Czas trwania cyklu kszta販enia w szkole zgodnie z przepisami w sprawie ramowych plan闚 nauczania – 8 lat.

2.      安iadectwo uko鎍zenia 鏀mej klasy uprawnia do starania si o przyj璚ie do szko造 ponadpodstawowej zgodnie z wybranym profilem.

 

 

ROZDZIA II

CELE I ZADANIA SZKOΧ

5

1.      Szko豉 realizuje cele i zadania okre郵one w ustawie na podstawie akt闚 wykonawczych oraz programu wychowawczego i profilaktycznego szko造 uchwalonego przez Rad Rodzic闚 w porozumieniu z Rad Pedagogiczn i Samorz康em Szkolnym, wspomaga wszechstronny i harmonijny rozw鎩 ucznia.

2.      Umo磧iwia osi庵ni璚ie umiej皻no軼i zdobywania wiedzy, nawi您ywania i utrzymywania kontakt闚 z innymi lud幟i.

 

6

1.      Podstawowymi formami dzia豉lno軼i dydaktyczno-wychowawczej szko造, kt鏎ych wymiar okre郵aj ramowe plany nauczania s:

a)      obowi您kowe zaj璚ia lekcyjne;

b)      zaj璚ia korekcyjno-wyr闚nawcze organizowane dla uczni闚   maj帷ych

      trudno軼i  w nauce;

c)      nadobowi您kowe zaj璚ia pozalekcyjne;

2.      Do realizacji cel闚 statutowych szko豉 powinna zapewni mo磧iwo嗆 korzystania z:

a)      pomieszcze do nauki z niezb璠nym wyposa瞠niem;

b)      biblioteki;

c)      鈍ietlicy;

d)     pomieszcze administracyjno-gospodarczych;

e)      zespo逝 urz康ze sportowo-rekreacyjnych;

f)       sali gimnastycznej;

 

3.      Szko豉 sprawuje  opiek nad uczniami dowo穎nymi do szko造. Uczniowie doje盥瘸j do szko造 autobusem szkolnym, kt鏎y zapewnia organ prowadz帷y. Opiek nad uczniami w czasie dojazdu mo瞠 sprawowa wyznaczony nauczyciel. Uczniowie doje盥瘸j帷y do szko造 samodzielnie musz posiada pisemne o鈍iadczenie rodzic闚. W ramach propagowania bezpiecznego zachowania si uczni闚 organizowane s cykliczne spotkania z policjantem, lekcje w terenie, 獞iczenia praktyczne, pogadanki i apele. Zwolnienie dziecka z zaj耩 lekcyjnych mo瞠 mie miejsce tylko za pisemn zgod rodzic闚.

 

4.      Rodzicom dzieci maj帷ych trudno軼i w nauce szko豉 proponuje kontakt z Poradni Psychologiczno-Pedagogiczn, lekarzem specjalist, a nauczyciele stosuj si do zalece proponowanych przez w/m instytucje.

 

5.      Uczniowie o ni窺zych mo磧iwo軼iach psychofizycznych mog korzysta  w klasach I-III  z zorganizowanych przez szko喚 zaj耩 korekcyjno-kompensacyjnych lub na wniosek poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dodatkowych zaj耩 indywidualnych (w ramach posiadanych przez szko喚 mo磧iwo軼i finansowych).

 

6.      Dla uczni闚 maj帷ych trudno軼i w nauce organizuje si zaj璚ia dydaktyczno-wyr闚nawcze na wniosek poradni , rodzic闚, wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego.

 

7.      Szko豉 dostosowuje tre軼i i metody nauczania do mo磧iwo軼i psychofizycznych uczni闚, tworzy tak瞠  warunki umo磧iwiaj帷e nauczanie uczniom niepe軟osprawnym;

 

8.      Uczniom uzdolnionym w miar mo磧iwo軼i  zapewnia si rozwijanie uzdolnie w ko豉ch zainteresowa, korzystanie z indywidualnego toku nauczania realizowanie indywidualnych program闚 nauczania, uko鎍zenie szko造 w skr鏂onym czasie, typowanie uczni闚 do eliminacji na roczne stypendia zapewniane przez instytucje pozarz康owe.  

 

9.      Uczniom znajduj帷ych si w trudnej sytuacji materialnej szko豉 mo瞠 udziela wsparcia i pomocy finansowej w miar posiadanych 鈔odk闚.

 

7

1.      Szko豉 dba o rozwijanie wiedzy o 鈍iecie i integracj uczni闚 poprzez:

a)      organizacj wycieczek  – za zgod i akceptacj rodzic闚;

b)       organizowanie zabawy karnawa這wej imprez 鈔odowiskowych

c)      organizacj nauczania w formie „ zielonych szk馧” finansowanych przez rodzic闚; 

 

 

2.      Szko豉 mo瞠 realizowa programy autorskie i innowacyjne zatwierdzone odr瑿nymi przepisami

3.      Wprowadza 軼ie磬i edukacyjne o charakterze wychowawczo-dydaktycznym:

a)      edukacja prozdrowotna;

b)      edukacja ekologiczna;

c)      wychowanie do 篡cia w spo貫cze雟twie – wychowanie do 篡cia w rodzinie, wychowanie regionalne – dziedzictwo kulturowe w regionie, 

d)     wychowanie patriotyczne i obywatelskie;

 

8

Dyrektor  mo瞠 tworzy zespo造 wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespo造 problemowo-zadaniowe.

a)      prac zespo逝 kieruje przewodnicz帷y powo豉ny przez Dyrektora na wniosek zespo逝;

b)      celem zespo堯w wychowawczych jest:

-        opracowywanie plan闚 grup wiekowych;

-        opracowywanie zada wychowawczych na dany rok szkolny;

-        opracowanie harmonogramu szkolnych imprez i uroczysto軼i;

-        wsp馧praca z dyrektorem, Rad Rodzic闚, Samorz康em Uczniowskim i innymi;

-        zespo豉mi oraz komisjami dzia豉j帷ymi w szkole;

-        pomoc w rozwi您ywaniu problem闚 wychowawczych;

c)      celem zespo堯w przedmiotowych jest:

-        ustalenie zestawu program闚 nauczania oraz jego modyfikowania w miar potrzeb;

-        zorganizowanie wsp馧pracy nauczycieli dla uzgodnienia sposob闚 realizacji program闚 nauczania, korelowania tre軼i nauczania przedmiot闚 pokrewnych;

-        wsp鏊ne opracowywanie kryteri闚 oceniania uczni闚 oraz sposob闚 badania wynik闚 nauczania;

-        organizowanie wewn徠rzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla pocz徠kuj帷ych nauczycieli;

4.      Nauczyciele i rodzice wsp馧dzia豉j ze sob w zakresie nauczania, wychowania
i   profilaktyki.    

5.      W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy dydaktyczne i  wychowawcze w szkole organizowane s spotkania z rodzicami.

6.      Szko豉  umo磧iwia uczniom podtrzymywanie poczucia to窺amo軼i narodowej, etnicznej, j瞛ykowej i religijnej, z uwzgl璠nieniem zasad bezpiecze雟twa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.                                                                                                                   

 

9

1.      Szko豉 uwzgl璠nia zadania wynikaj帷e z zapis闚 art. 1, pkt. 4-6 Ustawy o systemie  o鈍iaty poprzez:

a)      udzielanie pomocy w kontaktach z psychologiem i pedagogiem oraz odpowiednimi poradniami.

b)      organizowanie opieki nad uczniami niepe軟osprawnymi i pomoc w ich kszta販eniu w og鏊nodost瘼nych i integracyjnych szko豉ch

c)      udzielanie zezwole na indywidualny program lub tok nauki oraz organizowanie indywidualnego programu lub toku nauki

 

 

ROZDZIA III

ZAKRES I SPOS笅 WYKONYWANIA ZADA OPIEKU哸ZYCH I WYCHOWAWCZYCH SZKOΧ

 

10

1.      Szko豉 dba o bezpiecze雟two uczni闚 poprzez:

a)      dy簑ry nauczycieli w czasie przerw wg grafiku wywieszonego w  pokoju nauczycielskim;

b)      omawianie zasad bezpiecze雟twa na godzinach  wychowawczych;

c)      zapewnienie opieki na zaj璚iach pozalekcyjnych i  nadobowi您kowych;

d)     zapewnienie pobytu w 鈍ietlicy szkolnej dzieciom z wszystkich klas

e)      systematyczne omawianie przepis闚 ruchu drogowego, kszta販enie komunikacyjne oraz przeprowadzenie egzaminu na kart rowerow;

f)       szkolenie pracownik闚 szko造 w zakresie BHP,

g)      kontakty z Policj w razie potrzeby;

h)      w razie nieobecno軼i nauczyciela za bezpiecze雟two odpowiada dyrektor szko造 lub wyznacza nauczyciela – zast瘼c i spos鏏 prowadzenia zaj耩 oraz pe軟ienia dy簑r闚;

2.      Opiek nad dzie熤i oczekuj帷ymi na autobus szkolny na terenie szko造 sprawuje  nauczyciel 鈍ietlicy.

3.      Zaj璚ia poza terenem szko造 w trakcie wycieczek organizowanych przez szko喚:

a)      osob odpowiedzialn za bezpiecze雟two uczni闚 jest tylko nauczyciel

b)      program wycieczki i inne zaj璚ia winny by opracowane zgodnie z ich regulaminem ( Dz. U. Nr 5/83 );

4.      Rada Pedagogiczna w porozumieniu z organem prowadz帷ym okre郵a formy sprawowania indywidualnej opieki nad uczniami:

a)      najm這dszych klas szko造 podstawowej;

b)      z zaburzeniami rozwojowymi lub uszkodzeniami narz康u ruchu, s逝chu, wzroku przez w陰czenie do uczestnictwa w zaj璚iach pozalekcyjnych i imprezach szkolnych;

 

11

1.      Szko豉 prowadzi 鈍ietlic szkoln ze sto堯wk dla uczni闚.

2.      Zaj璚ia 鈍ietlicowe organizowane s dla wszystkich dzieci z klas I-VIII, kt鏎e musz d逝瞠j przebywa w szkole ze wzgl璠u na czas pracy rodzic闚 lub dojazd do szko造.

3.      安ietlica jest czynna zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora .

4.      Zaj璚ia prowadzone  w 鈍ietlicy realizuje si zgodnie z rocznym planem pracy szko造.

5.      Nadz鏎 pedagogiczny nad prac 鈍ietlicy sprawuje dyrektor .

6.      Wychowawca 鈍ietlicy wsp馧pracuje z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie pomocy w kompensowaniu brak闚 dydaktycznych.

7.      安ietlica prowadzi pozalekcyjne formy pracy opieku鎍zo – wychowawczej.

8.      Obowi您ki i zadania nauczyciela 鈍ietlicy zawarte s w odr瑿nym regulaminie.

   

 

ROZDZIA IV

POWOxNIE NAUCZYCIELA- WYCHOWAWCY

 

12

1.      Dyrektor powierza ka盥y oddzia szczeg鏊nej opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi ucz帷emu w tym oddziale – wychowawcy;

2.      Wychowawca prowadzi sw鎩 oddzia przez ca造 tok nauczania w klasach I – III i IV–VIII dla zapewnienia ci庵這軼i pracy wychowawczej i jej skuteczno軼i;

3.      Rodzice poprzez Rad Rodzic闚 a uczniowie poprzez Samorz康 Uczniowski mog zg豉sza propozycje doboru lub zmiany nauczyciela, kt鏎emu dyrektor szko造 powierzy b康 ma powierzy zadania wychowawcy;

4.      W razie d逝gotrwa貫go konfliktu wychowawcy i klasy oraz nie wywi您ania si z zada, rodzice lub uczniowie maj prawo wyst徙i z wnioskiem do dyrektora szko造 o zmian wychowawcy. Z w/w wzgl璠闚 zmiany mo瞠 dokona dyrektor w porozumieniu z Rad Pedagogiczn;

5.      Zmiana wychowawcy mo瞠 nast徙i wy陰cznie w wyniku zmian kadrowych lub na umotywowany wniosek nie mniej ni 80 % rodzic闚 albo w wyniku nieobecno軼i nauczyciela – wychowawcy d逝瞠j ni jeden miesi帷, Dyrektor powierza  na czas nieobecno軼i tego nauczyciela wychowawstwo klasy innemu nauczycielowi;

 

13

1.      Zadania nauczyciela wychowawcy:

a)      wychowawca jest 鈍iadomym uczestnikiem procesu wychowawczego, opiekunem dziecka. Pe軟i zasadnicz rol w systemie wychowawczym szko造, tworzy warunki wspomagaj帷e rozw鎩 ucznia i przygotowanie go do pe軟ienia r騜nych r鏊 w 篡ciu doros造m;

b)      jest animatorem 篡cia zbiorowego oraz mediatorem i negocjatorem w rozstrzyganiu kwestii spornych wewn徠rz zespo逝 klasowego oraz mi璠zy uczniami a doros造mi. W tym celu wychowawca:

-        otacza indywidualn opiek wychowawcz ka盥ego ze swoich wychowank闚;

-        planuje i organizuje wsp鏊nie z uczniami i rodzicami r騜ne formy 篡cia zespo這wego rozwijaj帷e jednostki i integruj帷e klas, ustala tre嗆 i form zaj耩 tematycznych w planie pracy wychowawczej;

c)      wsp馧dzia豉 z nauczycielami ucz帷ymi w jego klasie, uzgadnia z nimi i koordynuje  dzia豉nia wychowawcze wobec og馧u uczni闚, a tak瞠 wobec tych, kt鏎ym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to uczni闚 ze szczeg鏊nymi zdolno軼iami jak i z r騜nymi trudno軼iami i niepowodzeniami);

d)     utrzymuje sta貫 kontakty z rodzicami w celu:

-        poznania ich i ustalenia potrzeb opieku鎍zo – wychowawczych ;

-        wsp鏊nego rozwi您ywania trudno軼i wychowawczych;

-        czynnego w陰czania si w sprawy ich 篡cia klasowego i szkolnego;

e)      wsp馧pracuje z pedagogiem i innymi specjalistami 鈍iadcz帷ymi kwalifikowan pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudno軼i oraz zainteresowa i uzdolnie poszczeg鏊nych uczni闚. Organizuje odpowiednie formy tej pomocy na terenie szko造 i w plac闚kach pozaszkolnych zgodnie z rozporz康zeniem MEN;

f)       na zlecenie dyrektora  oraz uchwa Rady Pedagogicznej ma obowi您ek realizowania innych zada. Zadania te stanowi winny podstaw do planowania dalszej pracy wychowawczej;

2.      Wychowawca wykonuje czynno軼i administracyjne dotycz帷e klasy:

a)      prowadzenie dziennika lekcyjnego;

b)      zak豉danie arkuszy ocen i ich kontrola;

c)      prowadzenie zeszytu wychowawczego klasy;

3.      Wychowawca ma prawo do korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i  metodycznej ze strony dyrektora oraz Rady Pedagogicznej, a tak瞠 plac闚ek i instytucji o鈍iatowych i naukowych.

4.      Formy spe軟iania zada wychowawcy:

-        zapoznanie si z programem wychowawczym szko造;

-        plan pracy wychowawcy klasy zgodny z planem wychowawczym szko造

-        plan pracy z rodzicami ( spotkania okresowe, indywidualne, pedagogizacja rodzic闚 );

-        wsp馧praca ze 鈔odowiskiem pozaszkolnym;

-        szczeg鏊ne poznanie osobowo軼i ucznia, jego domu i otoczenia;

5.      Pocz徠kuj帷y wychowawca otrzymuje pomoc ze strony dyrektora szko造 i nauczyciela 

wyznaczonego przez Rad Pedagogiczn  (opiekun sta簑) wg. opracowanego planu    pracy z  nauczycielami sta篡stami i kontraktowymi.

6.      Zasady wsp馧pracy i formy wsp馧dzia豉nia z rodzicami ( prawnymi opiekunami ) w  zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki:

a)      szko豉 uwzgl璠nia prawo rodzic闚 do :

-        znajomo軼i zada i zamierze dydaktycznych, wychowawczych i opieku鎍zych w klasie i szkole;

-        znajomo軼i przepis闚 dotycz帷ych oceniania, klasyfikowania i promowania   uczni闚 oraz przeprowadzania egzamin闚;

-        uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania,                           post瘼闚 i przyczyn trudno軼i w nauce;

-        uzyskiwania informacji i porad w sprawie wychowania i dalszego kszta販enia dzieci;

7.      W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy dydaktyczne i wychowawcze w   szkole organizowane s spotkania z rodzicami.

8.      Wychowawca klasy jest zobowi您any do powiadomienia ucznia oraz jego rodzic闚 o  ocenie niedostatecznej na jeden miesi帷 przed ko鎍em semestru lub roku szkolnego.

 

ROZDZIA V

GOSPODARKA FINANSOWA SZKOΧ

 

14

1.      Dyrektor szko造 b璠帷y tym samym Dyrektorem Zespo逝 Szkolno-Przedszkolnego samodzielnie prowadzi obs逝g finansowo-ksi璕ow.

2.      Szczeg馧owe zasady gospodarki finansowej Zespo逝 wynikaj z ustawy o finansach publicznych.

ROZDZIA VI

ORGANY SZKOΧ I  ICH KOMPETENCJE

 

15

1.      Zachowuje si odr瑿no嗆 rad pedagogicznych oraz rad rodzic闚 Szko造, Przedszkola.

2.      Organami Zespo逝 s:

a)      Dyrektor

b)      Rada Pedagogiczna Publicznej Szko造 Podstawowej im. Bohater闚 II Wojny 安iatowej w Czepielowicach.

c)      Rada Pedagogiczna Publicznego Przedszkola w Ko軼ierzycach

d)     Rada Rodzic闚 uczni闚 Szko造

e)      Rada Rodzic闚 Przedszkola

f)       Samorz康 Uczniowski Szko造

g)      Rzecznik Praw Ucznia Szko造

3.      Ka盥y z wymienionych organ闚 w 13 ust. 2 dzia豉 zgodnie z ustaw o systemie o鈍iaty. Organy kolegialne funkcjonuj wed逝g odr瑿nych regulamin闚, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mog by sprzeczne ze Statutem szko造.

4.      W celu harmonijnego wsp馧dzia豉nia organ闚 Zespo逝, a tak瞠 rozwi您ywania zaistnia造ch spor闚 niezb璠ne jest przestrzeganie zasady bie膨cej wymiany informacji pomi璠zy organami o podejmowanych dzia豉niach i decyzjach.

5.      W przypadku powstania wszelkich sytuacji konfliktowych, rol mediatora w celu rozwi您ania konfliktu podejmuje, specjalnie powo豉ny przez dyrektora zesp馧 mediacyjny lub dyrektor Zespo逝.

16

1.      Dyrektor Zespo逝 jest jednocze郾ie dyrektorem Przedszkola i Szko造 Podstawowej i Oddzia堯w Gimnazjalnych.

2.      Dyrektor Zespo逝 w szczeg鏊no軼i:

a)      Kieruje dzia豉lno軼i Zespo逝 oraz reprezentuje go na zewn徠rz,

b)      Sprawuje nadz鏎 pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Zespole:

-        hospituj帷 nauczycieli;

-        systematycznie oceniaj帷 prac nauczycieli, wyznaczaj帷 im opiekun闚 sta簑 na kolejny stopie awansu zawodowego zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami;

-        dbaj帷 o w豉軼iwe dokszta販anie i doskonalenie zawodowe nauczycieli opracowuj帷 z Radami Pedagogicznymi Przedszkola, Szko造 i Oddzia堯w Gimnazjalnych plan wewn徠rzszkolnego doskonalenia nauczycieli;

-        udzielaj帷 nauczycielom merytorycznej pomocy i inspiruj帷 ich do pracy tw鏎czej                             i innowacyjnej;

-        umo磧iwiaj帷 wymian do鈍iadcze mi璠zy nauczycielami organizuj帷 w豉軼iwy ich podzia na zespo造 nauczycielskie.

c)      Sprawuje opiek nad dzie熤i i uczniami oraz stwarza warunki do w豉軼iwego rozwoju psychofizycznego uczni闚 i dzieci poprzez aktywne dzia豉nia prozdrowotne:

d)     Realizuje uchwa造 Rad Pedagogicznych i Rad Rodzic闚 podj皻e w ramach ich kompetencji ,

e)      Dysponuje 鈔odkami okre郵onymi w planie  finansowym Zespo逝 i ponosi odpowiedzialno嗆 za ich prawid這we wykorzystanie

f)       Wykonuje zadania zwi您ane z zapewnieniem bezpiecze雟twa dzieciom i uczniom, a tak瞠 nauczycielom w czasie zaj耩 organizowanych przez Zesp馧,

g)      Stwarza odpowiednie warunki, zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami do przeprowadzenia egzaminu po klasie VIII

h)      Stwarza w豉軼iwe warunki do dzia豉nia w Zespole dla: wolontariuszy, stowarzysze i innych organizacji, w szczeg鏊no軼i organizacji, kt鏎ych celem statutowym jest dzia豉lno嗆 wychowawcza oraz wzbogacanie form dzia豉lno軼i dydaktycznej i opieku鎍zej,

i)        Wykonuje inne zadania wynikaj帷e z ustawy i innych przepis闚 prawa,

3.      Dyrektor  jest kierownikiem dla zatrudnionych w zespole nauczycieli i pracownik闚 nieb璠帷ych nauczycielami, w szczeg鏊no軼i:

a)      Zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracownik闚 niepedagogicznych,

b)      Przyznaje nagrody oraz wymierza kary porz康kowe nauczycielom oraz pracownikom  niepedagogicznym,

c)      Wyst瘼uje z wnioskami po zasi璕ni璚iu opinii Rady Pedagogicznej  w sprawach odznacze, nagr鏚 i innych wyr騜nie dla nauczycieli i innych pracownik闚.

d)     Opracowuje zakres obowi您k闚 nauczycieli i pracownik闚 niepedagogicznych zespo逝;

e)      Zapewnia pe軟 obsad kwalifikowanej kadry nauczycielskiej o specjalno軼iach wynikaj帷ych z potrzeb organizacyjnych i programowych zespo逝;

f)       Przyznaje premie i nagrody pracownikom zgodnie z regulaminem premiowania                                          i nagradzania oraz wymierza kary porz康kowe zgodnie z Kodeksem Pracy;

g)      Na podstawie odr瑿nych przepis闚 cofa premi;

4.      Dyrektor Zespo逝 przy wykonywaniu swoich zada wsp馧pracuje z Radami Pedagogicznymi, Radami Rodzic闚 i Samorz康ami Uczniowskimi Przedszkola, Szko造 i Oddzia堯w Gimnazjalnych.

