Strona g堯wna O szkole Historia szko造 Izba Pami璚i Galeria zdj耩 Ksi璕a Go軼i Kontakt | |  
Nawigacja
SZKOx
  Koncepcja pracy szko造
  Z 篡cia szko造
  Kalendarz
  Konkursy
  安ietlica
  Biblioteka
  Wewnatrzszkole ocenianie i promowanie
  Zarzadzenia Dyrektora szko造
  Statut szkoly
  Dni wolne

PRZEDSZKOLE
  2016/2017
  2015/2016
  2014/2015
  2013/2014
  2012/2013
  Podr璚zniki

SPORT
  Sport w naszej szkole
  Konkurs na sportowca szko造
  Zawody 2012/2013
  WF z Klas

PEDAGOG
  Pedagog
  Biofeedback
  Porady dla rodzic闚

NAUCZYCIELE
  Dyrektor
  Grono Pedagogiczne
  Podr璚zniki
  Program wychowawczy
  Program profilaktyczny
  Dy簑ry nauczycieli

UCZNIOWIE
  Plan lekcji
  Ma造 Samorz康 Szkolny
  Samorz康 uczniowski
  Prace uczni闚
  Zaj璚ia pozalekcyjne
  Konkurs na naj豉dniejszy zeszyt - regulamin

RODZICE
  Rada Rodzic闚
  Og這szenia
  Polisa i likwidacja szk鏚
  Harmonogram spotka z rodzicami

Kryteria ocen z poszczeg鏊nych przedmiot闚

ARTYKUΧ

Archiwum
  ROK SZKOLNY 2012/2013
  ROK SZKOLNY 2011/2012
  ROK SZKOLNY 2010/11
  ROK SZKOLNY 2013/14

Ostatnie Artyku造
Brak zawarto軼i dla tego panelu
[Rozmiar: 418 bajt闚]Statut szkoly

Publiczna Szko豉 Podstawowa                                                                                     

im. Bohater闚 II wojny 鈍iatowej

w Czepielowicach

Czepielowice 31

49-314 Pisarzowice

 

 

 

 

STATUT

 

 

PUBLICZNEJ

SZKOΧ   PODSTAWOWEJ

im. BOHATER紟 II WOJNY 名IATOWEJ

w  CZEPIELOWICACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Postanowienia wst瘼ne

   

Publiczna Szko豉 Podstawowa im. Bohater闚 II wojny 鈍iatowej                       w Czepielowicach zwana w dalszej cz窷ci „Szko陰” jest szko陰 publiczn                  w rozumieniu art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 wrze郾ia 1991 r. O systemie o鈍iaty ( Dz. U.z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 11269, art. 2 ust. 1 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. – przepisy wprowadzaj帷e reform ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96 ) w sprawie zmian w kszta販eniu podstawowym, kt鏎a:

 

1.      Przeprowadza rekrutacj uczni闚 o zasad obowi您ku szkolnego.

2.      Zatrudnia nauczycieli posiadaj帷ych kwalifikacje okre郵one w odr瑿nych przepisach,

3.      Realizuje ustalone dla szko造 podstawowej podstaw programu przedmiot闚 obowi您kowych.

4.      Realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej rozporz康zenie                w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczni闚 oraz przeprowadzania egzamin闚 i sprawdzian闚 w szko豉ch publicznych oraz wewn徠rzszkolny system oceniania.

5.      Szko豉 zapewnia wszystkim uczniom mo磧iwo嗆 kszta販enia bez wzgl璠u na pochodzenie spo貫czne i wyznanie religijne.

6.      Udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez wsp馧prac  z odpowiednimi poradniami, rodzicami, organizacjami dzia豉j帷ymi na terenie szko造 i 鈔odowiska.

 

II Nazwa szko造 

 

1

 

 

1.      Publiczna Szko豉 Podstawowa im. Bohater闚 II wojny 鈍iatowej                      w Czepielowicach.

2.      Szko豉 z siedzib w Czepielowicach posiada obw鏚 szkolny, kt鏎y obejmuje miejscowo軼i: Ko軼ierzyce, 妃iechowice, Lubicz, Nowe Kolnie, Pisarzowice, Czepielowice z przysi馧kami: Stawy  i Z這t闚ka.

3.      Organem prowadz帷ym i utrzymuj帷ym szko喚 jest Gmina Lubsza. Organem nadzoruj帷ym jest Opolski Kurator O鈍iaty.

4.      Nauczanie odbywa si w j瞛yku polskim.

5.      Siedziba szko造: Czepielowice 31, 49-314 Pisarzowice.

 

 

 

2

 

Ustalona nazwa jest u篡wana przez szko喚 w pe軟ym brzmieniu: Publiczna Szko豉 Podstawowa im. Bohater闚 II Wojny 安iatowej w Czepielowicach. Nazwa ta znajduje si na piecz徠kach.

 

 

3

 

1.      Czas trwania cyklu kszta販enia w szkole zgodnie z przepisami w sprawie ramowych plan闚 nauczania – 6 lat.

2.      安iadectwo uko鎍zenia sz鏀tej klasy uprawnia do starania si o przyj璚ie do gimnazjum zgodnie z wybranym profilem.

 

III Cele i zadania szko造

 

4

 

1.      Szko豉 realizuje cele i zadania okre郵one w ustawie na podstawie akt闚 wykonawczych oraz programu wychowawczego i profilaktycznego szko造 uchwalonego przez Rad Rodzic闚 w porozumieniu z Rad Pedagogiczn          i Samorz康em Uczniowskim, wspomaga wszechstronny i harmonijny rozw鎩 ucznia.

2.      Umo磧iwia osi庵ni璚ie umiej皻no軼i zdobywania wiedzy, nawi您ywania                       i utrzymywania kontakt闚 z innymi lud幟i.

3.      Podstawowymi formami dzia豉lno軼i dydaktyczno-wychowawczej szko造, kt鏎ych wymiar okre郵aj ramowe plany nauczania s:

1)   obowi您kowe zaj璚ia lekcyjne;

2)   zaj璚ia korekcyjno-wyr闚nawcze organizowane dla uczni闚 maj帷ych   

      trudno軼i           w nauce;

3)    zaj璚ia gimnastyki korekcyjnej wspomagaj帷e rozw鎩 dzieci i  

       m這dzie篡 z  zaburzeniami korekcyjnymi;

4)   nadobowi您kowe zaj璚ia pozalekcyjne;

4.      Do realizacji cel闚 statutowych szko豉 publiczna powinna zapewni mo磧iwo嗆 korzystania z:

1)    pomieszcze do nauki z niezb璠nym wyposa瞠niem;

2)    biblioteki;

3)    鈍ietlicy;

4)    pomieszcze administracyjno-gospodarczych;

5)    zespo逝 urz康ze sportowo-rekreacyjnych;

6)    sali gimnastycznej;

 

5.      Sprawuje szczeg鏊n opiek nad uczniami dowo穎nymi do szko造. Uczniowie doje盥瘸j do szko造 autobusem szkolnym, kt鏎y zapewnia organ prowadz帷y. Opiek nad uczniami w czasie dojazdu mo瞠 sprawowa wyznaczony nauczyciel. Uczniowie doje盥瘸j帷y do szko造 samodzielnie musz posiada pisemne o鈍iadczenie rodzic闚. W ramach propagowania bezpiecznego zachowania si uczni闚 organizowane s cykliczne spotkania z policjantem, lekcje w terenie, 獞iczenia praktyczne, pogadanki i apele. Zwolnienie dziecka       z zaj耩 lekcyjnych mo瞠 mie miejsce tylko za pisemn zgod rodzic闚.

 

6.      Rodzicom dzieci maj帷ych trudno軼i w nauce szko豉 proponuje kontakt             z Poradni Psychologiczno-Pedagogiczn, lekarzem specjalist, a nauczyciele stosuj si do zalece proponowanych przez w/m instytucje

7.      Uczniowie o ni窺zych mo磧iwo軼iach psychofizycznych mog korzysta            w klasach I-III  z zorganizowanych przez szko喚 zaj耩 korekcyjno-kompensacyjnych lub na wniosek poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dodatkowych zaj耩 indywidualnych (w ramach posiadanych przez szko喚 mo磧iwo軼i finansowych).

8.      Dla uczni闚 maj帷ych trudno軼i w nauce organizuje si zaj璚ia dydaktyczno-wyr闚nawcze na wniosek poradni , rodzic闚, wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego.

9.      Szko豉 dostosowuje tre軼i i metody nauczania do mo磧iwo軼i psychofizycznych uczni闚.

10. Uczniom uzdolnionym szko豉 umo磧iwia rozwijanie uzdolnie w ko豉ch zainteresowa, korzystanie z indywidualnego toku nauczania realizowanie indywidualnych program闚 nauczania, uko鎍zenie szko造 w skr鏂onym czasie, typowanie uczni闚 do eliminacji na roczne stypendia zapewniane przez instytucje pozarz康owe.  

11. Uczniom znajduj帷ych si w trudnej sytuacji materialnej szko豉 mo瞠 udziela wsparcia i pomocy finansowej w miar posiadanych 鈔odk闚.

12. Dba o rozwijanie wiedzy o 鈍iecie i integracj uczni闚 poprzez:

- organizacj wycieczek  – za zgod i akceptacj rodzic闚;

- organizowanie zabaw tanecznych ( dyskotek – Andrzejki, zabawa choinkowa) – dw鏂h w roku pod opiek wychowawc闚;

- dyskoteki ponadprogramowe b璠 organizowane z inicjatywy i za zgod wychowawc闚;

- organizacj nauczania w formie „ zielonych szk馧” finansowanych przez rodzic闚; 

13.  Szko豉 mo瞠 realizowa programy autorskie i innowacyjne zatwierdzone odr瑿nymi przepisami

14.  Wprowadza 軼ie磬i edukacyjne o charakterze wychowawczo-dydaktycznym:

        -   edukacja prozdrowotna;

-    edukacja ekologiczna;

-         wychowanie do 篡cia w spo貫cze雟twie – wychowanie do 篡cia w rodzinie, wychowanie regionalne – dziedzictwo kulturowe w regionie, 

-  wychowanie patriotyczne i obywatelskie;

15. Dyrektor szko造 mo瞠 tworzy zespo造 wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespo造 problemowo-zadaniowe.

                                          1)           prac zespo逝 kieruje przewodnicz帷y powo豉ny przez Dyrektora na wniosek zespo逝;

        2)        Celem zespo堯w wychowawczych jest:

a) opracowywanie plan闚 grup wiekowych;

b)    opracowywanie zada wychowawczych na dany rok szkolny;

c)     opracowanie harmonogramu szkolnych imprez i uroczysto軼i;

d)    wsp馧praca z dyrektorem, Rad Rodzic闚, Samorz康em Uczniowskim i innymi zespo豉mi oraz komisjami dzia豉j帷ymi w szkole;

e)     pomoc w rozwi您ywaniu problem闚 wychowawczych;

  3)                    Celem zespo堯w przedmiotowych jest:

a)  ustalenie zestawu program闚 nauczania oraz jego modyfikowania w miar potrzeb;

b)                zorganizowanie wsp馧pracy nauczycieli dla uzgodnienia sposob闚 realizacji program闚 nauczania, korelowania tre軼i nauczania przedmiot闚 pokrewnych;

c)           wsp鏊ne opracowywanie kryteri闚 oceniania uczni闚 oraz sposob闚 badania wynik闚 nauczania;

d)          organizowanie wewn徠rzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla pocz徠kuj帷ych nauczycieli;

16.  Nauczyciele i rodzice wsp馧dzia豉j ze sob w zakresie nauczania,    wychowania i   profilaktyki.    

17.  W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy dydaktyczne i 

       wychowawcze w szkole organizowane s spotkania z rodzicami.                                                                                                                     18.  Dzieci w wieku 5 lat  zamieszka貫  w obwodzie  szko造 maj   

  prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego (rok zerowy) i  

  mog go odby w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w  

  szkole.

19. Zasady opieki nad dzie熤i z oddzia堯w przedszkolnych :

1) dzieci z oddzia堯w przedszkolnych s przyprowadzane i  odbierane ze szko造 przez prawnych opiekun闚 lub za ich pisemn zgod przez osoby pe軟oletnie.

2) w czasie pobytu w szkole s nieustannie pod opiek nauczyciela.

 

5

 

  1. Szko豉 uwzgl璠nia zadania wynikaj帷e z zapis闚 art. 1, pkt. 4-6 Ustawy o systemie  o鈍iaty poprzez:

1)    udzielanie pomocy w kontaktach z psychologiem i pedagogiem oraz odpowiednimi poradniami dzia豉j帷ymi na terenie Brzegu i Opola

2)    organizowanie opieki nad uczniami niepe軟osprawnymi i pomoc w ich kszta販eniu w og鏊nodost瘼nych i integracyjnych szko豉ch

3)    udzielanie zezwole na indywidualny program lub tok nauki oraz organizowanie indywidualnego programu lub toku nauki

Zakres i spos鏏 wykonywania zada opieku鎍zych i wychowawczych  szko造

 

6

 

1. Szko豉 dba o bezpiecze雟two uczni闚 poprzez:

 

                                          1)           dy簑ry nauczycieli w czasie przerw wg grafiku wywieszonego                     

  w  pokoju nauczycielskim;

                                2)      omawianie zasad bezpiecze雟twa na godzinach  wychowawczych;

                                3)      zapewnienie opieki na zaj璚iach pozalekcyjnych i  nadobowi您kowych;

                                4)      zapewnienie pobytu w 鈍ietlicy szkolnej dzieciom klas I-VI;

                                5)      systematyczne omawianie przepis闚 ruchu drogowego,  

 kszta販enie komunikacyjne oraz przeprowadzenie egzaminu na kart

 rowerow;

                                6)      szkolenie pracownik闚 szko造 w zakresie BHP,

                                7)      kontakty z Policj w razie potrzeby;

                                8)      w razie nieobecno軼i nauczyciela za bezpiecze雟two odpowiada  

 dyrektor szko造 lub wyznacza nauczyciela – zast瘼c i spos鏏  

 prowadzenia zaj耩 oraz pe軟ienia dy簑r闚;

2. Zasady usprawiedliwiania nieobecno軼i uczni闚 w szkole:

    1)  zezwala si na usprawiedliwienie przez rodzic闚 30 godzin w ci庵u jednego  

        p馧rocza. Pozosta貫 nieobecno軼i uczni闚 musz by potwierdzone przez  

        lekarza lub piel璕niark

         2)  za przekroczenie ilo軼i 30 godzin usprawiedliwionych przez rodzic闚,  ucze  

         otrzymuje punkty minusowe.

 3.  Prowadzenie zaj耩 nadobowi您kowych i pozalekcyjnych:

1)     dyrektor szko造 wyznacza opiekuna w/w zaj耩;

2)     opiekun wyznacza dok豉dny czas, miejsce i form zaj耩;

3)     w ramach dodatkowych bezp豉tnych godzin nauczyciel prowadzi zaj璚ia wyr闚nawcze dla uczni闚 potrzebuj帷ych pomocy;

 4.  Zaj璚ia poza terenem szko造 w trakcie wycieczek organizowanych przez szko喚

1)    osob odpowiedzialn za bezpiecze雟two uczni闚 jest tylko nauczyciel danej szko造;

2)          program wycieczki i inne zaj璚ia winny by opracowane zgodnie z ich regulaminem ( Dz. U. Nr 5/83 );

   5.  Rada Pedagogiczna w porozumieniu z organem prowadz帷ym okre郵a formy sprawowania indywidualnej opieki nad uczniami:

1)  najm這dszych klas szko造 podstawowej;

2)   z zaburzeniami rozwojowymi lub uszkodzeniami narz康u ruchu, s逝chu, wzroku przez w陰czenie do uczestnictwa w zaj璚iach pozalekcyjnych i imprezach szkolnych;

6.  Szko豉 prowadzi 鈍ietlic szkoln ze sto堯wk dla uczni闚.

Zaj璚ia 鈍ietlicowe organizowane s dla wszystkich dzieci z klas I-VI, kt鏎e musz d逝瞠j przebywa w szkole ze wzgl璠u na czas pracy rodzic闚 lub dojazd do szko造.

安ietlica jest czynna zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szko造.

Zaj璚ia prowadzone  w 鈍ietlicy realizuje si zgodnie z rocznym planem pracy szko造.

    Nadz鏎 pedagogiczny nad prac 鈍ietlicy sprawuje dyrektor szko造.

    Wychowawca 鈍ietlicy wsp馧pracuje z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie pomocy w kompensowaniu brak闚 dydaktycznych.

安ietlica prowadzi pozalekcyjne formy pracy opieku鎍zo – wychowawczej.

Obowi您ki i zadania nauczyciela 鈍ietlicy zawarte s w odr瑿nym regulaminie, kt鏎y znajduje si w 鈍ietlicy szkolnej i sekretariacie szko造.

7. Dla dzieci pozbawionych ca趾owicie lub cz窷ciowo opieki  rodzicielskiej dyrektor   

    wnioskuje do kuratora o鈍iaty o  zorganizowanie opieki nad dzieckiem                                                                                                                                                                                                                                               8. Opiek nad dzie熤i oczekuj帷ymi na autobus szkolny na terenie szko造 sprawuje  

   nauczyciel 鈍ietlicy.

