Strona g堯wna O szkole Historia szko造 Izba Pami璚i Galeria zdj耩 Ksi璕a Go軼i Kontakt | |  
Nawigacja
SZKOx
  Koncepcja pracy szko造
  Z 篡cia szko造
  Kalendarz
  Konkursy
  安ietlica
  Biblioteka
  Wewnatrzszkole ocenianie i promowanie
  Zarzadzenia Dyrektora szko造
  Statut szkoly
  Dni wolne

PRZEDSZKOLE
  2016/2017
  2015/2016
  2014/2015
  2013/2014
  2012/2013
  Podr璚zniki

SPORT
  Sport w naszej szkole
  Konkurs na sportowca szko造
  Zawody 2012/2013
  WF z Klas

PEDAGOG
  Pedagog
  Biofeedback
  Porady dla rodzic闚

NAUCZYCIELE
  Dyrektor
  Grono Pedagogiczne
  Podr璚zniki
  Program wychowawczy
  Program profilaktyczny
  Dy簑ry nauczycieli

UCZNIOWIE
  Plan lekcji
  Ma造 Samorz康 Szkolny
  Samorz康 uczniowski
  Prace uczni闚
  Zaj璚ia pozalekcyjne
  Konkurs na naj豉dniejszy zeszyt - regulamin

RODZICE
  Rada Rodzic闚
  Og這szenia
  Polisa i likwidacja szk鏚
  Harmonogram spotka z rodzicami

Kryteria ocen z poszczeg鏊nych przedmiot闚

ARTYKUΧ

Archiwum
  ROK SZKOLNY 2012/2013
  ROK SZKOLNY 2011/2012
  ROK SZKOLNY 2010/11
  ROK SZKOLNY 2013/14

Ostatnie Artyku造
Brak zawarto軼i dla tego panelu
[Rozmiar: 418 bajt闚]Program wychowawczy

 

 

 

 

 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY

 

PUBLICZNEJ SZKOΧ PODSTAWOWEJ

 

IM. BOHATER紟 II WOJNY 名IATOWEJ

 

W CZEPIELOWICACH

 

ROK SZKOLNY

2016– 2017

 

 

 

 

 

By 篡 godnie, trzeba mie jasny umys,

dobre serce i bogat dusz.

W to wyposa篡 nas mo瞠 dom i szko豉.

 

 

Program powsta w oparciu o :

 

 1. Wnioski wyp造waj帷e z diagnoz 鈔odowiska szkolnego.
 2. Zadania zawarte w podstawie programowej dla wychowania przedszkolnego i szko造.
 3. Analiz potrzeb i ocekiw uczni闚 i ich rodzic闚.

 

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

 

 • Konstytucja RP art. 48 ust. 1, art. 53 ust. 3, art. 72 ust. 1
 • Ustawa o Systemie O鈍iaty art. 1, 4, 5, 22, 33, 34a, 40
 • Karta Nauczyciela art. 6
 • Statut PSP w Czepielowicach
 • Konwencja Praw Dziecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARAKTERYSTYKA I DIAGNOZA 吐ODOWISKA SZKOLNEGO

 

  Publiczna Szko豉 Podstawowa im. Bohater闚 II Wojny 安iatowej w Czepielowicach jest szko陰 skupiaj帷 uczni闚 z 6 s御iaduj帷ych ze sob wsi.

 Niew徠pliwie mocn stron szko造 jest wysoki poziom wykszta販enia nauczycieli, dobra baza techniczna, w tym bogate wyposa瞠nie klasopracowni. Szko豉 posiada nowoczesn sal gimnastyczn, pracowni komputerow, 鈍ietlic, bibliotek,  zesprz皻em multimedialnym oraz sto堯wk. Przy szkole znajduje si boisko sportowe oraz miasteczko ruchu drogowego. Pozytywny obraz szko造 budowany jest porzez kultywowanie jej tradycji, akceptacja dzia豉 szko造 w 鈔odowisku lokalnym oraz 軼is豉 wsp馧praca z rodzicami.

W miejscowo軼i Czepielowice znajduje si wiejska biblioteka oraz 鈍iatlica, w kt鏎ej  podczas wakacji organizowane s r騜norodne zaj璚ia dla dzieci. Ze wzgl璠u na  pewne oddalenie od miasta  w豉郾ie szko豉, biblioteka wiejska i 鈍iatlica  stanowi bardzo wa積y o鈔odek, w kt鏎ym dzieci mog rozwija swoje zdolno軼i i zainteresowania. Z tego te powodu szko豉 stara si  pozyskiwa 鈔odki na dzia豉lno嗆 pozalekcyjn, dzi瘯i kt鏎ej dzieci rozwijaj swoje uzdolnienia, jak r闚nie maj m康rze zorganizowany czas wolny. Na terenie szko造  oraz w .rodowisku lokalnym organizowanych jest wiele imprez, r闚nie z udzia貫m rodzic闚. Podejmowane s akcje spo貫czne, sportowe i turystyczne, a przede wszystkim edukacyjne.

Uczniowie naszej szko造 to dzieci pochodz帷e z rodzin o bardzo zr騜nicowanym statusie intelektualnym i materialnym. S rodziny, w kt鏎ych sytuacja jest bardzo trudna, a wr璚z si璕aj帷a ub鏀twa. Charakterystyczne dla tego 鈔odowiska jest coraz cz瘰tsze wyst瘼owanie rodzin, w kt鏎ych wyst瘼uje  zjawisko uzale積ienia alkoholowego oraz wzrost liczby dzieci z deficytami rozwojowymi i zaburzeniami emocjonalnymi. Problem stanowi r闚nie du篡 procent rozbitych rodzin – rozwody czy wyjazdy zarobkowe rodzic闚 za granic. Niesie to za sob szereg negatywnych konsekwencji, a szczeg鏊nie problemy w prawid這wym funkcjonowniu dziecka w szkole i w鈔鏚 r闚ni郾ik闚. Przeprowdzone obserwacje wykaza造, 瞠 dzieci maj bardzo obni穎n samoocen, nie potrafi korzysta z mo磧iwo軼i korzystania z r騜nych 廝鏚e wiedzy proponowanych przez szko喚, jak te skupi si na nauce. Wyniesione z domu rodzinnego nieprawid這we wzorce nak豉daj na szko喚 obowi您ek udzielania specjalistycznej pomocy. Takim uczniom szko造 udziela odpowiedniego wsparcia poprzez szybk i profesjonaln reakcj na patologiczne zachowania, pomoc psychologiczno-pedagogiczn, organizacj zaj耩 specjalistycznych oraz wsp馧pracuje z odpowiednimi instytucjami. Na bie膨co dokonywana jest przez wychowawc闚 diagnoza potrzeb uczni闚 i udzielana jest pomoc w rozwi您ywaniu ich problem闚.

Podczas diagnozy stwiedzono problemy wymagaj帷e d逝gotrwa造ch i konsekw皻nych oddzia造wa wychowawczych:

-       niew豉軼iwy stosunek uczni闚 do samych siebie,

-       brak tw鏎czej komunikacji na linii: nauczyciel – ucze – rodzice,

-       zbyt ma貫 zainteresowanie rodzic闚 wynikami dzieci w nauce i ich problemami,

-       umiej皻ne  rozwi您ywanie konflikt闚,

-       zbyt ma造 rozw鎩 osobowo軼iowy uczni闚,

-        zbyt niska kultura osobista dzieci

 

Wnioski wynikaj帷e z diagnozy 鈔odowiska szkolnego:

 

Na podstawie diagnozy 鈔odowiska, obserwacji zachowa uczni闚, analizy frekwencji w dziennikach lekcyjnych oraz przeprowadzonych ankiet w鈔鏚 rodzic闚, uczni闚 i nauczycieli stwierdzono, 瞠 spraw najwa積iejsz w wychowaniu jest stworzenie uczniowi warunk闚 do integralnego rozwoju wszystkich sfer osobowo軼iowych dziecka, pocz患szy od nabywania umiej皻no軼i i sprawno軼i intelektualnych, a do rozwoju spo貫cznego.

   Zaproponowany Program Wychowawczy Szko造 ma za zadanie ca這軼iowy opis wszystkich tre軼i i dzia豉 o charakterze wychowawczym oraz pozostanie w 軼is造m zwi您ku z planami pracy wychowawczej i profilaktycznej. W programie zawarte zosta造 cele, sposoby realizacji zada oraz oczekiwane efekty w wyniku zaplanowanych dzia豉.

 

CELE OG粌NE PROGRAMU

 

  Maj帷 na uwadze wszechstronny rozw鎩 uczni闚, koncepcj programu wychowawczego obejmuj cztery cele:

 

 • rozw鎩 intelektualny ucznia,
 • rozw鎩 emocjonalny ucznia,
 • rozw鎩 spo貫czny ucznia,
 • rozw鎩 zdrowotny ucznia

 

 

 

 

CELE SZCZEG茛OWE PROGRAMU

 

 1. Przygotowanie ucznia do uczestnictwa w 篡ciu spo貫cznym.
 2. Rozw鎩 zainteresowa i uzdolnie.
 3. Budowanie postaw porozumienia z  dzieckiem.
 4. Wdra瘸nie do dba這軼i o zdrowie.
 5. Utrzymywanie wsp馧pracy rodzic闚 z nauczycielami.
 6. Kszta販enie umiej皻no軼i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 7. Integrowanie wychowawczych dzia豉 szko造 i rodziny.
 8. Wdra瘸nie do samorz康no軼i i 鈍iadomego uczestnictwa w 篡ciu spo貫cznym.
 9. Integracja 鈔odowiska szkolnego i spo貫cznego.
 10. Kszta速owanie umiej皻no軼i komunikowania si i asertywno軼i.
 11. Kultywowanie tradycji narodowych. religijnych i rodzinnych.
 12. Uto窺amianie si z najbli窺zym 鈔odowiskiem .

 

ZADANIA SZKOΧ DO REALIZACJI

 

 1. Integracja spo貫czno軼i szko造 wok馧 jej cel闚.
 2. Stworzenie warunk闚 bezpiecze雟twa fizycznego i psychicznego uczni闚 na terenie szko造.
 3. Wykorzystanie systemu oceniania jako 鈔odka osi庵ania cel闚 wychowawczych, post瘼u w nauce i zachowaniu, prezentowania osi庵ni耩 uczni闚, wzbogacanie systemu nagradzania.
 4. Tworzenie atrakcyjnej oferty zaj耩 pozalekcyjnych, organizacja imprez szkolnych – konkursy, przegl康y, debaty, dnisportu, dni przeciw przemocy, udzia w akcjach charytatywnych ,itp.
 5. Doskonalenie systemu diagnozy, profilaktyki i zerapiii psychologiczno-pedagogicznej.
 6. Rozwijanie systemu pomocy materialnej uczniom.
 7. Wspieranie samorz康no軼i uczni闚.
 8. Tworzenie warunk闚 do wykorzystania zdobytych wiadomo軼i i umiej皻no軼i w prakktyce, w codziennych sytuacjach.
 9. W陰czanie do wsp馧pracy na rzecz 鈔odowiska lokalnego.
 10.  Poznawanie najbli窺zej okolicy, gminy, powiatu i uta窺amianie si z ni.

 

WZ紑 ABSOLWENTA NASZEJ SZKOΧ

 

Celem naszej szko造 jest wychowanie dziecka, kt鏎e:

 

Ø    jest ciekawe 鈍iata, dociekliwe,

Ø    odr騜nia dobro od z豉,

Ø    potrafi samodzielnie rozwi您ywa niekt鏎e problemy,

Ø    zna podstawowe normy spo貫czne,

Ø    umie okre郵i w豉sne potrzeby,

Ø    jest wra磧iwe na potrzeby innych,

Ø  rozwija swoje zainteresowania i pasje.

Ø   wywi您uje si z powierzonych mu prostych zada,

Ø  potrafi pracowa w grupie, nawi您ywa i podtrzymywa kontakty  grupowe,

Ø  dostrzega zale積o軼i przyczynowo-skutkowe, czasowe, przestrzenne  rozmaitych zjawisk,

Ø   jest sprawne fizycznie i zna zasady racjonalnego sp璠zania wolnego czasu.

Ø  dba o w豉sne zdrowie i bezpiecze雟two, 

Ø  jest przygotowane do podj璚ia nauki w kolejnym etapie edukacyjnym.

Ø  zna prawa natury, rozumie znaczenie ekologii w codziennym 篡ciu.

Ø  ma u鈍iadomion potrzeb poznawania 鈍iata i zdobywania wiedzy

 

POWINNO列I NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIK紟 SZKOΧ :

 • rzetelnie wykonuj obowi您ki i przestrzegaj dyscyplin,
 • wdra瘸j  uczni闚 do punktualno軼i i obowi您kowo軼i,
 • reaguj na niew豉軼iwe zachowania uczni闚 wobec pracownik闚 szko造 i r闚ie郾ik闚, ludzi starszych , na postawy agresywne, wulgarno嗆,
 • pomagaj w rozwi您ywaniu konflikt闚,
 • reaguj na przejawy zachowa patologicznych, zapobiegaj na這gom w鈔鏚 uczni闚,
 • respektuj prawa ucznia wynikaj帷e z konwencji Praw Dziecka,
 • traktuj wszystkich uczni闚 z szacunkiem , 篡czliwo軼i i zrozumieniem,
 • w ramach swojego przedmiotu realizuj program wychowawczy szko造,
 • dbaj o w豉sn godno嗆 zawodow,
 • wsp馧pracuj z wychowawc , informuj o post瘼ach w nauce i zachowaniu,
 • rozwijaj zainteresowania  uczni闚 danym przedmiotem,

 

 

POWINNO列I UCZNI紟 :

·         przestrzegaj zasad zawartych w statucie szko造 ,

·         znaj prawa ucznia i wype軟iaj obowi您ki,

·         stosuj si do zalece pracownik闚 szko造,

·         godnie reprezentuj szko喚.