5.      Dyrektor Zespo逝 decyduje o wewn皻rznej organizacji pracy zespo逝 i jego funkcjonowaniu bie膨cym, a w szczeg鏊no軼i:

a)      Opracowuje dokumenty programowo-organizacyjne szko造 i przedszkola (roczny plan pracy, arkusz organizacyjny szko造, oddzia堯w gimnazjalnych i przedszkola, tygodniowy rozk豉d zaj耩) po uprzednich konsultacjach z Radami Pedagogicznymi;

b)      Informuje nauczycieli o zmianach w przepisach prawa o鈍iatowego;

c)      Nadzoruje zmiany regulamin闚 innych organ闚 zespo逝;

d)     Ustala na podstawie propozycji  Rad Pedagogicznych i Rady Rodzic闚:

-        zestaw podr璚znik闚 lub materia堯w edukacyjnych obowi您uj帷ych we wszystkich oddzia豉ch danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne,

-        materia造 獞iczeniowe obowi您uj帷e w poszczeg鏊nych oddzia豉ch w danym roku szkolnym.

e)      Podaje corocznie w terminie do dania zako鎍zenia zaj耩 dydaktycznych w danym roku szkolnym zestaw podr璚znik闚, materia堯w edukacyjnych oraz materia堯w 獞iczeniowych obowi您uj帷ych w danym roku szkolnym;

f)       Ustala szczeg馧owe zasady korzystania przez uczni闚 z podr璚znik闚 lub materia堯w edukacyjnych, uwzgl璠niaj帷 konieczno嗆 zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu u篡wania tych podr璚znik闚 lub materia堯w ;

g)      Wykonuje czynno軼i zwi您ane z zakupem do biblioteki szkolnej podr璚znik闚, materia堯w edukacyjnych, materia堯w 獞iczeniowych i innych materia堯w bibliotecznych oraz czynno軼i zwi您ane z gospodarowaniem tymi podr璚znikami i materia豉mi.

6.      Dyrektor  podejmuje decyzje w sprawie obowi您ku szkolnego:

a)      Wcze郾iejszego przyj璚ia dziecka do szko造;

b)      Odroczenia realizacji obowi您ku szkolnego;

c)      Zwolnienia uczni闚 z niekt鏎ych przedmiot闚 zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami;

d)     Na wniosek rodzic闚 zezwala na spe軟ienie przez dziecko obowi您ku rocznego przygotowania przedszkolnego poza oddzia貫m przedszkolnym i obowi您ku szkolnego lub nauki poza szko陰;

e)      Przyjmowania do szko造/ przedszkola uczni闚 oraz informowania dyrektor闚 szk馧/przedszkoli spoza rejonu o realizowaniu przez ich uczni闚 obowi您ku szkolnego/ rocznego przygotowania przedszkolnego w tutejszym zespole.

7.      Dyrektor  odracza obowi您ek szkolny na wniosek rodzic闚.

8.      Dyrektor  organizuje i koordynuje wsp馧prac organ闚 zespo逝, a w szczeg鏊no軼i:

a)      kieruje pracami Rad Pedagogicznych jako jej przewodnicz帷y,

b)      realizuje i  pomaga w realizowaniu uchwa Rad Pedagogicznych, Rad Rodzic闚 i Samorz康闚 Uczniowskich podj皻ych w ramach ich kompetencji;

c)      wstrzymuje realizowanie uchwa Rad Pedagogicznych, Rad Rodzic闚 i Samorz康闚 Uczniowskich, je瞠li stwierdzi, 瞠 s one niezgodne z przepisami prawa.

9.      Dyrektor  realizuje zarz康zenia organu prowadz帷ego zesp馧 zgodnie z jego kompetencjami.

10.  Dyrektor  realizuje zadania ustalone przez organ sprawuj帷y nadz鏎 pedagogiczny zgodnie z jego kompetencjami.

11.  Dyrektor sprawuje obs逝g kancelaryjno-biurow, a w szczeg鏊no軼i:

a)      Wykonuje sprawozdania GUS;

b)      zabezpiecza druki 軼is貫go zarachowania i piecz璚ie Zespo逝;

c)      organizuje inwentaryzacj;

d)     podpisuje dokumenty i korespondencj.

12.  Dyrektor  wykonuje obowi您ki z zakresu, a w szczeg鏊no軼i:

a)      powo逝je komisj przegl康ow do przeprowadzenia spo貫cznego przegl康u warunk闚 pracy                   i realizuje jej postanowienia;

b)      organizuje szkolenia pracownik闚 w zakresie bezpiecze雟twa i higieny pracy w ;

c)      dba o mienie Zespo逝 powierzone przez organ prowadz帷y;

d)     realizuje zadania wynikaj帷e z przepis闚 o ochronie przeciwpo瘸rowej;

e)      je瞠li przerwa w dzia豉lno軼i o鈍iatowej Zespo逝 trwa co najmniej dwa tygodnie Dyrektor dokonuje kontroli obiekt闚 szkolnych i przedszkolnych pod k徠em zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunk闚 korzystania z tych obiekt闚.

13.  Dyrektor rozpatruje skargi, za瘸lenia i wnioski.

14.  Dyrektor dba o w豉軼iwe rozwi您ywanie sytuacji konfliktowych powstaj帷y w plac闚ce.

15.  Dyrektor  udziela urlop闚 szkoleniowych i okoliczno軼iowych.

16.  Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole.

17.  Dyrektor , po zasi璕ni璚iu opinii Rad Pedagogicznych, dopuszcza do u篡tku  w szkole, oddzia豉ch gimnazjalnych oraz w przedszkolu zaproponowany przez nauczycieli program wychowania przedszkolnego lub program nauczania.

18.  Dyrektor  jest odpowiedzialny za uwzgl璠nienie w zestawie program闚 wychowania przedszkolnego i szkolnym zestawie program闚 nauczania ca這軼i odpowiednio podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podstawy programowej kszta販enia og鏊nego w szkole podstawowej i gimnazjum

19.  Dyrektor  za zgod organu prowadz帷ego mo瞠 wyznaczy zast瘼c. .

20.  Dyrektor  przedstawia Radzie Pedagogicznej propozycje wskazuj帷e formy realizacji dw鏂h obowi您kowych zaj耩 wychowania fizycznego.

21.  Dyrektor  podejmuje decyzje o zwrocie koszt闚 zakupu podr璚znik闚 finansowanych ze 鈔odk闚 publicznych na podstawie dokumentacji okre郵onej w odr瑿nych przepisach.

22.  Dyrektor  po zasi璕ni璚iu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodzic闚                                     i Samorz康u Uczniowskiego, bior帷 pod uwag warunki lokalowe i mo磧iwo軼i organizacyjne Zespo逝 mo瞠 w danym roku szkolnym ustali dodatkowe dni wolne od zaj耩 dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze do 6 dni.

23.   Dyrektor  w terminie do dnia 30 wrze郾ia informuje nauczycieli, uczni闚 oraz ich rodzic闚 (prawnych opiekun闚) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zaj耩 dydaktyczno-wychowawczych, o kt鏎ych mowa w punkcie 22.

24.  W szczeg鏊nie uzasadnionych przypadkach, niezale積ie od dodatkowych dni wolnych od zaj耩 dydaktyczno-wychowawczych, o kt鏎ych mowa w punkcie 22 Dyrektor po zasi璕ni璚iu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodzic闚, mo瞠, za zgod organu prowadz帷ego, ustali inne dodatkowe dni wolne od zaj耩 dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zaj耩 przypadaj帷ych w te dni w wyznaczone soboty. W dniach, o kt鏎ych mowa w punkcie 22, szko豉 ma obowi您ek zorganizowania zaj耩 wychowawczo-opieku鎍zych.

25.  Dyrektor , za zgod organu prowadz帷ego, mo瞠 zawiesi zaj璚ia na czas okre郵ony, je瞠li:

a)      temperatura zewn皻rzna mierzona o godzinie 21.00 w dw鏂h kolejnych dniach poprzedzaj帷ych zawieszenie zaj耩 wynosi -15蚓 lub jest ni窺za;

b)      wyst徙i造 na danym terenie zdarzenia, kt鏎e mog zagrozi zdrowiu uczni闚. np. kl瘰ki 篡wio這we, zagro瞠nia epidemiologiczne, zagro瞠nia atakami terrorystycznymi  i inne.

26.  Zaj璚ia, o kt鏎ych mowa w punkcie 25 podlegaj odpracowaniu w wyznaczonym przez Dyrektora terminie.

27.  Dyrektor  powo逝je Zesp馧 Wspieraj帷y na potrzeby organizacji, planowania, dokonania wielospecjalistycznej oceny  poziomu funkcjonowania  ucznia posiadaj帷ego orzeczenie o niepe軟osprawno軼i lub niedostosowaniu spo貫cznym.

28.  Dyrektor ustala wymiar godzin poszczeg鏊nych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno –pedagogicznej bior帷 pod uwag wszystkie godziny, kt鏎e w danym roku Dyrektor  informuje pisemnie rodzic闚/prawnych opiekun闚/ pe軟oletniego ucznia   o formach, czasie, sposobach i wymiarze godzin poszczeg鏊nych form pomocy udzielanej uczniowi w danym roku szkolnym, przy czym przez form pisemn nale篡 rozumie formy okre郵one w 4 ust. 11 „Systemu pomocy  psychologiczno -pedagogicznej oraz wspierania uczni闚  Szko造 Podstawowej w Czepielowicach”

29.  Dyrektor Zespo逝 ustala w uzgodnieniu z rodzicami miejsce prowadzenia zaj耩 w ramach wczesnego wspomagania dziecka w przedszkolu.

30.   Dyrektor jest odpowiedzialny za przeprowadzenie rekrutacji do szko造  na kolejny rok.

 

ROZDZIA VII

RADA PEDAGOGICZNA

 

17

1.      W sk豉d Rady Pedagogicznej wchodz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

2.      W zebraniach Rady Pedagogicznej  mog bra udzia z g這sem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodnicz帷ego za zgod lub na wniosek Rady Pedagogicznej .

3.      Podczas lub w zwi您ku z pe軟ieniem obowi您k闚 s逝瘺owych nauczyciele korzystaj                          z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach okre郵onych w ustawie Kodeks Karny.

4.      Przewodnicz帷ym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor .

5.       Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej  s organizowane przed rozpocz璚iem roku szkolnego, w ka盥ym semestrze w zwi您ku z zatwierdzeniem wynik闚 klasyfikowania i promowania uczni闚 po zako鎍zeniu rocznych zaj耩 szkolnych oraz w miar bie膨cych potrzeb.

6.      Zasady organizacji Rady Pedagogicznej:

a)      Zebrania Rady Pedagogicznej mog by organizowane na wniosek:

-        organu prowadz帷ego Zesp馧,

-        organu sprawuj帷ego nadz鏎 pedagogiczny,

-        przewodnicz帷ego Rady Pedagogicznej  albo co najmniej 1/3 cz這nk闚 Rady Pedagogicznej,

b)      Przewodnicz帷y prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny a zawiadomienie wszystkich jej cz這nk闚 o terminie i porz康ku zebrania,

c)      Osoby bior帷e udzia w zebraniu Rady Pedagogicznej s obowi您ane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, mog帷ych  narusza dobro osobiste uczni闚 lub ich rodzic闚, a tak瞠 nauczycieli i innych pracownik闚 szko造.

d)     Zebrania organizuje si po zako鎍zeniu zaj耩.

e)      Rada Pedagogiczna dzia豉 w oparciu o przepisy ustawy o systemie o鈍iaty oraz   w oparciu o regulamin Rady Pedagogicznej, kt鏎y musi by zgodny ze Statutem.

f)       Dyrektor  przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej ni dwa razy w roku szkolnym, og鏊ne wnioski wynikaj帷e ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o dzia豉lno軼i szko造.

7.      Rada Pedagogiczna Szko造 w ramach kompetencji stanowi帷ych

a)      Uchwala regulamin swojej dzia豉lno軼i;

b)      Podejmuje uchwa造 w sprawie klasyfikacji i promocji uczni闚 szko造;

c)      Podejmuje decyzje o przed逝瞠niu okresu nauki uczniowi niepe軟osprawnemu po uzyskaniu pozytywnej opinii zespo逝 ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zgody rodzic闚;

d)     Mo瞠 wyrazi zgod na egzamin klasyfikacyjny na pro軸 ucznia lub jego rodzic闚 (prawnych opiekun闚) nie klasyfikowanego z powodu nieobecno軼i nieusprawiedliwionej, przekraczaj帷ej po這w czasu przeznaczonego na zaj璚ia edukacyjne w szkolnym planie nauczania;

e)      Mo瞠 jeden raz w ci庵u danego etapu edukacyjnego promowa ucznia, kt鏎y nie zda egzaminu poprawkowego z jednych zaj耩 edukacyjnych;

f)       Zatwierdza plan pracy szko造 na ka盥y rok szkolny;

g)      Podejmuje uchwa造 w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;

h)      Podejmuje uchwa造 w sprawie wniosku do Kuratora o przeniesienie ucznia do innej szko造;

i)        Ustala organizacj doskonalenia zawodowego nauczycieli;

j)        Uchwala statut szko造 i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu;

k)      ustala spos鏏 wykorzystania wynik闚 nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szko陰 przez organ sprawuj帷y nadz鏎 pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szko造.

l)        Zatwierdza szkolne regulaminy o charakterze wewn皻rznym.

8.      Rada Pedagogiczna opiniuje w szczeg鏊no軼i:

a)      Organizacj pracy szko造.

b)      Projekt planu finansowego szko造.

c)      Wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznacze i innych wyr騜nie.

d)     Kryteria przyznawania dodatk闚 motywacyjnych.

e)      Zestawy program闚 nauczania realizowane w szkole

f)       Propozycje Dyrektora  w sprawach przydzia逝 nauczycielom sta造ch prac i zaj耩 w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo p豉tnych zaj耩 dydaktycznych, wychowawczych i opieku鎍zych.

g)      Propozycje Dyrektora dotycz帷ych kandydat闚 do powierzenia lub odwo豉nia z kierowniczych funkcji w szkole.

h)      Propozycje Dyrektora  wskazuj帷ej formy realizacji dw鏂h obowi您kowych zaj耩 wychowania fizycznego w ramach zaj耩 sportowych, rekreacyjno-zdrowotnych, tanecznych lub aktywnych form turystycznych do wyboru przez uczni闚.

i)        Propozycje zespo堯w nauczycieli dotycz帷ych wyboru jednego podr璚znika lub materia逝 edukacyjnego.

j)        Projekt innowacji do realizacji w szkole.

k)      Wniosek o nagrod Kuratora O鈍iaty dla Dyrektora szko造.

l)        Podj璚ie dzia豉lno軼i stowarzysze i wolontariuszy oraz innych organizacji, kt鏎ych celem jest dzia豉lno嗆 dydaktyczna, wychowawcza i opieku鎍za,

m)    Wydaje opinie na okoliczno嗆 przed逝瞠nia powierzenia stanowiska dyrektora,

n)      Prac dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy.

9.      Dyrektor  wstrzymuje wykonanie uchwa造, niezgodnej z przepisami. O wstrzymaniu wykonania uchwa造 Dyrektor niezw這cznie zawiadamia organ prowadz帷y oraz organ sprawuj帷y nadz鏎 pedagogiczny.

10.   Rada Pedagogiczna  mo瞠 wyst徙i z wnioskiem o odwo豉nie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

11.  Uchwa造 Rady Pedagogicznej  s podejmowane zwyk陰 wi瘯szo軼i g這s闚 w obecno軼i co najmniej po這wy jej cz這nk闚.

12.  Zebrania Rady Pedagogicznej s protoko這wane.

13.  Nauczyciel ma prawo wyst徙i do Dyrektora  z uzasadnionym wnioskiem o pomoc  na zakup podr璚znik闚 uczniom ze 鈔odk闚 publicznych uczniom, kt鏎zy nie spe軟iaj kryterium dochodowego, okre郵onego we w豉軼iwych przepisach, w przypadkach rodzin niewydolnych wychowawczo, zaniedbuj帷ych obowi您ki opieku鎍ze, sieroctwa, bezdomno軼i ucznia, choroby w rodzinie. Wyst徙ienie mo瞠 by dokonane za zgod przedstawiciela ustawowego (rodzica, kt鏎emu przys逝guje w豉dza rodzicielska) lub rodzic闚 zast瘼czych.

 

 

ROZDZIA VIII

SAMORZ. UCZNIOWSKI

 

18

1.      W szkole  dzia豉 Samorz康 Uczniowski, kt鏎y tworz uczniowie klas 4-8  oraz Ma造 Samorz康owiec, kt鏎y tworz uczniowie klas 1-3, a tak瞠 Samorz康 Uczniowski Oddzia堯w Gimazjalnych.

2.      Zasady wybierania i dzia豉nia organ闚 Samorz康u Uczniowskiego okre郵a regulamin uchwalony przez og馧 uczni闚 w g這sowaniu r闚nym, tajnym i powszechnym. Organy Samorz康u s jedynymi reprezentantami og馧u uczni闚.

3.      Samorz康 mo瞠 przedstawi Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi  wnioski i opinie we wszystkich sprawach Zespo逝, w szczeg鏊no軼i dotycz帷ych realizacji podstawowych praw uczni闚, takich jak:

a)      prawo do zapoznania si z programem nauczania, z jego tre軼i, celem i stawianymi wymaganiami;

b)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny post瘼闚 w nauce i zachowaniu;

c)      prawo do organizacji 篡cia szkolnego, umo磧iwiaj帷e zachowanie w豉軼iwych proporcji mi璠zy wysi趾iem szkolnym, a mo磧iwo軼i rozwijania i zaspakajania w豉snych zainteresowa;

d)     prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

e)      prawo organizowania dzia豉lno軼i kulturalnej, o鈍iatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z w豉snymi potrzebami i mo磧iwo軼iami organizacyjnymi, w porozumieniu  z Dyrektorem;

f)       prawo wyboru nauczyciela pe軟i帷ego rol opiekuna samorz康u.

4.      Samorz康 dzia豉 w oparciu o regulamin swojej dzia豉lno軼i, kt鏎y nie mo瞠 by sprzeczny  ze Statutem Szko造.

 

 

ROZDZIA IX

RADA RODZIC紟

19

1.      W szkole dzia豉 Rada Rodzic闚 stanowi帷a reprezentacj rodzic闚 (prawnych opiekun闚) uczni闚.

2.      Zasady tworzenia Rady Rodzic闚 reguluj odr瑿ne przepisy.

3.      Rada Rodzic闚 uchwala regulamin swojej dzia豉lno軼i, kt鏎y nie mo瞠 by sprzeczny ze Statutem Szko造.

4.      W celu wspierania dzia豉lno軼i statutowej szko造 Rada Rodzic闚 mo瞠 gromadzi fundusze            z dobrowolnych sk豉dek rodzic闚 oraz innych 廝鏚e.

5.      Rada Rodzic闚 mo瞠 wyst瘼owa do Dyrektora i innych organ闚 szko造, organu prowadz帷ego lub organu sprawuj帷ego nadz鏎 pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szko造.

6.      Celem dzia豉lno軼i Rady Rodzic闚 jest reprezentowanie og馧u rodzic闚 (prawnych opiekun闚) szko造  oraz podejmowanie dzia豉 zmierzaj帷ych do doskonalenia statutowej dzia豉lno軼i szko造, a tak瞠 wnioskowania do organ闚 szko造 w tym zakresie.              

7.      Do kompetencji Rady Rodzic闚 nale篡:

a)      Uchwalanie w porozumieniu z Rad Pedagogiczn programu wychowawczego i programu profilaktyki w terminie 30 dni od dnia rozpocz璚ia roku szkolnego. Je瞠li Rada Rodzic闚 nie uzyska porozumienia z Rad Pedagogiczn w wyznaczonym terminie w/w programy ustala Dyrektor  w uzgodnieniu z organem sprawuj帷ym nadz鏎 pedagogiczny. Programy ustalone przez Dyrektora  obowi您uj do czasu uchwalenia w/w program闚 przez Rad Rodzic闚 w porozumieniu z Rad Pedagogiczn;

b)      Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywno軼i kszta販enia lub wychowania;

c)      Opiniowanie projektu planu finansowego sk豉danego przez Dyrektora .

d)     Opiniowanie propozycji Dyrektora zawieraj帷ej zestaw podr璚znik闚, materia堯w edukacyjnych i materia堯w 獞iczeniowych obowi您uj帷ych w danym roku szkolnym.

 

ROZDZIA X

 RZECZNIK PRAW UCZNIA

20

1.      W szkole dzia豉 Rzecznik Praw Ucznia powo豉ny przez uczni闚 z grona pedagogicznego. 

2.      Rzecznik dzia豉 w imieniu ucznia, podejmuj帷 interwencje u nauczycieli i  Dyrektora szko造 w uzasadnionych przypadkach;

3.      Rzecznik jest po鈔ednikiem mi璠zy uczniami w kwestiach spornych i s逝篡 im pomoc;

4.      Rzecznik  jest po鈔ednikiem mi璠zy uczniami a Dyrektorem szko造, Rad Pedagogiczn i 

     Rad  Rodzic闚.

5.      Jego praca opiera si na osobnym regulaminie Rzecznika Praw Ucznia.

 

ROZDZIA XI

ZASADY WSP茛DZIAxNIA ORGAN紟 SZKOΧ

 

21

1.      Ka盥y z organ闚 szko造 ma mo磧iwo嗆 swobodnego dzia豉nia i podejmowania decyzji                w ramach swoich kompetencji.

2.      Organy szko造 maj obowi您ek wsp馧dzia豉nia mi璠zy sob w imi dobra plac闚ki. Organem koordynuj帷ym t wsp馧prac jest Dyrektor.

3.      Organy szko造 wsp馧pracuj ze sob przy podejmowaniu wa積iejszych decyzji dotycz帷ych dzia豉lno軼i szko造 poprzez:

a)      Uczestnictwo swych przedstawicieli na zebraniach.

b)      Informowanie o podj皻ych dzia豉niach Dyrektora.

4.      Formy wsp馧pracy organ闚:

a)      wsp馧udzia w tworzeniu plan闚 pracy szko造.

b)      Udzia w imprezach szkolnych oraz wsp馧udzia przy ich organizacji.

c)      Wsp馧udzia w organizowaniu dochodowych akcji na rzecz szko造.

 

ROZDZIA XII

ROZSTRZYGANIE SPOR紟 POMI犵ZY ORGANAMI SZKOΧ

22

1.      W przypadku sporu pomi璠zy Rad Pedagogiczn, a Rad Rodzic闚:

a)      Prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji nale篡 do Dyrektora.

b)     Przed rozstrzygni璚iem sporu dyrektor jest zobowi您any zapozna si ze stanowiskiem ka盥ej ze stron, zachowuj帷 bezstronno嗆 w ocenie tych stanowisk.

c)      Dyrektor szko造 podejmuje dzia豉nie na pisemny wniosek kt鏎ego z organ闚 – strony sporu.

d)     O swoim rozstrzygni璚iu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na pi鄉ie zainteresowanych w ci庵u 14 dni od z這瞠nia informacji o sporze.

2.      W przypadku sporu mi璠zy organami szko造, w kt鏎ym stron jest Dyrektor, powo造wany jest Zesp鏊 Mediacyjny. W sk豉d Zespo逝 Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organ闚 szko造, z tym, 瞠 Dyrektor  wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.

3.      Zesp鏊 Mediacyjny w pierwszej kolejno軼i powinien prowadzi post瘼owanie mediacyjne, a w przypadku niemo積o軼i rozwi您ania sporu, podejmuje decyzj w drodze g這sowania.

4.      Strony sporu s zobowi您ane przyj望 rozstrzygni璚ie Zespo逝 Mediacyjnego jako rozwi您anie ostateczne.

5.      Ka盥ej ze stron przys逝guje wniesienie za瘸lenia do organu prowadz帷ego.

 

ROZDZIA XIII

ORGANIZACJA SZKOΧ

23

1.      Szczeg鏊n organizacj nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym okre郵a arkusz organizacji zespo逝 opracowany przez Dyrektora, na podstawie planu nauczania.  Arkusz organizacji szko造 zatwierdza organ prowadz帷y.