 

7

 

  1. Powo豉nie nauczyciela – wychowawcy:

1)    dyrektor szko造 powierza ka盥y oddzia szczeg鏊nej opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi ucz帷emu w tym oddziale – wychowawcy;

2)    wychowawca prowadzi sw鎩 oddzia przez ca造 tok nauczania w klasach I – III i IV – VI dla zapewnienia ci庵這軼i pracy wychowawczej i jej skuteczno軼i;

3)    rodzice poprzez Rad Rodzic闚 a uczniowie poprzez Samorz康 Uczniowski mog zg豉sza propozycje doboru lub zmiany nauczyciela, kt鏎emu dyrektor szko造 powierzy b康 ma powierzy zadania wychowawcy;

4)    w razie d逝gotrwa貫go konfliktu wychowawcy i klasy oraz nie wywi您ania si z zada, rodzice lub uczniowie maj prawo wyst徙i z wnioskiem do dyrektora szko造 o zmian wychowawcy. Z w/w wzgl璠闚 zmiany mo瞠 dokona dyrektor w porozumieniu z Rad Pedagogiczn;

5)    zmiana wychowawcy mo瞠 nast徙i wy陰cznie w wyniku zmian kadrowych lub na umotywowany wniosek nie mniej ni 80 % rodzic闚 albo w wyniku nieobecno軼i nauczyciela – wychowawcy d逝瞠j ni jeden miesi帷, Dyrektor powierza  na czas nieobecno軼i tego nauczyciela wychowawstwo klasy innemu nauczycielowi;

2.  Zadania nauczyciela wychowawcy:

1)    wychowawca jest 鈍iadomym uczestnikiem procesu wychowawczego, opiekunem dziecka. Pe軟i zasadnicz rol w systemie wychowawczym szko造, tworzy warunki wspomagaj帷e rozw鎩 ucznia i przygotowanie go do pe軟ienia r騜nych r鏊 w 篡ciu doros造m;

2)    jest animatorem 篡cia zbiorowego oraz mediatorem i negocjatorem w rozstrzyganiu kwestii spornych wewn徠rz zespo逝 klasowego oraz mi璠zy uczniami a doros造mi. W tym celu wychowawca:

a)  otacza indywidualn opiek wychowawcz ka盥ego ze swoich

  wychowank闚;

                                          b)            planuje i organizuje wsp鏊nie z uczniami i rodzicami r騜ne formy 篡cia zespo這wego rozwijaj帷e jednostki i integruj帷e klas, ustala tre嗆 i form zaj耩 tematycznych w planie pracy wychowawczej;

3)    wsp馧dzia豉 z nauczycielami ucz帷ymi w jego klasie, uzgadnia z nimi i koordynuje  dzia豉nia wychowawcze wobec og馧u uczni闚, a tak瞠 wobec tych, kt鏎ym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to uczni闚 ze szczeg鏊nymi zdolno軼iami jak i z r騜nymi trudno軼iami i niepowodzeniami);

4)    utrzymuje sta貫 kontakty z rodzicami w celu:

-       poznania ich i ustalenia potrzeb opieku鎍zo – wychowawczych ;

-       wsp馧dzia豉 z rodzicami w dzia豉niach wychowawczych wobec dzieci celem wsp鏊nego rozwi您ywania trudno軼i wychowawczych;

-       czynnego w陰czania si w sprawy ich 篡cia klasowego i szkolnego;

5)    wsp馧pracuje z pedagogiem i innymi specjalistami 鈍iadcz帷ymi kwalifikowan pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudno軼i oraz zainteresowa i uzdolnie poszczeg鏊nych uczni闚. Organizuje odpowiednie formy tej pomocy na terenie szko造 i w plac闚kach pozaszkolnych zgodnie z rozporz康zeniem MEN;

6)    na zlecenie dyrektora szko造 oraz uchwa Rady Pedagogicznej ma obowi您ek realizowania innych zada. Zadania te stanowi winny podstaw do planowania dalszej pracy wychowawczej;

3. Wykonuje czynno軼i administracyjne dotycz帷e klasy:

1)    prowadzenie dziennika lekcyjnego;

2)    zak豉danie arkuszy ocen i ich kontrola;

3)    prowadzenie zeszytu wychowawczego klasy;

4. Wychowawca ma prawo do korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i  metodycznej ze strony dyrekcji oraz Rady Pedagogicznej, a tak瞠 plac闚ek i instytucji     o鈍iatowych i naukowych.

5. Formy spe軟iania zada wychowawcy:

1) Zapoznanie si z programem wychowawczym szko造;

2) Plan pracy wychowawcy klasy zgodny z planem wychowawczym szko造 – ka盥y wychowawca;

3) Plan pracy z rodzicami ( spotkania okresowe, indywidualne, pedagogizacja rodzic闚 );

4)    Wsp馧praca ze 鈔odowiskiem pozaszkolnym;

5)    szczeg鏊ne poznanie osobowo軼i ucznia, jego domu i otoczenia;

 6. Pocz徠kuj帷y wychowawca otrzymuje pomoc ze strony dyrektora szko造 i nauczyciela  wyznaczonego przez Rad Pedagogiczn  (opiekun sta簑) wg. opracowanego planu    pracy z  nauczycielami sta篡stami i kontraktowymi.

7. Zasady wsp馧pracy i formy wsp馧dzia豉nia z rodzicami ( prawnymi opiekunami ) w  zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki:

1) szko豉 uwzgl璠nia prawo rodzic闚 do :

a)  znajomo軼i zada i zamierze dydaktycznych, wychowawczych 

  i opieku鎍zych w klasie i szkole;

b)znajomo軼i przepis闚 dotycz帷ych oceniania, klasyfikowania i

  promowania   uczni闚 oraz przeprowadzania egzamin闚;

             c) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego

                zachowania,                           

d)    post瘼闚 i przyczyn trudno軼i w nauce;

e) uzyskiwania informacji i porad w sprawie wychowania i  

  dalszego kszta販enia dzieci;

8. W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy dydaktyczne i wychowawcze w   szkole organizowane s spotkania z rodzicami.

9. Wychowawca klasy jest zobowi您any do powiadomienia ucznia oraz jego rodzic闚 o  ocenie niedostatecznej na jeden miesi帷 przed ko鎍em semestru lub roku szkolnego.

 

8

IV Organy szko造

 

1. Organami szko造 s:

a)     dyrektor szko造

b)    Rada Pedagogiczna

c)     Rada Rodzic闚

d)    Samorz康 Uczniowski

e)     Rzecznik Praw Ucznia

 

9

 

Kompetencje poszczeg鏊nych organ闚 szko造:

 

 Dyrektor szko造

 

     Zakres kompetencji, obowi您k闚 i uprawnie dyrektora wynika z przepis闚 D. U. Ustawy z 7 wrze郾ia 1991 roku „ O systemie o鈍iaty” wraz ze zmianami i ustawy z nowelizacj „ Karty Nauczyciela”.

1.      W ca貫j strukturze organizacyjnej systemu o鈍iaty i procesie kierowania szko陰 podstawow, szczeg鏊nie istotn i wa積 rol spe軟ia dyrektor szko造. W ramach jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej odpowiedzialno軼i sprawuje nadz鏎, kieruje i ponosi odpowiedzialno嗆 za ca這kszta速 pracy wychowawczej, administracyjnej i gospodarczej szko造. Jest podstawowym realizatorem polityki pa雟twa w dziedzinie edukacji. Do niego nale篡 przede wszystkim:

1)    kierowanie bie膨c dzia豉lno軼i dydaktyczno-wychowawcz szko造 i prezentowanie jej na zewn徠rz;

2)    sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole poprzez mi璠zy innymi kontrol wewn皻rzn ich pracy dydaktyczno – wychowawczej, udzielanie im niezb璠nego instrukta簑 i pomocy oraz zach璚ania do pog喚biania wiedzy i doskonalenia umiej皻no軼i zawodowych;

3)    sprawowanie opieki nad uczniami oraz stworzenie warunk闚 harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne dzia豉nia prozdrowotne, kt鏎e maj stworzy w豉軼iw atmosfer pracy, opart na zasadach wzajemnej 篡czliwo軼i i szacunku, maj za zadanie zaspokoi kulturalne i zdrowotne potrzeby uczni闚 oraz zapewni im, nauczycielom i innym pracownikom szko造 nale積e warunki higieniczno – sanitarne i opiek na jej terenie oraz w czasie zaj耩 organizowanych przez szko喚;

4)    realizowanie uchwa Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodzic闚 podj皻ych w ramach ich kompetencji;

5)    kierowanie pracami Rady Pedagogicznej ( jako przewodnicz帷y);

6)    dysponowanie 鈔odkami okre郵onymi w planie finansowym szko造, zaopiniowanym przez organ prowadz帷y i ponoszenie odpowiedzialno軼i za ich prawid這we wykorzystanie, a tak瞠 organizacja obs逝gi administracyjnej, finansowej i gospodarczej szko造;

7)    sprawowanie kontroli realizowania obowi您ku szkolnego przez dzieci zamieszkuj帷e w obwodzie tej szko造 ( prowadzi ewidencj spe軟iania obowi您ku szkolnego );

8)    wykonanie innych zada wynikaj帷ych z przepis闚 szczeg馧owych;

9)    wsp馧dzia豉nie dyrektora ze szko豉mi wy窺zymi oraz zak豉dami kszta販enia nauczycieli;

10)        wnioskowanie do Kuratorium O鈍iaty o przeniesienie ucznia realizuj帷ego obowi您ek szkolny do innej szko造;

11)         wstrzymanie uchwa niezgodnych z przepisami prawa oraz zawiadomienie organu prowadz帷ego i sprawuj帷ego nadz鏎. Organ sprawuj帷y nadz鏎 pedagogiczny w porozumieniu z prowadz帷ym uchyla uchwa喚 w razie stwierdzenia niezgodno軼i z prawem. Rozstrzygni璚ie jest ostateczne.

12)         Wykonanie zada zwi您anych z awansem zawodowym nauczycieli:

a) przyjmuje wnioski nauczycieli staraj帷ych si o kolejny stopie awansu zawodowego,

b) wyznacza opiekuna sta簑 nauczycielom ubiegaj帷ym si o awans na stopie nauczyciela kontraktowego i mianowanego,

c) zatwierdza plany rozwoju zawodowego nauczycieli odbywaj帷ych sta,

d) wspiera nauczycieli odbywaj帷ych sta w realizacji planu rozwoju zawodowego,

e) dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczycieli za okres sta簑,

f) przyjmuje wnioski o podj璚ie post瘼owania kwalifikacyjnego od nauczycieli sta篡st闚,

g) powo逝je komisj kwalifikacyjn dla nauczycieli ubiegaj帷ych si o awans na stopie nauczyciela kontraktowego,

h) bierze udzia w pracach komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych,

i) nadaje stopie nauczyciela kontraktowego,

j) prowadzi rejestr za鈍iadcze i przechowuje dokumentacj.

      2. Dyrektor jest kierownikiem zak豉du pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i  pracownik闚 nie b璠帷ych nauczycielami. Dyrektor w szczeg鏊no軼i decyduje w    sprawach:

1)    zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracownik闚 szko造;

2)    przyznawania nagr鏚 oraz wymierzania kar porz康kowych nauczycielom i innym pracownikom szko造;

3)    wyst瘼owania z wnioskami  po zasi璕ni璚iu opinii Rady Pedagogicznej          w sprawach odznacze i innych wyr騜nie dla nauczycieli oraz innych pracownik闚 szko造; Dyrektor szko造 w wykonywaniu swych zada wsp馧pracuje z Rad Pedagogiczn Rad Rodzic闚 i Samorz康em Uczniowskim.

          

 Rada Pedagogiczna

 

1.      Rada Pedagogiczna jest wewn皻rznym organem kolegialnym szko造, sk豉daj帷ym si ze wszystkich zatrudnionych nauczycieli. Kompetencje Rady Pedagogicznej okre郵one s w ustawie „ O systemie o鈍iaty” ( art. 40-44 ). Powo造wana jest do rozpatrywania, oceniania i rozstrzygania spraw zwi您anych z ca這kszta速em jej statutowej dzia豉lno軼i, zw豉szcza za zwi您anych z nauczaniem, wychowywaniem i dzia豉lno軼i gospodarcz.

2.      Zasady organizacji Rady Pedagogicznej, zakres i formy jej dzia豉nia okre郵a odr瑿ny regulamin pracy Rady Pedagogicznej zgodny z Ustaw o Systemie O鈍iaty.

3.      W zebraniach Rady Pedagogicznej mog bra udzia z g這sem doradczym osoby zaproszone przez przewodnicz帷ego za zgod lub na wniosek Rady Pedagogicznej. Mog to by:

1)                 pracownicy ekonomiczni, administracyjni i obs逝gi szko造;

2)                 przedstawiciele rodzic闚;

3)                 przedstawiciel Samorz康u Uczniowskiego;

4)                 przedstawiciel zak豉du pracy, z kt鏎ym szko豉 wsp馧pracuje;

5)                 przedstawiciele organizacji i stowarzysze spo貫cznych, o鈍iatowych czy pedagogicznych;

4.      Przewodnicz帷ym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szko造.

5.      Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej s organizowane przed rozpocz璚iem roku szkolnego, w ka盥ym p馧roczu w zwi您ku z zatwierdzeniem wynik闚 klasyfikacji i promowania uczni闚, po zako鎍zeniu rocznych zaj耩 szkolnych oraz w miar bie膨cych potrzeb. Zebrania mog by organizowane z inicjatywy przewodnicz帷ego organu prowadz帷ego szko喚 albo przez minimum po這w cz這nk闚 Rady Pedagogicznej.

6.      Przewodnicz帷y przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej cz這nk闚 o formie        i porz康ku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

7.      Dyrektor szko造 przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej ni dwa razy w roku szkolnym, og鏊ne wnioski wynikaj帷e z prowadzonego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o dzia豉lno軼i szko造.

8.      Do kompetencji stanowi帷ych rad nale篡:

1)    zatwierdzanie plan闚 pracy szko造 po zaopiniowaniu przez Rad Rodzic闚;

2)    zatwierdzanie wynik闚 klasyfikacji i promocji uczni闚;

3)    podejmowanie uchwa w sprawie innowacji i eksperyment闚 pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu tych projekt闚 przez Rad Rodzic闚;

4)    ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szko造;

 

     9.  Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej nale篡        

         w szczeg鏊no軼i:

               1)  organizacja pracy szko造, w tym zw豉szcza tygodniowy rozk豉d zaj耩   

                     lekcyjnych i pozalekcyjnych;

2)     projekt planu finansowego szko造;

3)     wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagr鏚, odznacze czy innych wyr騜nie;

4)     propozycja dyrektora w sprawach przydzia逝 nauczycielom  zada w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych p豉tnych zaj耩 dydaktycznych i opieku鎍zych;

    10. Dyrektor szko造 wstrzymuje wykonanie uchwa niezgodnych z przepisami   prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwa造 dyrektor niezw這cznie zawiadamia  organ prowadz帷y szko喚. Decyzja organu prowadz帷ego szko喚 lub kuratora   o鈍iaty jest w tym wzgl璠zie ostateczna.

11.  Przygotowany projekt statutu szko造 ( albo jego zmiana ), w my郵 art. 52 ust. 2  ustawy „ O systemie o鈍iaty” uchwala Rada Pedagogiczna chyba, 瞠 zostanie wcze郾iej powo豉na rada szko造, do kompetencji kt鏎ej nale瞠 b璠zie uchwalenie powy窺zego projektu.

12.  Rada Pedagogiczna mo瞠 wyst徙i z wnioskiem do organu prowadz帷ego  szko喚 o odwo豉nie z funkcji dyrektora szko造 lub do dyrektora o odwo豉nie nauczyciela z funkcji kierowniczej w szkole. Organ prowadz帷y szko喚 ( albo dyrektor w odniesieniu do innych nauczycieli pe軟i帷ych funkcje kierownicze w szkole ) jest zobowi您any przeprowadzi post瘼owanie w ci庵u 14 dni od otrzymania uchwa造 Rady Pedagogicznej.

13.  Uchwa造 Rady Pedagogicznej s podejmowane zwyk陰 wi瘯szo軼i g這s闚 obecno軼i po這wy cz這nk闚.

14.  Zebrania Rady Pedagogicznej s protoko這wane. Nauczyciele s zobowi您ani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady, kt鏎e mog  narusza dobro osobiste uczni闚, a tak瞠 nauczycieli i innych pracownik闚 szko造.

15.  W posiedzeniach Rady Pedagogicznej maj prawo udzia逝, o uprzednim powiadomieniu dyrektora szko造, osoby wykonuj帷e czynno軼i z zakresu nadzoru pedagogicznego.

16.  Podj璚ie uchwa造 zobowi您uj帷ej dyrektora szko造 o z這瞠niu wniosku do Kuratorium O鈍iaty celem przeniesienia ucznia realizuj帷ego obowi您ek szkolny do innej szko造.

17.  Opiniowanie o przed逝瞠niu kadencji dyrektora szko造.

  Rada Rodzic闚

 

1. W szkole dzia豉 Rada Rodzic闚, stanowi帷a reprezentacj rodzic闚 uczni闚. Zasady tworzenia Rady Rodzic闚, a tak瞠 regulamin swojej dzia豉lno軼i uchwala og馧 rodzic闚 uczni闚. Regulamin ten nie mo瞠 by sprzeczny ze Statutem szko造 / art. 53,   54 /ustawy.

   2.  Bierze czynny udzia w rozwi您ywaniu generalnych i podstawowych  

       problem闚 funkcjonowania szko造.

 3. Rada Rodzic闚 mo瞠 wyst瘼owa do Rady Pedagogicznej i dyrektora szko造    z wnioskami i opiniami dotycz帷ymi wszystkich spraw szko造.

   4. W celu wspierania dzia豉lno軼i szko造 Rada Rodzic闚 mo瞠 gromadzi fundusze z dobrowolnych sk豉dek rodzic闚 lub innych 廝鏚e. Zasady wydatkowania tych funduszy okre郵a regulamin Rady Rodzic闚.

   5. Do uprawnie i obowi您k闚 Rady Rodzic闚 nale篡:

     a) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunk闚 pracy szko造,

     b) wsp馧praca ze 鈔odowiskiem lokalnym,

     c) wyra瘸nie zgody na dzia豉nie organizacji i stowarzysze w szkole,

     d) udzielanie pomocy Samorz康owi Uczniowskiemu, organizacjom m這dzie穎wym spo貫cznym dzia豉j帷ym w szkole,

     e) wyst瘼owanie do Dyrektora szko造 w sprawach organizacji zaj耩 pozalekcyjnych i przedmiot闚 nadobowi您kowych,

     f) wyst瘼owanie do Dyrektora z wnioskiem w sprawie dokonania oceny pracy i nauczyciela oraz nagrody dla nauczyciela,

     g) delegowanie swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szko造,

     h) uchwalenie w porozumieniu z Rad Pedagogiczn program闚 dzia豉nia szko造 w zakresie wychowania oraz profilaktyki,

     i) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywno軼i kszta販enia lub wychowania,

     j) wyst瘼owanie do Dyrektora Szko造, Rady Pedagogicznej, organu sprawuj帷ego nadz鏎 pedagogiczny organu prowadz帷ego z wnioskami opiniami w sprawie pracy szko造,

     k) opiniowanie projektu planu finansowego sk豉danego przez Dyrektora Szko造,

     l) wyra瘸nie opinii w sprawie oceny nauczyciela ubiegaj帷ego si o wy窺zy stopie awansu zawodowego.