 

POWINNO列I RODZIC紟:

·         Uczestnicz w zebraniach rodzic闚 organizowanych na terenie szko造 przez wychowawc lub dyrektora.

·         Wspieraj dziecko w pokonywaniu trudno軼i.

·         Informuj wychowawc o nieobecno軼iach dziecka.

·         Informuj szko喚 o zachowaniach patologicznych zauwa穎nych w鈔鏚 uczni闚.

·         W sytuacjach spornych  w klasie – zachowuj drog s逝瘺ow zgodnie ze Statutem Szko造.

·         Wpajaj szacunek dla nauczycieli i personelu szko造.

·         Ponosz odpowiedzialno嗆 finansow za umy郵ne zniszczenie i kradzie瞠 dokonywane w szkole przez ich dzieci.

·         Dbaj o odpowiedni wygl康 i  str鎩  dziecka.

·         Stwarzaj dziecku warunki do nauki.

·         Czynnie uczestnicz w uroczysto軼iach , imprezach i pracach na rzecz szko造.

 

Struktura oddzia造wa wychowawczych

 

Rada Pedagogiczna

 • Ma obowi您ek niesienia wszechstronnej pomocy dzieciom, kt鏎e pad造 ofiar przest瘼czo軼i.
 • Ma obowi您ek 軼is貫j wsp馧pracy z policj i z s康em dla nieletnich ( w razie zaistnia貫j potrzeby).
 • W spos鏏 zdecydowany reaguje na obecno嗆 w szkole os鏏 obcych, kt鏎e swoim podejrzanym zachowaniem stwarzaj zagro瞠nie dla ucznia.
 • Wsp馧pracuje z instytucjami w organizowaniu r騜nych form sp璠zania czasu przez dzieci szczeg鏊nie z rodzin patologicznych i zaniedbanych 鈔odowiskowo(biednych).
 • Poprzez prowadzone dzia豉nia wychowawcze kszta速uje u uczni闚 i ich rodzic闚 鈍iadomo嗆 prawn w zakresie ponoszenia konsekwencji wynikaj帷ych z pope軟ionych czyn闚 karalnych.

Dyrektor

 • Dba o prawid這we funkcjonowanie szko造, o poziom pracy wychowawczej i opieku鎍zej szko造, o kszta速owanie tw鏎czej atmosfery pracy w szkole.

·         Wsp馧pracuje z Samorz康em Uczniowskim

 • Stwarza warunki do prawid這wej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umo磧iwia uczniom podtrzymanie poczucia to窺amo軼i narodowej, etnicznej i religijnej.
 • Czuwa nad realizowaniem przez uczni闚 obowi您ku szkolnego.
 • Ma obowi您ek organizowania spotka szkoleniowych dla nauczycieli, umo磧iwia udzia w kursach pedagogiczny

 

Nauczyciele

 • Powinni proponowa uczniom pozytywne formy wypoczynku dost瘼ne w szkole i w 鈔odowisku
 • Maj obowi您ek reagowania na przejawy u dzieci niedostosowania spo貫cznego.
 • Wspieraj swoj postaw i dzia豉niami pedagogicznymi rozw鎩 psychofizyczny uczni闚 , ich zdolno軼i i zainteresowania.
 • Udzielaj pomocy w przezwyci篹aniu niepowodze szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczni闚.
 • Kszta販 i wychowuj dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, atmosferze wolno軼i sumienia i szacunku dla ka盥ego cz這wieka.
 • Odpowiadaj za 篡cie, zdrowie i bezpiecze雟two dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem, w czasie wycieczek, wyj嗆 itp.

Inspiruj  uczni闚 do tw鏎czych poszukiwa

 

 

 

Wychowawcy klas

Nauczyciel – wychowawca naszej szko造 jest 鈍iadomy swojej roli w procesie rozwoju wychowank闚. Jest dla uczni闚 autorytetem. Jest profesjonalist, otwarty, odpowiedzialny, konsekwentny, cierpliwy, obiektywny, wyrozumia造 i tw鏎czy.

Nauczyciel wychowawca wie, 瞠 m這dy cz這wiek jest wra磧iwy na prawd, sprawiedliwo嗆 i pi瘯no, umie ods這ni nowy 鈍iat warto軼i i wzbudzi dla niego trwa造 entuzjazm. Ponadto wychowawcy :

 • D捫 w swojej pracy do integracji zespo逝 klasowego, anga簑j帷 w 篡cie klasy wszystkich uczni闚, r闚nie nieakceptowanych.
 • Wsp鏊nie z pedagogiem szkolnym zabiegaj o r騜ne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczni闚.
 • Sprawuj opiek wychowawcz nad uczniami szko造, a w szczeg鏊no軼i : tworz warunki wspomagaj帷e ich rozw鎩 i przygotowuj do 篡cia w rodzinie i w spo貫cze雟twie.
 • W oparciu o program wychowawczy i program profilaktyki , w porozumieniu z rodzicami opracowuj klasowy plan wychowawczy na dany rok szkolny.
 • Poznaj warunki 篡cia i nauki swoich wychowank闚.
 • Maj obowi您ek kszta速owa w豉軼iwe stosunki mi璠zy uczniami, opieraj帷 je na tolerancji i poszanowaniu godno軼i osoby.
 • Ucz pozytywnego my郵enia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia w豉snej warto軼i.
 • Kszta速uj umiej皻no嗆 pracy w zespole, ucz demokratycznego podejmowania decyzji, elastyczno軼i w zachowaniu.
 • Realizuj w toku pracy wychowawczej tre軼i i cele programowe programu wychowawczego szko造.
 • Wychowawcy  prowadz w r騜nych formach szkolenia dla rodzic闚.
 • Organizuj imprezy klasowe intryguj帷e uczni闚.

 

Pedagog szkolny

 • Wsp馧pracuje z wychowawcami , nauczycielami zaj耩 edukacyjnych oraz o鈔odkami pomagaj帷ymi dziecku i rodzinie.
 • Prowadzi i organizuje r騜ne formy szkolenia dla rodzic闚.
 • Diagnozuje przyczyny trudno軼i w nauce, zachowaniu, rozpoznaje potrzeby i oczekiwania uczni闚.
 • Wspomaga wychowawc闚 w diagnozie, planowaniu i realizacji programu wychowawczego i programu profilaktycznego.
 • Prowadzi zaj璚ia profilaktyczne, wychowawcze, terapeutyczne.
 • Wsp馧pracuje z rodzicami uczni闚 oraz przedstawicielami 鈔odowiska lokalnego.
 • Wypracowuje strategi dzia豉 w przypadku pojawienia si problemu.

 

 

 

Rodzice

 • Powinni zadba o w豉軼iw form sp璠zania czasu wolnego przez uczni闚, proponowa im pozytywne formy wypoczynku dost瘼ne w szkole i w mie軼ie.
 • Maj prawo do poznania zada i zamierze dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole.
 • Rodzice i nauczyciele wsp馧dzia豉j ze sob w sprawach wychowania i kszta販enia dzieci.

 

Rada Rodzic闚

 • Reprezentuje og馧 rodzic闚 szko造 oraz podejmuje dzia豉nia wspieraj帷e proces wychowawczy szko造.
 • Wsp馧decyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku, wsp馧uczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego szko造.
 • Pozyskuje i gromadzi 鈔odki finansowe w celu wspierania dzia豉lno軼i szko造.
 • Organizuje formy aktywno軼i rodzic闚 na rzecz wspomagania realizacji cel闚 i zada szko造.

 

Samorz康 Uczniowski

 • Jest animatorem, inspiratorem i organizatorem 篡cia kulturalnego i intelektualnego na terenie szko造 i w 鈔odowisku lokalnym.
 • Reprezentuje postawy i potrzeby 鈔odowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona pedagogicznego.
 • Inicjuje dzia豉nia dotycz帷e 篡cia uczni闚.
 • Propaguje ide samorz康no軼i oraz wychowania w demokracji.
 • Anga簑je uczni闚 do wykonywania niezb璠nych prac na rzecz klasy i szko造.
 • Dba o dobre imi i honor szko造 oraz wzbogaca jej tradycj.
 • Wyra瘸 za po鈔ednictwem swojego opiekuna opini dotycz帷 problem闚 spo貫czno軼i uczniowskiej.

 

Wsp馧praca z rodzicami

·         utrzymywanie dobrego kontaktu z rodzicami, szczeg鏊nie dzieci, kt鏎e maj trudno軼i w nauce lub zachowaniu;

·         udzia rodzic闚 w organizacji imprez klasowych, szkolnych i 鈔odowiskowych;

·         nadz鏎 wychowawczy rodzic闚 w trakcie trwania imprez;

·         pomoc finansowa szkole, praca w Radzie Rodzic闚;

·         przedstawianie Radzie Rodzic闚 do akceptacji dokument闚 o kluczowym znaczeniu dla szko造;

·         pomoc rodzinom znajduj帷ym si w trudnej sytuacji materialnej (bezp豉tne podr璚zniki, bezp豉tne obiady, zwolnienia z op豉t sta造ch);

·         pomoc wychowawcza dla rodzic闚 (np. organizowanie pogadanek dla rodzic闚 na temat wychowania, spotka ze specjalistami, po鈔edniczenie w kontaktach z Poradni Psychologiczno-Pedagogiczn

W wyj徠kowych wypadkach ignorowania przez rodzic闚 obowi您k闚 opieku鎍zych wobec swoich dzieci albo nie reagowania na ich naganne zachowania, szko豉 kieruje wniosek do S康u Rodzinnego dla nieletnich.

 

Organizacje szkolne i ko豉 zainteresowa wspieraj帷e realizacj programu:

·         Samorz康 Uczniowski

·         Szkolne Ko這 PCK

·         SKS

·         Ma造 Samorz康owiec

·         Ko趾o teatralne

 

 

 

 

Instytucje pozaszkolne wspieraj帷e realizacj programu:

·         Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu

·         Urz康 Gminy w Lubszy

·         Gminny O鈔odek Kultury i Sportu

·         Policja

·         Stra Miejska

·         Proboszcz

·         Piel璕niarka szkolna

Metody pracy

·         gry i zabawy,

·         dyskusje na forum grupy,

·          scenki rodzajowe,

·          tw鏎czo嗆 plastyczna, techniczna i artystyczna dzieci,

·          pogadanki,

·         gry dramatyczne,

·          treningi umiej皻no軼i,

·         projektowanie dokument闚,

·         symulacje,

 

·         Formy pracy

·         praca zbiorowa,

·         praca w grupach,

·         praca indywidualna.

·         symulacje,

·         warsztaty poznawczo-doskonal帷e,

 

TRADYCJIE  I OBYCZAJE SZKOLNE

 1. Przenikni璚ie tre軼iami wychowawczymi wszystkich zaj耩 edukacyjnych (kszta販enie, zintegrowane, przedmioty, bloki przedmiotowe oraz 軼ie磬i edukacyjne).
 2. Tworzenie sytuacji wychowawczych podczas ka盥ego indywidualnego kontaktu nauczyciela z uczniem podczas rozm闚, przerw mi璠zylekcyjnych, wycieczek, zabaw szkolnych itd.
 3. Realizacja godzin do dyspozycji wychowawcy klasowego zgodnie z opracowanym i przyj皻ym sp鎩nym planem dzia豉 wychowawczych dla poszczeg鏊nych klas.
 4. Przygotowanie uroczysto軼i szkolnych zgodnie z istniej帷ymi tradycjami i obyczajami:

             Rozpocz璚ie i zako鎍zenie ka盥ego roku szkolnego uroczyst msz 鈍i皻 skupiaj帷 rodzic闚, uczni闚 nauczycieli i ca陰 spo貫czno嗆 lokaln.

             Demokratyczne wybory do Samorz康u Uczniowskiego.

             奸ubowanie uczni闚 klas pierwszych.