2.      W arkuszu organizacji szko造 zamieszcza si w szczeg鏊no軼i liczb pracownik闚 z liczb stanowisk kierowniczych, og鏊n liczb przedmiot闚 i zaj耩 obowi您kowych oraz liczb godzin przedmiot闚 nadobowi您kowych, w tym k馧 zainteresowa i innych zaj耩 pozalekcyjnych, finansowanych ze 鈔odk闚 przydzielonych przez organ prowadz帷y.

 

24

1.      Podstawow jednostk organizacyjn szko造 jest oddzia z這穎ny z uczni闚, kt鏎y w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczy si wszystkich przedmiot闚 obowi您kowych, okre郵onych planem nauczania zgodnym z planem ramowym i programem wybranym dla danej klasy dopuszczonym do u篡tku szkolnego.

2.      Nauka religii dla dzieci odbywa si na pisemn pro軸 rodzic闚.

 

 

25

1.      Organizacj sta造ch, obowi您kowych i nadobowi您kowych zaj耩 dydaktycznych i wychowawczych okre郵a tygodniowy rozk豉d zaj耩 ustalony przez dyrektora szko造 na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzgl璠nieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2.      W szkole mo瞠 by, za zgod organu prowadz帷ego, zatrudniony nauczyciel wspomagaj帷y lub asystent nauczyciela prowadz帷ego zaj璚ia.

 

26

1.      Podstawow form pracy w szkole s zaj璚ia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w  systemie klasowo-lekcyjnym.

2.      Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

3.      Rok szkolny dzieli si na dwa okresy: I p馧rocze i II p馧rocze.

4.      Niekt鏎e zaj璚ia obowi您kowe oraz ko豉 zainteresowa i inne zaj璚ia nieobowi您kowe mog by prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym, w grupach mi璠zyklasowych i mi璠zyszkolnych, a tak瞠 w formie wycieczek i wyjazd闚.

5.      Czas trwania zaj耩 prowadzonych poza systemem klasowo-lekcyjnym mo瞠 by zmieniony w zale積o軼i od ich rodzaju w porozumieniu z Rad Pedagogiczn.

6.      Zaj璚ia powy窺ze organizowane s w ramach posiadanych 鈔odk闚 finansowych.

7.      Zgodnie z Konstytucj RP przy szkole mog dzia豉 organizacje m這dzie穎we t. j. ZHP.

 

27

1.      Szko豉 przyjmuje s逝chaczy zak豉du kszta販enia nauczycieli oraz student闚 szk馧 wy窺zych kszta販帷ych nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego mi璠zy dyrektorem szko造  a zak豉dem kszta販enia nauczycieli.

 

28

1.      Uczniowie szko造 podzieleni s na klasy realizuj帷e okre郵ony odr瑿nymi przepisami zgodnie z zapisanymi w odr瑿nych zarz康zeniach plan nauczania. Klasy dziel si na oddzia造.

2.      Podzia na grupy dotyczy zaj耩 z j瞛yk闚 obcych i informatyki oraz wychowania fizycznego. Zasady podzia逝 ustalane  s zgodnie z obowi您uj帷ym prawem w tej kwestii i uzgadniane z organem prowadz帷ym.

3.      Rada Pedagogiczna po zasi璕ni璚iu opinii Rady Rodzic闚 mo瞠 podj望 uchwa喚, w kt鏎ej ustali inny czas rozpocz璚ia zaj耩 lekcyjnych zachowuj帷 czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania, w ten spos鏏, aby nie prowadzi這 to do zwi瘯szenia zatrudnienia nauczycieli ani nie powodowa這 znacznego wyd逝瞠nia tygodniowego czasu nauki ucznia.

 

 

ROZDZIA XIV

ZADANIA 名IETLICY

29

1.      安ietlica jest pozalekcyjn form wychowawczo-opieku鎍z dzia豉lno軼i szko造.

2.      安ietlic organizuje si dla uczni闚, kt鏎zy musz d逝瞠j przebywa w szkole ze wzgl璠u na czas pracy rodzic闚 (opiekun闚 prawnych) lub warunki zwi您ane z dojazdem do domu  i do szko造.

3.      Do podstawowych zada 鈍ietlicy nale篡:

a)      Zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki wychowawczej umo磧iwiaj帷ej wszechstronny rozw鎩 osobowo軼i;

b)      Tworzenie warunk闚 do nauki w豉snej i pomocy w nauce;

c)      Rozwijanie zainteresowa i uzdolnie wychowank闚;

d)     Kszta速owanie w豉軼iwej postawy moralnej, wyrabianie w豉軼iwych cech charakteru;

e)      Kszta速owanie nawyk闚 kulturalnego zachowania si w domu, w szkole i swoim 鈔odowisku

f)       Rozwijanie u wychowank闚 samorz康no軼i i samodzielno軼i oraz poczucia estetyki i wra磧iwo軼i na pi瘯no;

g)      Przygotowanie do warto軼iowego sp璠zania czasu wolnego, wyrobienie nawyk闚 kulturalnej rozrywki, uprawiania sportu oraz pobytu na 鈍ie篡m powietrzu;

h)      Wdra瘸nie do samodzielnej pracy umys這wej, udzielanie indywidualnej pomocy uczniom maj帷ym trudno軼i w nauce;

i)        Prowadzenie wsp馧pracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) wychowank闚, wychowawcami i pedagogiem szkolnym.

 

ROZDZIA XV

ORGANIZACJA PRACY 名IETLICY

30

1.      安ietlica jest czynna w dniach, w kt鏎ych odbywaj si zaj璚ia dydaktyczne w szkole.

2.      Godziny pracy 鈍ietlicy dostosowane s do potrzeb wychowank闚.

3.      Zasady rekrutacji do 鈍ietlicy okre郵a aktualny regulamin rekrutacji do 鈍ietlicy szkolnej obowi您uj帷y w szkole.

4.      Szko豉 zapewnia zaj璚ia 鈍ietlicowe dla uczni闚, kt鏎zy pozostaj d逝瞠j w szkole ze wzgl璠u na:

a)      Czas pracy rodzic闚 –na wniosek rodzic闚, organizacj dojazdu do szko造 lub inne okoliczno軼i wymagaj帷e zapewnienia opieki uczniom.

b)      Liczba uczni闚  w grupie 鈍ietlicowej nie mo瞠 przekroczy 25

c)      Szczeg馧owe zasady korzystania ze 鈍ietlicy, okre郵a regulamin 鈍ietlicy.

 

 

ROZDZIA XVI

ZADANIA I OBOWI╴KI WYCHOWAWCY 名IETLICY

31

1.      Pracownikami pedagogicznymi 鈍ietlicy s wychowawcy.

2.      Tygodniowy czas pracy wychowawcy 鈍ietlicy wynosi 26 godzin.

3.      Jednostk zaj耩 w 鈍ietlicy jest 60 minut.

4.      安ietlica pracuje w oparciu o roczny plan pracy, kt鏎y musi by zgodny z planem pracy szko造 i jej programem wychowawczym.

5.      W 鈍ietlicy prowadzona jest nast瘼uj帷a dokumentacja:

a)      Roczny plan pracy opieku鎍zo-wychowawczej;

b)      Dziennik zaj耩;

 

 

ROZDZIA XVII

BIBLIOTEKA SZKOLNA

32

1.      W szkole dzia豉 biblioteka szkolna i jest pracowni s逝膨c realizacji potrzeb
i zainteresowa uczni闚, zada dydaktyczno-wychowawczych szko造, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzacji wiedzy pedagogicznej.

2.      Biblioteka jest instytucj kultury, kt鏎a gromadzi, przechowuje i udost瘼nia materia造 biblioteczne oraz informuje o materia豉ch bibliotecznych (swoich i obcych).

3.      Z biblioteki mog korzysta: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szko造 oraz rodzice.

4.      Pomieszczenie biblioteki szkolnej umo磧iwia:

a)      gromadzenie i opracowywanie zbior闚,

b)      korzystanie ze zbior闚 w czytelni i wypo篡czanie.

5.      Biblioteka pe軟i funkcje:

a)      Kszta販帷o-wychowawcz poprzez:

-        rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych,

-        przygotowanie do korzystania z r騜nych 廝鏚e informacji,

-        kszta販enie kultury czytelniczej,

-        wdra瘸nie do poszanowania ksi捫ki,

-        udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;

b)      Opieku鎍zo-wychowawcz poprzez:

-        wsp馧dzia豉nie z nauczycielami w zakresie realizacji zada opieku鎍zo-wychowawczych, w tym 鈍ietlicowych,

-        wspieranie prac maj帷ych na celu wyr闚nanie r騜nic intelektualnych,

-        otaczanie opiek uczni闚 szczeg鏊nie uzdolnionych,

-        pomoc uczniom maj帷ym trudno軼i w nauce;

c)      Kulturalno-rekreacyjn poprzez uczestniczenie w rozwijaniu 篡cia kulturalnego.

6.      Biblioteka jest czynna w godzinach zatwierdzonych przez dyrektora, aby umo磧iwi dost瘼 do jej zbior闚 po i przed rozpocz璚iem zaj耩 oraz w czasie przerw. Godziny pracy biblioteki s corocznie dostosowywane przez Dyrektora Szko造 do tygodniowego planu zaj耩 – tak, aby umo磧iwi u篡tkownikom dost瘼 do jej zbior闚 podczas zaj耩 lekcyjnych i po ich zako鎍zeniu. Godziny pracy biblioteki podane s do publicznej wiadomo軼i na drzwiach wej軼iowych do biblioteki.

7.      Biblioteka szkolna prowadzi zapis wypo篡cze umo磧iwiaj帷y kontrol obiegu materia堯w bibliotecznych i aktywno軼i czytelniczej uczni闚 oraz statystyk okresow s逝膨c sprawozdawczo軼i i ocenie pracy biblioteki szkolnej.

8.      Zbiory biblioteki udost瘼niane s na miejscu (wolny dost瘼 do ksi璕ozbioru podr璚znego i czasopism) oraz na zewn徠rz (do domu) za po鈔ednictwem nauczyciela bibliotekarza.

9.      U篡tkownicy maj prawo do bezp豉tnego korzystania z ksi捫ek i innych 廝鏚e informacji zgromadzonych w bibliotece.

10.  Liczba godzin biblioteki zale篡 od organu prowadz帷ego szko喚.

11.  Biblioteka szkolna realizuje nast瘼uj帷e cele:

d)     Rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, zainteresowa uczni闚;

e)      Przygotowywanie do korzystania z r騜nych 廝鏚e informacji;

f)       Wdra瘸nie do poszanowania ksi捫ki;

g)      Udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;

h)      Otaczanie opiek uczni闚 szczeg鏊nie uzdolnionych;

i)        Wsp馧dzia豉 z nauczycielami;

j)        Rozwija 篡cie kulturalne szko造;

k)      Wpieranie doskonalenia nauczycieli;

l)        Przygotowuje uczni闚 do uczestnictwa w 篡ciu kulturalnym spo貫cze雟twa;

m)    Kultywowanie tradycji regionu, gminy, szko造 i biblioteki.

12.  Dyrektor szko造 sprawuje bezpo鈔edni nadz鏎 nad bibliotek szkoln poprzez:

a)      W豉軼iw obsad personaln;

b)      Odpowiednio wyposa穎ne pomieszczenie warunkuj帷e prawid這w prac;

c)      Realizacj zada edukacyjnych w oparciu o wykorzystanie technologii informacyjnej;

d)     Zapewnienie 鈔odk闚 finansowych na dzia豉lno嗆 biblioteki;

e)      Inspirowanie wsp馧pracy grona pedagogicznego z bibliotek w celu wykorzystania zbior闚 bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowaniu uczni闚 do samokszta販enia i rozwijania kultury czytelniczej;

f)       Zatwierdzenie tygodniowego rozk豉du zaj耩 biblioteki;

g)      Stwarzanie mo磧iwo軼i doskonalenia zawodowego bibliotekarza.

13.  Zadania biblioteki szkolnej:

a)      Popularyzacja nowo軼i bibliotecznych;

b)      Statystyka czytelnictwa;

c)      Informacja problemowa oparta na wykorzystaniu tradycyjnego i komputerowego warsztatu informacyjnego;

d)     Komputeryzacja biblioteki;

e)      Renowacja i konserwacja ksi璕ozbioru;

f)       Systematyczna praca z czytelnikiem indywidualnym, grupowym, zbiorowym;

g)      Wykszta販enie u uczni闚 umiej皻no軼i zwi您anych z wyszukiwaniem, gromadzeniem, przetwarzaniem i tworzeniem informacji;

h)      Wsp馧praca z rad pedagogiczn, rad rodzic闚;

i)        Wsp馧praca z innymi bibliotekami na terenie gminy.

14.  Nauczyciel bibliotekarz realizuje nast瘼uj帷e zadania:

a)      Gromadzi i opracowuje zbiory;

b)      Umo磧iwia korzystanie ze zbior闚 w czytelni;

c)      Prowadzi przysposobienie czytelniczo-informacyjne uczni闚;

d)     Umo磧iwia korzystanie z Internetu i program闚 multimedialnych;

e)      Udost瘼nia ksi捫ki i inne 廝鏚豉 informacji;

f)       Stwarza warunki do poszukiwania, porz康kowania i wykorzystania informacji z r騜nych 廝鏚e oraz efektywnego pos逝giwania si technologi informacyjn;

g)      Rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczni闚, wyrabia i pog喚bia nawyk czytania i uczenia si m.in. poprzez:

-        spotkania z bibliotekarzem gminnej biblioteki publicznej,

-        czytanie dzieciom bajek, lektur, ksi捫ek przez bibliotekarza,

-        prowadzenie akcji promuj帷ych czytelnictwo, konkurs闚 wewn皻rznych dla uczni闚 z uwzgl璠nieniem indywidualnych mo磧iwo軼i dziecka;

h)      Organizuje r騜norodne dzia豉nia rozwijaj帷e wra磧iwo嗆 kulturow i spo貫czna m.in. poprzez:

-        informowanie o wydarzeniach kulturalnych w regionie,

-        prowadzenie r騜norodnych form upowszechniania czytelnictwa przez organizowanie wystaw i pokaz闚,

-        organizowanie konkurs闚 czytelniczych, recytatorskich, literackich i p1astycznych,

-        aktywny udzia w imprezach organizowanych przez plac闚ki kulturalne gminy;

i)        Powi瘯sza zasoby biblioteczne z uwzgl璠nieniem 鈔odk闚 finansowych szko造;

j)        Prowadzi konserwacj i selekcj zbior闚;

k)      Wsp馧dzia豉 z nauczycielami w zakresie wykorzystania zbior闚 bibliotecznych;

l)        Wsp馧uczestniczy w realizacji zada dydaktycznych szko造;

m)    Prowadzenie r騜norodnych form upowszechniania czytelnictwa (wystawy, konkursy, inne imprezy czytelnicze), umiej皻no軼i korzystania z informacji;

 

 

ROZDZIA XVIII

ZADANIA NAUCZYCIELII INNYCH PRACOWNIK紟 SZKOΧ

33

1.      Zasady zatrudniania oraz wymagania dotycz帷e kwalifikacji nauczycieli okre郵aj odr瑿ne przepisy.

2.      Zasady zatrudniania innych ni nauczyciele pracownik闚 zespo逝 okre郵aj przepisy kodeksu pracy.

3.      Zakres obowi您k闚 pracownik闚 innych ni nauczyciele okre郵a Dyrektor.

4.      Do obowi您k闚 wszystkich pracownik闚 w zakresie zapewnienia bezpiecze雟twa dzieciom uczniom i innym osobom przebywaj帷ym na terenie budynku szkolnego, nale篡 natychmiastowe informowanie Dyrektora  lub osoby go zast瘼uj帷ej o sytuacjach zagra瘸j帷ych 篡ciu i zdrowiu oraz podj璚ie dzia豉 zmierzaj帷ych do za瞠gnania niebezpiecze雟twa stosownie do zagro瞠nia.

5.      W nag造ch przypadkach wszystkie dzia豉nia pracownik闚  bez wzgl璠u na zakres ich czynno軼i w pierwszej kolejno軼i skierowane s na zapewnienie dzieciom i uczniom bezpiecze雟twa.

34

1.      Nauczyciel wnioskuje do Dyrektora o dopuszczenie do u篡tku szkolnego odpowiednio programu wychowania przedszkolnego lub program nauczania.

2.      Dopuszczone przez Dyrektora  programy nauczania stanowi  zestaw program闚 nauczania.

3.      Nauczyciel ma prawo do wyboru podr璚znika spo鈔鏚 podr璚znik闚 dopuszczonych do u篡tku szkolnego.

4.      Nauczyciele mog tworzy zespo造 wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespo造 problemowo-zadaniowe.

5.      Prac zespo逝 kieruje przewodnicz帷y powo造wany przez Dyrektora na wniosek zespo逝.

6.      Cele i zadania zespo堯w nauczycielskich obejmuj:

a)      Zorganizowanie wsp馧pracy nauczycieli dla uzgodnienia sposob闚 realizacji program闚 nauczania, korelowania tre軼i nauczania przedmiot闚 pokrewnych, a tak瞠 uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programu nauczania;

b)      Wsp鏊ne opracowanie wymaga edukacyjnych oraz sposob闚 badania wynik闚 nauczania;

c)      Przygotowywanie wewn徠rzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla pocz徠kuj帷ych nauczycieli;

d)     Wsp鏊ne opiniowanie przygotowanych w szkole w豉snych, innowacyjnych i eksperymentalnych program闚 nauczania;

e)      Opiniowanie program闚 z zakresu kszta販enia og鏊nego przed dopuszczeniem do u篡tku  w szkole, a w szczeg鏊no軼i ocenianie zgodno軼i tego programu z podstaw programow kszta販enia og鏊nego dostosowania programu dla potrzeb i mo磧iwo軼i uczni闚 dla kt鏎ych jest przeznaczony.

7.      W szkole powo逝je si dora幡e zespo造 nauczycieli, kt鏎ych zadaniem jest wyb鏎 podr璚znika, materia堯w edukacyjnych i materia堯w 獞iczeniowych na cykl edukacyjny. Ustale zespo造 dokonuj w terminie do 15 czerwca danego roku szkolnego.

8.      W sk豉d osobowy zespo堯w, o kt鏎ych mowa w ust. 7 wchodz:

a)      dla klas I –III wszyscy nauczyciele ucz帷y w klasach I –III;

b)      pozosta貫 odr瑿ne zespo造 tworz zatrudnieni w szkole nauczyciele poszczeg鏊nych przedmiot闚.

9.      Do zada zespo堯w, o kt鏎ych mowa w ust. 7 nale篡 przygotowanie wsp鏊nie propozycji:

a)      Jednego podr璚znika lub materia逝 edukacyjnego do danych zaj耩 edukacyjnych;

b)      Jednego lub wi璚ej podr璚znik闚 lub materia堯w edukacyjnych do nauczania obcego j瞛yka nowo篡tnego, bior帷 pod uwag poziomy nauczania j瞛yka obcego w klasach, w grupach oddzia這wych, mi璠zyoddzia這wych lub mi璠zyklasowych;

c)      Jednego lub wi璚ej podr璚znik闚 lub materia堯w edukacyjnych do danych zaj耩 kszta販enia     w zawodzie;

d)     Jednego lub wi璚ej podr璚znik闚 lub materia堯w edukacyjnych do zaplanowanych zaj耩 w zakresie niezb璠nych do podtrzymania poczucia to窺amo軼i narodowej, etnicznej  i j瞛ykowej,

 

35

1.      Nauczyciele i rodzice (prawni opiekunowie) wsp馧dzia豉j ze sob w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

2.      Nauczyciel uwzgl璠nia prawo rodzic闚 (prawnych opiekun闚) do:

a)      Znajomo軼i zada dydaktycznych, wychowawczych i opieku鎍zych w klasie, szkole.

b)      Znajomo軼i przepis闚 dotycz帷ych oceniania, klasyfikowania i promowania uczni闚 oraz przeprowadzania egzamin闚  w klasie VIII.

c)      Uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego post瘼闚 w nauce   i zachowaniu.

d)     Uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kszta販enia dzieci.

e)      Wyra瘸nia i przekazywania organom sprawuj帷ym nadz鏎 pedagogiczny opinii na temat pracy szko造.

36

1.      Nauczyciel prowadzi prac dydaktyczn, wychowawcz i opieku鎍z jest odpowiedzialny za jako嗆 tej pracy oraz bezpiecze雟two powierzonych mu dzieci i uczni闚.

2.       Nauczyciel zobowi您any jest do:

a)      Prawid這wej organizacji procesu dydaktycznego.

b)      Odpowiedzialno軼i za 篡cie, zdrowie i bezpiecze雟two uczni闚.

c)      Dbania o pomoce naukowe i inny sprz皻 szkolny.

d)     Wspierania rozwoju psychofizycznego dzieci i uczni闚, ich zdolno軼i oraz zainteresowa;

e)      W pracowniach o zwi瘯szonym ryzyku wypadkowo軼i egzekwowania przestrzegania regulamin闚;

f)       Udzielania pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodze szkolnych;

g)      Doskonalenia umiej皻no軼i dydaktycznych i podnoszenia poziomu swojej wiedzy;

h)      Kontrolowania miejsca prowadzonych zaj耩 pod wzgl璠em bezpiecze雟twa i higieny pracy;

i)        Uczestniczenia w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez pracodawc;

j)        przestrzegania zapis闚 statutowych;

k)      Zapoznawania si z aktualnym stanem prawnym w o鈍iacie;

l)        Udost瘼niania pisemnych prac uczni闚 zgodnie z wewn徠rzszkolnymi zasadami oceniania.

m)    Zachowania jawno軼i ocen dla ucznia i rodzica,

n)      W sali gimnastycznej i na boisku sportowym u篡wania tylko sprawnego sprz皻u;

o)      Kontrolowania obecno軼i uczni闚 na ka盥ej lekcji;

p)      Zapoznania na pocz徠ku roku szkolnego z zasadami bezpiecze雟twa podczas zaj耩 edukacyjnych (zw豉szcza z regulaminem sali gimnastycznej i pracowni komputerowej) oraz regulaminem bezpiecznego pobytu ucznia w szkole

q)      Pe軟ienia dy簑r闚 w czasie przerw mi璠zylekcyjnych zgodnie z regulaminem dy簑r闚 nauczycieli oraz harmonogramem dy簑r闚;

r)       Organizowania wycieczek szkolnych zgodnie z regulaminem organizowania przez szko喚 r騜nych form krajoznawstwa i turystyki;

s)       Przygotowywania si do zaj耩 dydaktycznych i wychowawczych;

t)       Dbania o poprawno嗆 j瞛ykow dzieci i uczni闚;

u)      Uzasadniania wystawianych ocen w spos鏏 okre郵ony w przedmiotowym systemie oceniania;

v)      Wspomagania rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie r騜norodnych form oddzia造wa w ramach zaj耩 pozalekcyjnych;

w)    Systematycznego, zgodnego z przepisami prowadzenia obowi您uj帷ej dokumentacji, w tym  do systematycznego uzupe軟iania zapis闚 w dzienniku

x)      Zg豉szania zauwa穎nych specjalnych potrzeb uczni闚 wychowawcy klasy;

y)      Przestrzegania tajemnicy s逝瘺owej;

z)      Terminowego wykonywania bada okresowych i profilaktycznych zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami,

aa)   Prowadzenia obserwacji w celu zdiagnozowania trudno軼i lub uzdolnie uczni闚;

 

3.      W czasie zaj耩 obowi您kowych i nieobowi您kowych z wychowania fizycznego oraz w czasie zawod闚 sportowych uczniowie nie mog pozostawa bez nadzoru os鏏 do tego upowa積ionych.