 

 Samorz康 Uczniowski

 

1. W szkole dzia豉 Samorz康 Uczniowski, kt鏎y tworz wszyscy uczniowie szko造.

2.  Zasady wybierania i dzia豉nia organ闚 samorz康u okre郵a regulamin uchwalony przez og馧 uczni闚 w g這sowaniu r闚nym, tajnym, powszechnym i bezpo鈔ednim. Uprawnienia okre郵a ustawa ( art. 55 Ustawy o Systemie O鈍iaty). Regulamin samorz康u nie mo瞠 by  sprzeczny ze Statutem Szko造.

3. Organa samorz康u s jedynymi reprezentantami og馧u uczni闚.

4.  Samorz康 Uczniowski mo瞠 przedstawi Radzie Pedagogicznej lub dyrektorowi oraz radzie szko造 – je郵i taka istnieje – wnioski i opinie we wszystkich sprawach,    w a szczeg鏊no軼i tych, kt鏎e dotycz realizacji podstawowych praw ucznia.:

          1)  prawo do zapoznania z programem nauczania, z jego tre軼i, celami  i  

       stawianymi   wymaganiami;

2)  prawo do jawnej i umotywowanej oceny post瘼闚 w nauce i zachowaniu;

3)   prawo do organizacji 篡cia szkolnego umo磧iwiaj帷ego zachowanie  

     w豉軼iwych  proporcji mi璠zy wysi趾iem szkolnym a mo磧iwo軼i rozwijania          

     i zaspakajania  w豉snych zainteresowa;

        4) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;

        5) prawo organizowania dzia豉lno軼i kulturalnej, o鈍iatowej oraz rozrywkowej,

     zgodnie z w豉snymi potrzebami i mo磧iwo軼iami organizacyjnymi, ale 

     w  porozumieniu z dyrektorem szko造;

         6) prawo wyboru nauczyciela pe軟i帷ego rol opiekuna samorz康u i Rzecznika

     Praw  Ucznia;

 

   Rzecznik Praw Ucznia

     1. W szkole dzia豉 Rzecznik Praw Ucznia powo豉ny przez uczni闚 z grona  

      pedagogicznego. 

 2. dzia豉 w imieniu ucznia, podejmuj帷 interwencje u nauczycieli i  dyrektora szko造  w uzasadnionych przypadkach;

3.   jest po鈔ednikiem mi璠zy uczniami w kwestiach spornych i s逝篡 im pomoc;

4.  jest po鈔ednikiem mi璠zy uczniami a dyrektorem szko造, Rad Pedagogiczn i  

     Rad  Rodzic闚 ;

5.  praca jego opiera si na osobnym regulaminie Rzecznika Praw    Ucznia;

 

 

10

 

Zasady wsp馧dzia豉nia organ闚 szko造 i sposoby rozwi您ywania spor闚 i konflikt闚

 

1.         Koordynatorem wsp馧dzia豉nia poszczeg鏊nych organ闚 jest dyrektor szko造, kt鏎y zapewnia ka盥emu z organ闚 mo磧iwo嗆 swobodnego dzia豉nia i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umo磧iwia bie膨c  wymian informacji.

2.         Wszystkie sprawy mi璠zy organami szko造 rozstrzyga dyrektor szko造, uwzgl璠niaj帷 zakresy kompetencji tych organ闚.

3.         Dyrektor szko造 wsp馧pracuje bezpo鈔ednio z przewodnicz帷ym organ闚 szko造, kt鏎zy dzia豉j niezale積ie w ich imieniu oraz reprezentuj je na zewn徠rz.

4.         Wszystkie wnioski, uwagi, opinie formu這wane przez organy szko造            w ramach ich kompetencji i kierowane pod adresem dyrektora szko造 , organu prowadz帷ego i sprawuj帷ego nadz鏎 pedagogiczny i innych instytucji, wymagaj formy pisemnej.

5.         Przedstawiciele organ闚 szko造 mog by zapraszani do wzi璚ia udzia逝       w posiedzeniach innych organ闚 szko造, je郵i regulaminy tych organ闚 dopuszczaj tak mo磧iwo嗆.

6.         Sytuacje konfliktowe mi璠zy nauczycielami, rodzicami i uczniami rozstrzyga w pierwszej kolejno軼i dyrektor szko造, z mo磧iwo軼i odwo豉nia si stron do organu prowadz帷ego i nadzoruj帷ego szko喚.

7.         Sytuacje konfliktowe mi璠zy uczniami w klasie, uczniami r騜nych klas, rozwi您ywane s w pierwszej kolejno軼i przez zainteresowanych, z udzia貫m wychowawcy klasy lub innego nauczyciela, samorz康u klasowego, rodzic闚 zainteresowanych, dyrektora szko造, Rady Pedagogicznej.

8.         Sytuacje konfliktowe mi璠zy uczniami a nauczycielami rozwi您ywane s        z udzia貫m wychowawcy klasy, samorz康u uczniowskiego, dyrektora, rodzic闚 zainteresowanych uczni闚.

9.         Sytuacje konfliktowe pomi璠zy nauczycielem a rodzicem s rozwi您ywane    z udzia貫m: wychowawcy klasy, przedstawiciela Rady Rodzic闚, przedstawiciela Rady Pedagogicznej, dyrektora szko造.

10.    Sytuacje konfliktowe mi璠zy nauczycielem a nauczycielem s rozwi您ywane z udzia貫m: przedstawiciela zwi您k闚 zawodowych (je郵i takowe dzia豉j na terenie szko造), lub przedstawiciela Rady Pedagogicznej, dyrektora szko造.

11.    Sytuacje konfliktowe mi璠zy nauczycielem a pracownikiem szko造 (nie nauczycielem) s rozwi您ywane z udzia貫m: przedstawiciela zwi您k闚 zawodowych (je郵i takowe dzia豉j na terenie szko造), dyrektora szko造.

12.    Sytuacje konfliktowe mi璠zy pracownikiem szko造 a uczniem s rozwi您ywane z udzia貫m: wychowawcy klasy, zainteresowanych rodzic闚, dyrektora szko造.

13.    Sytuacje konfliktowe mi璠zy pracownikami niepedagogicznymi rozwi您ywane s z udzia貫m przedstawiciela zwi您k闚 zawodowych (je郵i takowe dzia豉j na terenie szko造) i dyrektora szko造.

14.    Sytuacje konfliktowe mi璠zy nauczycielem i dyrektorem szko造 rozwi您ywane s z udzia貫m przedstawiciela zwi您k闚 zawodowych (je郵i takowe dzia豉j na terenie szko造) i przedstawicieli Rady Pedagogicznej.

15.    Sytuacje konfliktowe mi璠zy dyrektorem a pracownikiem niepedagogicznym rozwi您ywane s z udzia貫m przedstawiciela zwi您k闚 zawodowych,(je郵i takowe dzia豉j na terenie szko造), przedstawiciela pracownik闚 administracji i obs逝gi.

16.    Po wyczerpaniu wszystkich mo磧iwo軼i zwi您anych z rozwi您ywaniem spor闚, konflikt闚 i je郵i konflikt nie zostanie za豉twiony satysfakcjonuj帷o dla stron, strony niezadowolone mog odwo豉 si za po鈔ednictwem dyrektora szko造 do organu nadzoruj帷ego lub prowadz帷ego szko喚.

 

11

V Organizacja szko造

 

 

1.  Szczeg鏊n organizacj nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym okre郵a arkusz organizacji szko造 opracowany przez dyrektora szko造, na podstawie planu nauczania.  Arkusz organizacji szko造 zatwierdza organ prowadz帷y szko喚.

2.  W arkuszu organizacji szko造 zamieszcza si w szczeg鏊no軼i liczb pracownik闚 szko造 z liczb stanowisk kierowniczych, og鏊n liczb przedmiot闚 i zaj耩 obowi您kowych oraz liczb godzin przedmiot闚 nadobowi您kowych, w tym k馧 zainteresowa i innych zaj耩 pozalekcyjnych, finansowanych ze 鈔odk闚 przydzielonych przez organ prowadz帷y  szko喚.

 

12

 

1. Podstawow jednostk organizacyjn szko造 jest oddzia z這穎ny z uczni闚, kt鏎y w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczy si wszystkich przedmiot闚 obowi您kowych, okre郵onych planem nauczania zgodnym z planem ramowym i programem wybranym dla danej klasy dopuszczonym do u篡tku szkolnego.

2. Nauka religii dla dzieci odbywa si na pisemn pro軸 rodzic闚.

3. Zaj璚ia z wychowania do 篡cia w rodzinie  odbywaj si za pisemn zgod  rodzic闚.

 

13

                       

 1. Organizacj sta造ch, obowi您kowych i nadobowi您kowych zaj耩 dydaktycznych i wychowawczych okre郵a tygodniowy rozk豉d zaj耩 ustalony przez dyrektora szko造 na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzgl璠nieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

14

 

1.   Podstawow form pracy w szkole s zaj璚ia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w  systemie klasowo-lekcyjnym.

2.   Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

3.   Rok szkolny dzieli si na dwa okresy: I p馧rocze i II p馧rocze.

4. Niekt鏎e zaj璚ia obowi您kowe oraz ko豉 zainteresowa i inne zaj璚ia nieobowi您kowe mog by prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym, w grupach mi璠zyklasowych i mi璠zyszkolnych, a tak瞠 w formie wycieczek i wyjazd闚.

5.   Czas trwania zaj耩 prowadzonych poza systemem klasowo-lekcyjnym mo瞠 by zmieniony w zale積o軼i od ich rodzaju w porozumieniu z Rad Pedagogiczn.

6.  Zaj璚ia powy窺ze organizowane s w ramach posiadanych 鈔odk闚 finansowych.

7.   Zgodnie z Konstytucj RP przy szkole mog dzia豉 organizacje m這dzie穎we t. j. ZHP.

 

 

15

 

       Szko豉 przyjmuje s逝chaczy zak豉du kszta販enia nauczycieli oraz student闚 szk馧 wy窺zych kszta販帷ych nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego mi璠zy dyrektorem szko造  a zak豉dem kszta販enia nauczycieli.

 

16

 

1. Uczniowie szko造 podzieleni s na klasy realizuj帷e okre郵ony odr瑿nymi przepisami zgodnie z zapisanymi w odr瑿nych zarz康zeniach plan nauczania. Klasy dziel si na oddzia造, kt鏎ych liczebno嗆 nie mo瞠 przekracza 30 uczni闚.

2. Rada Pedagogiczna, uwzgl璠niaj帷 mo磧iwo軼i wynikaj帷e z posiadanych  鈔odk闚 finansowych, po zasi璕ni璚iu opinii organu prowadz帷ego mo瞠 corocznie podejmowa decyzje dotycz帷e podzia逝 na grupy na zaj璚iach wymagaj帷ych specjalnych warunk闚  nauki i bezpiecze雟twa z zastosowaniem si do nast瘼uj帷ych zasad:

1)    Podzia na grupy powinien zapewni mo磧iwo嗆 realizacji wynikaj帷ych          z programu nauczania zaj耩 laboratoryjnych i praktycznych, a                        w szczeg鏊no軼i na zaj璚iach j瞛yk闚 obcych;

2)    Zaj璚ia kultury fizycznej prowadzone mog by w grupach oddzielnie dla ch這pc闚 i dziewcz徠 z wyj徠kiem klas I – III, gdzie nie ma podzia逝, a         w przypadku ma造ch grup powinny by tworzone grupy mi璠zy – oddzia這we;

3.  Zaj璚ia z kultury fizycznej odbywa si mog w grupach nie mniejszych ni 12 os鏏.

4.  Zaj璚ia z pracy techniki odbywa si mog w klasach od IV do VI i w dw鏂h grupach, osobno dziewcz皻a i ch這pcy, przy czym grupy liczy mog nie mniej ni 12 os鏏 i nie wi璚ej ni 30.

5. Rada Pedagogiczna po zasi璕ni璚iu opinii Rady Rodzic闚 mo瞠 podj望 uchwa喚, w kt鏎ej ustali inny czas rozpocz璚ia zaj耩 lekcyjnych zachowuj帷 czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania, w ten spos鏏, aby nie prowadzi這 to do zwi瘯szenia zatrudnienia nauczycieli ani nie powodowa這 znacznego wyd逝瞠nia tygodniowego czasu nauki ucznia.

 

 

 

17

1.  Dzieci, kt鏎e przyby造 z zagranicy i do tej pory w s豉bym stopniu opanowa造 j瞛yk polski  mog by zwolnione z nauki j瞛yka obcego.

 

 

 

 

 

 

18

Biblioteka szkolna

 

1. W szkole dzia豉 biblioteka szkolna i jest pracowni s逝膨c realizacji potrzeb
i zainteresowa uczni闚, zada dydaktyczno-wychowawczych szko造, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzacji wiedzy pedagogicznej.

1a. Biblioteka jest instytucj kultury, kt鏎a gromadzi, przechowuje i udost瘼nia materia造 biblioteczne oraz informuje o materia豉ch bibliotecznych (swoich i obcych).

 

2. Z biblioteki mog korzysta: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szko造 oraz rodzice.

 

3. Pomieszczenie biblioteki szkolnej umo磧iwia:

1) gromadzenie i opracowywanie zbior闚,

2) korzystanie ze zbior闚 w czytelni i wypo篡czanie.

3a. Biblioteka pe軟i funkcje:

1) kszta販帷o-wychowawcz poprzez:

a) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych,

b) przygotowanie do korzystania z r騜nych 廝鏚e informacji,

c) kszta販enie kultury czytelniczej,

d) wdra瘸nie do poszanowania ksi捫ki,

e) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;

2) opieku鎍zo-wychowawcz poprzez:

a) wsp馧dzia豉nie z nauczycielami w zakresie realizacji zada opieku鎍zo-wychowawczych, w tym 鈍ietlicowych,

b) wspieranie prac maj帷ych na celu wyr闚nanie r騜nic intelektualnych,

c) otaczanie opiek uczni闚 szczeg鏊nie uzdolnionych,

d) pomoc uczniom maj帷ym trudno軼i w nauce;

3) kulturalno-rekreacyjn poprzez uczestniczenie w rozwijaniu 篡cia kulturalnego.

 

4. Biblioteka jest czynna w godzinach zatwierdzonych przez dyrektora, aby umo磧iwi dost瘼 do jej zbior闚 po i przed rozpocz璚iem zaj耩 oraz w czasie przerw. Godziny pracy biblioteki s corocznie dostosowywane przez Dyrektora Szko造 do tygodniowego planu zaj耩 – tak, aby umo磧iwi u篡tkownikom dost瘼 do jej zbior闚 podczas zaj耩 lekcyjnych i po ich zako鎍zeniu. Godziny pracy biblioteki podane s do publicznej wiadomo軼i na drzwiach wej軼iowych do biblioteki.

 

5. Biblioteka szkolna prowadzi zapis wypo篡cze umo磧iwiaj帷y kontrol obiegu materia堯w bibliotecznych i aktywno軼i czytelniczej uczni闚 oraz statystyk okresow s逝膨c sprawozdawczo軼i i ocenie pracy biblioteki szkolnej.

5a. Zbiory biblioteki udost瘼niane s na miejscu (wolny dost瘼 do ksi璕ozbioru podr璚znego i czasopism) oraz na zewn徠rz (do domu) za po鈔ednictwem nauczyciela bibliotekarza.

5b. U篡tkownicy maj prawo do bezp豉tnego korzystania z ksi捫ek i innych 廝鏚e informacji zgromadzonych w bibliotece.

 

6. Liczba godzin biblioteki zale篡 od organu prowadz帷ego szko喚.

 

7. Biblioteka szkolna realizuje nast瘼uj帷e cele:

1) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, zainteresowa uczni闚;

2) przygotowywanie do korzystania z r騜nych 廝鏚e informacji;

3) wdra瘸nie do poszanowania ksi捫ki;

4) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;

5) otaczanie opiek uczni闚 szczeg鏊nie uzdolnionych;

6) wsp馧dzia豉 z nauczycielami;

7) rozwija 篡cie kulturalne szko造;

8) wpieranie doskonalenia nauczycieli;

9) przygotowuje uczni闚 do uczestnictwa w 篡ciu kulturalnym spo貫cze雟twa;

10) kultywowanie tradycji regionu, gminy, szko造 i biblioteki.

 

8. Dyrektor szko造 sprawuje bezpo鈔edni nadz鏎 nad bibliotek szkoln poprzez:

1) w豉軼iw obsad personaln;

2) odpowiednio wyposa穎ne pomieszczenie warunkuj帷e prawid這w prac;

3) realizacj zada edukacyjnych w oparciu o wykorzystanie technologii informacyjnej;

4) zapewnienie 鈔odk闚 finansowych na dzia豉lno嗆 biblioteki;

5) inspirowanie wsp馧pracy grona pedagogicznego z bibliotek w celu wykorzystania zbior闚 bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowaniu uczni闚 do samokszta販enia i rozwijania kultury czytelniczej;

6) zatwierdzenie tygodniowego rozk豉du zaj耩 biblioteki;

7) stwarzanie mo磧iwo軼i doskonalenia zawodowego bibliotekarza.

 

9. Zadania biblioteki szkolnej:

1) Popularyzacja nowo軼i bibliotecznych;

2) Statystyka czytelnictwa;

3) Informacja problemowa oparta na wykorzystaniu tradycyjnego i komputerowego warsztatu informacyjnego;

4) Komputeryzacja biblioteki;

5) Renowacja i konserwacja ksi璕ozbioru;

6) Systematyczna praca z czytelnikiem indywidualnym, grupowym, zbiorowym;

6a) Wykszta販enie u uczni闚 umiej皻no軼i zwi您anych z wyszukiwaniem, gromadzeniem, przetwarzaniem i tworzeniem informacji;

7) Wsp馧praca z rad pedagogiczn, rad rodzic闚;

8) Wsp馧praca z innymi bibliotekami na terenie gminy.