             Obchody:

·         Dnia Komisji Edukacji Narodowej

·         Odzyskanie Niepodleg這軼i

·         Uchwalenie Konstytucji 3 maja

             4.5 Miko豉jki

             4.6 Spotkania z okazji:

   • Dnia Kobiet i Dnia Ch這pca
   • Dnia Babci i Dziadka
   • Dnia Matki i Ojca

               4.7. Kultywowanie tradycji 鈍i徠ecznych:

 • Op豉tek, konkurs stroik闚 鈍i徠ecznych
 • Konkurs na naj豉dniejsz pisank       

             4.8. Po瞠gnanie absolwent闚.

 1. Jase趾a i inne przedstawienia integruj帷e w trakcie przygotowa i wyst瘼闚 rodzic闚, nauczycieli i uczni闚.
 2. Imprezy o charakterze sportowym

·         rozgrywki wewn徠rz klasowe

·         mi璠zyszkolna impreza profilaktyczna

     7. Konkursy szkolne i pozaszkolne  o r騜norodnej tematyce.

     8. R騜nego rodzaju akcje i apele min. Sprz徠anie 安iata, Pomoc Dzieciom Niedo篡wionym  itp.

     9. Wycieczki i rajdy zgodnie z przyj皻ym i opracowanym harmonogramem

    10. Zabawy szkolne

·         Andrzejki

·         Karnawa這wa

·         Walentynkowa

·         inne organizowane z inicjatywy SU

    11. Wyjazdy do teatru, kina, galerii, muzeum.

    12. Spotkania z ciekawymi lud幟i mi璠zy innymi kombatantami

    13.Skutecznie zwalczanie agresji i przemocy:

 • realizacja zada wynikaj帷ych z programu „Strategia – Bezpieczna szko豉”

    14. Realizacja og鏊nopolskich program闚 profilaktycznych.

 • wsp馧praca z Gminn Komisj Rozwi您ywania Problem闚  Alkoholowych
 • organizacja kurs闚 (tworzenie hase o wymowie antyalkoholowej, antynikotynowej i antynarkotykowej, konkurs hase i scenek rodzajowych (drama)
 • przedstawienie z udzia貫m aktor闚,
 • przeprowadzenie zaj耩 i zabaw terapeutycznych.

 

 

POSTANOWIENIA OG粌NE

1.      Nauczyciele, uczniowie, rodzice, 鈔odowisko lokalne, w豉dze sprawuj帷e nadz鏎 pedagogiczny i prowadz帷y s dla siebie  partnerami w codziennym realizowaniu nadrz璠nego celu jakim jest wszechstronny rozw鎩 dzieci.

2.      Wszystkie przedmioty szko造 znaj swoje prawa i obowi您ki zawarte w statucie oraz szkolnych regulaminach i je przestrzegaj.

3.      Zasady i formy wsp馧dzia豉nia szko造 z rodzicami okre郵a Statut Szko造.

4.      W szkole funkcjonuje przyj皻y i okre郵ony w regulaminie szkolnym system nagr鏚 i kar.

5.      Zasady funkcjonowania i zadania samorz康u szkolnego okre郵a Statut Szko造.

6.      Najwa積iejszym elementem system wychowawczego jest systematyczna, konsekwentna, tw鏎cza praca oparta na wsp馧pracy, wzajemnym szacunku, akceptacji i zaufaniu, sprawiaj帷a rado嗆 i wzbudzaj帷a entuzjazm wszystkich tych, kt鏎zy w tym procesie uczestnicz

 

 

 

 

 

EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

Program wychowawczy podlega ewaluacji. Ewaluacja zmierza b璠zie do stwierdzenia w jakim stopniu zamierzone cele s  realizowane oraz ocenianie uzyskanych wynik闚 w celu podj璚ia decyzji co do kontynuowania lub zmian jako軼iowych programu wychowawczego.  W ewaluacji uwzgl璠ni si opinie nauczycieli, rodzic闚, uczni闚.

Na zako鎍zenie ka盥ego roku szkolnego nauczyciele pisemnie przedstawi sprawozdanie z realizacji tych zada z programu wychowawczego, kt鏎e znalaz造 si na dany rok szkolny     w klasowym planie wychowawczym. 

 

Sposoby ewaluacji

 

·         Analiza dokument闚 : dzienniki zaj耩, sprawozdania nauczycieli, ksi璕a protoko堯w, dziennik pedagoga szkolnego, notatki wychowawc闚 z przeprowadzonych interwencji i rozm闚,

·         Wytwory prac uczniowskich

·         Obserwacje uczni闚

·         Ankiety skierowane do nauczycieli, rodzic闚, uczni闚

·         Wywiady przeprowadzone z rodzica

ROCZNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOΧ PODSTAWOWEJ

IM. BOHATER紟 II WOJNY 名IATOWEJW CZEPIELOWICACH 2015/2016

 

LP

Cel

Zadania

字odki

Odpowiedzialni

Efekty

 

1.

 

Kszta速owanie norm i zasad kulturalnego zachowania oraz post瘼owania wg nich.

 

1.Przekazywanie uczniom zasad odpowiedniego zachowania
w szkole w opar-

ciu o kodeks szkolny, Statut, regulaminy,

 

 

Zapoznanie uczni闚 z regulaminami pracowni, sal gimnastycznych itp.

Stworzenie klasowych regulamin闚 zachowania w oparciu o kodeks szkolny.

Kreowanie i wdra瘸nie modelu absolwenta szko造

(wygl康 zewn皻rzny, warto軼i, postawy).

 

Wychowawcy klas, wychowawcy 鈍ietlicy szkolnej, nauczyciele ucz帷y, pedagog, pracownicy obs逝gi
i administracja.

 

Uczniowie znaj i stosuj regulaminy, kodeks, statut. Uczniowie znaj swoje obowi您ki.

 

2. Przekazanie uczniom zasad savoir - vivre' u

w 篡ciu codziennym: wycieczkach, imprezach kulturalnych, uroczysto軼iach szkolnych

i rodzinnych, zwroty grzeczno軼iowe.

 

 

 

Analiza obraz闚, filmik闚 prezentuj帷ych niew豉軼iwe zachowania.

Uczestnictwo w wyj軼iach do kina, teatru, itp.

Uczestnictwo w uroczysto軼iach
i imprezach szkolnych.

 

 

Jak wy瞠j

oraz

opiekunowie, rodzice.

 

Znaj i stosuj zasady s.v. Umie wskaza niew豉軼iwe zachowanie. Ucze kulturalnie zachowuje si podczas wyj嗆, wycieczek itp.

Ucze w豉軼iwie zachowuje si podczas uroczysto軼i
i imprez szkolnych.

 

2.

 

Kultywowanie

tradycji szko造, regionu
i kraju.

 

1.Kultywowanie tradycji szkolnych poprzez organizowanie na terenie szko造  akademii z okazji 鈍i徠 pa雟twowych

 

 

Uroczysto軼i, zabawy, zawody, konkursy, akademie , gazetki szkolne

 

Wszyscy nauczyciele
 i pracownicy.

 

Uczniowie aktywnie uczestnicz w uroczysto軼iach, posiadaja wiedz na temat 鈍i徠 panstwowych, potrafi stosownie do uroczysto軼i ubra  si i prawid這wo zachowa.

 

2. Zapoznanie uczni闚 z zabytkami i z histori najbli窺zego otoczenia.

 

Wycieczki.
Prezentacje multimedialne. Lekcje

tematyczne.

Konkursy plastyczne

 

 

 

Nauczyciele: historii , przyrody

i inni.

 

Uczniowie znaj
 i potrafi poda informacje na temat zabytk闚 oraz oraz pochodzenie nazwy swojej miejscowo軼i.

 

3. Zapoznanie z Miejscami Pami璚i Narodowej.

 

 

Informacje, lekcje tematyczne.

 

Nauczyciel historii, j瞛yka polskiego.

 

Uczniowie znaj Miejsca Pami璚i Narodowej
i potrafi je opisa.

 

4. Kultywowanie symboli narodowych.

 

Lekcje tematyczne.

 

Jak wy瞠j.

 

Uczniowie potrafi rozpozna symbole narodowe, znaj hymn pa雟twowy i odnosz si z szacunkiem do nich.

 

3.

 

Kszta速owanie zachowa tolerancyjnych uczni闚.

 

1. Rozwijanie postawy empatycznej wobec innych.

 

Zaj璚ia terapeutyczne. Akcje charytatywne, godziny wychowawcze i zaj璚ia lekcyjne.

 

Wychowawcy klas, nauczyciele ucz帷y, pedagog
szkolny.

 

 

Udzia w akcjach charytatywnych.

 

2. Cechy dobrego zespo逝 klasowego, pomoc kole瞠雟ka,

w陰czenie

w spo貫czno嗆 r闚ie郾icz os鏏 wyobcowanych.

 

 

Zaj璚ia integracyjne. Dramy. Zaj璚ia, prace na rzecz klasy i szko造.

 

Jak wy瞠j.

 

 

Potrafi pracowa w grupie, wie jakie cechy ma dobry zesp馧 klasowy, szanuje siebie i innych.

 .

 

3. Poznanie problem闚 os鏏 niepe軟ospraw-nych.

 

Zaj璚ia na temat tolerancji.

 

 

Nauczyciel 鈍ietlicy szkolnej.Pedagog. Wychowawcy

 

Udzia w apelach i pogadankach  na terenie szko造

 

4. Kszta速owanie pozytywnych postaw wobec os鏏 innego wyznania, rasy
 i kultury.

 

 

Literatura, pogadanki, rozmowy, prezentacje.

 

Wszyscy ucz帷y.

 

Uczniowie wykazuj si tolerancj wobec uczni闚 np. innego wyznania.

 

4.

 

Budowanie poczucia w豉snej warto軼i
i pozytywnego my郵enia
o sobie.

 

1. Poznawanie siebie w oparciu
o w豉sne do鈍iadczenie
w r騜nych sytuacjach 篡ciowych.

 

Praca na lekcjach indywidualna i grupowa.
 Udzia w 篡ciu klasy i szko造.

Powierzanie uczniom zada przez wychowawc
i innych nauczycieli.

 

 

Wychowawcy, nauczyciele, pracownicy szko造, pedagog.

 

Uczniowie ch皻nie ze sob wsp馧pracuj. Aktywnie uczestnicz
w 篡ciu klasy
i szko造. Wywi您uj si
z powierzonych zada.Potrafi  ocenia i kontrolowa swoje my郵i, s這wa i czyny.

 

2. Rozwijaj w豉sne uzdolnienia, kreatywno嗆

 

Praca doskonal帷a umiej皻no軼i i wiadomo軼i oraz rozwijaj帷a zainteresowania uczni闚.

Udzia
w konkursach wiedzy.

 

Wychowawcy, opiekunowie k馧ek, organizatorzy konkurs闚, nauczyciele.

 

 

Uczestnictwo
w zaj璚iach lekcyjnych, dodatkowych, godzinach wychowawczych.

 

3. Prezentowanie w豉snych umiej皻no軼i.

 

Udzia  w przedstawieniach, wystawach, koncertach, olimpiadach
i zawodach sportowych, konkursach.

 

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice, organizatorzy imprez.

 

Prezentowanie nabytych umiej皻no軼i
na terenie szko造
 i poza ni.

 

5.

 

Wychowanie prozdrowotne i proekologiczne.

 

1. Kszta速owanie postawy prozdrowotnej w鈔鏚 uczni闚.

Higiena cia豉 i umys逝.

 

 

Systematyczna dba這嗆 o higien cia豉  i umys逝.

 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog, piel璕niarka.

Potrafi okre郵i swoje samopoczucie, rozumie potrzb troski i higieny cia豉 i umys逝. Wie, 瞠 nale篡 dba o w豉sne zdrowie.

 

2. Dba這嗆
o 鈔odowisko,
 w kt鏎ym 篡jemy.

 

 

Lekcje tematyczne,

godziny wychowawcze, akcje ekologiczne,

konkursy, gazetki, prezentacje, apele,

segregowanie odpad闚 

 

Wszyscy nauczyciele
 i pracownicy szko造.

 

Uczniowie wiedz w jaki spos鏏 nale篡 dba
o 鈔odowisko naturalne. Potrafi zadba o estetyk otoczenia, w kt鏎ym przebywa, segreguj odpady-鄉ieci.

 

3.Zapobieganie uzale積ieniom oraz korzystania z nowoczesnych 鈔odk闚

 

Pogadanki, spotkania ze specjalistami
od uzale積ie

 

Pedagog,  zaproszeni specjali軼i 

 

Rozumie zgubne dla zdrowia skutki na這g闚. Wie jak niszcz zdrowie.

 

 

6.

 

Bezpiecze雟two dzieci na ulicy, podw鏎ku,
w szkole
i w domu.

Cyberprzemoc.

 

1. Kszta速owanie nawyku prawid這wego poruszania si
w drodze do szko造, zachowania bezpiecze雟twa
w czasie zabaw
 na podw鏎ku, boisku, zabaw
w domu  i szkole.

2. Cyberprzemoc, bezpieczne korzystanie z Internetu.

3. Zasady bezpiecznego korzystania z sieci internetowej.

 

 

Pogadanki, prelekcje, prezentacje filmowe, udzia w ewakuacji szko造

 

Pedagog szkolny,
funkcjonariusze policji

 

Uczniowie wiedz jak nale篡 zachowa si w r騜nych sytuacjach
i miejscach. Uczniowie znaj plan ewakuacji szko造 i sygna造 alarmowe. Znaj telefony

alarmowe.

 

 

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNI紟

 

&13

 

I.                   SKALA OCEN

 

1. W Szkole Podstawowej w Czepielowicach obowi您uje sze軼iostopniowa skala ocen zachowania, zgodna z Rozporz康zeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 wrze郾ia 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczni闚 i s逝chaczy oraz przeprowadzania egzamin闚 w szko豉ch publicznych. Skala ta obejmuje sze嗆 ocen:

-       wzorowe,

-       bardzo dobre,

-       dobre,

-       poprawne

-       nieodpowiednie,

-       naganne,

    z kt鏎ych cztery pierwsze uznaje si za pozytywne ( wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne), a dwie ostatnie za negatywne (nieodpowiednie, naganne).