4.      W czasie prowadzenia zaj耩 z wychowania fizycznego nale篡 zwraca szczeg鏊n uwag na stopie aktualnej sprawno軼i fizycznej i wydolno嗆 organizmu uczni闚, dobieraj帷 獞iczenia o odpowiednim zakresie intensywno軼i.

5.      Uczestnicy zaj耩 uskar瘸j帷y si na z貫 samopoczucie lub dolegliwo軼i powinni by zwolnieni w danym dniu z wykonywania planowanych 獞icze i w miar potrzeby kierowani do lekarza.

6.      鑿iczenia powinny by przeprowadzane z zastosowaniem metod i urz康ze zapewniaj帷ych bezpiecze雟two 獞icz帷ych.

7.      Nauczyciel wychowania fizycznego zobowi您any jest do sprawdzania stanu technicznego                         i przydatno軼i urz康ze sportowych przed ka盥ymi zaj璚iami.

8.      Nauczyciel ma prawo do:

a)      Formu這wania w豉snych program闚 nauczania i wychowania oraz realizowania ich po uzyskaniu akceptacji Rady Pedagogicznej;

b)      Decydowania o podr璚znikach, 鈔odkach dydaktycznych i metodach kszta販enia uczni闚

9.      Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pe軟ym wymiarze zaj耩 nie mo瞠 przekracza 40 godzin na tydzie.

 

ROZDZIA XIX

ORGANIZACJA I 名IADCZENIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

37

1.      W Zespole organizuje si pomoc psychologiczno-pedagogiczn. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom.

2.      Wszelkie formy 鈍iadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole s bezp豉tne,                  a udzia ucznia w zaplanowanych zaj璚iach w ramach jej realizacji dobrowolny.

3.      Pomoc psychologiczno –pedagogiczna polega na :

a)      diagnozowaniu 鈔odowiska ucznia;

b)      rozpoznawaniu potencjalnych mo磧iwo軼i oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umo磧iwianiu ich zaspokojenia;

c)      rozpoznawaniu przyczyn trudno軼i w opanowywaniu umiej皻no軼i i wiadomo軼i przez ucznia;

d)     wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;

e)      podejmowaniu dzia豉 mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

f)       prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia w鈔鏚 uczni闚 i rodzic闚;

g)      podejmowaniu dzia豉 wychowawczych i profilaktycznych wynikaj帷ych z programu wychowawczego szko造 i programu profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;

h)      wspieraniu uczni闚, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kszta販enia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku;

i)        wspieraniu nauczycieli i rodzic闚 w dzia豉niach wyr闚nuj帷ych szanse edukacyjne dzieci;

j)        udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymaga edukacyjnych wynikaj帷ych z realizacji program闚 nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u kt鏎ego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudno軼i w uczeniu si, uniemo磧iwiaj帷e sprostanie tym wymaganiom;

k)      wspieraniu nauczycieli i rodzic闚 w rozwi您ywaniu problem闚 wychowawczych;

l)        umo磧iwianiu rozwijania umiej皻no軼i wychowawczych rodzic闚 i nauczycieli;

4.      Celem pomocy psychologiczno-pedagogiczna jest rozpoznawanie mo磧iwo軼i psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych    i edukacyjnych uczni闚, wynikaj帷ych z :

a)      wybitnych uzdolnie;

b)      niepe軟osprawno軼i;

c)      niedostosowania spo貫cznego;

d)     zagro瞠nia niedostosowaniem spo貫cznym;

e)      zaburze komunikacji j瞛ykowej;

f)       choroby przewlek貫j;

g)      zaburze psychicznych;

h)      sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

i)        rozpoznanych niepowodze szkolnych;

j)        zaniedba 鈔odowiskowych;

k)      trudno軼i adaptacyjnych;

l)        odmienno軼i kulturowej.

5.      Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielaj:

a)      Nauczyciele w bie膨cej pracy z uczniem.

b)      Specjali軼i wykonuj帷y w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

6.      Ka盥y nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowi您ek prowadzi dzia豉nia pedagogiczne, kt鏎ych celem jest:

a)      Rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mo磧iwo軼i psychofizycznych uczni闚, w tym szczeg鏊nie uzdolnionych.

b)      安iadczenie adekwatnej pomocy w bie膨cej pracy w uczniem

c)      Realizacja zalece i ustale Zespo逝 Wspieraj帷ego

d)     Dokonywanie bie膨cych obserwacji efektywno軼i 鈍iadczonej pomocy.

7.      W przypadku stwierdzenia, 瞠 ucze/ uczniowie  ze wzgl璠u na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga/j pomocy psychologiczno -pedagogicznej nauczyciel/ specjalista informuje o tym niezw這cznie wychowawc klasowego.

8.      O pomoc psychologiczno –pedagogiczn mog wnioskowa tak瞠, na zasadach, jak w ust. 1:

a)      rodzice ucznia/prawni opiekunowie;

b)      ucze;

c)      poradnia psychologiczno –pedagogiczna;

d)     dyrektor  Szko造

e)      wychowawca klasy, nauczyciel specjalista,

f)       pracownik socjalny;

g)      asystent rodziny;

h)      kurator s康owy.

9.      Wychowawca klasy, o ile uzna za zasadne, informuje innych nauczycieli o konieczno軼i obj璚ia ucznia pomoc  psychologiczno –pedagogiczn.

10.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:

a)      Systemowych dzia豉 maj帷ych na celu rozpoznanie zainteresowa uczni闚, w tym uczni闚 wybitnie zdolnych oraz zaplanowanie wsparcia maj帷ego na celu rozwijanie ich zainteresowa i uzdolnie.

b)      Dzia豉 pedagogicznych maj帷ych na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i mo磧iwo軼i psychofizycznych uczni闚 oraz planowanie sposob闚 ich zaspokojenia.

c)      Zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowi您kowych i dodatkowych zaj璚iach edukacyjnych.

d)     Zaj耩 dydaktyczno-wyr闚nawczych.

e)      Zaj耩 specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych.

f)       Zaj耩 socjoterapeutycznych.

g)      Porad, konsultacji i warsztat闚 dla rodzic闚 i nauczycieli.

h)      Porad dla uczni闚.

i)        Dzia豉 na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajduj帷ym si w trudnej sytuacji 篡ciowej.

11.  Zainteresowania uczni闚 oraz ich uzdolnienia rozpoznawane s w formie wywiad闚                     z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzecze poradni psychologiczno-pedagogicznych.

12.  W przypadku stwierdzenia szczeg鏊nych uzdolnie nauczyciel edukacji przedmiotowej sk豉da wniosek do wychowawcy o obj璚ie ucznia opiek pp.

13.  W szkole w miar mo磧iwo軼i  organizuje si k馧ka zainteresowa zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami uczni闚.

14.  Dyrektor Szko造, po up造wie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po 鈔鏚rocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki.

15.  Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowi form rozwoju uzdolnie i ich prezentacji. Uczniowie awansuj帷y do kolejnych etap闚 obj璚i s specjaln opiek nauczyciela.

16.   Indywidualizacja pracy z uczniem na obowi您kowych i dodatkowych zaj璚iach polega na:

a)      Dostosowywaniu tempa pracy do mo磧iwo軼i percepcyjnych ucznia.

b)      Dostosowaniu poziomu wymaga edukacyjnych do mo磧iwo軼i percepcyjnych, intelektualnych i fizycznych ucznia.

c)      Przyj璚iu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomo軼i i umiej皻no軼i ucznia.

d)     Umo磧iwianiu uczniowi z niepe軟osprawno軼i korzystania ze specjalistycznego wyposa瞠nia i 鈔odk闚 dydaktycznych.

e)      R騜nicowaniu stopnia trudno軼i i form prac domowych.

17.  Zaj璚ia dydaktyczno –wyr闚nawcze organizuje si dla uczni闚, kt鏎zy maj znaczne trudno軼i w uzyskiwaniu osi庵ni耩 z zakresu okre郵onych zaj耩 edukacyjnych, wynikaj帷ych z podstawy programowej. Zaj璚ia prowadzone s przez nauczycieli w豉軼iwych zaj耩 edukacyjnych. Liczba uczestnik闚 zaj耩 nie mo瞠 przekracza  8  os鏏.

1)      Obj璚ie ucznia zaj璚iami dydaktyczno –wyr闚nawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica.

2)      Zaj璚ia dydaktyczno-wyr闚nawcze prowadzi si w grupach mi璠zyoddzia這wych                              i oddzia這wych. Dyrektor szko造 wskazuje nauczyciela do prowadzenia zaj耩 dydaktyczno-wyr闚nawczych spo鈔鏚 nauczycieli danej edukacji przedmiotowej.

3)      Za zgod organu prowadz帷ego liczba dzieci bior帷ych udzia w zaj璚iach dydaktyczno –wyr闚nawczych mo瞠 by ni窺za, ni okre郵ona w pkt. 16.1.

4)      O zako鎍zeniu zaj耩 dydaktyczno-wyr闚nawczych decyduje dyrektor Zespo逝, po zasi璕ni璚iu opinii nauczyciela prowadz帷ego te zaj璚ia lub na podstawie opinii wychowawcy.

5)      Nauczyciel zaj耩 dydaktyczno-wyr闚nawczych jest obowi您any prowadzi dokumentacj w formie dziennika zaj耩 pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywa ewaluacji pracy w豉snej, a tak瞠 bada przyrostu wiedzy i umiej皻no軼i uczni闚 obj皻ych t form pomocy.

18.  Zaj璚ia specjalistyczne organizowane w miar potrzeby. S to:

a)      Korekcyjno–kompensacyjne, organizowane dla uczni闚, u kt鏎ych stwierdzono specyficzne trudno軼i w uczeniu si; zaj璚ia prowadz nauczyciele posiadaj帷y przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestnik闚 zaj耩 wynosi  do 5 uczni闚.

b)      Logopedyczne, organizowane dla uczni闚 z zaburzeniami mowy, kt鏎e powoduj zak堯cenia komunikacji j瞛ykowej; zaj璚ia prowadz nauczyciele posiadaj帷y przygotowanie w zakresie logopedii; liczba uczestnik闚 zaj耩 do 4 dzieci.

c)      Socjoterapeutyczne oraz inne zaj璚ia o charakterze terapeutycznym, organizowane dla uczni闚 z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniaj帷ymi funkcjonowanie spo貫czne. Liczba uczestnik闚 zaj耩 wynosi do 10 uczni闚.

d)     Zaj璚ia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadz nauczyciele   i specjali軼i posiadaj帷y kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zaj耩.

19.  Za zgod organu prowadz帷ego, w szczeg鏊nie uzasadnionych przypadkach, zaj璚ia specjalistyczne mog by prowadzone indywidualnie.

20.  O obj璚iu dziecka zaj璚iami dydaktyczno-wyr闚nawczymi lub zaj璚iami specjalistycznymi decyduje dyrektor Zespo逝.

21.  O zako鎍zeniu udzielania pomocy w formie zaj耩  specjalistycznych decyduje dyrektor Zespo逝 na wniosek rodzic闚 lub nauczyciela prowadz帷ego zaj璚ia.

22.  W szkole zatrudniony jest pedagog, a miar potrzeb specjali軼i, posiadaj帷y kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zaj耩.

23.  W celu wsp馧organizowania kszta販enia integracyjnego szko豉, za zgod organu prowadz帷ego, zatrudnia nauczyciela posiadaj帷ego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pomoc nauczyciela.

24.  Porad dla rodzic闚 i nauczycieli udzielaj, w zale積o軼i od potrzeb, pedagog oraz inni nauczyciele posiadaj帷y przygotowanie do prowadzenia zaj耩 specjalistycznych, w terminach podawanych na tablicy og這sze dla rodzic闚 lub na stronie internetowej Zespo逝.

25.  W szkole prowadzone s warsztaty dla rodzic闚 w celu doskonalenia umiej皻no軼i z zakresu komunikacji spo貫cznej oraz umiej皻no軼i wychowawczych. Informacja o warsztatach umieszczana jest na dwa tygodnie przed dat ich realizacji na tablicy og這sze dla rodzic闚 lub na stronie internetowej Zespo逝.

26.  Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawc闚 i specjalist闚 udzielaj帷ych pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Powiatowa Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna na zasadach okre郵onych w zawartym porozumieniu pomi璠zy stronami.

 

 

ROZDZIA XX

ORGANIZACJA NAUCZANIA I ORGANIZACJA ZAJ岊 REWALIDACYJNYCH UCZNIOM NIEPEΛSPRAWNYM

38

1.      W Szkole kszta販eniem specjalnym obejmuje si uczni闚 posiadaj帷ych orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenie powiatowych zespo堯w ds. orzekania inwalidztwa. Nauczanie specjalne prowadzone jest  w oddziale og鏊nodost瘼nym.

2.      Szko豉 zapewnia uczniom z orzeczon niepe軟osprawno軼i lub niedostosowaniem spo貫cznym:

a)      Realizacj zalece zawartych w orzeczeniu o potrzebie kszta販enia specjalnego.

b)      Odpowiednie warunki do pobytu w szkole oraz w miar mo磧iwo軼i  sprz皻 specjalistyczny i 鈔odki dydaktyczne.

c)      Realizacj program闚 nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i mo磧iwo軼i psychofizycznych ucznia.

d)     Zaj璚ia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb.

e)      Integracj ze 鈔odowiskiem r闚ie郾iczym.

f)       ze wzgl璠u na indywidualne potrzeby i mo磧iwo軼i psychofizyczne uczni闚, warunki do nauki, sprz皻 specjalistyczny i 鈔odki dydaktyczne.

3.      Szko豉 organizuje zaj璚ia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kszta販enia specjalnego.

4.      Uczniowi niepe軟osprawnemu mo積a przed逝篡 o jeden rok w cyklu edukacyjnym okres nauki, zwi瘯szaj帷 proporcjonalnie wymiar godzin zaj耩 obowi您kowych. Decyzj o przed逝瞠niu okresu nauki uczniowi niepe軟osprawnemu podejmuje w formie uchwa造 stanowi帷ej rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespo逝 Wspieraj帷ego oraz zgody rodzic闚.

5.      Zgod na przed逝瞠nie o rok nauki rodzice ucznia sk豉daj w formie pisemnej do wychowawcy klasy, nie p騧niej ni do15 lutego danego roku szkolnego.

6.      Decyzj o przed逝瞠niu okresu nauki podejmuje dyrektor Zespo逝 nie p騧niej ni do ko鎍a lutego w klasie VIII szko造 podstawowej.

7.      Przed逝瞠nie nauki uczniowi niepe軟osprawnemu mo瞠 by dokonane w przypadkach:

a)      Brak闚 w opanowaniu wiedzy i umiej皻no軼i z zakresu podstawy programowej, utrudniaj帷ej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodowanych dysfunkcj ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecno軼iami.

b)      Psychoemocjonaln niegotowo軼i ucznia do zmiany szko造.

8.      Zaj璚ia wychowania fizycznego  w grupach mi璠zyoddzia這wych, na kt鏎e ucz瘰zczaj uczniowie niepe軟osprawni  prowadzi si w grupach nie przekraczaj帷ych 20 os鏏.

9.      Kszta販enie uczni闚 niepe軟osprawnych prowadzone jest do ko鎍a roku szkolnego, w kt鏎ym ucze w tym roku kalendarzowym ko鎍zy ( 18 rok 篡cia –SP);

10.  Uczniowi niepe軟osprawnemu szko豉 organizuje zaj璚ia rewalidacyjne, zgodnie                                 z zaleceniami poradni psychologiczno –pedagogicznej.

1)      Tygodniowy wymiar zaj耩 rewalidacyjnych  w ka盥ym roku szkolnym wynosi w oddziale og鏊nodost瘼nym lub integracyjnym po 2 godziny na ucznia.

2)      Ilo嗆 godzin zaj耩 rewalidacyjnych dyrektor szko造 umieszcza w szkolnym planie nauczania  i arkuszu organizacyjnym.

3)      Godzina zaj耩 rewalidacyjnych trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si prowadzenie zaj耩 w czasie kr鏒szym ni 45 minut, zachowuj帷 ustalony dla ucznia 陰czny czas tych zaj耩. Zaj璚ia organizuje si w co najmniej dw鏂h dniach.

11.  W szkole organizowane s zaj璚ia rewalidacyjne w zakresie:

a)      korekcyjno –kompensacyjne;

b)      terapii pedagogicznej

 

12.  W szkole za zgod organu prowadz帷ego mo積a zatrudnia dodatkowo nauczycieli posiadaj帷ych kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu wsp馧organizowania kszta販enia uczni闚 niepe軟osprawnych, niedostosowanych spo貫cznie oraz zagro穎nych niedostosowaniem spo貫cznym.

13.  Nauczyciele, o kt鏎ych mowa w pkt. 11:

a)      Prowadz wsp鏊nie z innymi nauczycielami zaj璚ia edukacyjne oraz wsp鏊nie z innymi nauczycielami i ze specjalistami realizuj zintegrowane dzia豉nia i zaj璚ia, okre郵one  w programie.

b)      prowadz wsp鏊nie z innymi nauczycielami i ze specjalistami prac wychowawcz z uczniami niepe軟osprawnymi, niedostosowanymi spo貫cznie oraz zagro穎nymi niedostosowaniem spo貫cznym;

c)      Uczestnicz, w miar potrzeb, w zaj璚iach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych dzia豉niach i zaj璚iach, okre郵onych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalist闚.

d)     Udzielaj pomocy nauczycielom prowadz帷ym zaj璚ia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizuj帷ym zintegrowane dzia豉nia i zaj璚ia, okre郵one w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepe軟osprawnymi, niedostosowanymi spo貫cznie oraz zagro穎nymi niedostosowaniem spo貫cznym.

14.  Dyrektor szko造, uwzgl璠niaj帷 indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz mo磧iwo軼i psychofizyczne uczni闚 niepe軟osprawnych, niedostosowanych spo貫cznie oraz zagro穎nych niedostosowaniem spo貫cznym, wyznacza zaj璚ia edukacyjne oraz zintegrowane dzia豉nia i zaj璚ia, okre郵one w programie, realizowane wsp鏊nie z innymi nauczycielami przez nauczycieli,  o kt鏎ych mowa w pkt. 11, lub w kt鏎ych nauczyciele ci uczestnicz.

15.  Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny okre郵a :

a)      Zakres i spos鏏 dostosowania programu oraz wymaga edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mo磧iwo軼i psychofizycznych ucznia, w szczeg鏊no軼i przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem

b)      Zintegrowane dzia豉nia nauczycieli i specjalist闚 prowadz帷ych zaj璚ia z uczniem

c)      Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w kt鏎ych poszczeg鏊ne formy pomocy b璠 realizowane

d)     Dzia豉nia wspieraj帷e rodzic闚 ucznia

e)      Zakres wsp馧pracy nauczycieli i specjalist闚 z rodzicami ucznia

16.  Program opracowuje zesp馧, kt鏎y tworz nauczyciele i specjali軼i, prowadz帷y zaj璚ia z uczniem.

17.  Zesp馧 opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzgl璠niaj帷 diagnoz i wnioski sformu這wane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kszta販enia specjalnego we wsp馧pracy, w zale積o軼i od potrzeb, z poradni psychologiczno-pedagogiczn, w tym poradni specjalistyczn.

18.  Program opracowuje si na okres, na jaki zosta這 wydane orzeczenie, nie d逝瞠j jednak ni etap edukacyjny.

19.  Prac zespo逝 koordynuje wychowawca oddzia逝 , do kt鏎ego ucz瘰zcza ucze lub nauczyciel, specjalista wyznaczony przez dyrektora Zespo逝.          `

20.  Spotkania zespo逝 odbywaj si w miar potrzeb, nie rzadziej jednak ni dwa razy  w roku szkolnym.

21.  Zesp馧, co najmniej dwa razy w roku dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.

22.  Rodzice ucznia albo pe軟oletni ucze maja prawo uczestniczy w spotkaniach zespo逝, a tak瞠 w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu specjalistycznych ocen.

23.  Rodzice ucznia otrzymuj kopi wielospecjalistycznych ocen oraz programu.

ROZDZIA XXI
O
RGAZNIAZCJA WYCHOWANIA I OPIEKI

 

39

SZKOLNY SYSTEM WYCHOWANIA

 1. Na pocz徠ku ka盥ego roku szkolnego rada pedagogiczna opracowuje i zatwierdza szczeg馧owy plan pracy wychowawczo-profilaktycznej na dany rok szkolny z uwzgl璠nieniem aktualnych potrzeb i szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

2. Dzia豉nia wychowawcze szko造 maj charakter systemowy i podejmuj  je wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole wspomagani przez dyrekcj oraz pozosta造ch pracownik闚 szko造. Program wychowawczo-profilaktyczny szko造 jest ca這軼iowy i obejmuje rozw鎩 ucznia w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, spo貫cznym i zdrowotnym.

3. Podj皻e dzia豉nia wychowawcze i profilaktyczne w bezpiecznym i przyjaznym 鈔odowisku szkolnym maj na celu przygotowa ucznia do:

1)    pracy nad sob;

2)    bycia u篡tecznym cz這nkiem spo貫cze雟twa;

3)    bycia osob wyr騜niaj帷 si takimi cechami, jak:  odpowiedzialno嗆, samodzielno嗆,   odwaga, kultura osobista, uczciwo嗆, dobro, patriotyzm, pracowito嗆, poszanowanie   godno軼i i innych, wra磧iwo嗆 na krzywd ludzk, szacunek dla starszych, tolerancja;

4)    rozwoju samorz康no軼i;

5)    dba這軼i o wypracowane tradycje: klasy, szko造 i 鈔odowiska;

6)    budowania poczucia przynale積o軼i i wi瞛i ze Szko陰;

7)    tworzenia 鈔odowiska szkolnego, w kt鏎ym obowi您uj jasne i jednoznaczne regu造 gry akceptowane i  respektowane przez wszystkich cz這nk闚 spo貫czno軼i szkolnej.

4. Ucze jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym szko造.

5. Preferuje si nast瘼uj帷e postawy b璠帷e kanonem zachowa ucznia:

1)    zna i akceptuje dzia豉nia wychowawcze szko造;

2)    szanuje oraz akceptuje siebie i innych;

3)    umie prawid這wo funkcjonowa w rodzinie, klasie, spo貫czno軼i szkolnej, lokalnej, demokratycznym  pa雟twie oraz  鈍iecie;

4)    zna i respektuje obowi您ki wynikaj帷e z tytu逝 bycia: uczniem, dzieckiem, koleg, cz這nkiem spo貫cze雟twa, polakiem i europejczykiem;

5)    posiada wiedz i umiej皻no軼i potrzebne dla samodzielnego poszukiwania wa積ych dla siebie warto軼i, okre郵ania cel闚 i dokonywania wybor闚;

6)    jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sob pracuje;

7)    zna, rozumie i realizuje w 篡ciu:

a)      zasady kultury bycia,

b)      zasady skutecznego komunikowania si,

c)      zasady bezpiecze雟twa oraz higieny 篡cia i pracy,

d)     akceptowany spo貫cznie system warto軼i;

8)    chce i umie d捫y do  realizacji w豉snych zamierze;

9)    umie diagnozowa zagro瞠nia w realizacji cel闚 篡ciowych;

10)  jest otwarty na zdobywanie wiedzy.