10. Nauczyciel bibliotekarz realizuje nast瘼uj帷e zadania:

1) gromadzi i opracowuje zbiory;

2) umo磧iwia korzystanie ze zbior闚 w czytelni;

3) prowadzi przysposobienie czytelniczo-informacyjne uczni闚;

4) umo磧iwia korzystanie z Internetu i program闚 multimedialnych;

5) udost瘼nia ksi捫ki i inne 廝鏚豉 informacji;

6) stwarza warunki do poszukiwania, porz康kowania i wykorzystania informacji z r騜nych 廝鏚e oraz efektywnego pos逝giwania si technologi informacyjn;

7) rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczni闚, wyrabia i pog喚bia nawyk czytania i uczenia si m.in. poprzez:

- spotkania z bibliotekarzem gminnej biblioteki publicznej,

- czytanie dzieciom bajek, lektur, ksi捫ek przez bibliotekarza,

- prowadzenie akcji promuj帷ych czytelnictwo, konkurs闚 wewn皻rznych dla uczni闚 z uwzgl璠nieniem indywidualnych mo磧iwo軼i dziecka;

8) organizuje r騜norodne dzia豉nia rozwijaj帷e wra磧iwo嗆 kulturow i spo貫czna m.in. poprzez:

- informowanie o wydarzeniach kulturalnych w regionie,

- prowadzenie r騜norodnych form upowszechniania czytelnictwa przez organizowanie wystaw i pokaz闚,

- organizowanie konkurs闚 czytelniczych, recytatorskich, literackich i p1astycznych,

- aktywny udzia w imprezach organizowanych przez plac闚ki kulturalne gminy;

9) powi瘯sza zasoby biblioteczne z uwzgl璠nieniem 鈔odk闚 finansowych szko造;

10) prowadzi konserwacj i selekcj zbior闚;

11) wsp馧dzia豉 z nauczycielami w zakresie wykorzystania zbior闚 bibliotecznych;

12) wsp馧uczestniczy w realizacji zada dydaktycznych szko造;

13) prowadzenie r騜norodnych form upowszechniania czytelnictwa (wystawy, konkursy, inne imprezy czytelnicze), umiej皻no軼i korzystania z informacji;

14) w zakresie wsp馧pracy z rodzicami i instytucjami wychowania r闚noleg貫go:

a) poradnictwo na temat wychowania czytelniczego w rodzinie, informowanie rodzic闚 o czytelnictwie uczni闚,

b) uzyskiwanie i upowszechnianie materia堯w informacyjnych i reklamowych oraz zach璚anie uczni闚 do udzia逝 w imprezach czytelniczych.

11. Szczeg馧owe zadania biblioteki okre郵a regulamin biblioteki

.

12. Biblioteka szkolna wsp馧pracuje z:

1) uczniami;

2) nauczycielami i wychowawcami;

3) rodzicami;

4) innymi bibliotekami

 

13. W ramach swej dzia豉lno軼i biblioteka szkolna mo瞠 tak瞠 nawi您a wsp馧prac z:

1) gmin;

2) w豉dzami lokalnymi;

3) o鈔odkami kultury;

4) innymi instytucjami.

14. W szkole istniej przyj皻e zasady wsp馧pracy biblioteki z osobami i podmiotami wymienionymi w ust. 12 i 13 niniejszego paragrafu.

 

15. Zasady wsp馧pracy biblioteki z:

1) uczniami:

a) udost瘼nianie zbior闚 do domu, w czytelni i na zaj璚ia lekcyjne,

b) rozpoznawanie i wspieranie zainteresowa i potrzeb czytelniczych i literackich poprzez rozmowy indywidualne, ankiety, konkursy,

c) informowanie o zbiorach, doradzanie,

d) prowadzenie lekcji bibliotecznych i zaj耩 indywidualnych podczas odwiedzin uczni闚 w

bibliotece,

e) pomaganie uczniom w odrabianiu lekcji, poszukiwaniu potrzebnych informacji,

f) opieka nad uczniami przebywaj帷ymi w czytelni;

2) nauczycielami:

a) udost瘼nianie zbior闚 do domu, w czytelni i na zaj璚ia lekcyjne,

b) konsultowanie tematyki i termin闚 lekcji bibliotecznych,

c) informowanie o stanie czytelnictwa indywidualnego i klasowego,

d) rozpoznawanie potrzeb nauczycieli poprzez rozmowy indywidualne i ankiety,

e) informowanie o nowych zbiorach w bibliotece,

f) wsp馧praca z Rad Pedagogiczn (udzia z zebraniach RP, udzia w pracy WDN);

3) rodzicami:

a) udost瘼nianie zbior闚 do domu i w czytelni,

b) rozpoznawanie potrzeb w trakcie odwiedzin w bibliotece,

c) informowanie o lekturach szkolnych, nowo軼iach wydawniczych, wydawnictwach psychologiczno-pedagogicznych i dydaktycznych,

d) nieodp豉tne przyjmowanie ksi捫ek z prywatnych zbior闚 do ksi璕ozbioru szkolnego;

4) innymi bibliotekami:

a) korzystanie z ofert, wymiana informacji i wsp馧dzia豉nie w organizowaniu przedsi瞝zi耩 (konkursy, warsztaty, wyk豉dy i in.),

b) uzupe軟ianie zasob闚 ksi璕ozbioru o brakuj帷e pozycje na zasadach wypo篡czania mi璠zybibliotecznego. 

 

 

 

VI Nauczyciele i inni pracownicy szko造

 

19

 

1.  W szkole zatrudnia si nauczycieli, pracownik闚 administracji oraz pracownik闚 obs逝gi.

2.  Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracownik闚 szko造 okre郵aj odr瑿ne przepisy.

 

 

 

 

 

20

 

1.  Nauczyciel prowadz帷y prac dydaktyczno – wychowawcz i opieku鎍z jest  odpowiedzialny za jako嗆 pracy z uczniami, wyniki tej pracy, jak r闚nie za  bezpiecze雟two powierzonych jego opiece uczni闚.

 

2.  Zadania i obowi您ki nauczyciela:

 

1)    nauczyciel odpowiada za 篡cie, zdrowie i bezpiecze雟two uczni闚 podczas zaj耩 obowi您kowych i nadobowi您kowych, kontroluje obecno嗆 uczni闚, reaguje na nag貫 znikni璚ie ucznia ze szko造;

2)    czuwa nad prawid這wym przebiegiem procesu dydaktycznego, jego zgodno軼i z najnowszymi osi庵ni璚iami wsp馧czesnej nauki i techniki;

3)    dba o stymulowanie rozwoju psychofizycznego uczni闚, ich zdolno軼i, zainteresowa, a tak瞠 o rozw鎩 duchowy, kszta速owanie pozytywnych cech charakteru, nale篡tej postawy wobec szko造, 鈔odowiska i innych ludzi;

4)    dba o sw鎩 warsztat pracy podnosz帷 poziom wiedzy merytorycznej,

5)    kieruje si obiektywizmem i bezstronno軼i w ocenie uczni闚;

6)    sprawiedliwie i r闚no traktuje wszystkich uczni闚, jest konsekwentny          w swym post瘼owaniu, lojalny i taktowny;

7)    udziela pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodze szkolnych,

8)    jest wzorem moralnym uczni闚;

9)    w uzasadnionych przypadkach nauczyciel udziela pomocy uczniom                z trudno軼iami w nauce zgodnie z zapisami istniej帷ymi                                 w regulaminie oceniania;

10)  w szkole zatrudniony jest pedagog, kt鏎y swoje zadania realizuje zgodnie           z Ustaw o systemie o鈍iaty.

 

 

 

 

11)  Pedagog szkolny organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczn uczniom oraz rodzicom uczni闚. 

3.  Nauczyciela ucz帷ego w danej klasie przedmiotu mo積a zast徙i innym nauczycielem na wniosek nie mniej ni 85 % rodzic闚.

4. Nauczyciele i inni pracownicy szko造 s zobowi您ani do zapewnienia bezpiecze雟twa uczniom przebywaj帷ym na terenie szko造.

 

21

 

1.  Rekrutacja do szko造 odbywa si wg obwodu szkolnego utworzonego przez organ prowadz帷y. Decyzja w sprawie rekrutacji do szko造 nale篡 do dyrektora szko造.

 

22

 

1.  Obowi您ek szkolny dziecka rozpoczyna si z pocz徠kiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w kt鏎ym dziecko ko鎍zy 6 lat.

2.  Na wniosek rodzic闚 nauk w szkole podstawowej mo瞠 tak瞠 rozpocz望 dziecko, kt鏎e przed dniem 1 wrze郾ia uko鎍zy這 5 lat i wykazuje dojrza這嗆 psychiczn do podj璚ia nauki szkolnej. Decyzj      w tej sprawie podejmuje dyrektor szko造 po zasi璕ni璚iu opinii  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

23

 

VII Uczniowie szko造

 

1.      W czasie 鈍i徠 szkolnych i pa雟twowych   obowi您uje str鎩 galowy.

2.      Zabrania si u篡wania telefon闚 kom鏎kowych i innych urz康ze elektrotechnicznych na zaj璚iach edukacyjnych.

3.      W razie zniszczenia lub zagini璚ia urz康ze szko豉 nie ponosi odpowiedzialno軼i.

4.      W razie nieprzestrzegania zasad uj皻ych w statucie urz康zenia zostan odebrane przez nauczycieli i oddane rodzicom, a uczniowie 豉mi帷y zasady zostan ukarani regulaminow ilo軼i punkt闚 minusowych.

5.      W szczeg鏊nych uzasadnionych wypadkach ucze ma prawo skorzysta z telefonu stacjonarnego w sekretariacie szkolnym.

6.      Uczniowie mog nosi jednolity str鎩 szkolny – mundurek.

7.      Dopuszcza si uzupe軟ienie mundurka szkolnego o dodatkowe elementy.

8.      Uzupe軟ieniem jednolitego stroju szkolnego mo瞠 by logo szko造.

9.      Mundurek szkolny nie obowi您uje w przypadku wydania stosownego Rozporz康zenia przez dyrektora.

 

Prawa i obowi您ki ucznia

 

1.  Ucze ma prawo do:

1)    znajomo軼i prawa;

2)    w豉軼iwie zorganizowanego procesu kszta販enia zgodnie z zasadami bezpiecze雟twa i higieny pracy umys這wej;

3)    opieki wychowawczej, do ochrony i poszanowania jego godno軼i osobistej;

4)    篡czliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;

5)    swobody wyra瘸nia my郵i i przekona, w szczeg鏊no軼i dotycz帷ych 篡cia szko造, a tak瞠 鈍iatopogl康owych i religijnych – je郵i nie narusza tym niczyjej godno軼i osobistej;

6)    rozwijania zainteresowa, zdolno軼i i talent闚 przez uczestnictwo                   w zaj璚iach pozalekcyjnych i pozaszkolnych;

7)    sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposob闚 kontroli post瘼闚 w nauce;

8)    korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego;

9)    dodatkowej pomocy nauczyciela w przypadku trudno軼i w nauce, pomocy ze strony koleg闚;

10)   korzystania z pomieszcze szkolnych, sprz皻u, 鈔odk闚 dydaktycznych, ksi璕ozbioru biblioteki podczas zaj耩 lekcyjnych      i pozalekcyjnych;

11)   wp造wania na 篡cie szko造 poprzez dzia豉lno嗆 samorz康ow, zrzeszanie si w organizacjach dzia豉j帷ych w szkole;

12)   reprezentowania szko造 w konkursach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi mo磧iwo軼iami i umiej皻no軼iami;

13)   opieki socjalnej na zasadach okre郵onych odr瑿nymi przepisami;

 

2.  Ucze ma obowi您ek:

1)    przestrzegania postanowie zawartych w Statucie szko造, po uprzednim zapoznaniu si z nim;

2)    uczy si systematycznie, pracowa nad w豉snym rozwojem, aktywnie uczestniczy w zaj璚iach lekcyjnych i 篡ciu szko造, rozwija swe zdolno軼i i zainteresowania;

3)    godnie reprezentowa szko喚, dba o pi瘯no mowy ojczystej;

4)    odnosi si z szacunkiem do nauczycieli i innych pracownik闚 szko造 oraz wykonywa ich polecenia;

5)    odnosi si z szacunkiem do koleg闚 i kole瘸nek, zachowywa si zgodnie     z zasadami kultury;

6)    ochrania 篡cie i zdrowie w豉sne oraz swoich koleg闚;

7)    dba o 豉d i porz康ek, higien i wsp鏊ne dobro; sprz皻, meble, urz康zenia, pomoce i przybory szkolne;

8)    przeciwstawia si przejawom brutalno軼i i wulgarno軼i;

9)    pozostawania na terenie szko造 i nie wychodzenia poza ogrodzenie szko造 do zako鎍zenia zaj耩 lekcyjnych;

10) obowi您ek natychmiastowego reagowania i informowania nauczyciela dy簑rnego lub ka盥ego innego o wszystkich niepokoj帷ych i zagra瘸j帷ych sytuacjach;

 

 

24

 

Kary i nagrody

 

1.      Okre郵a si rodzaje nagr鏚 i kar stosowanych wobec uczni闚 oraz tryb odwo造wania si od kar. Zabrania si stosowania kar naruszaj帷ych godno嗆 osobist ucznia.

2.      Nagrody i kary udziela si wg nast瘼uj帷ych zasad:

1)     Ucze mo瞠 otrzyma nagrod lub kar od:

a) nauczycieli

b) dyrektora szko造

2)     Ucze mo瞠 by nagrodzony za:

a)  rzeteln nauk;

b) prac spo貫czn;

c) wzorow postaw;

d) wybitne osi庵ni璚ia;

e) dzia豉lno嗆;

3.      Rodzaje nagr鏚:

1) Pochwa豉 nauczyciela i wychowawcy klasy;

2) Pochwa豉 dyrektora szko造 wobec ca貫j spo貫czno軼i uczniowskiej;

3) List pochwalny do rodzic闚;

4) Dyplomy wr璚zone publicznie;

5) Nagrody rzeczowe;

6) Podniesienie oceny z zachowania;

 

4.      Ucze mo瞠 by ukarany za nieprzestrzeganie regulaminu szko造 poprzez:

1) nagan dyrektora szko造

2) zapisanie uwagi w dzienniku lekcyjnym;

3) upomnienie wychowawcy klasy;

4)    zawieszenie prawa do udzia逝 w formach pozalekcyjnych (dyskoteka, k馧ko), do reprezentowania szko造 na zewn徠rz, do korzystania z niekt鏎ych form opieki socjalnej;

5)    wezwania rodzic闚 do szko造;

6)    obni瞠nia oceny z zachowania;

7)    przeniesienie  do innej szko造 na wniosek dyrektora  szko造 do  kuratora o鈍iaty na podstawie uchwa造 Rady Pedagogicznej;

4. Nauczyciel ma prawo zastosowa przymus bezpo鈔edni w wypadku  

   zachodz帷ego zagro瞠nia 篡cia  i zdrowia innego ucznia lub jego  samego.

5. Szko豉 ma obowi您ek powiadomi rodzic闚 lub prawnych opiekun闚 ucznia o zastosowanych wobec niego karach regulaminowych.

6. W przypadku odwo豉nia si od kary skarg mog z這篡:

                                                        1)      ucze do nauczyciela lub dyrektora szko造;

                                                        2)      rodzic (prawny opiekun ) do nauczyciela lub dyrektora szko造

                                                        3)      nauczyciel do dyrektora szko造;

7. Tryb post瘼owania w przypadku odwo豉nia od kary rozpatruje dyrektor szko造 wraz z powo豉nym zespo貫m w sk豉d kt鏎ego wchodz:

1)    dyrektor szko造

2)    pedagog

3)    opiekun samorz康u uczniowskiego

4)    Rzecznik Praw Ucznia

5)       wychowawca

8.      W przypadku stwierdzenia naruszenia praw ucznia stosown decyzj   

        podejmuje dyrektor szko造;

9.      Dyrektor szko造 udziela osobie zainteresowanej  odpowiedzi ustnej lub  

        pisemnej w terminie 14 dni od daty wp造ni璚ia skargi;

10. Wszystkie z這穎ne skargi i sposoby ich za豉twienia s dokumentowane;

11. Samorz康 szkolny, pedagog , Rzecznik Praw Ucznia i  wychowawca  

       maj rol opiniuj帷 ;

12. Wykonanie kary mo瞠 by zawieszone na czas pr鏏y ( nie d逝瞠j ni p馧 roku ) je瞠li ucze uzyska por璚zenie samorz康u klasowego lub uczniowskiego, Rady Pedagogicznej, organizacji m這dzie穎wej, spo貫cznej,  Rady Rodzic闚 i Rzecznika  Praw Ucznia.

 

 

VIII Ocenianie wewn徠rzszkolne

25

1.  Szko豉 ustala 鈍iadectwo z wyr騜nieniem dla ucznia, kt鏎y w wyniku klasyfikacji  ko鎍oworocznej uzyska z obowi您uj帷ych zaj耩 edukacyjnych 鈔edni ocen co najmniej  4,75  i bardzo dobr, wzorow ocen z zachowania .

2. Przy ustalaniu prymusa szko造 bierze si pod uwag kolejno:

1) 字edni ocen z klasy VI.

2) Wynik sprawdzianu zewn皻rznego.

3) 字edni ocen z klasy IV, V.

4) Udzia i zaj皻e miejsca w konkursach przedmiotowych.

5) G這sowanie rady pedagogicznej.

2. W szkole obowi您uje wewn徠rzszkolny system oceniania i promowania uczni闚

1. Ocenianie podlega kontroli monitorowania oraz ewaluacji, poprzez mierzenie jako軼i pracy szko造 i zgodno軼i Wewn徠rzszkolnego Oceniania z oczekiwaniami uczni闚, rodzic闚 i nauczycieli.

Wszystkie sprawy nie uregulowane w Wewn徠rzszkolnym Ocenianiu reguluje Rozporz康zenie  MENiS z dnia 30 kwietnia 2007 r.

 

26

1.   Wewn徠rzszkolne Ocenianie opiera si na:

1)     podstawach programowych,

2)     klasyfikacji i promowania – rozporz康zenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia    30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunk闚 i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

    uczni闚 i s逝chaczy oraz przeprowadzania sprawdzian闚 i   

    egzamin闚 w szko豉ch publicznych,

      3)  standardach osi庵ni耩 i wymaga,

      4)  systemie egzamin闚 zewn皻rznych,

      5)  programie szko造,

      6)  zasobach szko造.

 

2.   Wewn徠rzszkolne Ocenianie odpowiada nast瘼uj帷ym za這瞠niom:

1) Ka盥y ucze jest w stanie rozwija si i czyni post瘼y w trakcie nauki.