2. Oceny zachowania ucznia dokonuje si w siedmiu aspektach:

-       stosunek ucznia do obowi您k闚 szkolnych,

-       post瘼owanie zgodne z dobrem spo貫czno軼i szkolnej,

-       dba這嗆 o dobre imi i tradycj szko造,

-       dba這嗆 o rozw鎩 postawy etyczno - moralnej,

-       dba這嗆 o bezpiecze雟two i zdrowie w豉sne oraz innych os鏏,

-       godne, kulturalne zachowanie si w szkole i poza ni,

-       okazywanie szacunku innym osob.

3. W klasach I-III szko造 podstawowej 鈔鏚roczne i ko鎍oworocznej oceny klasyfikacyjne zachowania s ocenami opisowymi.

4. 字鏚roczne i ko鎍oworocznej oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczni闚 z upo郵edzeniem umys這wym w stopniu umiarkowanym lub znacznym s ocenami opisowymi.

5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wp造wu na:

1)  oceny klasyfikacyjne z zaj耩 edukacyjnych;

2)  promocj do klasy programowo wy窺zej lub uko鎍zenie szko造.

 

II.                TRYB OCENIANIA

 

1. Oceny zachowania dokonuje si dwa razy w roku:

-       przed zako鎍zeniem I p馧rocza oraz przed zako鎍zeniem roku szkolnego.

2. Ocen zachowania ustala wychowawca klasy bior帷 pod uwag:

-       samoocen ucznia,

-       opini wyra穎n przez uczni闚 danej klasy,

-       opini nauczycieli,

-       liczb uzyskanych punkt闚

3. Ustalenie oceny zachowania jest jawne, tzn. odbywa si wobec ca貫j klasy.

4. Wychowawca zobowi您any jest poda informacj o ocenie do wiadomo軼i rodzic闚 nie p騧niej ni tydzie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

5. 字odroczna i ko鎍oworoczna ocena zachowania ustalona przez wychowawc jest ostateczna.

 

III.             SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA

1.      Aspekty oceny zachowania ucznia zawieraj:

 1. stosunek ucznia do obowi您k闚 szkolnych:

-          frekwencj,

-          przygotowanie do lekcji w zakresie wyposa瞠nia,

-          wype軟ianie obowi您k闚 dy簑rnego,

-          opuszczanie terenu szko造,

-          usprawiedliwienie nieobecno軼i w okre郵onym terminie,

-          podpisywanie ocen i informacji przez rodzic闚,

-          niewykonywanie polece nauczyciela,

-          zmiana obuwia.

 

 1. Post瘼owanie zgodne z dobrem spo貫czno軼i szkolnej:

-          pomoc w organizowaniu imprez szkolnych,

-          efektywne pe軟ienie funkcji w szkole i w klasie,

-          praca na rzecz szko造 i klasy,

-          dbanie o mienie szkolne.

 

 1. Dba這嗆 o dobre imi i tradycj szko造:

-          udzia w konkursach przedmiotowych i innych,

-          udzia w zawodach sportowych,

-          reprezentowanie szko造 w czasie zorganizowanego pobytu poza ni,

-          uhonorowanie uroczysto軼i szkolnych strojem galowym.

 

 1. Dba這嗆 o rozw鎩 postawy etyczno – moralnej:

-          wulgarne s這wnictwo,

-          u篡wanie form grzeczno軼iowych.

 

 1. Dba這嗆 o bezpiecze雟two i zdrowie w豉sne oraz innych os鏏:

-          b鎩ki uczniowskie,

-          przestrzeganie regulaminu pracowni,

-          palenie papieros闚 i picie alkoholu oraz za篡wanie narkotyk闚,

-          zorganizowana przemoc,

-          stwarzanie sytuacji zagro瞠nia zdrowia i 篡cia swojego i innych,

-          przestrzeganie zasad higieny osobistej.

 

 1. Godne, kulturalne zachowanie si w szkole i poza ni:

-          dbanie o cudze mienie,

-          u篡wanie telefon闚 kom鏎kowych w trakcie zaj耩 szkolnych,

-          dba這嗆 o czysto嗆 otoczenia,

-          wy逝dzanie pieni璠zy,

-          kradzie,

-          k豉mstwo,

-          podrabianie podpisu, usprawiedliwienia i oceny,

-          zachowanie w czasie zaj耩 szkolnych,

-          pochwa造 i upomnienia,

-          oczekiwanie na nauczyciela przed wej軼iem do sali.

 

 1. Okazywanie szacunku innym osobom:

-          spos鏏 zwracania si do nauczycieli i innych pracownik闚 szko造 oraz innych os鏏,

-          spos鏏 zwracania si do innych uczni闚,

-          przestrzeganie og鏊nie przyj皻ych norm zachowania.

 

2.      Ucze otrzymuje na pocz徠ku semestru 200 punkt闚.

3.      Kryteria ustalania ocen zachowania:

 1. Ocen wzorow otrzymuje ucze, kt鏎y w ci庵u p馧rocza uzyska powy瞠j 400 punkt闚 i wi璚ej (w tym brak punkt闚 za frekwencj).
 2. Ocen bardzo dobr otrzymuje ucze, kt鏎y w ci庵u p馧rocza uzyska 300 – 399 punkt闚.
 3. Ocen dobr otrzymuje ucze, kt鏎y w ci庵u p馧rocza uzyska 200 – 299 punkt闚.
 4. Ocen poprawn otrzymuje ucze, kt鏎y w ci庵u semestru uzyska 150 – 199 punkt闚.
 5. Ocen nieodpowiedni otrzymuje ucze, kt鏎y w ci庵u p馧rocza uzyska 100 – 149 punkt闚.
 6. Ocen nagann otrzymuje ucze, kt鏎y w ci庵u  p馧rocza uzyska poni瞠j 100 punkt闚.

 

4. Punktacja za frekwencj:   za 100 % obecno嗆 ucze otrzymuje + 20 punkt闚.

            Uwaga:

-          w przypadku d逝窺zej nieobecno軼i ucznia (powy瞠j 3 dni) spowodowanej chorob nie stosuje si punkt闚 ujemnych,

-          za ka盥e sp騧nienie ucze otrzymuje – 1 punkt,

-          za ka盥 godzin nieusprawiedliwion ucze otrzymuje – 2 punkty.

5.  Ucze otrzymuje punkty dodatnie (+) za:

1.

Pomoc w organizacji imprezy szkolnej:

-          uczestnictwo

-          pomoc

 

+ 10 punkt闚

do + 10 punkt闚

2.

Efektywne pe軟ienie funkcji w szkole – Samorz康 Uczniowski, aktyw biblioteczny lub innych powierzonych przez nauczyciela.

+ 15 punkt闚

3.

 Efektywne pe軟ienie funkcji w klasie –  Samorz康 klasowy dy簑rny, porz康kowanie klasopracowni lub inne powierzone przez nauczyciela

do+ 15 punkt闚

 

4.

Prac na rzecz szko造 na jej terenie poza lekcjami – pomoc pracownikom obs逝gi (za semestr),

+ 10 do 50 punkt闚 

 

5.

Udzia we wszelkiego rodzaju akcjach charytatywnych, zbi鏎kach, wolontariat, szkolne ko這 PCK

+ 10 punkt闚

6.

Prac na rzecz klasy:

- wykonywanie gazetki, dy簑rny, organizacja imprez klasowych

- zbi鏎ka makulatury i innych surowc闚 wt鏎nych (10 kg – 1pkt)

- opowiadanie tw鏎cze

 

od + 1 do + 10  punkt闚

 

wg ilo軼i zebranych surowc闚

+ od 5 do 30 punkt闚

7.

Udzia w konkursie przedmiotowym

- I etap - szkolny

- II etap - gminny

- III etap - wojew鏚zki

- systematyczny i aktywny udzia w zaj璚iach pozalekcyjnych    na terenie szko造, SKS,  KN, zaj璚ia w ramach program闚 unijnych

 

+ 10 punkt闚

+ 20 punkt闚

+ 50 punkt闚

+ 20 punkt闚

 

8.

Udzia w innych konkursach (za ka盥y)

+ 10 punkt闚

9.

Udzia w zawodach sportowych:

- rywalizacja mi璠zy klasami, ka盥y zawodnik

 - zawody gminne           

 - zawody powiatowe    

 - zawody wojew鏚zkie   

-  wy窺ze 

-za I miejsce na zawodach woj. dodatkowo

- za II miejsce   

- za III miejsce    

 

+ 5 punkt闚

+ 10 punkt闚

+ 15 punkt闚

+ 20 punkt闚

+30 punkt闚

+ 15 punkt闚

+ 10 punkt闚

+ 5 punkt闚

10.

Pochwa造 wychowawcy, nauczycieli i dyrektora                    

+ 2 do + 10 punkt闚

11.

Kultura osobista (punkty przyznaje wychowawca)

+15 punkt闚

12.

Wzorowa frekwencja 100 %

+20 punkt闚

13.

Brak godzin nieusprawiedliwionych

+ 10 punkt闚

14

Brak uwag w dzienniku oraz w zeszycie uwag i pochwa

+ 20 punkt闚

15

Najlepszy czytelnik w klasie

od + 5 do + 30 punkt闚

16.

Dzienniczek czytelniczy: (kr鏒kie streszczenie)

-          artyku

-           ksi捫ka

 

+ 5 punkt闚

+ 10 punkt闚

17.

Godne reprezentowanie i promowanie szko造 na r騜nego rodzaju imprezach pozaszkolnych (raz na semestr)

 

do +30 punkt闚

 

Ucze otrzymuje punkty ujemne (-) za:

1.

Nieprzygotowanie do lekcji w zakresie wyposa瞠nia

-2 punkty

 

2.

Opuszczenie terenu szko造 w czasie przerw

    lub lekcji i zaj耩 dodatkowych

-50 punkt闚

 

3.

Przebywanie  przed g堯wnym wej軼iem i w 陰czniku sali

- 20 punkt闚

 

4.

Nie usprawiedliwienie nieobecno軼i w okre郵onym  w regulaminie terminie ( 2 tygodnie)

-5 punkt闚

 

5

Brak podpisu rodzica przy ocenach i informacjach     

-2 punkty

6

Sp騧nienie na lekcj (za ka盥e)

-2 punkty

7

Niewykonanie polecenia nauczyciela

-20 punkt闚

8

Niszczenie mienia szkolnego (dewastacja) i cudzego 

-50 punkt闚

9

Nieanga穎wanie si w rywalizacj mi璠zy klasami

-30 punkt闚

10

Brak zmiennego obuwia

- 5 punkt闚

11

Nieodpowiednie zachowanie na sto堯wce szkolnej oraz poza szko豉 w trakcie wyj嗆 do kina, teatru, na piesze wycieczki

do-15 punkt闚

12

Naganne zachowanie w drodze do i ze szko造 (w autobusie, w gimbusie, na przystanku)

do- 15 punkt闚

13

Brak stroju galowego w czasie uroczysto軼i  szkolnych  i sprawdzianu

-5 punkt闚

 

14

Wulgarne s這wnictwo

 do –50 punkt闚

15

regularne b鎩ki uczniowskie

-10 punkt闚

16

Nieprzestrzeganie regulaminu pracowni, sali gimnastycznej, 鈍ietlicy, boiska, miasteczka ruchu drogowego

- 10 punkt闚

17

Palenie papieros闚 w szkole i poza ni

-200 punkt闚

18

Picie alkoholu w szkole i poza ni

-200 punkt闚

19

Za篡wanie, posiadanie lub rozprowadzanie narkotyk闚      

-400 punkt闚

20

Zorganizowana przemoc (zn璚anie si nad innymi)

 -200 punkt闚

21

Nieestetyczny wyglad,  malowanie paznokci, makija                    

-10 punkt闚

22

Przynowszenie i u篡wanie telefon闚 kom鏎kowych w szkole

 - 10 punkt闚

23

Nieprzestrzeganie zasad higieny osobistej

-10 punkt闚

24

Za鄉iecanie otoczenia

-10 punkt闚

25

Wy逝dzanie pieni璠zy

-100 punkt闚

26

Kradzie

-100 punkt闚

27

K豉mstwo

  - 50   punkt闚

28

Fa連zowanie usprawiedliwie zwolnie, podrabianie podpis闚, zwolnienia lub oceny

-30 punkt闚

29

Fa連zowanie dokumentacji szkolnej (np. dopisanie oceny, plusa, cz御tkowej oceny z zachowania)

- 50 punkt闚

30

Przeszkadzanie w czasie lekcji         

- 5 punkt闚

31

Aroganckie odzywanie si do nauczycieli, pracownik闚 szko造 i innych uczni闚

do - 100 punkt闚

 

32

Nieodpowiednie zachowanie w relacji ucze - ucze

do- 30 punkt闚

33

Niew豉軼iwe zachowanie w trakcie przerw

- 5 punkt闚

34

Pisemna nagana dyrektora szkoy

-250 punkt闚

 

 

 

UWAGA! Oceny wzorowej nie mo瞠 uzyska ucze:

- kt鏎y posiada na koncie (poza dodatnimi) 30 pkt  ujemnych,

UWAGA! Oceny bardzo dobrej nie mo瞠 uzyska ucze:

-  kt鏎y posiada na koncie (poza dodatnimi) 60 pkt ujemnych

Je瞠li ucze otrzyma nagan dyrektora szko造, to bez wzgl璠u na liczb uzyskanych punkt闚 mo瞠 uzyska z zachowania najwy瞠j ocen nieodpowiedni.