6. W oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny zespo造 wychowawc闚 (wychowawcy klas) opracowuj klasowe programy na dany rok szkolny. Program wychowawczo-profilaktyczny  w klasie powinien uwzgl璠nia nast瘼uj帷e zagadnienia:

1)    poznanie ucznia, jego potrzeb i mo磧iwo軼i;

2)    przygotowanie ucznia do poznania w豉snej osoby;

3)    wdra瘸nie uczni闚 do pracy nad w豉snym rozwojem;

4)    pomoc w tworzeniu systemu warto軼i;

5)    strategie dzia豉, kt鏎ych celem jest budowanie satysfakcjonuj帷ych relacji w klasie:

a)      adaptacja,

b)      integracja,

c)      przydzia r鏊 w klasie,

d)     wewn徠rzklasowy system norm post瘼owania,

e)      okre郵enie praw i obowi您k闚 w klasie, szkole,

f)       kronika klasowa, strona internetowa itp.

6)    budowanie wizerunku klasy i wi瞛i pomi璠zy wychowankami:

a)      wsp鏊ne uroczysto軼i klasowe, szkolne, obozy naukowe, sportowe,

b)      edukacja zdrowotna, regionalna, kulturalna,

c)      kierowanie zespo貫m klasowym na zasadzie w陰czania do udzia逝 w podejmowaniu decyzji rodzic闚 i  uczni闚,

d)     wsp鏊ne narady wychowawcze,

e)      tematyka godzin wychowawczych z uwzgl璠nieniem zainteresowa klasy,

f)       aktywny udzia klasy w pracach na rzecz szko造 i 鈔odowiska,

g)      szukanie, piel璕nowanie i rozwijanie tzw. „mocnych stron klasy”;

7)    strategie dzia豉, kt鏎ych celem jest wychowanie obywatelskie i patriotyczne;

8)    promowanie warto軼i kulturalnych, obyczajowych, 鈔odowiskowych i zwi您anych z   ochron zdrowia.

 

40

WOLONTARIAT W SZKOLE

 

 1. W szkole funkcjonuje Szkolny Klub Wolontariusza.

2. Szkolny Klub Wolontariusza ma za zadanie organizowa i 鈍iadczy pomoc najbardziej potrzebuj帷ym, reagowa czynnie na potrzeby 鈔odowiska, inicjowa dzia豉nia w 鈔odowisku szkolnym i lokalnym, wspomaga r騜nego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

3. Cz這nkiem klubu mo瞠 by ka盥y ucze, kt鏎y uko鎍zy 13 lat i przed這篡 pisemn zgod rodzica / opiekuna ustawowego na dzia豉lno嗆 w klubie. Do klubu mog by wpisani uczniowie przed uko鎍zeniem 13 roku 篡cia, za zgod rodzic闚/ ustawowych opiekun闚, kt鏎zy mog prowadzi dzia豉nia pomocowe poza szko陰 tylko pod nadzorem nauczyciela – koordynatora.

4. Cele dzia豉nia szkolnego klubu wolontariatu:

1)    zapoznawanie uczni闚 z ide wolontariatu;

2)    anga穎wanie uczni闚 w 鈍iadom, dobrowoln i nieodp豉tn pomoc innym;

3)    promowanie w鈔鏚 dzieci i m這dzie篡 postaw: wra磧iwo軼i na potrzeby innych, empatii, 篡czliwo軼i, otwarto軼i i bezinteresowno軼i w podejmowanych dzia豉niach;

4)    organizowanie aktywnego dzia豉nia w obszarze pomocy kole瞠雟kiej, spo貫cznej, kulturalnej na terenie szko造 i w 鈔odowisku rodzinnym oraz lokalnym;

5)     tworzenie przestrzeni dla s逝瘺y wolontarystycznej poprzez organizowanie konkretnych sposob闚 pomocy i tworzenie zespo堯w wolontariuszy do ich realizacji;

6)    po鈔edniczenie we w陰czaniu dzieci i m這dzie篡 do dzia豉 o charakterze wolontarystycznym w dzia豉nia pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych w 鈔odowisku lokalnym, akcjach og鏊nopolskich i podejmowanych przez inne organizacje;

7)    wpieranie ciekawych inicjatyw m這dzie篡 szkolnej;

8)    promowanie idei wolontariatu;

9)    prowadzenie warsztat闚, szkole i cyklicznych spotka wolontariuszy i ch皻nych do przyst徙ienia do Klubu lub ch皻nych do w陰czenia si do akcji niesienia pomocy;

10) anga穎wanie si w miar potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze charytatywnym.

5. Wolontariusze:

1)    wolontariusz, to osoba pracuj帷a na zasadzie wolontariatu;

2)    wolontariuszem mo瞠 by ka盥y ucze, kt鏎y na ochotnika i bezinteresownie niesie pomoc, tam, gdzie jest ona potrzebna;

3)    warunkiem wst徙ienia do Klubu Wolontariatu jest z這瞠nie w formie pisemnej deklaracji, do kt鏎ej obowi您kowo jest za陰czana pisemna zgoda rodzic闚 (prawnych opiekun闚);

4)    po wst徙ieniu do Klubu wolontariatu uczestnik podpisuje zobowi您anie przestrzegania zasad wolontariatu i regulaminu, obowi您uj帷ego w szkole;

5)    cz這nkowie klubu mog podejmowa prac wolontarystyczn w wymiarze, kt鏎y nie utrudni im nauki i pozwoli wywi您ywa si z obowi您k闚 domowych;

6)    cz這nek Klubu kieruje si bezinteresowno軼i, 篡czliwo軼i, ch璚i niesienia pomocy, trosk o innych;

7)    cz這nek klubu wywi您uje si sumiennie z podj皻ych przez siebie zobowi您a;

8)    ka盥y cz這nek klubu systematycznie wpisuje do „Dzienniczka Wolontariusza” /„Dzienniczka Ucznia”/ „Dzienniczka Klasowego” wykonane prace. Wpis闚 mog dokonywa tak瞠 koordynatorzy oraz osoba lub przedstawiciel instytucji, na rzecz kt鏎ej wolontariusz dzia豉;

9)    cz這nek klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a tak瞠 w spotkaniach                          i warsztatach dla wolontariuszy;

10) ka盥y cz這nek klubu stara si aktywnie w陰czy w dzia豉lno嗆 Klubu oraz wykorzystuj帷 swoje zdolno軼i i do鈍iadczenie zg豉sza w豉sne propozycje i inicjatywy;

11) ka盥y cz這nek klubu swoim post瘼owaniem stara si promowa ide wolontariatu, godnie reprezentowa swoj szko喚 oraz by przyk豉dem dla innych;

12) ka盥y cz這nek klubu jest zobowi您any przestrzega zasad zawartych w Kodeksie Etycznym oraz Regulaminie Klubu;

13) wolontariusz mo瞠 zosta skre郵ony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie regulaminu szkolnego klubu wolontariusza. O skre郵eniu z listy decyduje opiekun szkolnego klubu wolontariusza, po zasi璕ni璚iu opinii zarz康u Klubu.

41

1. Klubem wolontariusza opiekuje si nauczyciel – koordynator, kt鏎y zg這si akces do opieki nad tym klubem i uzyska akceptacj dyrektora szko造;

2. Opiekun Klubu ma prawo anga穎wa do koordynowania lub sprawowania opieki w czasie zaplanowanych akcji pozosta造ch ch皻nych pracownik闚 pedagogicznych lub deklaruj帷ych pomoc – rodzic闚;

3. Na walnym zebraniu cz這nk闚 klubu w g這sowaniu jawnym wybiera si spo鈔鏚 cz這nk闚 - Zarz康 Klubu, sk豉daj帷y si z pojedynczych os鏏 reprezentuj帷ych odpowiednie poziomy klasowe;

4. Wybory do zarz康u przeprowadza si we wrze郾iu ka盥ego roku szkolnego;

5. Do ka盥ej akcji charytatywnej wyznacza si spo鈔鏚 cz這nk闚 wolontariusza-koordynatora.

6. Na koniec ka盥ego okresu odbywa si walne zebranie w celu podsumowania dzia豉lno軼i, przed這瞠nia wniosk闚, dokonania oceny efektywno軼i prowadzonych akcji, wskazanie obszar闚 dalszej dzia豉lno軼i;

7. Klub wolontariusza prowadzi dziennik aktywno軼i. Wpis闚 do dziennika aktywno軼i mog dokonywa wychowawcy klas w przypadku, gdy pomoc realizowana by豉 przez pojedynczych uczni闚 na rzecz kolegi lub kole瘸nki np. pomoc w nauce.

42

Formy dzia豉lno軼i klubu:

1)    dzia豉nia na rzecz 鈔odowiska szkolnego;

2)    dzia豉nia na rzecz 鈔odowiska lokalnego;

3)    udzia w akcjach og鏊nopolskich za zgod dyrektora szko造.     

2. Na ka盥y rok szkolny koordynator klubu wsp鏊nie z cz這nkami opracowuje plan pracy.

3. Plan pracy oraz inne dokumenty reguluj帷e dzia豉lno嗆 klubu podawane s do publicznej wiadomo軼i na tablicy Klubu i w zak豉dce na stronie www szko造

43

 1 Regulacje 鈍iadcze wolontariuszy i zasady ich bezpiecze雟twa:

1)    鈍iadczenia wolontariuszy s wykonywane w zakresie, w spos鏏 i w czasie okre郵onych       w porozumieniu z korzystaj帷ym. Porozumienie powinno zawiera postanowienie                        o mo磧iwo軼i jego rozwi您ania;

2)    na 膨danie wolontariusza lub dyrektora szko造 korzystaj帷y jest obowi您any potwierdzi na pi鄉ie tre嗆 porozumienia, a tak瞠 wyda pisemne za鈍iadczenie o wykonaniu 鈍iadcze przez wolontariusza, w tym o zakresie wykonywanych 鈍iadcze;

3)     na pro軸 wolontariusza korzystaj帷y mo瞠 przed這篡 pisemn opini o wykonaniu 鈍iadcze przez wolontariusza lub dokona wpisu w dzienniczku wolontariusza;

4)     je瞠li 鈍iadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres d逝窺zy ni 30 dni, porozumienie powinno by sporz康zone na pi鄉ie. Porozumienie w imieniu wolontariusza podpisuje dyrektor szko造. W przypadku, gdy dzia豉nia w ramach wolontariatu wykonywane s na terenie szko造 lub poza szko陰 pod nadzorem nauczyciela mo積a odst徙i od sporz康zenia porozumienia;

5)    do porozumie zawieranych mi璠zy korzystaj帷ym a wolontariuszem w zakresie nieuregulowanym ustaw z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia豉lno軼i po篡tku publicznego  i o wolontariacie stosuje si przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;

6)    korzystaj帷y mo瞠 zapewni wolontariuszowi ubezpieczenie od odpowiedzialno軼i cywilnej, w zakresie wykonywanych 鈍iadcze;

7)    wolontariusz ma prawo do informacji o przys逝guj帷ych jemu prawach i ci捫帷ych obowi您kach, a tak瞠 o ryzyku dla zdrowia i bezpiecze雟twa zwi您anym                                             z wykonywanymi 鈍iadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagro瞠niami;

8)    korzystaj帷y zapewnia wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego 鈍iadcze, w tym – w zale積o軼i od rodzaju 鈍iadcze i zagro瞠 zwi您anych z ich wykonywaniem – odpowiednie 鈔odki ochrony indywidualnej.                           W przypadku 鈍iadczenia wolontariatu na rzecz szko造 obowi您ek ten ci捫y na dyrektorze szko造, a w przypadku, gdy wolontariat organizowany jest poza szko陰 odpowiedzialno嗆 ponosi opiekun prowadz帷y uczni闚 na dzia豉nia;

9)    wolontariuszowi, kt鏎y wykonuje 鈍iadczenia przez okres nie d逝窺zy ni 30 dni, korzystaj帷y zobowi您any jest zapewni ubezpieczenie od nast瘼stw nieszcz窷liwych wypadk闚.

10)    korzystaj帷y mo瞠 pokrywa koszty szkole wolontariuszy w zakresie wykonywanych przez nich 鈍iadcze okre郵onych w porozumieniu, o kt鏎ym mowa w 43 pkt 1;

11)    w wyj徠kowych sytuacjach szko豉 mo瞠 przyj望 na siebie obowi您ek prowadzenia spraw formalnych oraz koszty ubezpieczenia.

12)    w przypadku, gdy wolontariusz podejmuje si dzia豉 poza godzinami szkolnymi, bez uzgodnienia z opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariusza szko豉 nie ponosi odpowiedzialno軼i za ucznia – wolontariusza.

44

1.  Nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywuj帷y, podkre郵aj帷y uznanie dla jego  dzia豉lno軼i;

2. Wychowawca klasy uwzgl璠nia zaanga穎wanie ucznia w dzia豉lno嗆 wolontarystyczn i spo貫czn na rzecz szko造 przy ocenianiu zachowania ucznia, zgodnie z zasadami opisanymi  w statucie szko造;

3. Formy nagradzania:

1)   pochwa豉 dyrektora na szkolnym apelu;

2)   przyznanie dyplomu;

3)   wyra瞠nie s這wnego uznania wobec zespo逝 klasowego;

4)   pisemne podzi瘯owanie do rodzic闚;

5)   wpisanie informacji o dzia豉lno軼i spo貫cznej w ramach wolontariatu na 鈍iadectwie uko鎍zenia szko造. Wpis na 鈍iadectwie uzyskuje ucze, kt鏎y przez trzy lata nauki bra udzia w co najmniej trzech akcjach pozaszkolnych oraz systematycznie w ka盥ym roku szkolnym uczestniczy w co najmniej czterech dzia豉niach szkolnych.

45

1. Szczeg馧ow organizacj wolontariatu w szkole okre郵a regulamin wolontariatu.

2.W szkole uroczy軼ie obchodzony jest w dniu 5 grudnia ka盥ego roku szkolnego 鈍iatowy dzie wolontariusza.

46

WSP茛PRACA Z RODZICAMI

 

1 Szko豉 traktuje rodzic闚 jako pe軟oprawnych partner闚 w procesie edukacyjnym, wychowawczym i profilaktycznym oraz stwarza warunki do aktywizowania rodzic闚.

2. Aktywizowanie rodzic闚 i uzyskanie wsparcia w realizowaniu zada szko造  realizowane jest poprzez:

1)    pomoc rodzicom w dobrym wywi您ywaniu si z zada opieku鎍zych i wychowawczych przez:

a)      organizowanie trening闚 i warsztat闚 rozwijaj帷ych umiej皻no軼i rodzicielskie,

b)      zapewnienie poradnictwa i konsultacji w rozwi您ywaniu trudno軼i zwi您anych
z wychowaniem
dziecka;

2)    doskonalenie form komunikacji pomi璠zy szko陰 a rodzinami uczni闚 poprzez:

a)      organizowanie spotka grupowych i indywidualnych z rodzicami,

b)      przekazywanie informacji przez korespondencj, e- dziennik, e-maile, telefonicznie, stron www, inne materia造 informacyjne;

3)    dostarczanie rodzicom wiedzy, umiej皻no軼i i pomys堯w na pomoc dzieciom w nauce przez:

a)      zadawanie interaktywnych zada domowych,

b)      edukacj na temat proces闚 poznawczych dzieci, instrukta pomagania dziecku                        w nauce;

4)    pozyskiwanie i rozwijanie pomocy rodzic闚 w realizacji zada szko造 przez:

a)      zach璚anie do dzia豉 w formie wolontariatu,

b)      inspirowanie rodzic闚 do dzia豉nia,

c)      wspieranie inicjatyw rodzic闚,

d)     wskazywanie obszar闚 dzia豉nia,

e)      upowszechnianie i nagradzanie dokona rodzic闚;

5)    w陰czanie rodzic闚 w zarz康zanie szko陰, poprzez anga穎wanie do prac rady rodzic闚, zespo堯w, kt鏎e bior udzia w podejmowaniu wa積ych dla szko造 decyzji;

6)    koordynowanie dzia豉 szkolnych, rodzicielskich i spo貫czno軼i lokalnej w zakresie rozwi您ywania problem闚 dzieci przez:

a)      ustalanie form pomocy,

b)      pozyskiwanie 鈔odk闚 finansowych,

c)      zapewnianie ci庵這軼i opieki nad dzieckiem,

d)     anga穎wanie uczni闚 z 篡cie lokalnej spo貫czno軼i.

 

 

ROZDZIA XXII
 
SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO


47

Za這瞠nia programowe

1. Wewn徠rzszkolny system doradztwa zawodowego ma na celu koordynacj dzia豉 podejmowanych w szkole w celu przygotowania uczni闚 do wyboru kierunku kszta販enia i zawodu.

2. Podejmowane dzia豉nia maj pom鏂 uczniom w rozpoznawaniu zainteresowa                    i zdolno軼i, zdobywaniu informacji o zawodach i pog喚bianiu wiedzy na temat otaczaj帷ej ich rzeczywisto軼i spo貫cznej. W przysz這軼i ma to u豉twi m這demu cz這wiekowi podejmowanie bardzo wa積ych wybor闚 edukacyjnych i zawodowych, tak aby te wybory by造 dokonywane 鈍iadomie, zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami.

3. Planowanie w豉snej drogi edukacyjno-zawodowej jest procesem d逝gotrwa造m. Ju na poziomie szko造 podstawowej nale篡 wdra瘸 uczniom poczucie odpowiedzialno軼i za w豉sn przysz這嗆, uczy my郵enia perspektywicznego i umiej皻no軼i planowania, a w klasach VII-VIII i w klasach II-III gimnazjalnych nale篡 organizowa zaj璚ia zwi您ane z wyborem kszta販enia   i kariery zawodowej.

4. Decyzja dotycz帷a wyboru przysz貫j szko造 ponadpodstawowej i zawodu, 瞠by by豉 trafn, wymaga pomocy ze strony wielu os鏏 i instytucji, mi璠zy innymi szko造 i rodzic闚.

5. Planowane zadania i tre軼i przekazywane na lekcjach wychowawczych oraz                              w edukacjach przedmiotowych w klasach I-VI maj za zadanie rozbudza ciekawo嗆 poznawcz dzieci oraz motywacj do nauki, kszta速owa umiej皻no軼i i postawy do naturalnej w tym wieku aktywno軼i dzieci, umo磧iwia poznawanie interesuj帷ych dzieci zawod闚, kszta速owa gotowo嗆 do wybor闚 edukacyjnych np. drugiego j瞛yka, rodzaju zaj耩 technicznych, wyboru k馧ek zainteresowa, wyboru lektur i czasopism.

6. System okre郵a zadania os鏏 uczestnicz帷ych w jego realizacji, czas i miejsce realizacji, oczekiwane efekty i metody pracy.

7. G堯wnym celem systemu jest pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych mo磧iwo軼i, zainteresowa, uzdolnie i predyspozycji uczni闚 wa積ych przy dokonywaniu w przysz這軼i wybor闚 edukacyjnych  i zawodowych.

8. Cele szczeg馧owe:

1)    w klasach I-IV szko造 podstawowej:

a)      wyja郾ienie znaczenia pracy w 篡ciu cz這wieka,

b)      zapoznanie uczni闚 z r騜norodno軼i zawod闚, jakie cz這wiek mo瞠 wykonywa,

c)      uruchomienie kreatywno軼i uczni闚 na temat swojej przysz這軼i,

d)     zapoznanie uczni闚 ze znaczeniem w豉snych zainteresowa i predyspozycji w wyborze w豉軼iwego zawodu,

e)      poszukiwanie przez uczni闚 odpowiedzi na pytanie: jakie s moje mo磧iwo軼i, uzdolnienia, umiej皻no軼i, cechy osobowo軼i, stan zdrowia

f)       rozwijanie umiej皻no軼i oceny swoich mo磧iwo軼i;

2)   w klasach VI-VIII szko造 podstawowej i klasach II-III gimnazjum:

a)      odkrywanie i rozwijanie 鈍iadomo軼i zawodowej uczni闚, planowanie drogi edukacyjno-zawodowej na ka盥ym etapie edukacji,

b)      motywowanie uczni闚 do podejmowania dyskusji i refleksji nad wyborem przysz貫j szko造 i zawodu.

c)      rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do dzia豉nia,

d)     wdra瘸nie uczni闚 do samopoznania,

e)      wyzwalanie wewn皻rznego potencja逝 uczni闚,

f)       kszta販enie umiej皻no軼i analizy swoich mocnych i s豉bych stron,

g)      rozwijanie umiej皻no軼i pracy zespo這wej i wsp馧dzia豉nia w grupie,

h)      wyrabianie szacunku dla samego siebie,

i)        poznanie mo磧iwych form zatrudnienia,

j)        poznanie lokalnego rynku pracy,

k)      poznanie mo磧iwo軼i dalszego kszta販enia i doskonalenia zawodowego,

l)        poznawanie struktury i warunk闚 przyj耩 do szk馧 ponadpodstawowych,

m)    diagnoza preferencji i zainteresowa zawodowych,

n)      poznawanie r騜nych zawod闚,

o)      udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

9. G堯wne zadania szko造 w zakresie doradztwa zawodowego:

1)    wspieranie uczni闚 w planowaniu 軼ie磬i edukacyjno-zawodowej;

2)    wspieranie rodzic闚 i nauczycieli w dzia豉niach doradczych na rzecz m這dzie篡;

3)    rozpoznawanie zapotrzebowania uczni闚 na informacje dotycz帷e edukacji i kariery;

4)    gromadzenie, aktualizowanie i udost瘼nianie informacji edukacyjnych  i zawodowych;

5)    udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;

6)    prowadzenie grupowych zaj耩 aktywizuj帷ych wspieraj帷ych uczni闚  w 鈍iadomym wyborze szko造;

7)    wspieranie dzia豉 szko造 maj帷ych na celu optymalny rozw鎩 edukacyjny  i zawodowy uczni闚;

8)    wsp馧praca z instytucjami wspieraj帷ymi realizacj wewn皻rznego systemu doradztwa zawodowego;

9)    w zakresie wsp馧pracy z rodzicami:

a)      podnoszenie umiej皻no軼i komunikowania si ze swoimi dzie熤i,

b)      doskonalenie umiej皻no軼i wychowawczych,

c)      przedstawianie aktualnej oferty edukacyjnej szk馧 ponadpodstawowych,

d)     indywidualne spotkania z rodzicami, kt鏎zy zg豉szaj potrzeb doradztwa zawodowego.