2) Notowanie post瘼闚 i osi庵ni耩 ucznia jest potrzebne dla wielu r騜nych cel闚 i wielu r騜nych podmiot闚 procesu edukacyjnego.

3) Dla r騜nych cel闚 informacja powinna by dostarczana z r騜nych 廝鏚e, r騜nymi sposobami i gromadzona w r騜ny spos鏏.

 

 

3. Ocenianiu podlegaj:

    1) Osi庵ni璚ia edukacyjne ucznia,

    2) Zachowanie ucznia.

4. Ocenianie osi庵ni耩 edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i post瘼闚 w opanowaniu przez ucznia wiadomo軼i i umiej皻no軼i w stosunku do wymaga edukacyjnych wynikaj帷ych z podstawy programowej, okre郵onej w odr瑿nych przepisach, i realizowanych w szkole program闚 nauczania, uwzgl璠niaj帷ych t podstaw.

5. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawc klasy, nauczycieli oraz uczni闚 danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad wsp馧篡cia spo貫cznego i norm etycznych.

6. Ocenianie osi庵ni耩 edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa si w ramach oceniania wewn徠rzszkolnego.

7. Ocenianie wewn徠rzszkolne ma na celu:

         1)  informowanie ucznia o poziomie jego osi庵ni耩 edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o post瘼ach w tym zakresie,

         2)  udzielanie uczniowi pomocy  w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

         3)  motywowanie ucznia do dalszych post瘼闚 w nauce i zachowaniu,

         4)  dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o post瘼ach, trudno軼iach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

         5)  umo磧iwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej,

31. Ocenianie wewn徠rzszkolne obejmuje:

1)  formu這wanie przez nauczycieli wymaga edukacyjnych niezb璠nych do uzyskania     poszczeg鏊nych 鈔鏚rocznych i ko鎍oworocznych ocen klasyfikacyjnych z obowi您kowych i dodatkowych zaj耩 edukacyjnych,

2)                     ustalenie kryteri闚 oceniania zachowania,

3)                     ocenianie bie膨ce i ustalanie 鈔鏚rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowi您kowych i dodatkowych zaj耩 edukacyjnych oraz 鈔鏚rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, wed逝g skali i w formach  przyj皻ych w danej szkole,

4)                     przeprowadzanie egzamin闚 klasyfikacyjnych,

5)                     ustalanie ko鎍oworocznych ocen klasyfikacyjnych z obowi您kowych i dodatkowych zaj耩 edukacyjnych oraz ko鎍oworocznej ceny klasyfikacyjnej zachowania,

6)                     ustalanie warunk闚 i trybu uzyskania wy窺zych ni przewidywane ko鎍oworocznych ocen klasyfikacyjnych z obowi您kowych i dodatkowych zaj耩 edukacyjnych oraz ko鎍oworocznych ocen klasyfikacyjnych                     z  zachowania,

7)                     ustalanie warunk闚 i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o post瘼ach i trudno軼iach ucznia w nauce.

9. Nauczyciele na pocz徠ku ka盥ego roku szkolnego informuj uczni闚 oraz ich rodzic闚 (prawnych opiekun闚) o:

1)   wymaganiach edukacyjnych niezb璠nych do uzyskania poszczeg鏊nych 鈔鏚rocznych i ko鎍oworocznych ocen klasyfikacyjnych z obowi您kowych i dodatkowych zaj耩 edukacyjnych, wynikaj帷ych z realizowanego przez siebie programu nauczania,

2)   sposobach sprawdzania osi庵ni耩 edukacyjnych uczni闚,

3)  warunkach i trybie uzyskania wy窺zej ni przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowi您kowych i dodatkowych zaj耩 edukacyjnych.

10. Wychowawca klasy na pocz徠ku ka盥ego roku szkolnego informuje uczni闚 i ich rodzic闚 (prawnych opiekun闚) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wy窺zej ni przewidywana ko鎍oworocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

11. Oceny s jawne dla ucznia i jego rodzic闚 (prawnych opiekun闚).

12. Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodzic闚 (prawnych opiekun闚) nauczyciel uzasadnia ustalon ocen 鈔鏚roczn i ko鎍oworoczn.

13. Na wniosek ucznia lub jego rodzic闚 (prawnych opiekun闚), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycz帷a oceniania ucznia jest udost瘼niana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

14. Dokumentacj powy窺z nauczyciel ma obowi您ek przechowywa do ko鎍a roku szkolnego.

15. Nauczyciel jest zobowi您any, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosowa wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u kt鏎ego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudno軼i w uczeniu si, uniemo磧iwiaj帷e sprostanie tym wymaganiom,

16. Dostosowanie wymaga edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u kt鏎ego stwierdzono specyficzne trudno軼i w uczeniu si, uniemo磧iwiaj帷e sprostanie tym wymaganiom, nast瘼uje tak瞠 na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej,

17. W przypadku ucznia posiadaj帷ego orzeczenie o potrzebie kszta販enia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymaga edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia mo瞠 nast徙i na podstawie tego orzeczenia.

18. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki nale篡   w szczeg鏊no軼i bra pod uwag wysi貫k wk豉dany przez ucznia w wywi您ywanie si z obowi您k闚 wynikaj帷ych ze specyfiki tych zaj耩.

19. Dyrektor szko造 zwalnia ucznia z zaj耩 z wychowania fizycznego i informatyki na podstawie opinii o ograniczonych mo磧iwo軼iach uczestniczenia w tych zaj璚iach, wydanej przez lekarza, oraz na czas okre郵ony w tej opinii.

20. W przypadku zwolnienia ucznia z zaj耩 z wychowania fizycznego i informatyki   w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje si „zwolniony”.

21. Dyrektor szko造, na wniosek rodzic闚 (prawnych opiekun闚) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia          z wad s逝chu lub z g喚bok dysleksj rozwojow z nauki drugiego j瞛yka obcego,

22. W przypadku ucznia posiadaj帷ego orzeczenie o potrzebie kszta販enia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego j瞛yka obcego mo瞠 nast徙i na podstawie tego orzeczenia.

23. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego j瞛yka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje si „zwolniony”.

24. Klasyfikacja 鈔鏚roczna polega na okresowym podsumowaniu osi庵ni耩  ucznia z zaj耩 edukacyjnych, okre郵onych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu 鈔鏚rocznych ocen klasyfikacyjnych z zaj耩 edukacyjnych i 鈔鏚rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

25. Klasyfikacja 鈔鏚roczna ucznia z upo郵edzeniem umys這wym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osi庵ni耩  z zaj耩 edukacyjnych, okre郵onych w szkolnym planie nauczania,           z uwzgl璠nieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odr瑿nych przepis闚, i zachowania ucznia oraz ustaleniu 鈔鏚rocznych ocen klasyfikacyjnych z zaj耩 edukacyjnych i 鈔鏚rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

26. Klasyfikacj 鈔鏚roczn uczni闚 przeprowadza si co najmniej raz w ci庵u roku szkolnego, w terminach okre郵onych w statucie szko造.

27. Klasyfikacja ko鎍oworoczn w klasach I-III szko造 podstawowej polega na podsumowaniu osi庵ni耩  z zaj耩 edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu ko鎍oworocznej oceny opisowej z zaj耩 edukacyjnych   i  ko鎍oworocznej oceny opisowej zachowania,

28. Klasyfikacja ko鎍oworoczn ucznia z upo郵edzeniem umys這wym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III szko造 podstawowej polega na podsumowaniu jego osi庵ni耩 z zaj耩 edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej  ko鎍oworocznej oceny klasyfikacyjnej         z zaj耩 edukacyjnych   i ko鎍oworocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

29. Klasyfikacja ko鎍oworoczn, pocz患szy od klasy IV szko造 podstawowej, polega na podsumowaniu osi庵ni耩 ucznia z zaj耩 edukacyjnych, okre郵onych                w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu ko鎍oworocznych ocen klasyfikacyjnych z zaj耩 edukacyjnych i ko鎍oworocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

30. Klasyfikacja ko鎍oworoczn ucznia z upo郵edzeniem umys這wym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pocz患szy od klasy IV szko造 podstawowej, polega na podsumowaniu jego osi庵ni耩 z zaj耩 edukacyjnych, okre郵onych         w szkolnym planie nauczania, z uwzgl璠nieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odr瑿nych przepis闚, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu ko鎍oworocznych ocen klasyfikacyjnych z zaj耩 edukacyjnych i ko鎍oworocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

31. Przed ko鎍oworocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadz帷y poszczeg鏊ne zaj璚ia edukacyjne oraz wychowawca klasy s zobowi您ani poinformowa ucznia i jego rodzic闚 (prawnych opiekun闚) o przewidywanych dla niego ko鎍oworocznych ocenach klasyfikacyjnych z zaj耩 edukacyjnych i przewidywanej ko鎍oworocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i formie okre郵onych w statucie szko造.

 

27

PROCEDURY INFORMOWANIA RODZIC紟 O WYNIKACH OSI:NI岊 DYDAKTYCZNYCH I WYCHOWAWCZYCH UCZNIA

 

1. Prawo rodzica (prawnego opiekuna) do wszechstronnej i wyczerpuj帷ej informacji o osi庵ni璚iach, post瘼ach i wysi趾ach ucznia jest realizowane poprzez:

1)    zebrania klasowe dla rodzic闚,

2)    indywidualne spotkania z rodzicami w szkole,

3)    bie膨cy zapis w dzienniczku korespondencji ocen z zaj耩 edukacyjnych,

4)    kontakty pedagoga szkolnego z rodzicami,

5)    telefonicznie,

6)    listownie.

2. Rodzic (prawny opiekun) informowany jest o bie膨cych ocenach ucznia                                                                                                                                           raz w miesi帷u – wykaz ocen cz御tkowych z poszczeg鏊nych przedmiot闚 potwierdza podpisem.

   W przypadku nieobecno軼i rodzica (prawnego opiekuna) na spotkaniu, informacja trafia do dzienniczka korespondencji i musi by podpisana przez rodzic闚 (prawnych opiekun闚).

3. Ustala si klasyfikowanie 鈔鏚roczne na tydzie przed ko鎍em ka盥ego p馧rocza, a ko鎍oworocznej na tydzie przed zako鎍zeniem zaj耩 dydaktycznych.

4. Na tydzie przed 鈔鏚rocznym i ko鎍oworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele s zobowi您ani poinformowa ucznia i jego rodzic闚 (prawnych opiekun闚) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zaj耩 dydaktycznych i zachowania;

1)    o przewidywanej dla ucznia 鈔鏚rocznej i rocznej ocenie niedostatecznej         z zaj耩 edukacyjnych nale篡 poinformowa ucznia i jego rodzic闚 (prawnych opiekun闚) na 4 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej;

2)    informacje te przekazywane b璠 na obowi您kowym zebraniu z rodzicami organizowanym na 4 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej;

3)    w przypadku nieobecno軼i rodzica (prawnego opiekuna) na zebraniu, informacj nale篡 przekaza listownie za potwierdzeniem odbioru na adres rodzic闚 (prawnych opiekun闚) lub osobi軼ie przez wychowawc.

 

28

CZ邘TOTLIWO汎 I SPOSOBY OCENIANIA

 

7.      W Publicznej Szkole Podstawowej w Czepielowicach cykl kszta販enia odbywa si w ci庵u dw鏂h p馧roczy, tj.:

1)    p馧rocze I                 od pierwszego wrze郾ia  do ko鎍a stycznia,

2)    p馧rocze II              od pierwszego lutego do zako鎍zenia zaj耩 dydaktyczno – wychowawczych.

2.W klasach I-III szko造 podstawowej 鈔鏚roczne i ko鎍oworoczne oceny klasyfikacyjne z zaj耩 edukacyjnych s ocenami opisowymi.

3. W klasach II i III w ocenianiu bie膨cym stosuje si skal ocen od 1 do 6, natomiast w klasie I ocen opisow.

 

W sk豉d dokumentacji oceny opisowej wchodzi:

1)    karta wst瘼nej obserwacji dziecka

2)    karta wst瘼nych osi庵ni耩 ucznia

3)    arkusz ocen – 鈔鏚roczna i ast.oroczn ocena opisowa

4)    鈍iadectwo opisowe  

8.      Oceny bie膨ce i oceny klasyfikacyjne 鈔鏚roczne i ko鎍oworoczne dla klas IV – VI ustala si wed逝g skali:

1)    stopie celuj帷y – 6 (cel)

2)    stopie bardzo dobry – 5 (bdb)

3)    stopie dobry – 4 (db)

4)    stopie dostateczny – 3 (dst)

5)    stopie dopuszczaj帷y – 2 (dop)

6)    stopie niedostateczny – 1 (ast.)

5. Oceny bie膨ce oraz 鈔鏚roczne i ko鎍oworoczne oceny klasyfikacyjne z zaj耩 edukacyjnych dla uczni闚 z upo郵edzeniem umys這wym w stopniu umiarkowanym i znacznym s ocenami opisowymi.

6. Ocena klasyfikacyjna zachowania ustalana jest pod koniec ka盥ego p馧rocza i 

   wynika z ilo軼i otrzymanych punkt闚 przez ucznia

 

 

29

 

OG粌NE KRYTERIA STOPNI SZKOLNYCH

 

1. Stopie celuj帷y otrzymuje ucze, kt鏎y:

1)   zdoby umiej皻no軼i i wiadomo軼i okre郵one w podstawie programowej przewidziane w programie nauczania danej klasy,

2)   wykazuje si wiedz i umiej皻no軼iami znacznie przekraczaj帷ymi program nauczania w danej klasie,

3)   samodzielnie i tw鏎czo rozwija w豉sne uzdolnienia,

4)   biegle pos逝guje si zdobytymi umiej皻no軼iami i wiedz w rozwi您ywaniu problem闚 teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy,

5)   proponuje rozwi您ania nietypowe,

6)   rozwi您uje zadania wykraczaj帷e poza program nauczania tej klasy,

7)   jest laureatem konkurs闚 przedmiotowych o zasi璕u wojew鏚zkim albo laureatem lub finalist olimpiad przedmiotowych (dotyczy ko鎍oworocznej oceny klasyfikacyjnej).

 

2. Stopie bardzo dobry otrzymuje ucze, kt鏎y:

1)     zdoby umiej皻no軼i i wiadomo軼i okre郵one w podstawie programowej przewidziane w programie nauczania danej klasy,

2)     opanowa tre軼i i umiej皻no軼i na poziomie wymaga dope軟iaj帷ych w danym przedmiocie,

3)     zdoby pe貫n zakres umiej皻no軼i i posiad pe貫n zakres wiedzy okre郵ony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,

4)     sprawnie pos逝guje si zdobytymi umiej皻no軼iami i wiedz,

5)     samodzielnie rozwi您uje problemy teoretyczne i praktyczne obj皻e programem nauczania, wykorzystuj帷 wiedz z r騜nych 廝鏚e,

6)     potrafi zastosowa posiadane umiej皻no軼i i wiedz do rozwi您ywania problem闚 w nowych sytuacjach.

 

3. Stopie dobry otrzymuje ucze, kt鏎y:

1)     zdoby umiej皻no軼i i wiadomo軼i okre郵one w podstawie programowej przewidziane w programie nauczania danej klasy,

2)     opanowa tre軼i i umiej皻no軼i na poziomie wymaga rozszerzaj帷ych w danym przedmiocie,

3)     zdoby umiej皻no軼i i wiedz na poziomie podstaw programowych przewidzianych w danej klasie, poszerzone wybrane, bardziej z這穎ne ani瞠li elementy tre軼i zaliczanych do wymaga podstawowych,

4)     poprawnie stosuje zdobyte umiej皻no軼i i wiadomo軼i u篡teczne w dzia豉lno軼i szkolnej i pozaszkolnej,

5)     rozwi您uje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

 

4. Stopie dostateczny otrzymuje ucze, kt鏎y:

1)     zdoby umiej皻no軼i i wiadomo軼i okre郵one w podstawie programowej przewidziane w programie nauczania danej klasy,

2)     opanowa tre軼i i umiej皻no軼i na poziomie wymaga podstawowych w danym przedmiocie,

3)     opanowa tre軼i i umiej皻no軼i najwa積iejsze w uczeniu si danego przedmiotu,

4)     opanowa tre軼i i umiej皻no軼i 豉twe dla ucznia nawet ma這 zdolnego,

5)     opanowa tre軼i i umiej皻no軼i o niewielkim stopniu z這穎no軼i, a wi璚 przyst瘼ne,

6)     opanowa tre軼i i umiej皻no軼i daj帷e si wykorzysta w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,

7)     opanowa tre軼i i umiej皻no軼i cz瘰to powtarzaj帷e si w programie nauczania,

8)     tre軼i i umiej皻no軼i g堯wnie proste, a uniwersalne umiej皻no軼i w mniejszym zakresie wiadomo軼i,

9)     rozwi您uje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o 鈔ednim stopniu trudno軼i.

 

5. Stopie dopuszczaj帷y otrzymuje ucze, kt鏎y:

1)   opanowa tre軼i i umiej皻no軼i okre郵one w podstawach programowych na poziomie wymaga koniecznych,

2)   opanowa elementy tre軼i nauczania niezb璠ne w uczeniu si danego przedmiotu i potrzebne w 篡ciu,

3)   rozwi您uje typowe, proste zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudno軼i przy pomocy nauczyciela.

 

6. Stopie niedostateczny otrzymuje ucze, kt鏎y:

1)   nie opanowa tre軼i i umiej皻no軼i okre郵onych w podstawach programowych na poziomie wymaga koniecznych w danym przedmiocie,

2)   nie opanowa element闚 tre軼i nauczania niezb璠nych w uczeniu si danego przedmiotu i potrzebnych w 篡ciu,

3)   nie jest w stanie rozwi您a zada o niewielkim stopniu trudno軼i przy pomocy nauczyciela.

 

7. Ustala si nast瘼uj帷e sposoby sprawdzania osi庵ni耩 ucznia:

1)    praca klasowa,

2)    sprawdzian wiedzy i umiej皻no軼i,

3)    kartk闚ka,

4)    odpowied ustna,

5)    praca domowa.

8. Prace pisemne typu: praca klasowa, sprawdzian wiedzy i umiej皻no軼i – nie mog wsp馧wyst瘼owa cz窷ciej ni trzy razy w tygodniu.