 

 

Program wychowawczy zosta przyj皻y do realizacji przez Rad Pedagogiczn na podstawie uchwa造 nr .................. …………………  Rady  Rodzic闚 z dnia ...........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY

 

PUBLICZNEJ SZKOΧ PODSTAWOWEJ

 

IM. BOHATER紟 II WOJNY 名IATOWEJ

 

W CZEPIELOWICACH

 

ROK SZKOLNY

2016– 2017

 

 

 

 

 

By 篡 godnie, trzeba mie jasny umys,

dobre serce i bogat dusz.

W to wyposa篡 nas mo瞠 dom i szko豉.

 

 

Program powsta w oparciu o :

 

 1. Wnioski wyp造waj帷e z diagnoz 鈔odowiska szkolnego.
 2. Zadania zawarte w podstawie programowej dla wychowania przedszkolnego i szko造.
 3. Analiz potrzeb i ocekiw uczni闚 i ich rodzic闚.

 

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

 

 • Konstytucja RP art. 48 ust. 1, art. 53 ust. 3, art. 72 ust. 1
 • Ustawa o Systemie O鈍iaty art. 1, 4, 5, 22, 33, 34a, 40
 • Karta Nauczyciela art. 6
 • Statut PSP w Czepielowicach
 • Konwencja Praw Dziecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARAKTERYSTYKA I DIAGNOZA 吐ODOWISKA SZKOLNEGO

 

  Publiczna Szko豉 Podstawowa im. Bohater闚 II Wojny 安iatowej w Czepielowicach jest szko陰 skupiaj帷 uczni闚 z 6 s御iaduj帷ych ze sob wsi.

 Niew徠pliwie mocn stron szko造 jest wysoki poziom wykszta販enia nauczycieli, dobra baza techniczna, w tym bogate wyposa瞠nie klasopracowni. Szko豉 posiada nowoczesn sal gimnastyczn, pracowni komputerow, 鈍ietlic, bibliotek,  zesprz皻em multimedialnym oraz sto堯wk. Przy szkole znajduje si boisko sportowe oraz miasteczko ruchu drogowego. Pozytywny obraz szko造 budowany jest porzez kultywowanie jej tradycji, akceptacja dzia豉 szko造 w 鈔odowisku lokalnym oraz 軼is豉 wsp馧praca z rodzicami.

W miejscowo軼i Czepielowice znajduje si wiejska biblioteka oraz 鈍iatlica, w kt鏎ej  podczas wakacji organizowane s r騜norodne zaj璚ia dla dzieci. Ze wzgl璠u na  pewne oddalenie od miasta  w豉郾ie szko豉, biblioteka wiejska i 鈍iatlica  stanowi bardzo wa積y o鈔odek, w kt鏎ym dzieci mog rozwija swoje zdolno軼i i zainteresowania. Z tego te powodu szko豉 stara si  pozyskiwa 鈔odki na dzia豉lno嗆 pozalekcyjn, dzi瘯i kt鏎ej dzieci rozwijaj swoje uzdolnienia, jak r闚nie maj m康rze zorganizowany czas wolny. Na terenie szko造  oraz w .rodowisku lokalnym organizowanych jest wiele imprez, r闚nie z udzia貫m rodzic闚. Podejmowane s akcje spo貫czne, sportowe i turystyczne, a przede wszystkim edukacyjne.

Uczniowie naszej szko造 to dzieci pochodz帷e z rodzin o bardzo zr騜nicowanym statusie intelektualnym i materialnym. S rodziny, w kt鏎ych sytuacja jest bardzo trudna, a wr璚z si璕aj帷a ub鏀twa. Charakterystyczne dla tego 鈔odowiska jest coraz cz瘰tsze wyst瘼owanie rodzin, w kt鏎ych wyst瘼uje  zjawisko uzale積ienia alkoholowego oraz wzrost liczby dzieci z deficytami rozwojowymi i zaburzeniami emocjonalnymi. Problem stanowi r闚nie du篡 procent rozbitych rodzin – rozwody czy wyjazdy zarobkowe rodzic闚 za granic. Niesie to za sob szereg negatywnych konsekwencji, a szczeg鏊nie problemy w prawid這wym funkcjonowniu dziecka w szkole i w鈔鏚 r闚ni郾ik闚. Przeprowdzone obserwacje wykaza造, 瞠 dzieci maj bardzo obni穎n samoocen, nie potrafi korzysta z mo磧iwo軼i korzystania z r騜nych 廝鏚e wiedzy proponowanych przez szko喚, jak te skupi si na nauce. Wyniesione z domu rodzinnego nieprawid這we wzorce nak豉daj na szko喚 obowi您ek udzielania specjalistycznej pomocy. Takim uczniom szko造 udziela odpowiedniego wsparcia poprzez szybk i profesjonaln reakcj na patologiczne zachowania, pomoc psychologiczno-pedagogiczn, organizacj zaj耩 specjalistycznych oraz wsp馧pracuje z odpowiednimi instytucjami. Na bie膨co dokonywana jest przez wychowawc闚 diagnoza potrzeb uczni闚 i udzielana jest pomoc w rozwi您ywaniu ich problem闚.

Podczas diagnozy stwiedzono problemy wymagaj帷e d逝gotrwa造ch i konsekw皻nych oddzia造wa wychowawczych:

-       niew豉軼iwy stosunek uczni闚 do samych siebie,

-       brak tw鏎czej komunikacji na linii: nauczyciel – ucze – rodzice,

-       zbyt ma貫 zainteresowanie rodzic闚 wynikami dzieci w nauce i ich problemami,

-       umiej皻ne  rozwi您ywanie konflikt闚,

-       zbyt ma造 rozw鎩 osobowo軼iowy uczni闚,

-        zbyt niska kultura osobista dzieci

 

Wnioski wynikaj帷e z diagnozy 鈔odowiska szkolnego:

 

Na podstawie diagnozy 鈔odowiska, obserwacji zachowa uczni闚, analizy frekwencji w dziennikach lekcyjnych oraz przeprowadzonych ankiet w鈔鏚 rodzic闚, uczni闚 i nauczycieli stwierdzono, 瞠 spraw najwa積iejsz w wychowaniu jest stworzenie uczniowi warunk闚 do integralnego rozwoju wszystkich sfer osobowo軼iowych dziecka, pocz患szy od nabywania umiej皻no軼i i sprawno軼i intelektualnych, a do rozwoju spo貫cznego.

   Zaproponowany Program Wychowawczy Szko造 ma za zadanie ca這軼iowy opis wszystkich tre軼i i dzia豉 o charakterze wychowawczym oraz pozostanie w 軼is造m zwi您ku z planami pracy wychowawczej i profilaktycznej. W programie zawarte zosta造 cele, sposoby realizacji zada oraz oczekiwane efekty w wyniku zaplanowanych dzia豉.

 

CELE OG粌NE PROGRAMU

 

  Maj帷 na uwadze wszechstronny rozw鎩 uczni闚, koncepcj programu wychowawczego obejmuj cztery cele:

 

 • rozw鎩 intelektualny ucznia,
 • rozw鎩 emocjonalny ucznia,
 • rozw鎩 spo貫czny ucznia,
 • rozw鎩 zdrowotny ucznia

 

 

 

 

CELE SZCZEG茛OWE PROGRAMU

 

 1. Przygotowanie ucznia do uczestnictwa w 篡ciu spo貫cznym.
 2. Rozw鎩 zainteresowa i uzdolnie.
 3. Budowanie postaw porozumienia z  dzieckiem.
 4. Wdra瘸nie do dba這軼i o zdrowie.
 5. Utrzymywanie wsp馧pracy rodzic闚 z nauczycielami.
 6. Kszta販enie umiej皻no軼i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 7. Integrowanie wychowawczych dzia豉 szko造 i rodziny.
 8. Wdra瘸nie do samorz康no軼i i 鈍iadomego uczestnictwa w 篡ciu spo貫cznym.
 9. Integracja 鈔odowiska szkolnego i spo貫cznego.
 10. Kszta速owanie umiej皻no軼i komunikowania si i asertywno軼i.
 11. Kultywowanie tradycji narodowych. religijnych i rodzinnych.
 12. Uto窺amianie si z najbli窺zym 鈔odowiskiem .

 

ZADANIA SZKOΧ DO REALIZACJI

 

 1. Integracja spo貫czno軼i szko造 wok馧 jej cel闚.
 2. Stworzenie warunk闚 bezpiecze雟twa fizycznego i psychicznego uczni闚 na terenie szko造.
 3. Wykorzystanie systemu oceniania jako 鈔odka osi庵ania cel闚 wychowawczych, post瘼u w nauce i zachowaniu, prezentowania osi庵ni耩 uczni闚, wzbogacanie systemu nagradzania.
 4. Tworzenie atrakcyjnej oferty zaj耩 pozalekcyjnych, organizacja imprez szkolnych – konkursy, przegl康y, debaty, dnisportu, dni przeciw przemocy, udzia w akcjach charytatywnych ,itp.
 5. Doskonalenie systemu diagnozy, profilaktyki i zerapiii psychologiczno-pedagogicznej.
 6. Rozwijanie systemu pomocy materialnej uczniom.
 7. Wspieranie samorz康no軼i uczni闚.
 8. Tworzenie warunk闚 do wykorzystania zdobytych wiadomo軼i i umiej皻no軼i w prakktyce, w codziennych sytuacjach.
 9. W陰czanie do wsp馧pracy na rzecz 鈔odowiska lokalnego.
 10.  Poznawanie najbli窺zej okolicy, gminy, powiatu i uta窺amianie si z ni.

 

WZ紑 ABSOLWENTA NASZEJ SZKOΧ

 

Celem naszej szko造 jest wychowanie dziecka, kt鏎e:

 

Ø    jest ciekawe 鈍iata, dociekliwe,

Ø    odr騜nia dobro od z豉,

Ø    potrafi samodzielnie rozwi您ywa niekt鏎e problemy,

Ø    zna podstawowe normy spo貫czne,

Ø    umie okre郵i w豉sne potrzeby,

Ø    jest wra磧iwe na potrzeby innych,

Ø  rozwija swoje zainteresowania i pasje.

Ø   wywi您uje si z powierzonych mu prostych zada,

Ø  potrafi pracowa w grupie, nawi您ywa i podtrzymywa kontakty  grupowe,

Ø  dostrzega zale積o軼i przyczynowo-skutkowe, czasowe, przestrzenne  rozmaitych zjawisk,

Ø   jest sprawne fizycznie i zna zasady racjonalnego sp璠zania wolnego czasu.

Ø  dba o w豉sne zdrowie i bezpiecze雟two, 

Ø  jest przygotowane do podj璚ia nauki w kolejnym etapie edukacyjnym.

Ø  zna prawa natury, rozumie znaczenie ekologii w codziennym 篡ciu.

Ø  ma u鈍iadomion potrzeb poznawania 鈍iata i zdobywania wiedzy

 

POWINNO列I NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIK紟 SZKOΧ :

 • rzetelnie wykonuj obowi您ki i przestrzegaj dyscyplin,
 • wdra瘸j  uczni闚 do punktualno軼i i obowi您kowo軼i,
 • reaguj na niew豉軼iwe zachowania uczni闚 wobec pracownik闚 szko造 i r闚ie郾ik闚, ludzi starszych , na postawy agresywne, wulgarno嗆,
 • pomagaj w rozwi您ywaniu konflikt闚,
 • reaguj na przejawy zachowa patologicznych, zapobiegaj na這gom w鈔鏚 uczni闚,
 • respektuj prawa ucznia wynikaj帷e z konwencji Praw Dziecka,
 • traktuj wszystkich uczni闚 z szacunkiem , 篡czliwo軼i i zrozumieniem,
 • w ramach swojego przedmiotu realizuj program wychowawczy szko造,
 • dbaj o w豉sn godno嗆 zawodow,
 • wsp馧pracuj z wychowawc , informuj o post瘼ach w nauce i zachowaniu,
 • rozwijaj zainteresowania  uczni闚 danym przedmiotem,

 

 

POWINNO列I UCZNI紟 :

·         przestrzegaj zasad zawartych w statucie szko造 ,

·         znaj prawa ucznia i wype軟iaj obowi您ki,

·         stosuj si do zalece pracownik闚 szko造,

·         godnie reprezentuj szko喚.

 

POWINNO列I RODZIC紟:

·         Uczestnicz w zebraniach rodzic闚 organizowanych na terenie szko造 przez wychowawc lub dyrektora.

·         Wspieraj dziecko w pokonywaniu trudno軼i.

·         Informuj wychowawc o nieobecno軼iach dziecka.

·         Informuj szko喚 o zachowaniach patologicznych zauwa穎nych w鈔鏚 uczni闚.

·         W sytuacjach spornych  w klasie – zachowuj drog s逝瘺ow zgodnie ze Statutem Szko造.