48

Sposoby realizacji dzia豉 doradczych

1. Dzia豉nia z zakresu doradztwa zawodowego realizowane s w formach:

1)    zaj耩 grupowych w klasach VII -VIII ze szkolnym doradc w wymiarze 10 godzin                             w jednym roku szkolnym;

2)    pogadanki, warsztaty, projekcja film闚 edukacyjnych, prezentacje realizowane na godzinach wychowawczych;

3)    spotkania z przedstawicielami wybranych zawod闚;

4)    wycieczki zawodoznawcze do zak豉d闚 pracy i instytucji kszta販帷ych;

5)    konkursy;

6)    udzielanie informacji w zakresie wyboru kierunku dalszego kszta販enia zawodu                                 i planowania dalszej kariery zawodowej;

7)    udzielanie indywidualnych porad i konsultacji dla uczni闚, rodzic闚  i nauczycieli,

8)    gie責y szk馧 ponadpodstawowych;

9)    obserwacja zaj耩 praktycznych w szko豉ch zawodowych;

10)    praca z komputerem – 郵edzenie danych statystycznych, korzystanie   z zasob闚 Krajowego O鈔odka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, korzystanie z publikacji EUROGAIDANCE, wykorzystywanie wyszukiwarki „Informator o zawodach”;

11)    zak豉dka informacyjna na stronie internetowej szko造 (np. broszury dla rodzic闚, broszury dla uczni闚);

12)    wywiady i spotkania z absolwentami.

2. Poradnictwo zawodowe w ramach pracy z uczniami obejmuje:

1)    pomoc w wyborze szko造 ponadpodstawowej;

2)    poznawanie siebie, zawod闚;

3)    analiz rynku pracy i mo磧iwo軼i zatrudnienia;

4)    indywidualna prac z uczniami maj帷ymi problemy z wyborem szko造;

5)    pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego;

6)    konfrontowanie samooceny uczni闚 z wymaganiami szk馧 i zawod闚;

7)    przygotowanie do samodzielno軼i w trudnych sytuacjach 篡ciowych.

49

 Zadania szkolnego doradcy zawodowego: 

1)    Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczni闚 na informacje i pomoc                       w planowaniu kszta販enia i kariery zawodowej;

2)    Gromadzenie, aktualizacja i udost瘼nianie informacji edukacyjnych i zawodowych w豉軼iwych dla danego poziomu i kierunku kszta販enia;

3)    Wskazywanie osobom zainteresowanym (m這dzie篡, rodzicom, nauczycielom) 廝鏚e dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, og鏊nokrajowym, europejskim i 鈍iatowym na temat:

a)             rynku pracy,

b)            trend闚 rozwojowych w 鈍iecie zawod闚 i zatrudnienia,

c)        mo磧iwo軼i wykorzystania posiadanych uzdolnie i talent闚 w r騜nych  

     obszarach 鈍iata pracy,

d)            instytucji i organizacji wspieraj帷ych funkcjonowanie os鏏 niepe軟osprawnych  

     w 篡ciu codziennym i zawodowym,

e)             alternatywnych mo磧iwo軼i kszta販enia dla m這dzie篡                            

     z  problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem spo貫cznym,

f)             program闚 edukacyjnych Unii Europejskiej,

g)            por闚nywalno軼i dyplom闚 i certyfikat闚 zawodowych;

4)    udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom;

5)    prowadzenie grupowych zaj耩 aktywizuj帷ych, przygotowuj帷ych uczni闚 do 鈍iadomego planowania kariery i podj璚ia roli zawodowej;

6)    kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalist闚: doradc闚 zawodowych                                w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urz璠ach pracy, lekarzy itp.;

7)     koordynowanie dzia豉lno軼i informacyjno – doradczej szko造;

8)     wspieranie rodzic闚 i nauczycieli w dzia豉niach doradczych poprzez organizowanie spotka szkoleniowo-informacyjnych, udost瘼nianie im informacji   i materia堯w do pracy z uczniami itp.;

9)    wsp馧praca z rad pedagogiczn w zakresie:

a)                    tworzenia i zapewnienia ci庵這軼i dzia豉 wewn徠rzszkolnego systemu 

                   doradztwa, zgodnie ze statutem szko造,

b)                  realizacji zada z zakresu przygotowania uczni闚 do wyboru drogi

      zawodowej, zawartych w programie wychowawczo-profilaktycznym szko造

10) systematyczne podnoszenie w豉snych kwalifikacji;

11) wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne 鈔odki przekazu informacji (internet, CD, wideo itp.) oraz udost瘼nianie ich osobom zainteresowanym;

12) wsp馧praca z instytucjami wspieraj帷ymi wewn徠rzszkolny system doradztwa: kuratoria o鈍iaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, powiatowe urz璠y pracy, wojew鏚zkie komendy OHP, zak豉dy doskonalenia zawodowego, izby rzemie郵nicze i ma貫j przedsi瑿iorczo軼i, organizacje zrzeszaj帷e pracodawc闚 itp.;

13) stworzenie Szkolnego O鈔odka Kariery – gromadzenie i aktualizowanie informacji dotycz帷ych wybor闚 zawodowo-edukacyjnych (broszury dla uczni闚, rodzic闚, nauczycieli, scenariusze zaj耩, poradniki, foldery informacyjne, prezentacje multimedialne, filmy, pomoce dydaktyczne);

14) stworzenie zak豉dki na stronie internetowej szko造 z tre軼iami z zakresu doradztwa zawodowego (zamieszczanie broszur dla uczni闚 i rodzic闚, bie膨cych informacji                         o rynku pracy, materia堯w poradnikowych dla uczni闚 i rodzic闚, link闚 do stron zwi您anych z doradztwem zawodowym).

50

Osoby odpowiedzialne i zakres ich odpowiedzialno軼i

1. Dzia豉nia z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego realizowane s przez:

1)    wychowawc闚;

2)    nauczycieli przedmiotu;

3)    pedagoga szkolnego;

4)    psychologa szkolnego;

5)    bibliotekarzy;

6)    szkolnego lidera doradztwa zawodowego;

7)    pracownik闚 instytucji wspieraj帷ych doradcz dzia豉lno嗆 szko造 (np. poradni psychologiczno-pedagogicznej, powiatowego urz璠u pracy, mobilnego centrum informacji zawodowej);

8)    rodzic闚 lub osoby zaproszone prezentuj帷e praktyczne aspekty dokonywania wybor闚 zawodowo-edukacyjnych.

2. Odbiorcami dzia豉 z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego s uczniowie PSP im. Bohater闚 II Wojny 安iatowej w Czepielowicach oraz ich rodzice.

3. Zakres odpowiedzialno軼i nauczycieli i wychowawc闚:

1)    rady pedagogicznej, pracownik闚 instytucji wspieraj帷ych dzia豉nia doradcze:

a)      utworzenie i zapewnienie ci庵這軼i dzia豉nia wewn徠rzszkolnego systemu doradztwa zawodowego zgodnie z systemem doradztwa zawodowego i planu pracy na ka盥y rok szkolny,

b)      realizacja dzia豉 z zakresu przygotowania ucznia do wyboru drogi edukacyjno-zawodowej;

2)    w klasach I-VI: 

a)      prowadzenie z uczniami zaj耩 psychoedukacyjnych, rozm闚 indywidualnych celem rozpoznania przez uczni闚 znaczenia zmiany w 篡ciu, sposob闚 radzenia sobie ze stresem, roli motywacji oraz umiej皻no軼i wsp馧pracy

b)      zaprezentowanie rodzicom za這瞠 pracy informacyjno – doradczej na rzecz uczni闚,

3)    w klasach VI-VIII:

a)      zapoznanie uczni闚 z r騜nymi rodzajami ludzkiej dzia豉lno軼i zawodowej,

b)      prowadzenie z uczniami zaj耩 psychoedukacyjnych dotycz帷ych samopoznania, samoakceptacji, rozpoznawania swoich mocnych i s豉bych stron,

c)      prowadzenie indywidualnej pracy z uczniami, kt鏎zy mog mie problemy z wyborem szko造 i zawodu,

d)     podejmowanie wst瘼nych decyzji przez uczni闚,

e)      prowadzenie zaj耩 psychoedukacyjnych dotycz帷ych podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych,

f)       prowadzenie pracy dotycz帷ej przekazu informacji zawodowej:

-   pog喚bianie informacji o zawodach,

-  zapoznanie ze struktur szkolnictwa ponadpodstawowego,

- zapoznanie z ofert edukacyjn szkolnictwa ponadpodstawowego;

g)      konfrontacja samooceny z wymaganiami szk馧 i zawod闚,

h)      podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych,

i)        indywidualna praca z uczniami, kt鏎zy maj problemy decyzyjne, intelektualne, zdrowotne, emocjonalne, rodzinne.

j)        wsp馧praca z poradni psychologiczno-pedagogiczn.

51

Przewidywane rezultaty

 Przewidywane rezultaty w odniesieniu do rady pedagogicznej.                           

Nauczyciele:

1)    potrafi wprowadzi tre軼i doradztwa zawodowego do swoich plan闚 pracy;

2)    rozumiej potrzeb realizacji zada z doradztwa zawodowego w ramach realizowania w豉snych plan闚 pracy;

3)    potrafi wsp馧pracowa w 鈔odowisku lokalnym na rzecz rozwoju zawodowego uczni闚;

4)    poznaj metody, techniki i formy prowadzenia zaj耩 z doradztwa zawodowego;

5)    znaj zakres tre軼i z doradztwa zawodowego realizowanych w gimnazjum;

6)    potrafi realizowa tre軼i zawodoznawcze na swoich lekcjach, na zebraniach   z rodzicami oraz podczas spotka indywidualnych z rodzicami.

52

Przewidywane rezultaty w odniesieniu do uczni闚.                                                

Uczniowie:

1)    znaj czynniki niezb璠ne do podj璚ia prawid這wej decyzji wyboru zawodu,

2)    potrafi dokona samooceny w aspekcie czynnik闚 decyduj帷ych o trafno軼i wyboru zawodu i dalszej drogi edukacyjnej,

3)    potrafi wskaza swoje predyspozycje, s豉be i mocne strony,

4)   znaj 鈍iat pracy, potrafi dokona podzia逝 zawod闚 na grupy  i przyporz康kowa siebie do odpowiedniej grupy, a tak瞠 wiedz, gdzie szuka informacji na ten temat,

5)   potrafi samodzielnie planowa 軼ie磬 w豉snej kariery zawodowej i podj望 prawid這we decyzje edukacyjne i zawodowe.

53

Przewidywane rezultaty w odniesieniu do rodzic闚.                                                  

Rodzice:

1)    znaj czynniki niezb璠ne do podj璚ia prawid這wej decyzji wyboru zawodu przez swoje dziecko;

2)    rozumiej potrzeb uwzgl璠nienia czynnik闚: zainteresowa, uzdolnie, cech charakteru, temperamentu, stanu zdrowia, mo磧iwo軼i psychofizycznych, rynku pracy przy planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej swojego dziecka;

3)    wiedz, gdzie szuka informacji i wsparcia w procesie wyboru drogi zawodowej dziecka;

4)    znaj 鈍iat pracy i ofert szkolnictwa ponadpodstawowego;

5)    potrafi wskaza predyspozycje, mocne i s豉be strony dziecka;

6)    potrafi pom鏂 swoim dzieciom w podejmowaniu decyzji.

 

 

ROZDZIA XXIII

UCZNIOWIE SZKOΧ

ZASADY REKRUTACJI

54

1.      Do klasy pierwszej szko造 przyjmowane s dzieci, kt鏎e w danym roku kalendarzowym ko鎍z 7 lat i nie odroczono im rozpocz璚ia spe軟iania obowi您ku szkolnego, w tym:

a)      Dzieci zamieszka貫 w obwodzie szko造, ustalanym przez Rad Gminy Lubsza

b)      Dzieci zamieszka貫 poza obwodem szko造, w przypadku, gdy szko豉 dysponuje wolnymi miejscami - na wniosek rodzic闚 (prawnych opiekun闚).

2.      Z這瞠nie wniosku, o kt鏎ym mowa w ust. 1 pkt b, jest jednocze郾ie potwierdzeniem woli rodzic闚 (prawnych opiekun闚), co do podj璚ia przez ich dziecko nauki w szkole.

3.      Obowi您ek szkolny w szkole podstawowej mo瞠 by realizowany do 18 roku 篡cia.

4.      Obowi您ek szkolny, z przyczyn, kt鏎e podlegaj badaniu przez poradni pedagogiczno – psychologiczn, na wniosek rodzic闚 mo瞠 by odroczony, jednak nie d逝瞠j ni o jeden rok, z zastrze瞠niem pkt 4.1.

1)      W przypadku dzieci posiadaj帷ych orzeczenie o potrzebie kszta販enia specjalnego istnieje mo磧iwo嗆 maksymalnego odroczenia obowi您ku szkolnego do ko鎍a roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w kt鏎ym dziecko ko鎍zy 10 lat.

2)      Decyzj w sprawie jednorocznego odroczenia obowi您ku szkolnego podejmuje dyrektor szko造, w obwodzie kt鏎ej dziecko mieszka, po zasi璕ni璚iu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

5.      W przypadku naruszenia obowi您ku szkolnego dyrektor szko造 w trybie przepis闚 o post瘼owaniu egzekucyjnym w administracji, wyst瘼uje do organu prowadz帷ego szko喚 o na這瞠nie na rodzic闚 dziecka grzywny w celu przymuszenia.

6.      Osoby nieb璠帷e obywatelami polskimi a podlegaj帷e obowi您kowi szkolnemu korzystaj z nauki i opieki w szkole na warunkach dotycz帷ych obywateli polskich. Szczeg馧owe warunki, tryb przyjmowania, spos鏏 organizacji dodatkowej nauki j瞛yka polskiego oraz j瞛yka i kultury kraju pochodzenia dla os鏏 nieb璠帷ych obywatelami polskimi okre郵aj odr瑿ne przepisy.

7.      Na wniosek rodzic闚 dyrektor szko造 mo瞠 zezwoli na spe軟ianie przez dziecko obowi您ku szkolnego lub obowi您ku nauki poza szko陰 oraz okre郵a warunki jego spe軟iania.

1)      W przypadku stwierdzenia 豉mania warunk闚 nauki okre郵onych w zezwoleniu na pozaszkoln realizacj obowi您ku nauki, dyrektor mo瞠 cofn望 zgod na realizacj obowi您ku poza szko陰.

2)      Dziecko spe軟iaj帷e odpowiednio obowi您ek szkolny lub obowi您ek nauki poza szko陰 otrzymuje 鈍iadectwo uko鎍zenia poszczeg鏊nych klas lub uko鎍zenia szko造 na podstawie egzamin闚 klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szko喚 zgodnie z procedur opisan w szkolnym regulaminie oceniania.

 

 

ROZDZIA XXIV

PRAWA I OBOWI╴KI UCZNI紟

55

1.      Uwzgl璠niaj帷 prawa ucznia – cz這wieka zapisane w Konwencji o Prawach Dziecka obowi您uj帷ej od 7 lipca 1991 roku, - Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 527, Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Cz這wieka i Podstawowych Wolno軼i od dnia akcesji Polski do Unii Europejskiej oraz Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. szko豉 gwarantuje swoim uczniom:

a)      Prawo do znajomo軼i swoich praw, w tym powszechn dost瘼no嗆 Statutu szko造, regulamin闚 i procedur.

b)      Prawo do r闚nego traktowania wobec prawa, w tym jednakowe ocenianie bez wzgl璠u na status ucznia, r闚ne traktowanie w sytuacji konfliktu z nauczycielem, dok豉dne wyja郾ienie stawianych zarzut闚, obiektywne wyja郾ienie sprawy i wsparcie w sytuacji dowodzenia swoich racji oraz prawo do odwo豉nia od wszelkich decyzji, postanowie i kar.

c)      Wolno嗆 wyra瘸nia swojej opinii dotycz帷ej spraw szkolnych takich jak: s康y 鈍iatopogl康owe, opinie na temat bohater闚 historycznych i literackich, na temat program闚 i metod nauczania oraz wszystkich innych spraw szkolno – uczniowskich, w tym pracy nauczycieli.

d)     Prawo dost瘼u do informacji, w tym prawo do zapoznawania si z programem nauczania, z jego tre軼i, celem i stawianymi wymaganiami, informacji na temat ocen i post瘼闚 oraz kopii prac pisemnych.

e)      Wolno嗆 od poni瘸j帷ego traktowania i naruszania godno軼i ucznia oraz prawo do nietykalno軼i.

f)       Wolno嗆 od pracy przymusowej, poza zwyczajowym obowi您kiem naprawienia wyrz康zonej szkody.

g)      Wolno嗆 zrzeszania si i dzia豉lno軼i w Samorz康zie Uczniowskim, a tak瞠 organizacjach dzia豉j帷ych na terenie szko造, w tym zak豉danie nowych organizacji – poza partiami politycznymi.

h)      R闚ne traktowanie niezale積ie od wyznawanej religii, 鈍iatopogl康u, tolerancj wobec odmienno軼i kulturowej, religijnej i etnicznej.

i)        Prawo do prywatno軼i i tajemnicy korespondencji, obejmuj帷e zakaz komentarzy odno郾ie sytuacji rodzinnej, prywatnej i osobistej ucznia

j)        Prawo do wypoczynku i czasu wolnego, uczestnictwa w zabawach i 篡ciu kulturalnym szko造.

k)      Prawo do jasnego, zrozumia貫go, adekwatnego do wieku i skutecznego dochodzenia swoich praw.

l)        Prawo do wydawania i redagowania gazetki.

2.      Po spe軟ieniu okre郵onych przepisami prawa wymaga uczniom przys逝guje pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne lub zasi貫k szkolny) i charakterze motywacyjnym (stypendium za wyniki w nauce lub osi庵ni璚ia sportowe, stypendium Prezesa Rady Ministr闚, stypendium Ministra Edukacji Narodowej, stypendium Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego).  Ucze ma prawo otrzyma jednocze郾ie pomoc socjaln i motywacyjn.

3.      Obowi您uj帷e w szkole prawa ucznia przynale膨 ka盥emu uczniowi bez konieczno軼i spe軟ienia jakichkolwiek obowi您k闚, z zastrze瞠niem ust. 2.

4.      Prawa ucznia podlega mog ograniczeniom, kt鏎e s przewidziane przez Ustaw z uwagi na zapobie瞠nie przest瘼stwu, zak堯canie porz康ku publicznego, z uwagi na ochron moralno軼i, ochron dobrego imienia, praw i wolno軼i innych os鏏.

5.      Do obowi您k闚 ucznia nale篡:

a)      przestrzeganie postanowie zawartych w Statucie,

b)      przestrzeganie wszelkich zarz康ze dyrektora szko造 i Rady Pedagogicznej,

c)      przestrzeganie zapisanych postanowie Samorz康u Uczniowskiego,

d)     przestrzeganie regulamin闚 obowi您uj帷ych w szkole,

e)      przestrzegania zasad kultury wsp馧篡cia w odniesieniu do koleg闚, nauczycieli i pozosta造ch pracownik闚 szko造,

f)       dbanie o wsp鏊ne dobro, 豉d i porz康ek,

g)      dbanie o mienie szko造,

h)      systematyczny i aktywny udzia w zaj璚iach lekcyjnych i w 篡ciu szko造,

i)        przestrzeganie zasad bezpiecze雟twa oraz stosowania si do zalece nauczyciela i pozosta造ch pracownik闚 szko造,

j)        poszanowanie symboli narodowych, mi璠zynarodowych i szkolnych, dbanie o honor i tradycje szko造, wsp馧tworzenie jej autorytetu.

k)      noszenie podczas pobytu w szkole i na zaj璚iach organizowanych przez szko喚    stroju galowego

l)        niekorzystanie z telefon闚 kom鏎kowych na terenie szko造 i innych urz康ze elektronicznych s逝膨cych do 陰czno軼i, odtwarzania lub utrwalania obrazu i d德i瘯u z wyj徠kiem przypadk闚 uzgodnionych z rodzicami(prawnymi opiekunami ucznia)  lub nauczycielem na zasadach okre郵onych przez dyrektora w trybie zarz康zenia.

6.      Opr鏂z wymienionych w Statucie szko造 praw i obowi您k闚 uczniom szko造 przys逝guj uprawnienia, przywileje i obowi您ki wynikaj帷e z rzeczywisto軼i codziennego 篡cia szkolnego, zapisane w „Kodeksie Ucznia”.

7.      Projekt Kodeksu Ucznia wnosi dyrektor szko造 do zatwierdzenia przez Rad Pedagogiczn, po wcze郾iejszym uzyskaniu opinii Rady Rodzic闚 i Samorz康u Uczniowskiego.

8.      W przypadku 豉mania praw ucznia, ucze i jego rodzice mog z這篡 w tej sprawie skarg do dyrektora szko造, kt鏎y zobowi您any jest w ci庵u 14 dni j rozpatrzy i w formie pisemnej powiadomi o swojej decyzji zainteresowane osoby.

9.      W przypadku niezadowalaj帷ej decyzji rozstrzygni璚ia skargi, uczniowi i jego rodzicom przys逝guje prawo odwo豉nia si do Rzecznika Praw Ucznia lub Rzecznika Praw Dziecka.

 

ROZDZIA XXV

NAGRODY I KARY STOSOWANE WOBEC UCZNI紟

ORAZ TRYB ODWOΧWANIA SI

56

1.                 W szkole przyznawane s nagrody indywidualne, zwane Nagrodami Szkolnymi oraz 安iadectwo z Wyr騜nieniem, z zastrze瞠niem pkt. 2.

2.                 Za zgod dyrektora dopuszcza si stosowanie nagr鏚 specjalnych przyznawanych z w豉snej inicjatywy przez uczni闚, organy Samorz康u Uczniowskiego, rodzic闚, Rad Rodzic闚, nauczycieli lub dyrektora w formie zgodnej ze Statutem szko造.

3.                 Nagrody szkolne przyznawane s za:

a)      wyj徠kow i godn na郵adowania postaw, w tym dzielno嗆 i odwag w przeciwstawianiu si przejawom przemocy i agresji oraz wra磧iwo嗆 na krzywd i pomoc potrzebuj帷ym,

b)      podejmowanie z w豉snej inicjatywy dzia豉 na rzecz szko造 lub na rzecz innych uczni闚,

c)      osi庵ni璚ia w konkursach i zawodach sportowych na szczeblu, co najmniej powiatowym,

d)     wysokie osi庵ni璚ia w nauce i zachowaniu (鈔edni 5,0 i wy窺z oraz co najmniej bardzo dobr ocen z zachowania),

e)      za bardzo dobre osi庵ni璚ia w nauce i zachowaniu (鈔ednia nie mniejsza ni 5,20 i wzorowa ocena z zachowania),

f)       za bardzo wysokie osi庵ni璚ia w nauce i zachowaniu (鈔ednia nie mniejsza ni 5,50 i wzorowa ocena z zachowania.

g)      uzyskanie maksymalnej liczby punkt闚 ze sprawdzianu na zako鎍zenie szko造 podstawowej,

h)      wzorowe zachowanie, jedn z trzech najwy窺zych w szkole 鈔edni ocen i maksymaln liczb punkt闚 ze sprawdzianu na zako鎍zenie szko造 podstawowej.

4.                  安iadectwo z wyr騜nieniem otrzymuje ucze, kt鏎y osi庵n掖 字edni powy瞠j 4,75 i co najmniej bardzo dobre sprawowanie.  Informacj o tym, jakie to kryteria, przekazuje uczniom i rodzicom nauczyciel wychowawca na pierwszym wsp鏊nym spotkaniu w danym roku szkolnym.

2.                  Nagrody szkolne przyznaje na wniosek wychowawcy klasy, Rada Pedagogiczna w drodze uchwa造 na ko鎍oworocznym zebraniu klasyfikacyjnym. Wr璚zanie nagr鏚 odbywa si podczas uroczysto軼i zako鎍zenia roku szkolnego.

