Strona g堯wna O szkole Historia szko造 Izba Pami璚i Galeria zdj耩 Ksi璕a Go軼i Kontakt | |  
Nawigacja
SZKOx
  Koncepcja pracy szko造
  Z 篡cia szko造
  Kalendarz
  Konkursy
  安ietlica
  Biblioteka
  Wewnatrzszkole ocenianie i promowanie
  Zarzadzenia Dyrektora szko造
  Statut szkoly
  Dni wolne

PRZEDSZKOLE
  2016/2017
  2015/2016
  2014/2015
  2013/2014
  2012/2013
  Podr璚zniki

SPORT
  Sport w naszej szkole
  Konkurs na sportowca szko造
  Zawody 2012/2013
  WF z Klas

PEDAGOG
  Pedagog
  Biofeedback
  Porady dla rodzic闚

NAUCZYCIELE
  Dyrektor
  Grono Pedagogiczne
  Podr璚zniki
  Program wychowawczy
  Program profilaktyczny
  Dy簑ry nauczycieli

UCZNIOWIE
  Plan lekcji
  Ma造 Samorz康 Szkolny
  Samorz康 uczniowski
  Prace uczni闚
  Zaj璚ia pozalekcyjne
  Konkurs na naj豉dniejszy zeszyt - regulamin

RODZICE
  Rada Rodzic闚
  Og這szenia
  Polisa i likwidacja szk鏚
  Harmonogram spotka z rodzicami

Kryteria ocen z poszczeg鏊nych przedmiot闚

ARTYKUΧ

Archiwum
  ROK SZKOLNY 2012/2013
  ROK SZKOLNY 2011/2012
  ROK SZKOLNY 2010/11
  ROK SZKOLNY 2013/14

Ostatnie Artyku造
Brak zawarto軼i dla tego panelu
[Rozmiar: 418 bajt闚]j瞛yk polski - kryteria szczeg馧owe

Nowa strona 1

                        

             Przedmiotowy system oceniania z j瞛yka polskiego 

                                w klasach IV – VI

                      KRYTERIA SZCZEGOΜWE                

G堯wnym celem nauczania j瞛yka polskiego w szkole podstawowej jest kszta販enie u uczni闚 sprawno軼i m闚ienia, s逝chania, pisania i czytania oraz przygotowanie uczni闚 do sprawdzianu po VI klasie. W zwi您ku z tym cele nauczania uwzgl璠niaj standardy wymaga b璠帷e podstaw przeprowadzenia sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. Szczeg馧owe cele nauczania j瞛yka polskiego w szkole podstawowej:

S逝chanie

                    s逝chanie wypowiedzi innych i rozpoznawanie intencji m闚i帷ego

                    rozumienie og鏊nego sensu prostych sytuacji komunikacyjnych
                 s逝chanie polece nauczyciela

                    rozpoznawanie intencji m闚i帷ego na podstawie barwy, si造 g這su, intonacji

M闚ienie

         zadawanie pyta i udzielanie na nie odpowiedzi

         nazywanie w豉snych uczu i formu這wanie s康闚

         skuteczne porozumiewanie si w r騜nych sytuacjach

         dobieranie w豉軼iwych argument闚 podczas dyskusji

         uwzgl璠nianie pogl康闚 innych ludzi

         wypowiadanie si na temat przeczytanej lektur oraz innych tekst闚 kultury

         doskonalenie umiej皻no軼i poprawnego wypowiadania si na r騜ne tematy

         dostrzeganie r騜nego rodzaju zwi您k闚 i zale積o軼i (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i
przestrzennych)

         recytowanie z odpowiedni artykulacj

      Czytanie

         doskonalenie techniki g這郾ego czytania

         poznawanie tekst闚 nale膨cych do r騜nych gatunk闚 literackich

         kszta販enie umiej皻no軼i czytania ze zrozumieniem

         odczytywanie r騜nych tekst闚 kultury, w tym kszta速uj帷ych to窺amo嗆 narodow i postaw obywatelsk:

 

-          廝鏚e i tekst闚 historycznych, mi璠zy innymi: fragment闚 list闚, pami皻nik闚, polskich pie郾i
patriotycznych

-          tekst闚 literackich, mi璠zy innymi: ba郾i, legend, mit闚, opowiada, utwor闚 poetyckich

-          tekst闚 u篡tkowych, mi璠zy innymi: zaprosze, zawiadomie, instrukcji, przepis闚, og這sze, kartek
pocztowych, list闚, notatek

-          przedstawie teatralnych, s逝chowisk radiowych, film闚

·          okre郵anie funkcji element闚 charakterystycznych dla danego tekstu:

-          rozumienie poj耩: 鈍iat przedstawiony, fikcja literacka, nadawca, odbiorca, podmiot liryczny, narracja,
przeno郾ia, rytm, symbol, alegoria

-          pos逝giwanie si czynnie terminami: bohater, w徠ek, akcja, autor, narrator, opowiadanie, powie嗆, epitet,
por闚nanie, personifikacja, animizacja, wyraz d德i瘯ona郵adowczy, zdrobnienie, rytm, zwrotka, refren,
ba填, legenda

Pisanie

         dostrzeganie r騜nic mi璠zy fonetyczn a graficzn form wyrazu

      konstruowanie form wypowiedzi przewidzianych w materiale nauczania

         poprawne budowanie r騜nego typu zda

         doskonalenie ortografii i interpunkcji

         pisanie zgodnie z tematem i celem, przy u篡ciu odpowiednich form wypowiedzi

         formu這wanie wypowiedzi zgodnie ze 鈍iadomo軼i celu

        poprawne budowanie tekstu z zastosowaniem 鈔odk闚 j瞛ykowych i przy przestrzeganiu norm ortograficznych,
gramatycznych interpunkcyjnych

        czytelne pisanie

        wyr騜nianie cz窷ci tekstu zgodnie z jego struktur

        dostosowywanie zapisu do formy wypowiedzi

 

 

 

Og鏊ne kryteria dotycz帷e wiadomo軼i i umiej皻no軼i, jakie ucze powinien opanowa po drugim  etapie edukacyjnym

Aby uzyska ocen:

dopuszczaj帷 - ucze powinien opanowa minimum zakresu tre軼i kszta販enia niezb璠nej w dalszym
nauczaniu, rozwi您ywa zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudno軼i, wyja郾ia
przy pomocy nauczyciela podstawowe poj璚ia;

 

           dostateczn - ucze powinien czyta utwory ze zrozumieniem, dostrzega najprostsze zwi您ki

           przyczynowo-skutkowe, odszukiwa w tek軼ie najistotniejsze informacje, rozpoznawa intencj m闚i帷ego, zna

           podstawowe poj璚ia gramatyczne;

 

          dobr - ucze powinien wykazywa si aktywno軼i, korzysta ze s這wnik闚 i encyklopedii, wypowiada si         

          o utworach literackich, pos逝guj帷 si odpowiednim s這wnictwem, p造nnie i g這郾o czyta, tworzy r騜ne formy
          wypowiedzi, rozpoznawa cz窷ci mowy i zdania, dostrzega r騜nic mi璠zy g這sk a litera, poprawnie dzieli wyrazy
            na sylaby, akcentowa, wyodr瑿nia cz御tki s這wotw鏎cze;

 

          bardzo dobr - ucze powinien wykaza si nie tylko du膨 wiedz, ale te potrafi samodzielnie wyci庵a wnioski,
          nazywa w豉sne uczucia i wra瞠nia, uzasadnia w豉sne stanowisko, okre郵a funkcje element闚 tekstu, redagowa
          r騜ne formy wypowiedzi z zastosowaniem regu ortograficznych, interpunkcyjnych i gramatycznych;

 

 

          celuj帷 - ucze powinien samodzielnie rozwija zainteresowania, wykazywa si wiedz i umiej皻no軼iami 

          wykraczaj帷ymi poza program nauczania danej klasy, uczestniczy  i odnosi sukcesy w konkursach przedmiotowych,  

          odznacza si elokwencj i kultur j瞛yka w przekazywaniu wiadomo軼i.