·         Wpajaj szacunek dla nauczycieli i personelu szko造.

·         Ponosz odpowiedzialno嗆 finansow za umy郵ne zniszczenie i kradzie瞠 dokonywane w szkole przez ich dzieci.

·         Dbaj o odpowiedni wygl康 i  str鎩  dziecka.

·         Stwarzaj dziecku warunki do nauki.

·         Czynnie uczestnicz w uroczysto軼iach , imprezach i pracach na rzecz szko造.

 

Struktura oddzia造wa wychowawczych

 

Rada Pedagogiczna

 • Ma obowi您ek niesienia wszechstronnej pomocy dzieciom, kt鏎e pad造 ofiar przest瘼czo軼i.
 • Ma obowi您ek 軼is貫j wsp馧pracy z policj i z s康em dla nieletnich ( w razie zaistnia貫j potrzeby).
 • W spos鏏 zdecydowany reaguje na obecno嗆 w szkole os鏏 obcych, kt鏎e swoim podejrzanym zachowaniem stwarzaj zagro瞠nie dla ucznia.
 • Wsp馧pracuje z instytucjami w organizowaniu r騜nych form sp璠zania czasu przez dzieci szczeg鏊nie z rodzin patologicznych i zaniedbanych 鈔odowiskowo(biednych).
 • Poprzez prowadzone dzia豉nia wychowawcze kszta速uje u uczni闚 i ich rodzic闚 鈍iadomo嗆 prawn w zakresie ponoszenia konsekwencji wynikaj帷ych z pope軟ionych czyn闚 karalnych.

Dyrektor

 • Dba o prawid這we funkcjonowanie szko造, o poziom pracy wychowawczej i opieku鎍zej szko造, o kszta速owanie tw鏎czej atmosfery pracy w szkole.

·         Wsp馧pracuje z Samorz康em Uczniowskim

 • Stwarza warunki do prawid這wej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umo磧iwia uczniom podtrzymanie poczucia to窺amo軼i narodowej, etnicznej i religijnej.
 • Czuwa nad realizowaniem przez uczni闚 obowi您ku szkolnego.
 • Ma obowi您ek organizowania spotka szkoleniowych dla nauczycieli, umo磧iwia udzia w kursach pedagogiczny

 

Nauczyciele

 • Powinni proponowa uczniom pozytywne formy wypoczynku dost瘼ne w szkole i w 鈔odowisku
 • Maj obowi您ek reagowania na przejawy u dzieci niedostosowania spo貫cznego.
 • Wspieraj swoj postaw i dzia豉niami pedagogicznymi rozw鎩 psychofizyczny uczni闚 , ich zdolno軼i i zainteresowania.
 • Udzielaj pomocy w przezwyci篹aniu niepowodze szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczni闚.
 • Kszta販 i wychowuj dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, atmosferze wolno軼i sumienia i szacunku dla ka盥ego cz這wieka.
 • Odpowiadaj za 篡cie, zdrowie i bezpiecze雟two dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem, w czasie wycieczek, wyj嗆 itp.

Inspiruj  uczni闚 do tw鏎czych poszukiwa

 

 

 

Wychowawcy klas

Nauczyciel – wychowawca naszej szko造 jest 鈍iadomy swojej roli w procesie rozwoju wychowank闚. Jest dla uczni闚 autorytetem. Jest profesjonalist, otwarty, odpowiedzialny, konsekwentny, cierpliwy, obiektywny, wyrozumia造 i tw鏎czy.

Nauczyciel wychowawca wie, 瞠 m這dy cz這wiek jest wra磧iwy na prawd, sprawiedliwo嗆 i pi瘯no, umie ods這ni nowy 鈍iat warto軼i i wzbudzi dla niego trwa造 entuzjazm. Ponadto wychowawcy :

 • D捫 w swojej pracy do integracji zespo逝 klasowego, anga簑j帷 w 篡cie klasy wszystkich uczni闚, r闚nie nieakceptowanych.
 • Wsp鏊nie z pedagogiem szkolnym zabiegaj o r騜ne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczni闚.
 • Sprawuj opiek wychowawcz nad uczniami szko造, a w szczeg鏊no軼i : tworz warunki wspomagaj帷e ich rozw鎩 i przygotowuj do 篡cia w rodzinie i w spo貫cze雟twie.
 • W oparciu o program wychowawczy i program profilaktyki , w porozumieniu z rodzicami opracowuj klasowy plan wychowawczy na dany rok szkolny.
 • Poznaj warunki 篡cia i nauki swoich wychowank闚.
 • Maj obowi您ek kszta速owa w豉軼iwe stosunki mi璠zy uczniami, opieraj帷 je na tolerancji i poszanowaniu godno軼i osoby.
 • Ucz pozytywnego my郵enia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia w豉snej warto軼i.
 • Kszta速uj umiej皻no嗆 pracy w zespole, ucz demokratycznego podejmowania decyzji, elastyczno軼i w zachowaniu.
 • Realizuj w toku pracy wychowawczej tre軼i i cele programowe programu wychowawczego szko造.
 • Wychowawcy  prowadz w r騜nych formach szkolenia dla rodzic闚.
 • Organizuj imprezy klasowe intryguj帷e uczni闚.

 

Pedagog szkolny

 • Wsp馧pracuje z wychowawcami , nauczycielami zaj耩 edukacyjnych oraz o鈔odkami pomagaj帷ymi dziecku i rodzinie.
 • Prowadzi i organizuje r騜ne formy szkolenia dla rodzic闚.
 • Diagnozuje przyczyny trudno軼i w nauce, zachowaniu, rozpoznaje potrzeby i oczekiwania uczni闚.
 • Wspomaga wychowawc闚 w diagnozie, planowaniu i realizacji programu wychowawczego i programu profilaktycznego.
 • Prowadzi zaj璚ia profilaktyczne, wychowawcze, terapeutyczne.
 • Wsp馧pracuje z rodzicami uczni闚 oraz przedstawicielami 鈔odowiska lokalnego.
 • Wypracowuje strategi dzia豉 w przypadku pojawienia si problemu.

 

 

 

Rodzice

 • Powinni zadba o w豉軼iw form sp璠zania czasu wolnego przez uczni闚, proponowa im pozytywne formy wypoczynku dost瘼ne w szkole i w mie軼ie.
 • Maj prawo do poznania zada i zamierze dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole.
 • Rodzice i nauczyciele wsp馧dzia豉j ze sob w sprawach wychowania i kszta販enia dzieci.

 

Rada Rodzic闚

 • Reprezentuje og馧 rodzic闚 szko造 oraz podejmuje dzia豉nia wspieraj帷e proces wychowawczy szko造.
 • Wsp馧decyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku, wsp馧uczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego szko造.
 • Pozyskuje i gromadzi 鈔odki finansowe w celu wspierania dzia豉lno軼i szko造.
 • Organizuje formy aktywno軼i rodzic闚 na rzecz wspomagania realizacji cel闚 i zada szko造.

 

Samorz康 Uczniowski

 • Jest animatorem, inspiratorem i organizatorem 篡cia kulturalnego i intelektualnego na terenie szko造 i w 鈔odowisku lokalnym.
 • Reprezentuje postawy i potrzeby 鈔odowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona pedagogicznego.
 • Inicjuje dzia豉nia dotycz帷e 篡cia uczni闚.
 • Propaguje ide samorz康no軼i oraz wychowania w demokracji.
 • Anga簑je uczni闚 do wykonywania niezb璠nych prac na rzecz klasy i szko造.
 • Dba o dobre imi i honor szko造 oraz wzbogaca jej tradycj.
 • Wyra瘸 za po鈔ednictwem swojego opiekuna opini dotycz帷 problem闚 spo貫czno軼i uczniowskiej.

 

Wsp馧praca z rodzicami

·         utrzymywanie dobrego kontaktu z rodzicami, szczeg鏊nie dzieci, kt鏎e maj trudno軼i w nauce lub zachowaniu;

·         udzia rodzic闚 w organizacji imprez klasowych, szkolnych i 鈔odowiskowych;

·         nadz鏎 wychowawczy rodzic闚 w trakcie trwania imprez;

·         pomoc finansowa szkole, praca w Radzie Rodzic闚;

·         przedstawianie Radzie Rodzic闚 do akceptacji dokument闚 o kluczowym znaczeniu dla szko造;

·         pomoc rodzinom znajduj帷ym si w trudnej sytuacji materialnej (bezp豉tne podr璚zniki, bezp豉tne obiady, zwolnienia z op豉t sta造ch);

·         pomoc wychowawcza dla rodzic闚 (np. organizowanie pogadanek dla rodzic闚 na temat wychowania, spotka ze specjalistami, po鈔edniczenie w kontaktach z Poradni Psychologiczno-Pedagogiczn

W wyj徠kowych wypadkach ignorowania przez rodzic闚 obowi您k闚 opieku鎍zych wobec swoich dzieci albo nie reagowania na ich naganne zachowania, szko豉 kieruje wniosek do S康u Rodzinnego dla nieletnich.

 

Organizacje szkolne i ko豉 zainteresowa wspieraj帷e realizacj programu:

·         Samorz康 Uczniowski

·         Szkolne Ko這 PCK

·         SKS

·         Ma造 Samorz康owiec

·         Ko趾o teatralne

 

 

 

 

Instytucje pozaszkolne wspieraj帷e realizacj programu:

·         Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu

·         Urz康 Gminy w Lubszy

·         Gminny O鈔odek Kultury i Sportu

·         Policja

·         Stra Miejska

·         Proboszcz

·         Piel璕niarka szkolna

Metody pracy

·         gry i zabawy,

·         dyskusje na forum grupy,

·          scenki rodzajowe,

·          tw鏎czo嗆 plastyczna, techniczna i artystyczna dzieci,

·          pogadanki,

·         gry dramatyczne,

·          treningi umiej皻no軼i,

·         projektowanie dokument闚,

·         symulacje,

 

·         Formy pracy

·         praca zbiorowa,

·         praca w grupach,

·         praca indywidualna.

·         symulacje,

·         warsztaty poznawczo-doskonal帷e,

 

TRADYCJIE  I OBYCZAJE SZKOLNE

 1. Przenikni璚ie tre軼iami wychowawczymi wszystkich zaj耩 edukacyjnych (kszta販enie, zintegrowane, przedmioty, bloki przedmiotowe oraz 軼ie磬i edukacyjne).
 2. Tworzenie sytuacji wychowawczych podczas ka盥ego indywidualnego kontaktu nauczyciela z uczniem podczas rozm闚, przerw mi璠zylekcyjnych, wycieczek, zabaw szkolnych itd.
 3. Realizacja godzin do dyspozycji wychowawcy klasowego zgodnie z opracowanym i przyj皻ym sp鎩nym planem dzia豉 wychowawczych dla poszczeg鏊nych klas.
 4. Przygotowanie uroczysto軼i szkolnych zgodnie z istniej帷ymi tradycjami i obyczajami:

             Rozpocz璚ie i zako鎍zenie ka盥ego roku szkolnego uroczyst msz 鈍i皻 skupiaj帷 rodzic闚, uczni闚 nauczycieli i ca陰 spo貫czno嗆 lokaln.

             Demokratyczne wybory do Samorz康u Uczniowskiego.

             奸ubowanie uczni闚 klas pierwszych.

             Obchody:

·         Dnia Komisji Edukacji Narodowej

·         Odzyskanie Niepodleg這軼i

·         Uchwalenie Konstytucji 3 maja

             4.5 Miko豉jki

             4.6 Spotkania z okazji:

   • Dnia Kobiet i Dnia Ch這pca
   • Dnia Babci i Dziadka
   • Dnia Matki i Ojca

               4.7. Kultywowanie tradycji 鈍i徠ecznych:

 • Op豉tek, konkurs stroik闚 鈍i徠ecznych
 • Konkurs na naj豉dniejsz pisank       

             4.8. Po瞠gnanie absolwent闚.

 1. Jase趾a i inne przedstawienia integruj帷e w trakcie przygotowa i wyst瘼闚 rodzic闚, nauczycieli i uczni闚.
 2. Imprezy o charakterze sportowym

·         rozgrywki wewn徠rz klasowe

·         mi璠zyszkolna impreza profilaktyczna

     7. Konkursy szkolne i pozaszkolne  o r騜norodnej tematyce.

     8. R騜nego rodzaju akcje i apele min. Sprz徠anie 安iata, Pomoc Dzieciom Niedo篡wionym  itp.

     9. Wycieczki i rajdy zgodnie z przyj皻ym i opracowanym harmonogramem

    10. Zabawy szkolne

·         Andrzejki

·         Karnawa這wa

·         Walentynkowa

·         inne organizowane z inicjatywy SU

    11. Wyjazdy do teatru, kina, galerii, muzeum.

    12. Spotkania z ciekawymi lud幟i mi璠zy innymi kombatantami

    13.Skutecznie zwalczanie agresji i przemocy:

 • realizacja zada wynikaj帷ych z programu „Strategia – Bezpieczna szko豉”

    14. Realizacja og鏊nopolskich program闚 profilaktycznych.

 • wsp馧praca z Gminn Komisj Rozwi您ywania Problem闚  Alkoholowych
 • organizacja kurs闚 (tworzenie hase o wymowie antyalkoholowej, antynikotynowej i antynarkotykowej, konkurs hase i scenek rodzajowych (drama)
 • przedstawienie z udzia貫m aktor闚,
 • przeprowadzenie zaj耩 i zabaw terapeutycznych.