3.                  Nagroda szkolna za wyj徠kow i godn na郵adowania postaw, w tym dzielno嗆 i odwag w przeciwstawianiu si przejawom przemocy i agresji oraz wra磧iwo嗆 na krzywd i pomoc potrzebuj帷ym, przyznawana jest przez dyrektora szko造 z w豉snej inicjatywy lub na wniosek ka盥ego innego cz這nka spo貫czno軼i szkolnej. Wr璚zenie nagrody odbywa si na najbli窺zej lekcji wychowawczej po zdarzeniu, kt鏎e stanowi podstaw przyznania nagrody, w obecno軼i uczni闚 i nauczyciela wychowawcy.

4.                  Zakup nagr鏚 pokrywany jest z darowizn na rzecz szko造 lub Rady Rodzic闚.

5.                  Wobec uczni闚 nieprzestrzegaj帷ych prawa szkolnego lub 豉mi帷ych normy i zasady obowi您uj帷e w szkole stosuje si kary.

1)      Przed na這瞠niem kary nale篡 przeprowadzi post瘼owanie wyja郾iaj帷e oraz rozmow z uczniem i jego rodzicem.

2)      Nak豉dane na uczni闚 kary nie mog narusza ich nietykalno軼i i godno軼i osobistej.

6.                  Kara mo瞠 by udzielona na wniosek ka盥ego pracownika szko造, ucznia lub rodzica w formie:

a)      Nagany s這wnej udzielonej przez nauczyciela wychowawc w obecno軼i rodzica.

b)      Nagany s這wnej udzielonej przez dyrektora szko造 w obecno軼i rodzica i nauczyciela wychowawcy.

c)      Pisemnego powiadomienia rodzic闚 o nagannym zachowaniu ucznia.

d)     Ograniczenia przywilej闚 zapisanych w Kodeksie Ucznia.

e)      Na這瞠nia dodatkowych obowi您k闚 szkolnych, jednorazowo lub na czas okre郵ony, ale nie d逝窺zy ni 2 tygodnie.

f)       Przeniesienia do r闚noleg貫j klasy.

7.                  Je瞠li czyn zabroniony zostanie pope軟iony przez ucznia po raz kolejny, opr鏂z kary, o kt鏎ej mowa   w pkt 8. dyrektor  mo瞠 zobowi您a ucznia do prac porz康kowych na rzecz szko造.

8.                  Ka盥a na這穎na na ucznia kara ma wp造w na ocen z zachowania.

9.                  Dyrektor szko造, mo瞠 zawiesi wykonanie kary na okres nie kr鏒szy ni 3 miesi帷e, je瞠li ucze pozyska por璚zenie Samorz康u Uczniowskiego lub nauczyciela wychowawcy oraz wyrazi ch耩 zado嗆uczynienia. Zawieszenie przestanie obowi您ywa, je瞠li ucze nie wywi捫e si z wykonania zado嗆uczynienia lub b璠zie w dalszym ci庵u sprawia k這poty wychowawcze.

10.              Od ka盥ej wymierzonej kary, ucze mo瞠 si odwo豉 za po鈔ednictwem Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia, wychowawcy, pedagoga lub rodzica do dyrektora szko造 w terminie 3 dni od daty na這瞠nia kary. Od kary wymierzonej przez dyrektora przys逝guje odwo豉nie do  Rzecznika Praw Ucznia.

11.              Dyrektor szko造 mo瞠 wyst徙i do Opolskiego Kuratora O鈍iaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szko造 w przypadku pope軟iania przez ucznia czyn闚 鈍iadcz帷ych o jego demoralizacji i zagra瘸j帷ych dobru dzieci, klasy i szko造, po wyczerpaniu wszelkich mo磧iwych form oddzia造wania wychowawczego .Podstaw z這瞠nia wniosku, o kt鏎ym mowa w ust. 1, stanowi uchwa豉 Rady Pedagogicznej.

 

 

ROZDZIA XXVI

WEWN邛RZNY SYSTEM OCENIANIA

57

1.      Wewn徠rzszkolne Ocenianie opiera si na:

a)      Ustawa o systemie o鈍iaty z 7 wrze郾ia 1991 r. ( DZ. U. z 1991r. Nr 95 poz.425) oraz Ustawa o systemie o鈍iaty z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie o鈍iaty oraz niekt鏎ych innych ustaw art. 44zb (Dz. U. z 2015r. poz. 357)

b)      Rozporz康zenie MEN z 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunk闚 i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczni闚 i s逝chaczy oraz przeprowadzania sprawdzian闚 i egzamin闚 w szko豉ch publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 843)

c)      Rozporz康zenie MEN z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta販enia og鏊nego w poszczeg鏊nych typach szk馧 ( Dz. U.z 2012r. poz. 977)

d)     Rozporz康zenie MEN z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie szczeg馧owych warunk闚 i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (w trakcie og豉szania w DZ. U.)  

2.      Ocenianiu podlegaj:

a)      Osi庵ni璚ia edukacyjne ucznia,

b)      Zachowanie ucznia.

3.      Ocenianie osi庵ni耩 edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i post瘼闚 w opanowaniu przez ucznia wiadomo軼i i umiej皻no軼i w stosunku do wymaga edukacyjnych wynikaj帷ych z podstawy programowej, okre郵onej w odr瑿nych przepisach, i realizowanych w szkole program闚 nauczania, uwzgl璠niaj帷ych t podstaw.

4.      Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawc klasy, nauczycieli oraz uczni闚 danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad wsp馧篡cia spo貫cznego i norm etycznych.

5.      Ocenianie osi庵ni耩 edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa si w ramach oceniania wewn徠rzszkolnego.

6.      Ocenianie wewn徠rzszkolne ma na celu:

a)      informowanie ucznia o poziomie osi庵ni耩 edukacyjnych i jego post瘼ach w nauce,

b)      informowanie ucznia o jego zachowaniu,

c)      udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobi dobrze i jak powinien si dalej uczy,

d)     motywowanie ucznia do dalszej post瘼闚 w nauce i zachowaniu,

e)      wdra瘸nie ucznia do systematyczno軼i, samokontroli, samooceny,

f)       udzielanie uczniowi pomocy w planowaniu swojego rozwoju,

g)      dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o post瘼ach i trudno軼iach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczeg鏊nych uzdolnieniach ucznia,

h)      umo磧iwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

7.      Ocenianie wewn徠rzszkolne obejmuje:

a)      formu這wanie przez nauczycieli wymaga edukacyjnych niezb璠nych do uzyskania poszczeg鏊nych 鈔鏚rocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowi您kowych i dodatkowych zaj耩 edukacyjnych,

b)      ustalanie kryteri闚 ocen zachowania,

c)      ocenianie bie膨ce i ustalanie 鈔鏚rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowi您kowych i dodatkowych zaj耩 edukacyjnych oraz 鈔鏚rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wg skali i w formach przyj皻ych w szkole,

d)     przeprowadzanie egzamin闚 klasyfikacyjnych i poprawkowych, 

e)      ustalanie warunk闚 i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o post瘼ach i trudno軼iach ucznia w nauce.

 

58

1.      Nauczyciele na pocz徠ku ka盥ego roku szkolnego informuj uczni闚 oraz ich rodzic闚 (prawnych opiekun闚) o:

a)      Wymaganiach edukacyjnych niezb璠nych do uzyskania poszczeg鏊nych 鈔鏚rocznych i ko鎍oworocznych ocen klasyfikacyjnych z obowi您kowych i dodatkowych zaj耩 edukacyjnych, wynikaj帷ych z realizowanego przez siebie programu nauczania,

b)      Sposobach sprawdzania osi庵ni耩 edukacyjnych uczni闚,

c)      Warunkach i trybie uzyskania wy窺zej ni przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowi您kowych i dodatkowych zaj耩 edukacyjnych.

2.      Wychowawca klasy na pocz徠ku ka盥ego roku szkolnego informuje uczni闚 i ich rodzic闚 (prawnych opiekun闚) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wy窺zej ni przewidywana ko鎍oworocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

59

1.      Oceny s jawne dla ucznia i jego rodzic闚 (prawnych opiekun闚).

2.      Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodzic闚 (prawnych opiekun闚) nauczyciel uzasadnia ustalon ocen 鈔鏚roczn i ko鎍oworoczn.

3.      Na wniosek ucznia lub jego rodzic闚 (prawnych opiekun闚), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycz帷a oceniania ucznia jest udost瘼niana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

4.      Dokumentacj powy窺z nauczyciel ma obowi您ek przechowywa do ko鎍a roku szkolnego.

 

ROZDZIA XXVII

ZADANIA  NAUCZYCIELI I WYCHOWAWC紟 W ZAKRESIE OCENIANIA

60

1.      Nauczyciele przekazuj uczniom informacj zwrotn polegaj帷 na:

a)      Wskazaniu mocnych i s豉bych stron ucznia.

b)      Wskazaniu tego, co robi dobrze, a z czym ma trudno軼i oraz w jaki spos鏏 powinien dalej pracowa nad popraw wynik闚.

c)      Sporz康zeniu recenzji pisemnej pod prac ucznia. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia s udost瘼niane uczniowi i jego rodzicom.

d)     Wpisaniu notatki do dzienniczka ucznia.

e)      Nauczyciel jest obowi您any indywidualizowa prac z uczniem na zaj璚iach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mo磧iwo軼i psychofizycznych ucznia.

f)       Nauczyciel jest zobowi您any dostosowa wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mo磧iwo軼i psychofizycznych ucznia.

g)      Nauczyciel ma obowi您ek na wniosek ucznia i jego rodzic闚 udost瘼ni do wgl康u dokumentacj dotycz帷 egzamin闚 klasyfikacyjnego i poprawkowego.

h)      Systematycznego sprawdzania prac pisemnych: kartk闚ki w ci庵u trzech dni od napisania ich przez uczni闚, sprawdziany w ci庵u tygodnia od ich napisania, prac klasowych w terminie 2 tygodni od ich napisania.

i)        Systematycznego wpisywania ocen do dziennika oraz omawiania prac pisemnych.

j)        Informowania dyrektora o nieobecno軼iach uczni闚, zagra瘸j帷ych niespe軟ianiu obowi您ku szkolnego.

2.      Wychowawca informuje rodzic闚 o post瘼ach w nauce i zachowaniu dziecka poprzez:

a)      Rozmow indywidualn

b)      Og鏊ne zebranie rodzic闚

c)      Rozmow telefoniczn

d)     Poczt elektronicznej

e)      Informacje przekazywane w e-dzienniku

f)       Wpis do dzienniczka ucznia

g)      Korespondencj poczt tradycyjn

3.      Nauczyciel jest obowi您any, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosowa wymagania edukacyjne  do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u kt鏎ego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudno軼i w uczeniu si, uniemo磧iwiaj帷e sprostanie tym wymaganiom.

4.      Dostosowanie wymaga edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u kt鏎ego stwierdzono specyficzne trudno軼i w uczeniu si, uniemo磧iwiaj帷e sprostanie tym wymaganiom, nast瘼uje tak瞠 na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o kt鏎ej mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 wrze郾ia 1991 r. o systemie o鈍iaty, zwanej dalej „ustaw”, z zastrze瞠niem ust. 3.

 

 

61

 

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki nale篡 w szczeg鏊no軼i bra pod uwag wysi貫k wk豉dany przez ucznia w wywi您ywanie si z obowi您k闚 wynikaj帷ych ze specyfiki tych zaj耩.

 

 

62

1.      Dyrektor szko造 zwalnia ucznia a zaj耩 z wychowania fizycznego i informatyki na podstawie opinii o ograniczonych mo磧iwo軼iach uczestniczenia w tych zaj璚iach, wydanej przez lekarza, oraz na czas okre郵ony w tej opinii.

2.      W przypadku zwolnienia ucznia z zaj耩 z wychowania fizycznego i informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje si „zwolniony”.

3.      Dyrektor szko造, na wniosek rodzic闚 (prawnych opiekun闚) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spe軟iaj帷ej warunki, o kt鏎ych mowa w art. 71b ust. 3b ustawy, zwalnia ucznia z wad s逝chu lub z g喚bok dysleksj rozwojow z nauki drugiego j瞛yka obcego, z zastrze瞠niem ust. 2.

4.      W przypadku ucznia posiadaj帷ego orzeczenie o potrzebie kszta販enia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego j瞛yka obcego ma瞠 nast徙i na podstawie tego orzeczenia.

5.      W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego j瞛yka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje si „zwolniony”.

 

63

1.      Klasyfikacja 鈔鏚roczna polega na okresowym podsumowaniu osi庵ni耩 edukacyjnych ucznia z zaj耩 edukacyjnych, okre郵onych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu – wed逝g skali okre郵onej w statucie szko造 – 鈔鏚rocznych ocen klasyfikacyjnych z zaj耩 edukacyjnych i 鈔鏚rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z zastrze瞠niem ust. 2 .

2.      Klasyfikacja 鈔鏚roczna ucznia z upo郵edzeniem umys這wym w stopniu umiarkowanym lub

 

 

 

znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osi庵ni耩 edukacyjnych z zaj耩 edukacyjnych, okre郵onych w szkolnym planie nauczania, z uwzgl璠nieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odr瑿nych przepis闚, i zachowania ucznia oraz ustaleniu 鈔鏚rocznych ocen klasyfikacyjnych z zaj耩 edukacyjnych i 鈔鏚rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3.      Klasyfikacj 鈔鏚roczn uczni闚 przeprowadza si co najmniej raz w ci庵u roku szkolnego, w terminach okre郵onych w statucie szko造.

4.      Klasyfikacja ko鎍oworoczn w klasach I-III szko造 podstawowej polega na podsumowaniu osi庵ni耩 edukacyjnych z zaj耩 edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej ko鎍oworocznej oceny klasyfikacyjnej z zaj耩 edukacyjnych   i  ko鎍oworocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania z zastrze瞠niem ust. 5.

5.      Klasyfikacja ko鎍oworoczna ucznia z upo郵edzeniem umys這wym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III szko造 podstawowej polega na podsumowaniu jego osi庵ni耩 edukacyjnych z zaj耩 edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej  ko鎍oworocznej oceny klasyfikacyjnej z zaj耩 edukacyjnych   i ko鎍oworocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

6.      Klasyfikacja ko鎍oworoczna, pocz患szy od klasy IV szko造 podstawowej, polega na podsumowaniu osi庵ni耩 edukacyjnych ucznia z zaj耩 edukacyjnych, okre郵onych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu ko鎍oworocznych ocen klasyfikacyjnych z zaj耩 edukacyjnych i ko鎍oworocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, wed逝g skali okre郵onej w  Statucie.

7.      Klasyfikacja ko鎍oworoczna ucznia z upo郵edzeniem umys這wym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pocz患szy od klasy IV szko造 podstawowej, polega na podsumowaniu jego osi庵ni耩 edukacyjnych z zaj耩 edukacyjnych, okre郵onych w szkolnym planie nauczania, z uwzgl璠nieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odr瑿nych przepis闚, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu ko鎍oworocznych ocen klasyfikacyjnych z zaj耩 edukacyjnych i ko鎍oworocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

8.      Klasyfikacja ko鎍oworoczna polega na podsumowaniu osi庵ni耩 edukacyjnych ucznia z zaj耩 edukacyjnych, okre郵onych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu ko鎍oworocznych ocen klasyfikacyjnych z zaj耩 edukacyjnych i o ko鎍oworocznej ceny klasyfikacyjnej zachowania, wed逝g skali okre郵onej w Statucie.

9.      Przed ko鎍oworocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadz帷y poszczeg鏊ne zaj璚ia edukacyjne oraz wychowawca klasy s obowi您ani poinformowa ucznia i jego rodzic闚 (prawnych opiekun闚) o przewidywanych dla niego ko鎍oworocznych ocenach klasyfikacyjnych z zaj耩 edukacyjnych i przewidywanej ko鎍oworocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i formie okre郵onych w statucie szko造.

 

64

1.      Wychowawcy klas zobowi您ani s do powiadamiania rodzic闚 o osi庵ni璚iach ich dzieci w nast瘼uj帷ych formach:

a)      zebrania z rodzicami (wg ustale Rady Pedagogicznej).

b)      konsultacje indywidualne z nauczycielami (inicjowane zar闚no przez rodzica, jak i nauczyciela) w czasie przerw mi璠zylekcyjnych, godzin dy簑ru nauczycielskiego i w czasie og鏊nych zebra szkolnych).

c)      pisemne informowanie rodzic闚 (lub prawnych opiekun闚) o przewidywanych niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych i nagannej ocenie zachowania ucznia z 30 dniowym wyprzedzeniem.

d)     informacja telefoniczna - rozmowa z rodzicem.

2.      Sposoby powiadamiania rodzic闚 o osi庵ni璚iach ich dzieci powinny by, odnotowywane przez wychowawc闚 w dziennikach lekcyjnych.

3.      Wychowawca zobowi您any jest do powiadomienia rodzic闚 o zmianach organizacji pracy szko造 (wpis do dzienniczka ucznia).

4.      Ustala si klasyfikowanie 鈔鏚roczne na tydzie przed ko鎍em ka盥ego p馧rocza, a ko鎍oworocznej na tydzie przed zako鎍zeniem zaj耩 dydaktycznych.

5.      Na tydzie przed 鈔鏚rocznym i ko鎍oworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele s zobowi您ani poinformowa ucznia lub jego rodzic闚 (prawnych opiekun闚) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zaj耩 dydaktycznych i zachowania;

6.      O przewidywanej ocenie niedostatecznej 鈔鏚rocznej lub ko鎍oworocznej nale篡 powiadomi ucznia i rodzica (prawnego opiekuna) na miesi帷 przed zako鎍zeniem semestru i roku szkolnego.

7.      W przypadku nieobecno軼i rodzica (prawnego opiekuna) na zabraniu, informacj nale篡 przekaza listownie za potwierdzeniem odbioru na adres rodzic闚 (prawnych opiekun闚) lub osobi軼ie przez wychowawc.

 

 

65

1.      W Szkole cykl kszta販enia odbywa si w ci庵u dw鏂h p馧roczy, tj.:

1)      p馧rocze I                   1.IX. – do ko鎍a stycznia br.,

2)      p馧rocze II                 od pierwszego lutego do zako鎍zenia zaj耩 dydaktyczno – wychowawczych.

2.      W klasach I-III szko造 podstawowej 鈔鏚roczne i ko鎍oworoczne oceny klasyfikacyjne                                                                      z zaj耩 edukacyjnych s ocenami opisowymi.

3.      W klasach II i III w ocenianiu bie膨cym stosuje si skal ocen od 1 do 6, natomiast w klasie I ocen opisow.

4.      Oceny bie膨ce i oceny klasyfikacyjne 鈔鏚roczne i ko鎍oworocznej dla klas IV – VIII i oddzia堯w gimnazjalnych ustala si wed逝g skali:

1)      stopie celuj帷y – 6 (cel)

2)      stopie bardzo dobry – 5 (bdb)

3)      stopie dobry – 4 (db)

4)      stopie dostateczny – 3 (dst)

5)      stopie dopuszczaj帷y – 2 (dop)

6)      stopie niedostateczny – 1 (ndst)

5.      Oceny bie膨ce oraz 鈔鏚roczne i ko鎍oworoczne oceny klasyfikacyjne z zaj耩 edukacyjnych dla uczni闚 z upo郵edzeniem umys這wym w stopniu umiarkowanym i znacznym s ocenami opisowymi.

6.      Ocena klasyfikacyjna zachowania ustalana jest pod koniec ka盥ego p馧rocza i wynika z z ilo軼i uzyskanych punkt闚, opinii nauczycieli, uczni闚 danej klasy.

 

ROZDZIA XXVIII

DOSTOSOWANIE WYMAGA DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA

66

1.      Nauczyciel jest zobowi您any indywidualizowa prac z uczniem na obowi您kowych i dodatkowych zaj璚iach edukacyjnych, dostosowuj帷 wymagania do mo磧iwo軼i ucznia i jego potrzeb indywidualnych, w szczeg鏊no軼i do ucznia:

a)      posiadaj帷ego orzeczenie o potrzebie kszta販enia specjalnego — na podstawie tego orzeczenia oraz ustale zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepis闚 w sprawie warunk闚 organizowania kszta販enia, wychowania i opieki dla dzieci i m這dzie篡 niepe軟osprawnych oraz niedostosowanych spo貫cznie w przedszkolach, szko豉ch i oddzia豉ch og鏊nodost瘼nych lub integracyjnych albo przepis闚 w sprawie warunk闚 organizowania kszta販enia, wychowania i opieki dla dzieci i m這dzie篡 niepe軟osprawnych oraz niedostosowanych spo貫cznie,

b)      posiadaj帷ego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania — na podstawie tego orzeczenia,

c)      posiadaj帷ego opini poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudno軼iach w uczeniu si lub inn opini poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej nieposiadaj帷ego orzeczenia lub opinii, lecz obj皻ego pomoc psychologiczno-pedagogiczn w szkole,

d)     nieposiadaj帷ego orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej specjalistycznej, kt鏎y jest obj皻y pomoc psychologiczno-pedagogiczn w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych mo磧iwo軼i psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalist闚,

2.      Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudno軼iach w uczeniu si mo瞠 by wydana uczniowi nie wcze郾iej ni po uko鎍zeniu i etapu edukacyjnego i nie p騧niej ni do uko鎍zenia szko造 podstawowej.

3.      W przypadku ucznia posiadaj帷ego orzeczenie o potrzebie kszta販enia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymaga edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia mo瞠 nast徙i na podstawie tego orzeczenia.

4.       Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego nale篡 w szczeg鏊no軼i bra pod uwag wysi貫k wk豉dany przez ucznia w wywi您ywanie si z obowi您k闚 wynikaj帷ych ze specyfiki tych zaj耩, a tak瞠 systematyczno嗆 udzia逝 w zaj璚iach oraz aktywno嗆 ucznia w dzia豉niach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.

5.      Dyrektor mo瞠 zwolni ucznia z wykonywania 獞icze fizycznych na zaj璚iach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych mo磧iwo軼iach uczestniczenia ucznia w tych zaj璚iach, wydanej przez lekarza, na czas okre郵ony w tej opinii.

6.      Je瞠li okres zwolnienia ucznia z wykonywania 獞icze fizycznych na zaj璚iach wychowania fizycznego uniemo磧iwia ustalenie 鈔鏚rocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje si „zwolniony” albo „zwolniona”.

7.      Dyrektor mo瞠 zwolni ucznia z zaj耩 komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku mo磧iwo軼i uczestniczenia ucznia w tych zaj璚iach wydanej przez lekarza, na czas okre郵ony w tej opinii.

8.      Je瞠li okres zwolnienia ucznia z zaj耩 komputerowych lub informatyki uniemo磧iwia ustalenie 鈔鏚rocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje si „zwolniony” albo „zwolniona”.

9.      Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zaj耩 technicznych, plastyki, muzyki i zaj耩 artystycznych nale篡 przede wszystkim bra pod uwag wysi貫k wk豉dany przez ucznia w wywi您ywanie si z obowi您k闚 wynikaj帷ych ze specyfiki tych zaj耩, a w przypadku wychowania fizycznego – tak瞠 systematyczno嗆 udzia逝 ucznia w zaj璚iach oraz aktywno嗆 ucznia w dzia豉niach podejmowanych przez szko喚 na rzecz kultury fizycznej.