   Uczniowie musz by o nich powiadomieni z 7 – dniowym wyprzedzeniem (praca klasowa obejmuje 1 lub wi璚ej dzia堯w programowych. Sprawdzian wiedzy i umiej皻no軼i obejmuje kilka jednostek tematycznych, lecz nie wi璚ej ni jeden dzia). Prace tego typu nauczyciel powinien opatrzy kr鏒k recenzj uzasadniaj帷 ocen.

9. Kartk闚ki i odpowiedzi ustne b璠帷e form sprawdzania bie膨cych wiadomo軼i ucznia obejmuj tematyk nie wi璚ej ni trzech ostatnich jednostek tematycznych.

10. D逝窺ze wypowiedzi pisemne, redagowane przez ucznia samodzielnie w domu (referat, charakterystyka, rozprawka, esej, itp.) musz by sprawdzone w ci庵u 7 dni i zawiera recenzj. Nie mog wyst徙i cz窷ciej ni dwa razy w miesi帷u.

11. Ka盥y nauczyciel zobowi您any jest do systematycznego sprawdzania zada domowych pod wzgl璠em ilo軼iowym, a wybranych pod wzgl璠em jako軼iowym. Obowi您kiem ka盥ego nauczyciela jest r闚nie kontrola zawarto軼i merytorycznej notatek w zeszycie ucznia oraz ich poprawno軼i ortograficznej.

12. Na pocz徠ku ka盥ego roku szkolnego uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) s informowani przez nauczycieli o wymaganiach edukacyjnych niezb璠nych do uzyskania poszczeg鏊nych 鈔鏚rocznych i ko鎍oworocznych ocen klasyfikacyjnych z obowi您kowych i dodatkowych zaj耩 edukacyjnych wynikaj帷ych z realizowanego przez siebie programu nauczania. Ponadto s informowani o warunkach i trybie uzyskania wy窺zej ni przewidywana ko鎍oworocznej ocenie klasyfikacyjnej z danych zaj耩 edukacyjnych.

13. Wychowawca klasy na pocz徠ku ka盥ego roku informuje uczni闚 i ich rodzic闚 (prawnych opiekun闚) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania. Informuje r闚nie o warunkach i trybie uzyskania wy窺zej ni przewidywana ko鎍oworocznej  ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

14. Na pocz徠ku ka盥ego roku szkolnego nauczyciel ma obowi您ek poinformowa uczni闚 o sposobach sprawdzania osi庵ni耩 edukacyjnych.

 

30

 

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNI紟

III.           SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA

1.      Aspekty oceny zachowania ucznia zawieraj:

  1. stosunek ucznia do obowi您k闚 szkolnych:

-          frekwencj,

-          przygotowanie do lekcji w zakresie wyposa瞠nia,

-          wype軟ianie obowi您k闚 dy簑rnego,

-          opuszczanie terenu szko造,

-          usprawiedliwienie nieobecno軼i w okre郵onym terminie,

-          podpisywanie ocen i informacji przez rodzic闚,

-          niewykonywanie polece nauczyciela,

-          zmiana obuwia.

 

  1. Post瘼owanie zgodne z dobrem spo貫czno軼i szkolnej:

-          pomoc w organizowaniu imprez szkolnych,

-          efektywne pe軟ienie funkcji w szkole i w klasie,

-          praca na rzecz szko造 i klasy,

-          dbanie o mienie szkolne.

 

  1. Dba這嗆 o dobre imi i tradycj szko造:

-          udzia w konkursach przedmiotowych i innych,

-          udzia w zawodach sportowych,

-          reprezentowanie szko造 w czasie zorganizowanego pobytu poza ni,

-          uhonorowanie uroczysto軼i szkolnych strojem galowym.

 

  1. Dba這嗆 o rozw鎩 postawy etyczno – moralnej:

-          wulgarne s這wnictwo,

-          u篡wanie form grzeczno軼iowych.

 

  1. Dba這嗆 o bezpiecze雟two i zdrowie w豉sne oraz innych os鏏:

-          b鎩ki uczniowskie,

-          przestrzeganie regulaminu pracowni,

-          palenie papieros闚 i picie alkoholu oraz za篡wanie narkotyk闚,

-          zorganizowana przemoc,

-          stwarzanie sytuacji zagro瞠nia zdrowia i 篡cia swojego i innych,

-          przestrzeganie zasad higieny osobistej.

 

  1. Godne, kulturalne zachowanie si w szkole i poza ni:

-          dbanie o cudze mienie,

-          u篡wanie telefon闚 kom鏎kowych w trakcie zaj耩 szkolnych,

-          dba這嗆 o czysto嗆 otoczenia,

-          wy逝dzanie pieni璠zy,

-          kradzie,

-          k豉mstwo,

-          podrabianie podpisu, usprawiedliwienia i oceny,

-          zachowanie w czasie zaj耩 szkolnych,

-          pochwa造 i upomnienia,

-          oczekiwanie na nauczyciela przed wej軼iem do sali.

 

  1. Okazywanie szacunku innym osobom:

-          spos鏏 zwracania si do nauczycieli i innych pracownik闚 szko造 oraz innych os鏏,

-          spos鏏 zwracania si do innych uczni闚,

-          przestrzeganie og鏊nie przyj皻ych norm zachowania.

 

2.      Ucze otrzymuje na pocz徠ku semestru 200 punkt闚.

3.      Kryteria ustalania ocen zachowania:

1)      Ocen wzorow otrzymuje ucze, kt鏎y w ci庵u p馧rocza uzyska powy瞠j 400 punkt闚 i wi璚ej (w tym brak punkt闚 za frekwencj).

2)      Ocen bardzo dobr otrzymuje ucze, kt鏎y w ci庵u p馧rocza uzyska 300 – 399 punkt闚.

3)      Ocen dobr otrzymuje ucze, kt鏎y w ci庵u p馧rocza uzyska 200 – 299 punkt闚.

4)      Ocen poprawn otrzymuje ucze, kt鏎y w ci庵u semestru uzyska 150 – 199 punkt闚.

5)      Ocen nieodpowiedni otrzymuje ucze, kt鏎y w ci庵u p馧rocza uzyska 100 – 149 punkt闚.

6)      Ocen nagann otrzymuje ucze, kt鏎y w ci庵u  p馧rocza uzyska poni瞠j 100 punkt闚.

 

4. Punktacja za frekwencj:   za 100 % obecno嗆 ucze otrzymuje + 20 punkt闚.

            Uwaga:

-          w przypadku d逝窺zej nieobecno軼i ucznia (powy瞠j 3 dni) spowodowanej chorob nie stosuje si punkt闚 ujemnych,

-          za ka盥e sp騧nienie ucze otrzymuje – 1 punkt,

-          za ka盥 godzin nieusprawiedliwion ucze otrzymuje – 2 punkty.

5.  Ucze otrzymuje punkty dodatnie (+) za:

1.

Pomoc w organizacji imprezy szkolnej:

-          uczestnictwo

-          pomoc

 

+ 10 punkt闚

do + 10 punkt闚

2.

Efektywne pe軟ienie funkcji w szkole – Samorz康 Uczniowski, aktyw biblioteczny lub innych powierzonych przez nauczyciela.

+ 15 punkt闚

3.

 Efektywne pe軟ienie funkcji w klasie –  Samorz康 klasowy dy簑rny, porz康kowanie klasopracowni lub inne powierzone przez nauczyciela

do+ 15 punkt闚

 

4.

Prac na rzecz szko造 na jej terenie poza lekcjami – pomoc pracownikom obs逝gi (za semestr),

+ 10 do 50 punkt闚 

 

5.

Udzia we wszelkiego rodzaju akcjach charytatywnych, zbi鏎kach, wolontariat, szkolne ko這 PCK

+ 10 punkt闚

6.

Prac na rzecz klasy:

- wykonywanie gazetki, dy簑rny, organizacja imprez klasowych

- zbi鏎ka makulatury i innych surowc闚 wt鏎nych (10 kg – 1pkt)

- opowiadanie tw鏎cze

 

od + 1 do + 10  punkt闚

 

wg ilo軼i zebranych surowc闚

+ od 5 do 30 punkt闚

7.

Udzia w konkursie przedmiotowym

- I etap - szkolny

- II etap - gminny

- III etap - wojew鏚zki

- systematyczny i aktywny udzia w zaj璚iach pozalekcyjnych    na terenie szko造, SKS,  KN, zaj璚ia w ramach program闚 unijnych

 

+ 10 punkt闚

+ 20 punkt闚

+ 50 punkt闚

+ 20 punkt闚

 

8.

Udzia w innych konkursach (za ka盥y)

+ 10 punkt闚

9.

Udzia w zawodach sportowych:

- rywalizacja mi璠zy klasami, ka盥y zawodnik

 - zawody gminne           

 - zawody powiatowe    

 - zawody wojew鏚zkie   

-  wy窺ze 

-za I miejsce na zawodach woj. dodatkowo

- za II miejsce   

- za III miejsce    

 

+ 5 punkt闚

+ 10 punkt闚

+ 15 punkt闚

+ 20 punkt闚

+30 punkt闚

+ 15 punkt闚

+ 10 punkt闚

+ 5 punkt闚

10.

Pochwa造 wychowawcy, nauczycieli i dyrektora                    

+ 2 do + 10 punkt闚

11.

Kultura osobista (punkty przyznaje wychowawca)

+15 punkt闚

12.

Wzorowa frekwencja 100 %

+20 punkt闚

13.

Brak godzin nieusprawiedliwionych

+ 10 punkt闚

14

Brak uwag w dzienniku oraz w zeszycie uwag i pochwa

+ 20 punkt闚

15

Najlepszy czytelnik w klasie

od + 5 do + 30 punkt闚

16.

Dzienniczek czytelniczy: (kr鏒kie streszczenie)

-          artyku

-           ksi捫ka

 

+ 5 punkt闚

+ 10 punkt闚

17.

Godne reprezentowanie i promowanie szko造 na r騜nego rodzaju imprezach pozaszkolnych (raz na semestr)

 

do +30 punkt闚

 

 

Ucze otrzymuje punkty ujemne (-) za:

1.

Nieprzygotowanie do lekcji w zakresie wyposa瞠nia

-2 punkty

2.

Opuszczenie terenu szko造 w czasie przerw

    lub lekcji i zaj耩 dodatkowych

-50 punkt闚

 

3.

Przebywanie  przed g堯wnym wej軼iem i w 陰czniku sali

- 20 punkt闚

4.

Nie usprawiedliwienie nieobecno軼i w okre郵onym  w regulaminie terminie ( 2 tygodnie)

-5 punkt闚

5

Brak podpisu rodzica przy ocenach i informacjach     

-2 punkty

6

Sp騧nienie na lekcj (za ka盥e)

-2 punkty

7

Niewykonanie polecenia nauczyciela

-20 punkt闚

8

Niszczenie mienia szkolnego (dewastacja) i cudzego 

-50 punkt闚

9

Nieanga穎wanie si w rywalizacj mi璠zy klasami

-30 punkt闚

10

Brak zmiennego obuwia

- 5 punkt闚

11

Nieodpowiednie zachowanie na sto堯wce szkolnej oraz poza szko豉 w trakcie wyj嗆 do kina, teatru, na piesze wycieczki

do-15 punkt闚

12

Naganne zachowanie w drodze do i ze szko造 (w autobusie, w gimbusie, na przystanku)

do- 15 punkt闚

13

Brak stroju galowego w czasie uroczysto軼i  szkolnych  i sprawdzianu

-5 punkt闚

14

Wulgarne s這wnictwo

 do –50 punkt闚

15

regularne b鎩ki uczniowskie

-10 punkt闚

16

Nieprzestrzeganie regulaminu pracowni, sali gimnastycznej, 鈍ietlicy, boiska, miasteczka ruchu drogowego

- 10 punkt闚

17

Palenie papieros闚 w szkole i poza ni

-200 punkt闚

18

Picie alkoholu w szkole i poza ni

-200 punkt闚

19

Za篡wanie, posiadanie lub rozprowadzanie narkotyk闚      

-400 punkt闚

20

Zorganizowana przemoc (zn璚anie si nad innymi)

 -200 punkt闚

21

Nieestetyczny wyglad,  malowanie paznokci, makija                    

-10 punkt闚

22

Przynowszenie i u篡wanie telefon闚 kom鏎kowych w szkole

 - 10 punkt闚

23

Nieprzestrzeganie zasad higieny osobistej

-10 punkt闚

24

Za鄉iecanie otoczenia

-10 punkt闚

25

Wy逝dzanie pieni璠zy

-100 punkt闚

26

Kradzie

-100 punkt闚

27

K豉mstwo

  - 50   punkt闚

28

Fa連zowanie usprawiedliwie zwolnie, podrabianie podpis闚, zwolnienia lub oceny

-30 punkt闚

29

Fa連zowanie dokumentacji szkolnej (np. dopisanie oceny, plusa, cz御tkowej oceny z zachowania)

- 50 punkt闚

30

Przeszkadzanie w czasie lekcji       

- 5 punkt闚

31

Aroganckie odzywanie si do nauczycieli, pracownik闚 szko造 i innych uczni闚

do - 100 punkt闚

32

Nieodpowiednie zachowanie w relacji ucze - ucze

do- 30 punkt闚

33

Niew豉軼iwe zachowanie w trakcie przerw

- 5 punkt闚

34

Pisemna nagana dyrektora szko造

-250 punkt闚     

 

UWAGA! Oceny wzorowej nie mo瞠 uzyska ucze:

- kt鏎y posiada na koncie (poza dodatnimi) 30 pkt  ujemnych,

UWAGA! Oceny bardzo dobrej nie mo瞠 uzyska ucze:

-  kt鏎y posiada na koncie (poza dodatnimi) 60 pkt ujemnych

Je瞠li ucze otrzyma nagan dyrektora szko造, to bez wzgl璠u na liczb uzyskanych punkt闚 mo瞠 uzyska z zachowania najwy瞠j ocen nieodpowiedni.

 

 18

OCENA ZACHOWANIA UCZNIA Z OPINI/ ORZECZENIEM PORADNI DOTYCZ。YM ZABURZE ZACHOWANIA (ADD, ADHD, ASPERGER,itp.)

Zachowanie ucznia posiadaj帷ego opini/orzeczenie poradni dotycz帷e zaburze zachowania podlega ocenie poprzez analiz jego zachowa, kt鏎ej dokonuje wychowawca klasy na podstawie Karty Zachowania Ucznia. Ucze otrzymuje punkty i opisy zachowania w ci庵u tygodnia . Umieszczane s one w specjalnej karcie zachowania ucznia. Po tym okresie wychowawca sumuje otrzymane przez dziecko tygodniowe punkty i analizuje opisy zachowa niepo膨danych. Na tej podstawie ustala tygodniow ocen zachowania (wed逝g skali: wzorowa, bardzo dobra, dobra, poprawna, odpowiednia, nieodpowiednia, naganna) o kt鏎ej informuje ucznia i jego rodzic闚 omawiaj帷 post瘼y, lub zauwa瘸j帷 pogorszenie.  Oceny rocznej i 鈔鏚rocznej dokonuje wychowawca ucznia w oparciu o oceny cz御tkowe, konsultacje z psychologiem/pedagogiem szkolnym i innymi nauczycielami.

Zachowania po膨dane, nagradzane punktami dodatnimi:

1. przestrzeganie zasad,

2. witanie si, 瞠gnanie si, dzi瘯owanie – stosowanie form grzeczno軼iowych

3. szanowanie uczu innych os鏏, przepraszanie,

4. okazuje pozytywne uczucia,

5. proponowanie pomocy,

6. s逝chanie innych,

7. dzielenie si z innymi,

8. wsp馧praca w pracy i zabawie,

9. czeka na swoj kolej w czasie pracy i zabawy,

10. rozwi您ywanie problem闚, chwalenie kogo,

11. panowanie nad sob ( gniewem, z這軼i )

12. organizacja i porz康kowanie  swojego miejsca pracy,

13. skupienie w pracy,

14. ko鎍zy wykonywane zadanie z sukcesem,

15. dobre tempo pracy

Zachowania niepo膨dane – zgodnie z WZO obowi您uj帷ym w szkole, bez przyznawania punkt闚 ujemnych, oceniane s opisowo.

19

ZASADY I SPOSOBY UZUPEΛIANIA I POPRAWIANIA WYNIK紟 NIEKORZYSTNYCH

1. Ucze powinien mie szans uzupe軟iania wiedzy i umiej皻no軼i oraz poprawy wynik闚 niekorzystnych przez:

-     uczestnictwo w zaj璚iach dodatkowych (wyr闚nawczych, rewalidacyjnych, w ramach procedury Karty Indywidualnych Potrzeb),

-     indywidualizacj toku nauczania,

-     mo磧iwo嗆 poprawy prac klasowych, test闚, sprawdzian闚

20

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO

1.    Ucze mo瞠 by nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zaj耩 edukacyjnych, je瞠li brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej
z powodu nieobecno軼i ucznia na zaj璚iach edukacyjnych przekraczaj帷ych po這w czasu przeznaczonego na te zaj璚ia w szkolnym planie nauczania.

2.   Ucze nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecno軼i mo瞠 zdawa egzamin klasyfikacyjny.

3.    Je瞠li w wyniku klasyfikacji 鈔鏚rocznej, stwierdzono, 瞠 poziom osi庵ni耩 edukacyjnych ucznia uniemo磧iwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wy窺zej, szko豉 umo磧iwia uczniowi uzupe軟ienie brak闚.

4.    Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zaj耩 artystycznych, zaj耩 technicznych, informatyki, zaj耩 komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim form zada praktycznych.

5.   Egzamin klasyfikacyjny zdaje r闚nie ucze realizuj帷y na podstawie odr瑿nych przepis闚 indywidualny tok lub program nauki oraz ucze spe軟iaj帷y obowi您ek szkolny lub obowi您ek nauki poza szko陰.

6.    Ucze spe軟iaj帷y obowi您ek szkolny lub obowi您ek nauki poza szko陰 uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzamin闚 klasyfikacyjnych z zakresu cz窷ci podstawy programowej obowi您uj帷ej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szko造. Egzaminy klasyfikacyjne s przeprowadzane przez szko喚, kt鏎ej dyrektor zezwoli na spe軟ianie obowi您ku szkolnego lub obowi您ku nauki poza szko陰. Uczniowi takiemu nie ustala si oceny zachowania.