 

 

POSTANOWIENIA OG粌NE

1.      Nauczyciele, uczniowie, rodzice, 鈔odowisko lokalne, w豉dze sprawuj帷e nadz鏎 pedagogiczny i prowadz帷y s dla siebie  partnerami w codziennym realizowaniu nadrz璠nego celu jakim jest wszechstronny rozw鎩 dzieci.

2.      Wszystkie przedmioty szko造 znaj swoje prawa i obowi您ki zawarte w statucie oraz szkolnych regulaminach i je przestrzegaj.

3.      Zasady i formy wsp馧dzia豉nia szko造 z rodzicami okre郵a Statut Szko造.

4.      W szkole funkcjonuje przyj皻y i okre郵ony w regulaminie szkolnym system nagr鏚 i kar.

5.      Zasady funkcjonowania i zadania samorz康u szkolnego okre郵a Statut Szko造.

6.      Najwa積iejszym elementem system wychowawczego jest systematyczna, konsekwentna, tw鏎cza praca oparta na wsp馧pracy, wzajemnym szacunku, akceptacji i zaufaniu, sprawiaj帷a rado嗆 i wzbudzaj帷a entuzjazm wszystkich tych, kt鏎zy w tym procesie uczestnicz

 

 

 

 

 

EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

Program wychowawczy podlega ewaluacji. Ewaluacja zmierza b璠zie do stwierdzenia w jakim stopniu zamierzone cele s  realizowane oraz ocenianie uzyskanych wynik闚 w celu podj璚ia decyzji co do kontynuowania lub zmian jako軼iowych programu wychowawczego.  W ewaluacji uwzgl璠ni si opinie nauczycieli, rodzic闚, uczni闚.

Na zako鎍zenie ka盥ego roku szkolnego nauczyciele pisemnie przedstawi sprawozdanie z realizacji tych zada z programu wychowawczego, kt鏎e znalaz造 si na dany rok szkolny     w klasowym planie wychowawczym. 

 

Sposoby ewaluacji

 

·         Analiza dokument闚 : dzienniki zaj耩, sprawozdania nauczycieli, ksi璕a protoko堯w, dziennik pedagoga szkolnego, notatki wychowawc闚 z przeprowadzonych interwencji i rozm闚,

·         Wytwory prac uczniowskich

·         Obserwacje uczni闚

·         Ankiety skierowane do nauczycieli, rodzic闚, uczni闚

·         Wywiady przeprowadzone z rodzica

ROCZNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOΧ PODSTAWOWEJ

IM. BOHATER紟 II WOJNY 名IATOWEJW CZEPIELOWICACH 2015/2016

 

LP

Cel

Zadania

字odki

Odpowiedzialni

Efekty

 

1.

 

Kszta速owanie norm i zasad kulturalnego zachowania oraz post瘼owania wg nich.

 

1.Przekazywanie uczniom zasad odpowiedniego zachowania
w szkole w opar-

ciu o kodeks szkolny, Statut, regulaminy,

 

 

Zapoznanie uczni闚 z regulaminami pracowni, sal gimnastycznych itp.

Stworzenie klasowych regulamin闚 zachowania w oparciu o kodeks szkolny.

Kreowanie i wdra瘸nie modelu absolwenta szko造

(wygl康 zewn皻rzny, warto軼i, postawy).

 

Wychowawcy klas, wychowawcy 鈍ietlicy szkolnej, nauczyciele ucz帷y, pedagog, pracownicy obs逝gi
i administracja.

 

Uczniowie znaj i stosuj regulaminy, kodeks, statut. Uczniowie znaj swoje obowi您ki.

 

2. Przekazanie uczniom zasad savoir - vivre' u

w 篡ciu codziennym: wycieczkach, imprezach kulturalnych, uroczysto軼iach szkolnych

i rodzinnych, zwroty grzeczno軼iowe.

 

 

 

Analiza obraz闚, filmik闚 prezentuj帷ych niew豉軼iwe zachowania.

Uczestnictwo w wyj軼iach do kina, teatru, itp.

Uczestnictwo w uroczysto軼iach
i imprezach szkolnych.

 

 

Jak wy瞠j

oraz

opiekunowie, rodzice.

 

Znaj i stosuj zasady s.v. Umie wskaza niew豉軼iwe zachowanie. Ucze kulturalnie zachowuje si podczas wyj嗆, wycieczek itp.

Ucze w豉軼iwie zachowuje si podczas uroczysto軼i
i imprez szkolnych.

 

2.

 

Kultywowanie

tradycji szko造, regionu
i kraju.

 

1.Kultywowanie tradycji szkolnych poprzez organizowanie na terenie szko造  akademii z okazji 鈍i徠 pa雟twowych

 

 

Uroczysto軼i, zabawy, zawody, konkursy, akademie , gazetki szkolne

 

Wszyscy nauczyciele
 i pracownicy.

 

Uczniowie aktywnie uczestnicz w uroczysto軼iach, posiadaja wiedz na temat 鈍i徠 panstwowych, potrafi stosownie do uroczysto軼i ubra  si i prawid這wo zachowa.

 

2. Zapoznanie uczni闚 z zabytkami i z histori najbli窺zego otoczenia.

 

Wycieczki.
Prezentacje multimedialne. Lekcje

tematyczne.

Konkursy plastyczne

 

 

 

Nauczyciele: historii , przyrody

i inni.

 

Uczniowie znaj
 i potrafi poda informacje na temat zabytk闚 oraz oraz pochodzenie nazwy swojej miejscowo軼i.

 

3. Zapoznanie z Miejscami Pami璚i Narodowej.

 

 

Informacje, lekcje tematyczne.

 

Nauczyciel historii, j瞛yka polskiego.

 

Uczniowie znaj Miejsca Pami璚i Narodowej
i potrafi je opisa.

 

4. Kultywowanie symboli narodowych.

 

Lekcje tematyczne.

 

Jak wy瞠j.

 

Uczniowie potrafi rozpozna symbole narodowe, znaj hymn pa雟twowy i odnosz si z szacunkiem do nich.

 

3.

 

Kszta速owanie zachowa tolerancyjnych uczni闚.

 

1. Rozwijanie postawy empatycznej wobec innych.

 

Zaj璚ia terapeutyczne. Akcje charytatywne, godziny wychowawcze i zaj璚ia lekcyjne.

 

Wychowawcy klas, nauczyciele ucz帷y, pedagog
szkolny.

 

 

Udzia w akcjach charytatywnych.

 

2. Cechy dobrego zespo逝 klasowego, pomoc kole瞠雟ka,

w陰czenie

w spo貫czno嗆 r闚ie郾icz os鏏 wyobcowanych.

 

 

Zaj璚ia integracyjne. Dramy. Zaj璚ia, prace na rzecz klasy i szko造.

 

Jak wy瞠j.

 

 

Potrafi pracowa w grupie, wie jakie cechy ma dobry zesp馧 klasowy, szanuje siebie i innych.

 .

 

3. Poznanie problem闚 os鏏 niepe軟ospraw-nych.

 

Zaj璚ia na temat tolerancji.

 

 

Nauczyciel 鈍ietlicy szkolnej.Pedagog. Wychowawcy

 

Udzia w apelach i pogadankach  na terenie szko造

 

4. Kszta速owanie pozytywnych postaw wobec os鏏 innego wyznania, rasy
 i kultury.

 

 

Literatura, pogadanki, rozmowy, prezentacje.

 

Wszyscy ucz帷y.

 

Uczniowie wykazuj si tolerancj wobec uczni闚 np. innego wyznania.

 

4.

 

Budowanie poczucia w豉snej warto軼i
i pozytywnego my郵enia
o sobie.

 

1. Poznawanie siebie w oparciu
o w豉sne do鈍iadczenie
w r騜nych sytuacjach 篡ciowych.

 

Praca na lekcjach indywidualna i grupowa.
 Udzia w 篡ciu klasy i szko造.

Powierzanie uczniom zada przez wychowawc
i innych nauczycieli.

 

 

Wychowawcy, nauczyciele, pracownicy szko造, pedagog.

 

Uczniowie ch皻nie ze sob wsp馧pracuj. Aktywnie uczestnicz
w 篡ciu klasy
i szko造. Wywi您uj si
z powierzonych zada.Potrafi  ocenia i kontrolowa swoje my郵i, s這wa i czyny.

 

2. Rozwijaj w豉sne uzdolnienia, kreatywno嗆

 

Praca doskonal帷a umiej皻no軼i i wiadomo軼i oraz rozwijaj帷a zainteresowania uczni闚.

Udzia
w konkursach wiedzy.

 

Wychowawcy, opiekunowie k馧ek, organizatorzy konkurs闚, nauczyciele.

 

 

Uczestnictwo
w zaj璚iach lekcyjnych, dodatkowych, godzinach wychowawczych.

 

3. Prezentowanie w豉snych umiej皻no軼i.

 

Udzia  w przedstawieniach, wystawach, koncertach, olimpiadach
i zawodach sportowych, konkursach.

 

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice, organizatorzy imprez.

 

Prezentowanie nabytych umiej皻no軼i
na terenie szko造
 i poza ni.

 

5.

 

Wychowanie prozdrowotne i proekologiczne.

 

1. Kszta速owanie postawy prozdrowotnej w鈔鏚 uczni闚.

Higiena cia豉 i umys逝.

 

 

Systematyczna dba這嗆 o higien cia豉  i umys逝.

 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog, piel璕niarka.

Potrafi okre郵i swoje samopoczucie, rozumie potrzb troski i higieny cia豉 i umys逝. Wie, 瞠 nale篡 dba o w豉sne zdrowie.

 

2. Dba這嗆
o 鈔odowisko,
 w kt鏎ym 篡jemy.

 

 

Lekcje tematyczne,

godziny wychowawcze, akcje ekologiczne,

konkursy, gazetki, prezentacje, apele,

segregowanie odpad闚 

 

Wszyscy nauczyciele
 i pracownicy szko造.

 

Uczniowie wiedz w jaki spos鏏 nale篡 dba
o 鈔odowisko naturalne. Potrafi zadba o estetyk otoczenia, w kt鏎ym przebywa, segreguj odpady-鄉ieci.

 

3.Zapobieganie uzale積ieniom oraz korzystania z nowoczesnych 鈔odk闚

 

Pogadanki, spotkania ze specjalistami
od uzale積ie

 

Pedagog,  zaproszeni specjali軼i 

 

Rozumie zgubne dla zdrowia skutki na這g闚. Wie jak niszcz zdrowie.

 

 

6.

 

Bezpiecze雟two dzieci na ulicy, podw鏎ku,
w szkole
i w domu.

Cyberprzemoc.

 

1. Kszta速owanie nawyku prawid這wego poruszania si
w drodze do szko造, zachowania bezpiecze雟twa
w czasie zabaw
 na podw鏎ku, boisku, zabaw
w domu  i szkole.

2. Cyberprzemoc, bezpieczne korzystanie z Internetu.

3. Zasady bezpiecznego korzystania z sieci internetowej.

 

 

Pogadanki, prelekcje, prezentacje filmowe, udzia w ewakuacji szko造

 

Pedagog szkolny,
funkcjonariusze policji

 

Uczniowie wiedz jak nale篡 zachowa si w r騜nych sytuacjach
i miejscach. Uczniowie znaj plan ewakuacji szko造 i sygna造 alarmowe. Znaj telefony

alarmowe.

 

 

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNI紟

 

&13

 

I.                   SKALA OCEN

 

1. W Szkole Podstawowej w Czepielowicach obowi您uje sze軼iostopniowa skala ocen zachowania, zgodna z Rozporz康zeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 wrze郾ia 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczni闚 i s逝chaczy oraz przeprowadzania egzamin闚 w szko豉ch publicznych. Skala ta obejmuje sze嗆 ocen:

-       wzorowe,

-       bardzo dobre,

-       dobre,

-       poprawne

-       nieodpowiednie,

-       naganne,

    z kt鏎ych cztery pierwsze uznaje si za pozytywne ( wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne), a dwie ostatnie za negatywne (nieodpowiednie, naganne).

2. Oceny zachowania ucznia dokonuje si w siedmiu aspektach:

-       stosunek ucznia do obowi您k闚 szkolnych,

-       post瘼owanie zgodne z dobrem spo貫czno軼i szkolnej,

-       dba這嗆 o dobre imi i tradycj szko造,

-       dba這嗆 o rozw鎩 postawy etyczno - moralnej,

-       dba這嗆 o bezpiecze雟two i zdrowie w豉sne oraz innych os鏏,

-       godne, kulturalne zachowanie si w szkole i poza ni,

-       okazywanie szacunku innym osob.

3. W klasach I-III szko造 podstawowej 鈔鏚roczne i ko鎍oworocznej oceny klasyfikacyjne zachowania s ocenami opisowymi.

4. 字鏚roczne i ko鎍oworocznej oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczni闚 z upo郵edzeniem umys這wym w stopniu umiarkowanym lub znacznym s ocenami opisowymi.