10.  W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowi您kowych lub dodatkowych zaj耩 edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje si „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

11.  Indywidualizacja pracy z uczniem polega m.in. na :

a)      przygotowaniu dla ucznia zdolnego dodatkowych kart pracy, zada domowych o wi瘯szym stopniu trudno軼i, dodatkowych zada na sprawdzianach, wymagaj帷ych wi瘯szego wysi趾u umys這wego i logicznego my郵enia

b)     zr騜nicowaniu zada na lekcjach i podczas sprawdzian闚, test闚 itp.

c)      dostosowaniu wymaga dydaktycznych do indywidualnego tempa pracy ucznia s豉bego (z orzeczeniem lub opini).

d)     opracowaniu zada o mniejszym stopniu trudno軼i na lekcjach i podczas sprawdzania wiedzy.

 

ROZDZIA XXIX

OG粌NE KRYTERIA STOPNI SZKOLNYCH

67

1.      Uczniowie oceniani s wed逝g nast瘼uj帷ej skali ocen:

1)      celuj帷a – 6

2)      bardzo dobra – 5

3)      dobra – 4

4)      dostateczna – 3

5)      dopuszczaj帷a – 2

6)      niedostateczna - 1

2.      Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi s oceny ustalone w stopniach: celuj帷y, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczaj帷y.

3.      Negatywn ocen jest ocena niedostateczna.

4.      Ocenianie bie膨ce z zaj耩 edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osi庵ni璚iach edukacyjnych pomagaj帷ych w uczeniu si, poprzez wskazanie, co ucze robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej si uczy.

5.      Stopie celuj帷y otrzymuje ucze, kt鏎y:

a)      zdoby umiej皻no軼i i wiadomo軼i okre郵one w podstawie programowej przewidziane w programie nauczania danej klasy

b)      wykazuje si wiedz i umiej皻no軼iami znacznie przekraczaj帷ymi program nauczania w danej klasie,

c)      samodzielnie i tw鏎czo rozwija w豉sne uzdolnienia,

d)     biegle pos逝guje si zdobytymi umiej皻no軼iami i wiedz w rozwi您ywaniu problem闚 teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy,

e)      proponuje rozwi您ania nietypowe,

f)       rozwi您uje zadania wykraczaj帷e poza program nauczania tej klasy,

g)      jest laureatem konkurs闚 przedmiotowych o zasi璕u wojew鏚zkim albo laureatem lub finalist olimpiad przedmiotowych (dotyczy ko鎍oworocznej oceny klasyfikacyjnej).

6.      Stopie bardzo dobry otrzymuje ucze, kt鏎y:

a)      zdoby umiej皻no軼i i wiadomo軼i okre郵one w podstawie programowej przewidziane w programie nauczania danej klasy,

b)      opanowa tre軼i i umiej皻no軼i na poziomie wymaga dope軟iaj帷ych w danym przedmiocie,

c)      zdoby pe貫n zakres umiej皻no軼i i posiad pe貫n zakres wiedzy okre郵ony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,

d)     sprawnie pos逝guje si zdobytymi umiej皻no軼iami i wiedz,

e)      samodzielnie rozwi您uje problemy teoretyczne i praktyczne obj皻e programem nauczania, wykorzystuj帷 wiedz z r騜nych 廝鏚e,

f)       potrafi zastosowa posiadane umiej皻no軼i i wiedz do rozwi您ywania problem闚 w nowych sytuacjach.

7.      Stopie dobry otrzymuje ucze, kt鏎y:

a)      zdoby umiej皻no軼i i wiadomo軼i okre郵one w podstawie programowej przewidziane w programie nauczania danej klasy,

b)      opanowa tre軼i i umiej皻no軼i na poziomie wymaga rozszerzaj帷ych w danym przedmiocie,

c)      zdoby umiej皻no軼i i wiedz na poziomie podstaw programowych przewidzianych w danej klasie, poszerzone wybrane, bardziej z這穎ne ani瞠li elementy tre軼i zaliczanych do wymaga podstawowych,

d)     poprawnie stosuje zdobyte umiej皻no軼i i wiadomo軼i u篡teczne w dzia豉lno軼i szkolnej i pozaszkolnej,

e)      rozwi您uje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

8.      Stopie dostateczny otrzymuje ucze, kt鏎y:

a)      zdoby umiej皻no軼i i wiadomo軼i okre郵one w podstawie programowej przewidziane w programie nauczania danej klasy,

b)      opanowa tre軼i i umiej皻no軼i na poziomie wymaga podstawowych w danym przedmiocie,

c)      opanowa tre軼i i umiej皻no軼i najwa積iejsze w uczeniu si danego przedmiotu,

d)     opanowa tre軼i i umiej皻no軼i 豉twe dla ucznia nawet ma這 zdolnego,

e)      opanowa tre軼i i umiej皻no軼i o niewielkim stopniu z這穎no軼i, a wi璚 przyst瘼ne,

f)       opanowa tre軼i i umiej皻no軼i daj帷e si wykorzysta w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,

g)      opanowa tre軼i i umiej皻no軼i cz瘰to powtarzaj帷e si w programie nauczania,

h)      tre軼i i umiej皻no軼i g堯wnie proste, a uniwersalne umiej皻no軼i w mniejszym zakresie wiadomo軼i,

i)        rozwi您uje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o 鈔ednim stopniu trudno軼i.

9.      Stopie dopuszczaj帷y otrzymuje ucze, kt鏎y:

a)      opanowa tre軼i i umiej皻no軼i okre郵one w podstawach programowych na poziomie wymaga koniecznych,

b)      opanowa elementy tre軼i nauczania niezb璠ne w uczeniu si danego przedmiotu i potrzebne w 篡ciu,

c)      rozwi您uje typowe, proste zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudno軼i przy pomocy nauczyciela.

10.  Stopie niedostateczny otrzymuje ucze, kt鏎y:

a)      nie opanowa tre軼i i umiej皻no軼i okre郵onych w podstawach programowych na poziomie wymaga koniecznych w danym przedmiocie,

b)      nie opanowa element闚 tre軼i nauczania niezb璠nych w uczeniu si danego przedmiotu i potrzebnych w 篡ciu,

c)      nie jest w stanie rozwi您a zada o niewielkim stopniu trudno軼i przy pomocy nauczyciela.

11.  Prace pisemne typu: praca klasowa, sprawdzian wiedzy i umiej皻no軼i – nie mog wsp馧wyst瘼owa cz窷ciej ni trzy razy w tygodniu.

1)      Uczniowie musz by o nich powiadomieni z 7 – dniowym wyprzedzeniem (praca klasowa obejmuje 1 lub wi璚ej dzia堯w programowych. Sprawdzian wiedzy i umiej皻no軼i obejmuje kilka jednostek tematycznych, lecz nie wi璚ej ni jeden dzia). Prace tego typu nauczyciel powinien opatrzy kr鏒k recenzj uzasadniaj帷 ocen.

12.  Kartk闚ki i odpowiedzi ustne b璠帷e form sprawdzania bie膨cych wiadomo軼i ucznia obejmuj tematyk nie wi璚ej ni trzech ostatnich jednostek tematycznych.

13.  D逝窺ze wypowiedzi pisemne, redagowane przez ucznia samodzielnie w domu (referat, charakterystyka, rozprawka, esej, itp.) musz by sprawdzone w ci庵u 7 dni i zawiera recenzj. Nie mog wyst徙i cz窷ciej ni dwa razy w miesi帷u.

14.  Ka盥y nauczyciel zobowi您any jest do systematycznego sprawdzania zada domowych pod wzgl璠em ilo軼iowym, a wybranych pod wzgl璠em jako軼iowym. Obowi您kiem ka盥ego nauczyciela jest r闚nie kontrola zawarto軼i merytorycznej notatek w zeszycie ucznia oraz ich poprawno軼i ortograficznej.

15.  Oceny bie膨ce oraz 鈔鏚roczne, roczne i ko鎍owe oceny klasyfikacyjne z obowi您kowych i dodatkowych zaj耩 edukacyjnych oraz zaj耩 a tak瞠 鈔鏚roczne
i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadaj帷ego orzeczenie
o potrzebie kszta販enia specjalnego wydane ze wzgl璠u na upo郵edzenie umys這we
w stopniu umiarkowanym lub znacznym s ocenami opisowymi.

16.  Zasady ustalania ocen opisowych zawarte s w Przedmiotowych Systemach Oceniania, ustalonych przez zesp馧 przedmiotowy nauczycieli.

17.  Uczniowi, kt鏎y ucz瘰zcza na dodatkowe zaj璚ia edukacyjne, religi lub etyk, do 鈔edniej ocen, wlicza si tak瞠 roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zaj耩.

18.  W przypadku gdy ucze ucz瘰zcza na zaj璚ia religii i zaj璚ia etyki, do 鈔edniej ocen, wlicza si ocen ustalon jako 鈔ednia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zaj耩. Je瞠li ustalona w ten spos鏏 ocena nie jest liczb ca趾owit, ocen t nale篡 zaokr庵li do liczby ca趾owitej w g鏎.

 

ROZDZIA XXX

KRYTERIA I SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III

68

1.      W edukacji wczesnoszkolnej system oceniania ma na celu dostarczy UCZNIOWI  informacji o efektach jego aktywno軼i i poziomie osi庵ni耩 edukacyjnych. Ponadto stanowi 廝鏚這 wiedzy o trudno軼iach i problemach w nauce i zachowaniu, jak r闚nie motywuje UCZNIA do dalszej pracy. NAUCZYCIELOM dostarcza wiedzy na temat rozwoju uczni闚 oraz efektywno軼i stosowanych metod i form pracy z uczniami. RODZIC紟 informuje o post瘼ach w nauce i zachowaniu ich dziecka, ewentualnych sposobach niesienia pomocy w przypadku trudno軼i w opanowaniu tre軼i podstawy programowej.

2.      W klasach I-III stosuje si 鈔鏚roczne i ko鎍oworoczne, opisowe ocenianie.

3.      Klasyfikowanie 鈔鏚roczne polega na okresowym podsumowaniu osi庵ni耩 edukacyjnych i zachowania ucznia za pomoc oceny opisowej.

4.      Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osi庵ni耩 edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu oceny klasyfikacyjnej (opisowej) z zaj耩 edukacyjnych i zachowania (opisowej).

5.      Ucze klas I–III otrzymuje promocj do klasy programowo wy窺zej, je瞠li jego osi庵ni璚ia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

6.      W wyj徠kowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osi庵ni耩 ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna mo瞠 postanowi o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szko造 podstawowej, na wniosek wychowawcy oddzia逝 po zasi璕ni璚iu opinii rodzic闚 ucznia lub na wniosek rodzic闚 ucznia po zasi璕ni璚iu opinii wychowawcy oddzia逝.

7.      Na wniosek rodzic闚 ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddzia逝 albo na wniosek wychowawcy oddzia逝 i po uzyskaniu zgody rodzic闚 ucznia rada pedagogiczna mo瞠 postanowi o promowaniu ucznia klasy I i II szko造 podstawowej do klasy programowo wy窺zej r闚nie w ci庵u roku szkolnego, je瞠li poziom rozwoju i osi庵ni耩 ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym tre軼i nauczania przewidzianych w programie nauczania dw鏂h klas.

8.      字鏚roczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zaj耩 edukacyjnych w klasach                          I-III uwzgl璠nia poziom i post瘼y w opanowaniu przez ucznia wiadomo軼i i umiej皻no軼i w stosunku do odpowiednio wymaga i efekt闚 kszta販enia dla i etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia zwi您ane z przezwyci篹aniem trudno軼i w nauce lub rozwijaniem uzdolnie.

 

ROZDZIA XXXI

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNI紟

69

1.      W Szkole  obowi您uje sze軼iostopniowa skala ocen zachowania, zgodna z Rozporz康zeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 wrze郾ia 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczni闚 i s逝chaczy oraz przeprowadzania egzamin闚 w szko豉ch publicznych. Skala ta obejmuje sze嗆 ocen:

a)      wzorowe,

b)      bardzo dobre,

c)      dobre,

d)     poprawne

e)      nieodpowiednie,

f)       naganne,

 z kt鏎ych cztery pierwsze uznaje si za pozytywne ( wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne), a dwie ostatnie za negatywne (nieodpowiednie, naganne).

2.      Oceny zachowania ucznia dokonuje si w siedmiu aspektach:

a)      stosunek ucznia do obowi您k闚 szkolnych,

b)      post瘼owanie zgodne z dobrem spo貫czno軼i szkolnej,

c)      dba這嗆 o dobre imi i tradycj szko造,

d)     dba這嗆 o rozw鎩 postawy etyczno - moralnej,

e)      dba這嗆 o bezpiecze雟two i zdrowie w豉sne oraz innych os鏏,

f)       godne, kulturalne zachowanie si w szkole i poza ni,

g)      okazywanie szacunku innym osob.

3.      W klasach I-III szko造 podstawowej 鈔鏚roczne i ko鎍oworocznej oceny klasyfikacyjne zachowania s ocenami opisowymi.

4.      字鏚roczne i ko鎍oworocznej oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczni闚 z upo郵edzeniem umys這wym w stopniu umiarkowanym lub znacznym s ocenami opisowymi.

5.       Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wp造wu na:

1)      oceny klasyfikacyjne z zaj耩 edukacyjnych;

2)      promocj do klasy programowo wy窺zej lub uko鎍zenie szko造.

 

ROZDZIA XXXII

TRYB OCENIANIA

70

 

1.      Oceny zachowania dokonuje si dwa razy w roku:

a)      przed zako鎍zeniem I p馧rocza oraz przed zako鎍zeniem roku szkolnego.

2.      Ocen zachowania ustala wychowawca klasy bior帷 pod uwag:

b)      samoocen ucznia,

c)      opini wyra穎n przez uczni闚 danej klasy,

d)     opini nauczycieli,

e)      liczb uzyskanych punkt闚

3.      Ustalenie oceny zachowania jest jawne, tzn. odbywa si wobec ca貫j klasy.

4.      Wychowawca zobowi您any jest poda informacj o ocenie do wiadomo軼i rodzic闚 nie p騧niej ni tydzie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

5.      字odroczna i ko鎍oworoczna ocena zachowania ustalona przez wychowawc jest ostateczna.

6.      Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u kt鏎ego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, nale篡 uwzgl璠ni wp造w tych zaburze lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kszta販enia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

ROZDZIA XXXIII

SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA

71

1.      Aspekty oceny zachowania ucznia zawieraj:

a)      stosunek ucznia do obowi您k闚 szkolnych,

b)      frekwencj,

c)      przygotowanie do lekcji w zakresie wyposa瞠nia,

d)     wype軟ianie obowi您k闚 dy簑rnego,

e)      opuszczanie terenu szko造,

f)       usprawiedliwienie nieobecno軼i w okre郵onym terminie,

g)      podpisywanie ocen i informacji przez rodzic闚,

h)      niewykonanie polece nauczyciela,

i)        zmiana obuwia.

2.      Post瘼owanie zgodne z dobrem spo貫czno軼i szkolnej:

a)      pomoc w organizowaniu imprez szkolnych,

b)      efektywne pe軟ienie funkcji w szkole i w klasie,

c)      praca na rzecz szko造 i klasy,

d)     dbanie o mienie szkolne.

3.      Dba這嗆 o dobre imi i tradycj szko造:

a)      udzia w konkursach przedmiotowych i innych,

b)      udzia w zawodach sportowych,

c)      reprezentowanie szko造 w czasie zorganizowanego pobytu poza ni,

d)     uhonorowanie uroczysto軼i szkolnych strojem galowym.

 

4.      Dba這嗆 o rozw鎩 postawy etyczno – moralnej:

a)      wulgarne s這wnictwo,

b)      u篡wanie form grzeczno軼iowych.

 

5.      Dba這嗆 o bezpiecze雟two i zdrowie w豉sne oraz innych os鏏:

a)      b鎩ki uczniowskie,

b)      przestrzeganie regulaminu pracowni,

c)      palenie papieros闚 i picie alkoholu oraz za篡wanie narkotyk闚,

d)     zorganizowana przemoc,

e)      stwarzanie sytuacji zagro瞠nia zdrowia i 篡cia swojego i innych,

f)       przestrzeganie zasad higieny osobistej.

 

6.      Godne, kulturalne zachowanie si w szkole i poza ni:

a)      dbanie o cudze mienie,

b)      u篡wanie telefon闚 kom鏎kowych w trakcie zaj耩 szkolnych,

c)      dba這嗆 o czysto嗆 otoczenia,

d)     wy逝dzanie pieni璠zy,

e)      kradzie,

f)       k豉mstwo,

g)      podrabianie podpisu, usprawiedliwienia i oceny,

h)      zachowanie w czasie zaj耩 szkolnych,

i)        pochwa造 i upomnienia,

j)        oczekiwanie na nauczyciela przed wej軼iem do sali.

 

7.      Okazywanie szacunku innym osobom:

a)      spos鏏 zwracania si do nauczycieli i innych pracownik闚 szko造 oraz innych os鏏,

b)      spos鏏 zwracania si do innych uczni闚,

c)      przestrzeganie og鏊nie przyj皻ych norm zachowania.

 

72

1.      Ucze otrzymuje na pocz徠ku semestru 200 punkt闚.

2.      Kryteria ustalania ocen zachowania:

a)      Ocen wzorow otrzymuje ucze, kt鏎y w ci庵u p馧rocza uzyska powy瞠j 400 punkt闚 i wi璚ej (w tym brak punkt闚 za frekwencj).

b)      Ocen bardzo dobr otrzymuje ucze, kt鏎y w ci庵u p馧rocza uzyska 300 – 399 punkt闚.

c)      Ocen dobr otrzymuje ucze, kt鏎y w ci庵u p馧rocza uzyska 200 – 299 punkt闚.

d)     Ocen poprawn otrzymuje ucze, kt鏎y w ci庵u semestru uzyska 150 – 199 punkt闚.

e)      Ocen nieodpowiedni otrzymuje ucze, kt鏎y w ci庵u p馧rocza uzyska 100 – 149 punkt闚.

f)       Ocen nagann otrzymuje ucze, kt鏎y w ci庵u  p馧rocza uzyska poni瞠j 100 punkt闚.

7.      Punktacja za frekwencj:   za 100 % obecno嗆 ucze otrzymuje + 20 punkt闚.

 

73

1.      W przypadku d逝窺zej nieobecno軼i ucznia (powy瞠j 3 dni) spowodowanej chorob nie stosuje si punkt闚 ujemnych,

a)      za ka盥e sp騧nienie ucze otrzymuje – 1 punkt,

b)      za ka盥 godzin nieusprawiedliwion ucze otrzymuje – 2 punkty.

2.      Ucze otrzymuje punkty dodatnie (+) za:

 

1.

Pomoc w organizacji imprezy szkolnej:

-                     uczestnictwo

-                     pomoc

 

+ 10 punkt闚

do + 10 punkt闚

2.

Efektywne pe軟ienie funkcji w szkole – Samorz康 Uczniowski, aktyw biblioteczny lub innych powierzonych przez nauczyciela.

+ 15 punkt闚

3.

 Efektywne pe軟ienie funkcji w klasie –  Samorz康 klasowy dy簑rny, porz康kowanie klasopracowni lub inne powierzone przez nauczyciela

do+ 15 punkt闚

 

4.

Prac na rzecz szko造 na jej terenie poza lekcjami – pomoc pracownikom obs逝gi (za semestr),

+ 10 do 50 punkt闚 

 

5.

Udzia we wszelkiego rodzaju akcjach charytatywnych, zbi鏎kach, wolontariat, szkolne ko這 PCK

+ 10 punkt闚

6.

Prac na rzecz klasy:

- wykonywanie gazetki, dy簑rny, organizacja imprez klasowych

- zbi鏎ka makulatury i innych surowc闚 wt鏎nych (10 kg – 1pkt)

- opowiadanie tw鏎cze

 

od + 1 do + 10  punkt闚

 

wg ilo軼i zebranych surowc闚

+ od 5 do 30 punkt闚

7.

Udzia w konkursie przedmiotowym

- I etap - szkolny

- II etap - gminny

- III etap - wojew鏚zki

- systematyczny i aktywny udzia w zaj璚iach pozalekcyjnych    na terenie szko造, SKS,  KN, zaj璚ia w ramach program闚 unijnych

 

+ 10 punkt闚

+ 20 punkt闚

+ 50 punkt闚

+ 20 punkt闚

 

8.

Udzia w innych konkursach (za ka盥y)

+ 10 punkt闚

9.

Udzia w zawodach sportowych:

- rywalizacja mi璠zy klasami, ka盥y zawodnik

 - zawody gminne           

 - zawody powiatowe    

 - zawody wojew鏚zkie   

-  wy窺ze 

-za I miejsce na zawodach woj. dodatkowo

- za II miejsce   

- za III miejsce    

 

+ 5 punkt闚

+ 10 punkt闚

+ 15 punkt闚

+ 20 punkt闚

+30 punkt闚

+ 15 punkt闚

+ 10 punkt闚

+ 5 punkt闚

10.

Pochwa造 wychowawcy, nauczycieli i dyrektora                    

+ 2 do + 10 punkt闚

11.

Kultura osobista (punkty przyznaje wychowawca)

+15 punkt闚

12.

Wzorowa frekwencja 100 %

+20 punkt闚

13.

Brak godzin nieusprawiedliwionych

+ 10 punkt闚

14

Brak uwag w dzienniku oraz w zeszycie uwag i pochwa

+ 20 punkt闚

15

Najlepszy czytelnik w klasie

od + 5 do + 30 punkt闚

16.

Dzienniczek czytelniczy: (kr鏒kie streszczenie)

-                     artyku

-                      ksi捫ka

 

+ 5 punkt闚

+ 10 punkt闚

17.

Godne reprezentowanie i promowanie szko造 na r騜nego rodzaju imprezach pozaszkolnych (raz na semestr)

 

do +30 punkt闚

 

 

Ucze otrzymuje punkty ujemne (-) za:

1.

Nieprzygotowanie do lekcji w zakresie wyposa瞠nia

-2 punkty

2.

Opuszczenie terenu szko造 w czasie przerw

    lub lekcji i zaj耩 dodatkowych

-50 punkt闚

 

3.

Przebywanie  przed g堯wnym wej軼iem i w 陰czniku sali

- 20 punkt闚

4.

Nie usprawiedliwienie nieobecno軼i w okre郵onym  w regulaminie terminie ( 2 tygodnie)

-5 punkt闚

5

Brak podpisu rodzica przy ocenach i informacjach     

-2 punkty

6

Sp騧nienie na lekcj (za ka盥e)

-2 punkty

7

Niewykonanie polecenia nauczyciela

-20 punkt闚

8

Niszczenie mienia szkolnego (dewastacja) i cudzego 

-50 punkt闚

9

Nieanga穎wanie si w rywalizacj mi璠zy klasami

-30 punkt闚

10

Brak zmiennego obuwia

- 5 punkt闚

11

Nieodpowiednie zachowanie na sto堯wce szkolnej oraz poza szko豉 w trakcie wyj嗆 do kina, teatru, na piesze wycieczki

do-15 punkt闚

12

Naganne zachowanie w drodze do i ze szko造 (w autobusie, w gimbusie, na przystanku)

do- 15 punkt闚

13