7.    Dla ucznia spe軟iaj帷ego obowi您ek szkolny lub obowi您ek nauki poza szko陰 nie przeprowadza si egzamin闚 klasyfikacyjnych z:

·      obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych: plastyki, muzyki, zaj耩 artystycznych, zaj耩 technicznych i wychowania fizycznego

·      dodatkowych zaj耩 edukacyjnych.

8.   Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza si w formie pisemnej i ustnej z wyj徠kiem egzaminu z plastyki , muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego, kt鏎y ma form przede wszystkim zada praktycznych.

9.   Pro軸 o wyznaczenie egzaminu sk豉da si na pi鄉ie do dyrektora szko造 nie p騧niej ni na tydzie przed zako鎍zeniem zaj耩 edukacyjnych w danym semestrze
( roku szkolnym).

10.    Termin przeprowadzenia egzaminu nie mo瞠 by p騧niejszy ni przedostatni dzie zaj耩 dydaktycznych w danym semestrze (roku szkolnym). Termin ten powinien by uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).

11.    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powo豉na przez dyrektora szko造. w sk豉d komisji wchodz:

·      nauczyciel prowadz帷y dane zaj璚ia edukacyjne – jako przewodnicz帷y komisji

·      nauczyciel prowadz帷y takie same lub pokrewne zaj璚ia edukacyjne – jako cz這nek komisji

12.    Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spe軟iaj帷ego obowi您ek szkolny lub obowi您ek nauki poza szko陰 przeprowadza komisja powo豉na przez dyrektora szko造. W sk豉d komisji wchodz:

·      dyrektor szko造 albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szko造 – jako przewodnicz帷y komisji;

·      nauczyciel albo nauczyciele obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych, z kt鏎ych jest przeprowadzany ten egzamin.

13.    Przewodnicz帷y komisji ustala z uczniem oraz z jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczb zaj耩 edukacyjnych, z kt鏎ych ucze mo瞠 zdawa egzaminy w czasie jednego dnia.

14.    W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mog by obecni – w charakterze obserwator闚 – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

15.    Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporz康za si protok馧 zawieraj帷y: nazw zaj耩 edukacyjnych, z kt鏎ych by przeprowadzony egzamin; imiona i nazwiska os鏏 wchodz帷ych w sk豉d komisji, termin egzaminu klasyfikacyjnego, imi i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne, ustalon ocen klasyfikacyjn.

16.    Do protoko逝 do陰cza si odpowiednio pisemne prace ucznia, zwi瞛陰 informacj o ustnych odpowiedziach ucznia i zwi瞛陰 informacj o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protok馧 stanowi za陰cznik do arkusza ocen ucznia.

17.    Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (鈔鏚roczna) ocena klasyfikacyjna z zaj耩 edukacyjnych mo瞠 by zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

21

REGULAMIN EGZAMINU POPRAWKOWEGO

 

1.      Ucze, kt鏎y w wyniku klasyfikacji otrzyma ko鎍oworoczn  ocen niedostateczn z jednych obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych, mo瞠 zdawa egzamin poprawkowy.

2.      Rada pedagogiczna mo瞠 wyrazi zgod na egzamin poprawkowy z dw鏂h obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych w wyj徠kowych przypadkach:

a)    poziom zdolno軼i ucznia, kt鏎y pozwala przewidywa mo磧iwo嗆 samodzielnego uzupe軟ienia ewentualnych brak闚 wiedzy i umiej皻no軼iach w ci庵u okresu wakacyjnego,

b)   spowodowanych zdarzeniami losowymi silnych prze篡 utrudniaj帷ych koncentracj, obni瘸j帷ych sprawno嗆 my郵enia i uczenia si,

c)    trudnej sytuacji 篡ciowej ucznia, choroby, patologii i niewydolno軼i wychowawczej w rodzinie,

d)   zmiany szko造 na mniej ni 3 miesi帷e przed zako鎍zeniem roku szkolnego zwi您ane z niemo磧iwo軼i szybkiego uzupe軟ienia brak闚 wynikaj帷ych z r騜nic programowych.

3.      Egzamin poprawkowy sk豉da si z cz窷ci pisemnej oraz cz窷ci ustnej, z wyj徠kiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego z kt鏎ych egzamin ma przede wszystkim form zada praktycznych.

4.      Pytania i zadania (na poziomie wymaganym na ocen dopuszczaj帷) przygotowuje egzaminator, a zatwierdza przewodnicz帷y komisji.

5.      Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szko造 w ostatnim tygodniu ferii letnich.

6.      W sk豉d komisji wchodz:

Ø dyrektor szko造 albo nauczyciel zajmuj帷y inne stanowisko kierownicze – jako przewodnicz帷y komisji

Ø nauczyciel prowadz帷y dane zaj璚ia edukacyjne

Ø nauczyciel prowadz帷y takie same lub pokrewne zaj璚ia edukacyjne.

7.    Nauczyciel prowadz帷y zaj璚ia edukacyjne mo瞠 by zwolniony z udzia逝 w pracy komisji na w豉sn pro軸 lub w innych, szczeg鏊nie uzasadnionych przypadkach. w takim przypadku dyrektor szko造 powo逝je w sk豉d komisji innego nauczyciela prowadz帷ego takie same zaj璚ia edukacyjne, z tym 瞠 powo豉nie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole nast瘼uje w porozumieniu z dyrektorem tej szko造.

8.    Z przeprowadzonego egzaminu sporz康za si protok馧 zawieraj帷y: nazw zaj耩 edukacyjnych, z kt鏎ych by przeprowadzony egzamin: imiona i nazwiska os鏏 wchodz帷ych w sk豉d komisji, termin egzaminu poprawkowego, imi i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne, ustalon ocen klasyfikacyjn.

9.    Do protoko逝 do陰cza si odpowiednio pisemne prace ucznia, zwi瞛陰 informacj o ustnych odpowiedziach ucznia i zwi瞛陰 informacj o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protok馧 stanowi za陰cznik do arkusza ocen ucznia.

10.  Egzamin poprawkowy uznaje si za zdany przez ucznia, gdy uzyska 100% wszystkich mo磧iwych do uzyskania punkt闚, wg kryteri闚 oceniania na ocen dopuszczaj帷y.

11.  Ucze, kt鏎y z przyczyn usprawiedliwionych nie przyst徙i do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, mo瞠 przyst徙i do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szko造, nie p騧niej ni do ko鎍a wrze郾ia.

12.  Ucze, kt鏎y nie zda egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wy窺zej i powtarza klas z zastrze瞠niem pkt. 13.

13.  Uwzgl璠niaj帷 mo磧iwo軼i edukacyjne ucznia rada pedagogiczna mo瞠 jeden raz w ci庵u danego etapu edukacyjnego promowa do klasy programowo wy窺zej ucznia, kt鏎y nie zda egzaminu poprawkowego z jednych obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych, pod warunkiem, 瞠 te obowi您kowe zaj璚ia edukacyjne s, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wy窺zej. Dyrektor szko造 prowadzi rejestr promocji tego typu.

22

SPRAWDZIAN WIADOMO列I I UMIEJ邛NO列I

1.    Ucze lub jego rodzice mog zg這si zastrze瞠nia do dyrektora szko造, je瞠li uznaj, 瞠 roczna ocena klasyfikacyjna z zaj耩 edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zosta造 ustalone niezgodnie z przepisami dotycz帷ymi trybu ustalania tych ocen.

2.    Zastrze瞠nia, o kt鏎ych mowa w ust. 1, zg豉sza si od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zaj耩 edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie p騧niej jednak ni w terminie 2 dni roboczych od dnia zako鎍zenia rocznych zaj耩 dydaktyczno-wychowawczych.

3.    W przypadku stwierdzenia, 瞠 roczna, ocena klasyfikacyjna z zaj耩 edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zosta造 ustalone niezgodnie z przepisami dotycz帷ymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szko造 powo逝je komisj, kt鏎a przeprowadza sprawdzian wiadomo軼i i umiej皻no軼i ucznia oraz ustala roczn ocen klasyfikacyjn z danych zaj耩 edukacyjnych oraz w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczn ocen klasyfikacyjn zachowania.

4.    Sprawdzian wiadomo軼i i umiej皻no軼i ucznia przeprowadza si nie p騧niej ni w terminie 5 dni od dnia zg這szenia zastrze瞠, termin sprawdzianu uzgadnia si z uczniem i jego rodzicami,

5.    W sk豉d komisji powo豉nej przez dyrektora w celu przeprowadzenia sprawdzianu wiadomo軼i i umiej皻no軼i wchodz:

·      dyrektor szko造 albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szko造 – jako przewodnicz帷y komisji;

·      nauczyciel prowadz帷y dane zaj璚ia edukacyjne;

·      nauczyciel prowadz帷y takie same lub pokrewne zaj璚ia edukacyjne.

6.    Nauczyciel prowadz帷y dane zaj璚ia edukacyjne mo瞠 by zwolniony z udzia逝 w pracy komisji na w豉sn pro軸 lub w innych, szczeg鏊nie uzasadnionych przypadkach. w takim przypadku dyrektor szko造 powo逝je w sk豉d komisji innego nauczyciela prowadz帷ego takie same zaj璚ia edukacyjne, z tym 瞠 powo豉nie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole nast瘼uje w porozumieniu z dyrektorem tej szko造.

7.    W sk豉d komisji powo豉nej przez dyrektora w celu sprawdzenia prawid這wo軼i wystawienia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wchodz:

·      dyrektor szko造 albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szko造 – jako przewodnicz帷y komisji;

·      wychowawca oddzia逝;

·      nauczyciel prowadz帷y zaj璚ia edukacyjne w danym oddziale;

·      pedagog, je瞠li jest zatrudniony w szkole;

·      psycholog, je瞠li jest zatrudniony w szkole;

·      przedstawiciel samorz康u uczniowskiego;

·      przedstawiciel rady rodzic闚.

8.    Komisja ustala roczn ocen klasyfikacyjn zachowania w terminie 5 dni od dnia zg這szenia zastrze瞠. Ocena jest ustalana w drodze g這sowania zwyk陰 wi瘯szo軼i g這s闚. W przypadku r闚nej liczby g這s闚 decyduje g這s przewodnicz帷ego komisji.

9.    Ze sprawdzianu wiadomo軼i i umiej皻no軼i ucznia sporz康za si protok馧, zawieraj帷y w szczeg鏊no軼i:

·      nazw zaj耩 edukacyjnych, z kt鏎ych by przeprowadzony sprawdzian;

·      imiona i nazwiska os鏏 wchodz帷ych w sk豉d komisji;

·      termin sprawdzianu wiadomo軼i i umiej皻no軼i;

·      imi i nazwisko ucznia;

·      zadania sprawdzaj帷e;

·      ustalon ocen klasyfikacyjn.

10.    Do protoko逝 do陰cza si odpowiednio pisemne prace ucznia, zwi瞛陰 informacj o ustnych odpowiedziach ucznia i zwi瞛陰 informacj o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

11.    Z posiedzenia komisji ustalaj帷ej ocen zachowania sporz康za si protok馧 zawieraj帷y w szczeg鏊no軼i:

·      imiona i nazwiska os鏏 wchodz帷ych w sk豉d komisji;

·      termin posiedzenia komisji;

·      imi i nazwisko ucznia;

·      wynik g這sowania;

·      ustalon ocen klasyfikacyjn zachowania wraz z uzasadnieniem.

12.    Protoko造, o kt鏎ych mowa w ust. 9 i 11, stanowi za陰czniki do arkusza ocen ucznia

 

23

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI PO KLASIE VI SZKOΧ PODSTAWOWEJ

1.    W klasie VI jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiej皻no軼i, ustalonych w podstawie programowej kszta販enia og鏊nego, sprawdzaj帷y, w jakim stopniu ucze spe軟ia te wymagania.

2.    Sprawdzian przeprowadza si w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz w terminie dodatkowym, wyznaczonym w czerwcu.

3.    Wynik sprawdzianu nie ma wp造wu na uko鎍zenie szko造 przez ucznia.

4.    Szko豉 mo瞠 przeprowadzi pr鏏n diagnoz sprawdzianu.

5.    Ucze ko鎍zy szko喚 podstawow, je瞠li w wyniku klasyfikacji ko鎍owej, na kt鏎 sk豉daj si roczne oceny klasyfikacyjne z obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych, uzyskane w klasie programowo najwy窺zej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych, kt鏎ych realizacja zako鎍zy豉 si w klasach programowo ni窺zych, uzyska oceny klasyfikacyjne wy窺ze od oceny niedostatecznej a ponadto przyst徙i do sprawdzianu po klasie VI.

6.    Sprawdzian przeprowadzany jest w formie pisemnej.

7.      Sprawdzian sk豉da si z dw鏂h cz窷ci i obejmuje:

·      w cz窷ci pierwszej – wiadomo軼i i umiej皻no軼i z j瞛yka polskiego oraz z matematyki, w tym wykorzystanie wiadomo軼i i umiej皻no軼i z tych przedmiot闚 w zadaniach osadzonych w kontek軼ie historycznym lub przyrodniczym;

·      w cz窷ci drugiej – wiadomo軼i i umiej皻no軼i z j瞛yka obcego nowo篡tnego.

8.    Do cz窷ci drugiej sprawdzianu ucze przyst瘼uje z tego j瞛yka obcego nowo篡tnego, kt鏎ego uczy si w szkole w ramach obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych.

9.    Sprawdzian jest przeprowadzany w jednym dniu i trwa:

·      cz窷 pierwsza – 80 minut;

·      cz窷 druga – 45 minut.

10.    Ucze posiadaj帷y orzeczenie o potrzebie kszta販enia specjalnego wydane ze wzgl璠u na upo郵edzenie umys這we w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepe軟osprawno軼i sprz篹one, gdy jedn z niepe軟osprawno軼i jest upo郵edzenie umys這we w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przyst瘼uje do sprawdzianu.

11.    Ucze posiadaj帷y orzeczenie o potrzebie kszta販enia specjalnego wydane ze wzgl璠u na niepe軟osprawno軼i sprz篹one inne ni wymienione w ust. 9 mo瞠 by zwolniony przez dyrektora okr璕owej komisji egzaminacyjnej z obowi您ku przyst徙ienia do sprawdzianu lub jego cz窷ci na wniosek rodzic闚 pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szko造.

12.    Ucze chory lub niesprawny czasowo mo瞠 przyst徙i do sprawdzianu w warunkach odpowiednich ze wzgl璠u na jego stan zdrowia, na podstawie za鈍iadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.

13.    Za鈍iadczenie o stanie zdrowia, o kt鏎ym mowa w art. 44zzr ust. 4 ustawy, przedk豉da si dyrektorowi szko造 nie p騧niej ni do dnia 15 pa寮ziernika roku szkolnego, w kt鏎ym ucze przyst瘼uje do sprawdzianu.

14.    Opini poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudno軼iach w uczeniu si przedk豉da si dyrektorowi szko造 nie p騧niej ni do dnia 15 pa寮ziernika roku szkolnego, w kt鏎ym ucze przyst瘼uje do sprawdzianu.

15.    Dyrektor szko造 lub upowa積iony przez niego nauczyciel informuje na pi鄉ie rodzic闚 ucznia o wskazanym przez rad pedagogiczn sposobie lub sposobach dostosowania warunk闚 lub formy przeprowadzania sprawdzianu do jego potrzeb edukacyjnych i mo磧iwo軼i psychofizycznych, nie p騧niej ni do dnia 20 listopada roku szkolnego, w kt鏎ym ucze przyst瘼uje do sprawdzianu.

16.    Dyrektor szko造, na podstawie z這穎nych deklaracji i informacji sporz康za wykaz uczni闚 przyst瘼uj帷ych do sprawdzianu i przekazuje go w postaci elektronicznej dyrektorowi okr璕owej komisji egzaminacyjnej w terminie okre郵onym przez dyrektora tej komisji, nie p騧niej ni do dnia 30 listopada roku szkolnego, w kt鏎ym jest przeprowadzany sprawdzian.

17.    Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie MEN oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasi璕u wojew鏚zkim lub ponadwojew鏚zkim, organizowanym z zakresu jednego z przedmiot闚 obj皻ych sprawdzianem, s zwolnieni w przypadku ucznia szko造 podstawowej realizuj帷ej kszta販enie og鏊ne w zakresie szko造 podstawowej – z odpowiedniej cz窷ci sprawdzianu.

18.    Zwolnienie nast瘼uje na podstawie za鈍iadczenia stwierdzaj帷ego uzyskanie przez ucznia szko造 podstawowej tytu逝 laureata lub finalisty. Za鈍iadczenie przedk豉da si przewodnicz帷emu zespo逝 egzaminacyjnego, zwolnienie z odpowiedniej cz窷ci sprawdzianu jest r闚noznaczne z uzyskaniem z danej cz窷ci sprawdzianu najwy窺zego wyniku.

19.    W przypadku gdy ucze uzyska tytu laureata lub finalisty z innego j瞛yka obcego nowo篡tnego ni ten, kt鏎y zosta zadeklarowany odpowiednio w cz窷ci drugiej sprawdzianu dyrektor szko造, na wniosek rodzic闚 ucznia z這穎ny nie p騧niej ni na 2 tygodnie przed terminem sprawdzianu, informuje okr璕ow komisj egzaminacyjn o zmianie j瞛yka obcego nowo篡tnego, je瞠li j瞛yka tego ucze uczy si w ramach obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych.

20.    Rodzice ucznia sk豉daj dyrektorowi szko造, nie p騧niej ni do dnia 30 wrze郾ia roku szkolnego, w kt鏎ym jest przeprowadzany sprawdzian pisemn deklaracj wskazuj帷 j瞛yk obcy nowo篡tny, z kt鏎ego ucze przyst徙i do cz窷ci drugiej sprawdzianu – w przypadku gdy ucze zakresie szko造 podstawowej uczy si wi璚ej ni jednego j瞛yka obcego nowo篡tnego w ramach obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych.

21.    Rodzice ucznia mog z這篡 dyrektorowi szko造, nie p騧niej ni na 3 miesi帷e przed terminem sprawdzianu pisemn informacj o zmianie j瞛yka obcego nowo篡tnego wskazanego w deklaracji.

22.    Ucze, kt鏎y z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przyst徙i do sprawdzianu lub jego cz窷ci oraz ucze, kt鏎y przerwa dan cz窷 sprawdzianu, mo瞠 przyst徙i do sprawdzianu w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora CKE.