5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wp造wu na:

1)  oceny klasyfikacyjne z zaj耩 edukacyjnych;

2)  promocj do klasy programowo wy窺zej lub uko鎍zenie szko造.

 

II.                TRYB OCENIANIA

 

1. Oceny zachowania dokonuje si dwa razy w roku:

-       przed zako鎍zeniem I p馧rocza oraz przed zako鎍zeniem roku szkolnego.

2. Ocen zachowania ustala wychowawca klasy bior帷 pod uwag:

-       samoocen ucznia,

-       opini wyra穎n przez uczni闚 danej klasy,

-       opini nauczycieli,

-       liczb uzyskanych punkt闚

3. Ustalenie oceny zachowania jest jawne, tzn. odbywa si wobec ca貫j klasy.

4. Wychowawca zobowi您any jest poda informacj o ocenie do wiadomo軼i rodzic闚 nie p騧niej ni tydzie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

5. 字odroczna i ko鎍oworoczna ocena zachowania ustalona przez wychowawc jest ostateczna.

 

III.             SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA

1.      Aspekty oceny zachowania ucznia zawieraj:

 1. stosunek ucznia do obowi您k闚 szkolnych:

-          frekwencj,

-          przygotowanie do lekcji w zakresie wyposa瞠nia,

-          wype軟ianie obowi您k闚 dy簑rnego,

-          opuszczanie terenu szko造,

-          usprawiedliwienie nieobecno軼i w okre郵onym terminie,

-          podpisywanie ocen i informacji przez rodzic闚,

-          niewykonywanie polece nauczyciela,

-          zmiana obuwia.

 

 1. Post瘼owanie zgodne z dobrem spo貫czno軼i szkolnej:

-          pomoc w organizowaniu imprez szkolnych,

-          efektywne pe軟ienie funkcji w szkole i w klasie,

-          praca na rzecz szko造 i klasy,

-          dbanie o mienie szkolne.

 

 1. Dba這嗆 o dobre imi i tradycj szko造:

-          udzia w konkursach przedmiotowych i innych,

-          udzia w zawodach sportowych,

-          reprezentowanie szko造 w czasie zorganizowanego pobytu poza ni,

-          uhonorowanie uroczysto軼i szkolnych strojem galowym.

 

 1. Dba這嗆 o rozw鎩 postawy etyczno – moralnej:

-          wulgarne s這wnictwo,

-          u篡wanie form grzeczno軼iowych.

 

 1. Dba這嗆 o bezpiecze雟two i zdrowie w豉sne oraz innych os鏏:

-          b鎩ki uczniowskie,

-          przestrzeganie regulaminu pracowni,

-          palenie papieros闚 i picie alkoholu oraz za篡wanie narkotyk闚,

-          zorganizowana przemoc,

-          stwarzanie sytuacji zagro瞠nia zdrowia i 篡cia swojego i innych,

-          przestrzeganie zasad higieny osobistej.

 

 1. Godne, kulturalne zachowanie si w szkole i poza ni:

-          dbanie o cudze mienie,

-          u篡wanie telefon闚 kom鏎kowych w trakcie zaj耩 szkolnych,

-          dba這嗆 o czysto嗆 otoczenia,

-          wy逝dzanie pieni璠zy,

-          kradzie,

-          k豉mstwo,

-          podrabianie podpisu, usprawiedliwienia i oceny,

-          zachowanie w czasie zaj耩 szkolnych,

-          pochwa造 i upomnienia,

-          oczekiwanie na nauczyciela przed wej軼iem do sali.

 

 1. Okazywanie szacunku innym osobom:

-          spos鏏 zwracania si do nauczycieli i innych pracownik闚 szko造 oraz innych os鏏,

-          spos鏏 zwracania si do innych uczni闚,

-          przestrzeganie og鏊nie przyj皻ych norm zachowania.

 

2.      Ucze otrzymuje na pocz徠ku semestru 200 punkt闚.

3.      Kryteria ustalania ocen zachowania:

 1. Ocen wzorow otrzymuje ucze, kt鏎y w ci庵u p馧rocza uzyska powy瞠j 400 punkt闚 i wi璚ej (w tym brak punkt闚 za frekwencj).
 2. Ocen bardzo dobr otrzymuje ucze, kt鏎y w ci庵u p馧rocza uzyska 300 – 399 punkt闚.
 3. Ocen dobr otrzymuje ucze, kt鏎y w ci庵u p馧rocza uzyska 200 – 299 punkt闚.
 4. Ocen poprawn otrzymuje ucze, kt鏎y w ci庵u semestru uzyska 150 – 199 punkt闚.
 5. Ocen nieodpowiedni otrzymuje ucze, kt鏎y w ci庵u p馧rocza uzyska 100 – 149 punkt闚.
 6. Ocen nagann otrzymuje ucze, kt鏎y w ci庵u  p馧rocza uzyska poni瞠j 100 punkt闚.

 

4. Punktacja za frekwencj:   za 100 % obecno嗆 ucze otrzymuje + 20 punkt闚.

            Uwaga:

-          w przypadku d逝窺zej nieobecno軼i ucznia (powy瞠j 3 dni) spowodowanej chorob nie stosuje si punkt闚 ujemnych,

-          za ka盥e sp騧nienie ucze otrzymuje – 1 punkt,

-          za ka盥 godzin nieusprawiedliwion ucze otrzymuje – 2 punkty.

5.  Ucze otrzymuje punkty dodatnie (+) za:

1.

Pomoc w organizacji imprezy szkolnej:

-          uczestnictwo

-          pomoc

 

+ 10 punkt闚

do + 10 punkt闚

2.

Efektywne pe軟ienie funkcji w szkole – Samorz康 Uczniowski, aktyw biblioteczny lub innych powierzonych przez nauczyciela.

+ 15 punkt闚

3.

 Efektywne pe軟ienie funkcji w klasie –  Samorz康 klasowy dy簑rny, porz康kowanie klasopracowni lub inne powierzone przez nauczyciela

do+ 15 punkt闚

 

4.

Prac na rzecz szko造 na jej terenie poza lekcjami – pomoc pracownikom obs逝gi (za semestr),

+ 10 do 50 punkt闚 

 

5.

Udzia we wszelkiego rodzaju akcjach charytatywnych, zbi鏎kach, wolontariat, szkolne ko這 PCK

+ 10 punkt闚

6.

Prac na rzecz klasy:

- wykonywanie gazetki, dy簑rny, organizacja imprez klasowych

- zbi鏎ka makulatury i innych surowc闚 wt鏎nych (10 kg – 1pkt)

- opowiadanie tw鏎cze

 

od + 1 do + 10  punkt闚

 

wg ilo軼i zebranych surowc闚

+ od 5 do 30 punkt闚

7.

Udzia w konkursie przedmiotowym

- I etap - szkolny

- II etap - gminny

- III etap - wojew鏚zki

- systematyczny i aktywny udzia w zaj璚iach pozalekcyjnych    na terenie szko造, SKS,  KN, zaj璚ia w ramach program闚 unijnych

 

+ 10 punkt闚

+ 20 punkt闚

+ 50 punkt闚

+ 20 punkt闚

 

8.

Udzia w innych konkursach (za ka盥y)

+ 10 punkt闚

9.

Udzia w zawodach sportowych:

- rywalizacja mi璠zy klasami, ka盥y zawodnik

 - zawody gminne           

 - zawody powiatowe    

 - zawody wojew鏚zkie   

-  wy窺ze 

-za I miejsce na zawodach woj. dodatkowo

- za II miejsce   

- za III miejsce    

 

+ 5 punkt闚

+ 10 punkt闚

+ 15 punkt闚

+ 20 punkt闚

+30 punkt闚

+ 15 punkt闚

+ 10 punkt闚

+ 5 punkt闚

10.

Pochwa造 wychowawcy, nauczycieli i dyrektora                    

+ 2 do + 10 punkt闚

11.

Kultura osobista (punkty przyznaje wychowawca)

+15 punkt闚

12.

Wzorowa frekwencja 100 %

+20 punkt闚

13.

Brak godzin nieusprawiedliwionych

+ 10 punkt闚

14

Brak uwag w dzienniku oraz w zeszycie uwag i pochwa

+ 20 punkt闚

15

Najlepszy czytelnik w klasie

od + 5 do + 30 punkt闚

16.

Dzienniczek czytelniczy: (kr鏒kie streszczenie)

-          artyku

-           ksi捫ka

 

+ 5 punkt闚

+ 10 punkt闚

17.

Godne reprezentowanie i promowanie szko造 na r騜nego rodzaju imprezach pozaszkolnych (raz na semestr)

 

do +30 punkt闚

 

Ucze otrzymuje punkty ujemne (-) za:

1.

Nieprzygotowanie do lekcji w zakresie wyposa瞠nia

-2 punkty

 

2.

Opuszczenie terenu szko造 w czasie przerw

    lub lekcji i zaj耩 dodatkowych

-50 punkt闚

 

3.

Przebywanie  przed g堯wnym wej軼iem i w 陰czniku sali

- 20 punkt闚

 

4.

Nie usprawiedliwienie nieobecno軼i w okre郵onym  w regulaminie terminie ( 2 tygodnie)

-5 punkt闚

 

5

Brak podpisu rodzica przy ocenach i informacjach     

-2 punkty

6

Sp騧nienie na lekcj (za ka盥e)

-2 punkty

7

Niewykonanie polecenia nauczyciela

-20 punkt闚

8

Niszczenie mienia szkolnego (dewastacja) i cudzego 

-50 punkt闚

9

Nieanga穎wanie si w rywalizacj mi璠zy klasami

-30 punkt闚

10

Brak zmiennego obuwia

- 5 punkt闚

11

Nieodpowiednie zachowanie na sto堯wce szkolnej oraz poza szko豉 w trakcie wyj嗆 do kina, teatru, na piesze wycieczki

do-15 punkt闚

12

Naganne zachowanie w drodze do i ze szko造 (w autobusie, w gimbusie, na przystanku)

do- 15 punkt闚

13

Brak stroju galowego w czasie uroczysto軼i  szkolnych  i sprawdzianu

-5 punkt闚

 

14

Wulgarne s這wnictwo

 do –50 punkt闚

15

regularne b鎩ki uczniowskie

-10 punkt闚

16

Nieprzestrzeganie regulaminu pracowni, sali gimnastycznej, 鈍ietlicy, boiska, miasteczka ruchu drogowego

- 10 punkt闚

17

Palenie papieros闚 w szkole i poza ni

-200 punkt闚

18

Picie alkoholu w szkole i poza ni

-200 punkt闚

19

Za篡wanie, posiadanie lub rozprowadzanie narkotyk闚      

-400 punkt闚

20

Zorganizowana przemoc (zn璚anie si nad innymi)

 -200 punkt闚

21

Nieestetyczny wyglad,  malowanie paznokci, makija                    

-10 punkt闚

22

Przynowszenie i u篡wanie telefon闚 kom鏎kowych w szkole

 - 10 punkt闚

23

Nieprzestrzeganie zasad higieny osobistej

-10 punkt闚

24

Za鄉iecanie otoczenia

-10 punkt闚

25

Wy逝dzanie pieni璠zy

-100 punkt闚

26

Kradzie

-100 punkt闚

27

K豉mstwo

  - 50   punkt闚

28

Fa連zowanie usprawiedliwie zwolnie, podrabianie podpis闚, zwolnienia lub oceny

-30 punkt闚

29

Fa連zowanie dokumentacji szkolnej (np. dopisanie oceny, plusa, cz御tkowej oceny z zachowania)

- 50 punkt闚

30

Przeszkadzanie w czasie lekcji         

- 5 punkt闚

31

Aroganckie odzywanie si do nauczycieli, pracownik闚 szko造 i innych uczni闚

do - 100 punkt闚

 

32

Nieodpowiednie zachowanie w relacji ucze - ucze

do- 30 punkt闚

33

Niew豉軼iwe zachowanie w trakcie przerw

- 5 punkt闚

34

Pisemna nagana dyrektora szkoy

-250 punkt闚

 

 

 

UWAGA! Oceny wzorowej nie mo瞠 uzyska ucze:

- kt鏎y posiada na koncie (poza dodatnimi) 30 pkt  ujemnych,

UWAGA! Oceny bardzo dobrej nie mo瞠 uzyska ucze:

-  kt鏎y posiada na koncie (poza dodatnimi) 60 pkt ujemnych

Je瞠li ucze otrzyma nagan dyrektora szko造, to bez wzgl璠u na liczb uzyskanych punkt闚 mo瞠 uzyska z zachowania najwy瞠j ocen nieodpowiedni.

 

 

Program wychowawczy zosta przyj皻y do realizacji przez Rad Pedagogiczn na podstawie uchwa造 nr .................. …………………  Rady  Rodzic闚 z dnia ...........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

Flash Zegar
Kalendarz
Czerwiec 2018
Nd Pn Wt Cz Pt Sb
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Pogoda
© meteogroup.pl
Logowanie
Nazwa U篡tkownika

Has這

Zapami皻aj mnie



Rejestracja
Zapomniane has這?
   Strona g堯wna :: O szkole :: Historia szko造 :: Izba Pami璚i :: Galeria zdj耩 :: Ksi璕a Go軼i :: Kontakt
Copyright © Adam Oleszko - 2010
engine: PHP-Fusion v6.01 || angeltheme by: angelside - okna, imprezy