23.    W szczeg鏊nych przypadkach losowych lub zdrowotnych ucze, kt鏎y nie przyst徙i do sprawdzianu w terminie dodatkowym mo瞠 by zwolniony ze sprawdzianu na podstawie udokumentowanego wniosku dyrektora szko造, porozumieniu z rodzicami ucznia do dyrektora OKE.

24.    W szczeg鏊nych przypadkach wynikaj帷ych ze stanu zdrowia lub niepe軟osprawno軼i ucznia, za zgod dyrektora okr璕owej komisji egzaminacyjnej, sprawdzian mo瞠 by przeprowadzony w innym miejscu ni szko豉.

25.    Wniosek o wyra瞠nie zgody, o kt鏎ej mowa w ust. 18, sk豉da do dyrektora okr璕owej komisji egzaminacyjnej dyrektor szko造 w porozumieniu z rodzicami ucznia nie p騧niej ni na 3 miesi帷e przed terminem sprawdzianu

26.    Wyniki sprawdzianu s ustalane w procentach, s one ostateczne i nie s逝篡 na nie skarga do s康u administracyjnego.

27.    Za organizacj i przebieg sprawdzianu odpowiada dyrektor szko造, kt鏎y jest jednocze郾ie przewodnicz帷ym komisji egzaminacyjnej.

28.    Przewodnicz帷y zespo逝 egzaminacyjnego, nie p騧niej ni na 2 miesi帷e przed terminem sprawdzianu powo逝je cz這nk闚 zespo逝 egzaminacyjnego oraz mo瞠 powo豉 zast瘼c przewodnicz帷ego tego zespo逝 spo鈔鏚 cz這nk闚 zespo逝.

29.    W sk豉d zespo逝 nadzoruj帷ego wchodzi co najmniej 2 nauczycieli, z tym 瞠 co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w szkole, w kt鏎ej jest przeprowadzany sprawdzian; nauczyciel ten pe軟i funkcj przewodnicz帷ego zespo逝; drugi nauczyciel zatrudniony w innej szkole.

30.    Je瞠li w sali egzaminacyjnej jest wi璚ej ni 25 uczni闚, liczb cz這nk闚 zespo逝 nadzoruj帷ego zwi瘯sza si o jednego nauczyciela na ka盥ych kolejnych 20 uczni闚.

31.    Przewodnicz帷y zespo逝 egzaminacyjnego organizuje i nadzoruje przebieg w danej szkole sprawdzianu, opracowuje procedury przeprowadzenia sprawdzianu w szkole, na podstawie procedur ustalonych przez dyrektora OKE.

 

24

REGULAMIN EGZAMINU WERYFIKUJ。EGO

1.      Ucze ma prawo do sk豉dania egzaminu weryfikuj帷ego celem poprawienia ko鎍oworocznych ocen klasyfikacyjnych z obowi您kowych i dodatkowych zaj耩 edukacyjnych oraz ko鎍oworocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania .

2.      Ucze lub jego rodzice (opiekunowie prawni) maj prawo do zg這szenia zastrze瞠 do dyrektora szko造, je瞠li uznaj, 瞠 ko鎍oworoczna ocena klasyfikacyjna z zaj耩 edukacyjnych lub ko鎍oworoczna ocena klasyfikacyjna zachowania zosta豉 ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotycz帷ymi ustalania tej oceny. Ocena jest niezgodna z przepisami prawa i trybem ustalania tej oceny, je瞠li zosta造 naruszone procedury okre郵one w  Wewn徠rzszkolnym  Ocenianiu.

3.      Zastrze瞠nia mog by zg這szone w terminie do 7 dni po zako鎍zeniu zaj耩 dydaktyczno- wychowawczych w formie pisemnej.

4.      Egzamin weryfikuj帷y przeprowadza si na pisemny wniosek ucznia zg這szony do dyrektora szko造 w terminie do 7 dni po zako鎍zeniu zaj耩 dydaktyczno- wychowawczych.

5.      Termin egzaminu weryfikuj帷ego uzgadnia si z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

6.      Prawo do egzaminu weryfikuj帷ego z obowi您kowych i dodatkowych zaj耩 edukacyjnych nie przys逝guje uczniowi, kt鏎y:

-       opu軼i w ci庵u roku wi璚ej ni 30 % zaj耩 edukacyjnych, z kt鏎ych wnioskuje o poprawienie oceny

-       otrzyma w bie膨cym roku szkolnym z prac klasowych, sprawdzian闚, test闚 przynajmniej jedn ocen ni窺z ni wystawiona ocena klasyfikacyjna.

7.       Prawo do podwy窺zenia oceny zachowania nie przys逝guje uczniowi, kt鏎y:

-       otrzyma wi璚ej ni 50. punkt闚 ujemnych,

-       otrzyma ocen nagann lub nieodpowiedni z  zachowania za jedno z p馧roczy,

-       otrzyma jedn z kar zapisan w Statucie Szko造.

8.      Egzamin weryfikuj帷y przeprowadza komisja powo豉na przez dyrektora szko造, kt鏎a:

a)    w przypadku ko鎍oworocznej oceny klasyfikacyjnej z zaj耩 edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomo軼i i umiej皻no軼i ucznia w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala ko鎍oworoczn cen klasyfikacyjn z danych zaj耩 edukacyjnych;

b)   w przypadku ko鎍oworocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala ko鎍oworoczn ocen klasyfikacyjn zachowania w drodze g這sowania zwyk陰 wi瘯szo軼i g這s闚; w przypadku r闚nej liczby g這s闚 decyduje g這s przewodnicz帷ego komisji.

9.      Termin sprawdzianu, o kt鏎ym mowa w pkt. 6, uzgadnia si z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

10.  Sprawdzian wiadomo軼i i umiej皻no軼i ucznia lub ustalenie wy窺zej  ko鎍oworocznej oceny zachowania winno odbywa si:

-     zaraz po wp造ni璚iu wniosku i jego rozpatrzeniu dla uczni闚 ko鎍z帷ych szko喚,

-       na pocz徠ku ostatniego tygodnia ferii letnich dla uczni闚, kt鏎zy maj uzyska 鈍iadectwo promocyjne.

11.  W sk豉d komisji wchodz:

1)      w przypadku ko鎍oworocznej oceny klasyfikacyjnej z zaj耩 edukacyjnych:

a)      dyrektor szko造 albo nauczyciel zajmuj帷y w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodnicz帷y komisji,

b)      nauczyciel prowadz帷y dane zaj璚ia edukacyjne,

c)      dw鏂h nauczycieli z danej lub innej szko造 tego samego typu, prowadz帷y takie same zaj璚ia edukacyjne;

2)      w przypadku ko鎍oworocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)      dyrektor szko造 albo nauczyciel zajmuj帷y w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodnicz帷y komisji,

b)      wychowawca klasy,

c)      wskazany przez dyrektora szko造 nauczyciel prowadz帷y zaj璚ia edukacyjne w danej klasie,

d)     pedagog,

e)      psycholog,

f)       przedstawiciel samorz康u uczniowskiego,

g)      przedstawiciel rady rodzic闚.

12.  Nauczyciel, o kt鏎ym mowa w pkt  11b , mo瞠 by zwolniony z udzia逝 w pracy komisji na w豉sn pro軸 lub w innych, szczeg鏊nie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szko造 powo逝je innego nauczyciela prowadz帷ego takie same zaj璚ia edukacyjne, z tym 瞠 powo豉nie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole nast瘼uje w porozumieniu z dyrektorem tej szko造.

13.  Pytania i zadania egzaminacyjne na stopie wy窺zy wg za這穎nych kryteri闚, przygotowuje nauczyciel prowadz帷y dane zaj璚ia edukacyjne, a zatwierdza dyrektor szko造.

14.  Komisja, o kt鏎ej w pkt 11, mo瞠 na podstawie przeprowadzonego egzaminu:

-       podwy窺zy stopie - w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu, tj. je瞠li ucze odpowie poprawnie na wszystkie zadania egzaminacyjne (uzyska 100% punkt闚 za poprawne rozwi您anie zada),

-       pozostawi stopie ustalony przez nauczyciela w przypadku , gdy ucze uzyska mniej ni 100% punkt闚.

15.  Z prac komisji sporz康za si protok馧 zawieraj帷y w szczeg鏊no軼i:

1)   w przypadku ko鎍oworocznej oceny klasyfikacyjnej z zaj耩 edukacyjnych:

a)    sk豉d komisji,

b)   termin sprawdzianu, o kt鏎ym mowa w pkt.6

c)    zadania (pytania) sprawdzaj帷e,

d)   wynik sprawdzianu oraz ustalon ocen;

2)      w przypadku ko鎍oworocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

a)      sk豉d komisji,

b)      termin posiedzenia komisji,

c)      wynik g這sowania,

d)     ustalon ocen zachowania.

Protok馧 stanowi za陰cznik do arkusza ocen ucznia.

16.  Do protoko逝, o kt鏎ym mowa w pkt 15 do陰cza si pisemne prace ucznia i zwi瞛陰 informacj o ustnych odpowiedziach ucznia.

17.  Ucze, kt鏎y z przyczyn usprawiedliwionych nie przyst徙i do sprawdzianu, o kt鏎ym mowa w pkt 6  w wyznaczonym terminie, mo瞠 przyst徙i do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szko造.

18.  Ocena ustalona przez komisj jest ostateczna, z wyj徠kiem niedostatecznej ko鎍oworocznej oceny klasyfikacyjnej z zaj耩 edukacyjnych, kt鏎a mo瞠 by zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

25

PROMOWANIE

1. Ucze klasy I-III szko造 podstawowej otrzymuje promocj do klasy programowo wy窺zej, je瞠li jego osi庵ni璚ia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie z zastrze瞠niem pkt 6. Na wniosek rodzic闚 (prawnych opiekun闚) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodzic闚 (prawnych opiekun闚) rada pedagogiczna mo瞠 postanowi o promowaniu ucznia klasy I i II szko造 podstawowej do klasy programowo wy窺zej r闚nie w ci庵u roku szkolnego. W wyj徠kowych przypadkach rada pedagogiczna mo瞠 postanowi o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I—III szko造 podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasi璕ni璚iu opinii rodzic闚 (prawnych opiekun闚) ucznia. 

2. Pocz患szy od klasy IV ucze otrzymuje promocj do klasy programowo wy窺zej, je瞠li ze wszystkich obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych, okre郵onych w szkolnym planie nauczania, uzyska  ko鎍oworocznej oceny klasyfikacyjne wy窺ze od oceny niedostatecznej, z zastrze瞠niem pkt 4 i 6

3. Pocz患szy od klasy IV ucze, kt鏎y w wyniku klasyfikacji ko鎍oworocznej uzyska  z obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych 鈔edni ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobr ocen zachowania, otrzymuje promocj do klasy programowo wy窺zej z wyr騜nieniem.

4. Ucznia z upo郵edzeniem umys這wym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje si do klasy programowo wy窺zej, uwzgl璠niaj帷 specyfik kszta販enia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

5. Laureaci konkurs闚 przedmiotowych o zasi璕u wojew鏚zkim w szkole podstawowej oraz laureaci i finali軼i olimpiad przedmiotowych otrzymuj z danych zaj耩 edukacyjnych celuj帷 ko鎍oworoczn ocen klasyfikacyjn. Ucze, kt鏎y zdoby  tytu laureata konkursu przedmiotowego o zasi璕u wojew鏚zkim b康 laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyska po ustaleniu albo uzyskaniu ko鎍oworocznej oceny klasyfikacyjnej z zaj耩 edukacyjnych, otrzymuje z tych zaj耩 edukacyjnych celuj帷 ko鎍oworoczn ocen klasyfikacyjn.

6. Ucze, kt鏎y nie spe軟i warunk闚 okre郵onych w pkt 1 i 2, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wy窺zej i powtarza klas, z zastrze瞠niem pkt 7

7. Uwzgl璠niaj帷 mo磧iwo軼i edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna mo瞠 jeden raz w ci庵u danego etapu edukacyjnego promowa do klasy programowo wy窺zej ucznia, kt鏎y nie zda egzaminu poprawkowego z jednych obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych, pod warunkiem, 瞠 te obowi您kowe zaj璚ia edukacyjne s, zgodnie z szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wy窺zej.

8. Ucze ko鎍zy szko喚 podstawow:

1.    je瞠li w wyniku klasyfikacji ko鎍owej, na kt鏎 sk豉daj si ko鎍oworoczne oceny klasyfikacyjne z obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwy窺zej oraz ko鎍oworoczne oceny klasyfikacyjne z obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych, kt鏎ych realizacja zako鎍zy豉 si w klasach programowo ni窺zych w szkole podstawowej, z uwzgl璠nieniem pkt 5, uzyska oceny klasyfikacyjne wy窺ze od oceny niedostatecznej, z zastrze瞠niem pkt 4,

2.    je瞠li ponadto przyst徙i odpowiednio do sprawdzianu, z zastrze瞠niem pkt 10, 11, 12 i 13.

9. Ucze ko鎍zy szko喚 podstawow z wyr騜nieniem, je瞠li w wyniku klasyfikacji ko鎍owej, o kt鏎ej mowa w ust. 7 pkt 1, uzyska z obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych 鈔edni ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobr ocen zachowania.

10. O uko鎍zeniu szko造 przez ucznia z upo郵edzeniem umys這wym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zako鎍zenie klasy programowo najwy窺zej rada pedagogiczna, uwzgl璠niaj帷 specyfik kszta販enia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

11. Uczniowie z upo郵edzeniem umys這wym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przyst瘼uj do sprawdzianu po klasie VI.

12. Ucze z upo郵edzeniem umys這wym w stopniu lekkim ze sprz篹on niepe軟osprawno軼i, posiadaj帷y orzeczenie o potrzebie kszta販enia specjalnego, kt鏎y nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, mo瞠 by zwolniony przez dyrektora komisji okr璕owej z obowi您ku przyst徙ienia do sprawdzianu, na wniosek rodzic闚 (prawnych opiekun闚), zaopiniowany przez dyrektora szko造.

13. W szczeg鏊nych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemo磧iwiaj帷ych przyst徙ienie do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okr璕owej, na udokumentowany wniosek dyrektora szko造, mo瞠 zwolni ucznia z obowi您ku przyst徙ienia do sprawdzianu po klasie VI. Dyrektor szko造 sk豉da wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

 

26

EWALUACJA OCENIANIA

Ocenianie podlega kontroli monitorowaniu oraz ewaluacji, poprzez mierzenie jako軼i pracy szko造 i zgodno軼i Wewn徠rzszkolnego Oceniania z oczekiwaniami uczni闚, rodzic闚 i nauczycieli.

Wszystkie sprawy nie uregulowane w Wewn徠rzszkolnym Ocenianiu reguluje si na podstawie Rozporz康zenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniaj帷ego rozporz康zenie w sprawie warunk闚 i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczni闚 i s逝chaczy oraz przeprowadzenia sprawdzian闚 i egzamin闚 w szko豉ch publicznych.

27

 

POSTANOWIENIA KO哸OWE

            Ustala si jako obowi您uj帷e oznaczenia w dzienniku lekcyjnym:

1. W dwu ostatnich rubrykach dziennika wyznacza si rubryk „Z” – zadania i rubryk „O” –  odpowied. W trakcie jednego p馧rocza ucze mo瞠 zg這si 2-krotnie brak przygotowania do zaj耩 lekcyjnych oraz 2-krotny brak zadania domowego, co odnotowuje si kropkami w odpowiedniej rubryce. Nie dotyczy to sprawdzian闚 zapowiedzianych wcze郾iej. Warunkiem jest jednak by ucze zg這si fakt przed rozpocz璚iem zaj耩 lekcyjnych. Kropki za brak przygotowania do zaj耩 edukacyjnych i brak zadania domowego nie maj wp造wu na ocen 鈔鏚roczn i ko鎍oworoczn.

2. Religia nie jest przedmiotem obowi您kowym. Ucze ucz瘰zcza na lekcje religii po z這瞠niu przez rodzic闚 pisemnego o鈍iadczenia o ch璚i uczestnictwa w tych zaj璚iach. Uczniowie uczestnicz帷y w lekcjach religii zobowi您ani s przestrzega zasad jakie obowi您uj na innych zaj璚iach edukacyjnych i oceniani s przez nauczyciela religii tak jak i z innych przedmiot闚 edukacyjnych. Ocena z religii jest wliczana do 鈔edniej ocen

3. Aktywno嗆 ucznia na zaj璚iach edukacyjnych oceniana jest w rubryce „Aktywno嗆”  plusami. Trzy plusy r闚naj si ocenie bardzo dobrej.

4. Pozosta貫 oznakowania z danego przedmiotu musz by podane uczniom wraz z kryteriami ocen na pocz徠ku roku szkolnego.

5. W jednym p馧roczu obowi您uj minimum dwie prace klasowe, dwa sprawdziany i dwie kr鏒kie niezapowiedziane kartk闚ki. W przypadku licznych klas, gdzie nie ma mo磧iwo軼i sprawdzenia wiedzy uczni闚 podczas godziny lekcyjnej mo積a przeprowadzi kartk闚k, ona jednak traktowana jest jako odpowied i zapisywana w rubryce „Odpowied”

6. Na pro軸 ucznia i jego rodzic闚 nauczyciel ustalaj帷y ocen ma obowi您ek j uzasadni.

7. Prace klasowe i testy przechowywane s przez nauczyciela do ko鎍a bie膨cego roku szkolnego i na pro軸 rodzic闚 udost瘼niane do wgl康u. 

WEWN﹗RZSZKOLNE OCENIANIE I PROMOWANIE PUBLICZNEJ SZKOΧ PODSTAWOWEJ W CZEPIELOWICACH 

 

 

                                                                     Przewodnicz帷y Rady Pedagogicznej

                                                                      Publicznej Szko造 Podstawowej

                                                                         w Czepielowicach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flash Zegar
Kalendarz
Czerwiec 2018
Nd Pn Wt Cz Pt Sb
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Pogoda
© meteogroup.pl
Logowanie
Nazwa U篡tkownika

Has這

Zapami皻aj mnieRejestracja
Zapomniane has這?
   Strona g堯wna :: O szkole :: Historia szko造 :: Izba Pami璚i :: Galeria zdj耩 :: Ksi璕a Go軼i :: Kontakt
Copyright © Adam Oleszko - 2010
engine: PHP-Fusion v6.01 || angeltheme by: angelside - okna, imprezy