 

 

SZCZEG茛OWE  OSI:NI犴IA 

 

KLASA IV

 

Kszta販enia literacko-kulturowe

Cele

kszta販enia

                                              Przewidywane osi庵ni璚ia ucznia

konieczne

podstawowe

rozszerzaj帷e

dope軟iaj帷e

 dopuszczaj帷y

dostateczny

dobry

bardzo dobry

S逝chanie

- s逝cha z uwag i ze zrozumieniem

- odr騜nia komunikaty

werbalne od niewerbalnych

- samodzielnie odczytuje

komunikaty niewerbalne

- odr騜nia nadawc od odbiorcy

 

- aktywnie i uwa積ie s逝cha wypowiedzi innych os鏏

- rozpoznaje intencj m闚i帷ego

 

- stosuje w 篡ciu codziennym komunikaty niewerbalne

- odr騜nia informacje wa積e

od mniej wa積ych

M闚ienie

- udziela samodzielnie odpowiedzi na proste pytania

w kr鏒szej i d逝窺zej formie

- w kilku prostych zdaniach opowiada o sobie

 i otaczaj帷ej go rzeczywisto軼i

- przy pomocy nauczyciela  przekazuje tre嗆 przeczytanego 豉twego tekstu

- zna lektury we wskazanych przez nauczyciela fragmentach 

- rozumie r騜nic pomi璠zy 鈍iatem przedstawionym utworu

 a 鈍iatem rzeczywistym

- wyodr瑿nia g堯wne postacie literackie

- 陰czy tytu造 utwor闚     

z nazwiskami autor闚

- potrafi wyodr瑿ni najwa積iejsze wydarzenia

w utworze literackim

- opowiada tym ,co widzi na obrazie, fotografii lub ilustracji

- wyg豉sza z pami璚i kr鏒kie fragmenty utwor闚

- opowiada o r騜nych wydarzeniach dotycz帷ych otaczaj帷ej go rzeczywisto軼i

- samodzielnie odtwarza tre軼i tekst闚 po cichym przeczytaniu

- samodzielnie wypowiada si na temat przeczytanej lektury i innych  utwor闚 literackich

- opowiada przebieg wydarze

- odr騜nia dobre i z貫 zachowanie bohater闚

- rozr騜nia postacie zmy郵one od rzeczywistych, fantastyczne od realistycznych

- opisuje ustnie osoby, zwierz皻a, przedmioty

- wypowiada si w kilku zdaniach na temat programu telewizyjnego

- wyg豉sza z pami璚i d逝窺ze fragmenty utwor闚 literackich

- zna i potrafi przedstawi elementy 鈍iata przedstawionego,

-ocenia post瘼owanie bohatera literackiego,

- przedstawia tre嗆 utworu literackiego  w formie ilustracji, scenki dramatycznej lub kr鏒kiej inscenizacji

- m闚i z przejrzysto軼i intencji

z  uwzgl璠nianiem r騜norodnych sytuacji,

- wyra瘸 swoje refleksje

 i odczucia ,

- opowiada przebieg wydarze zgodnie z chronologi,

- stosuje we w豉snych tekstach m闚ionych opis i opowiadanie,

- odr騜nia poj璚ia narratora

i podmiotu lirycznego

- dokonuje autoprezentacji

z uwzgl璠nieniem w豉snych zainteresowa  

- wypowiada si na temat utwor闚 literackich

z wykorzystaniem przewidzianej w klasie IV

terminologii

- uk豉da sp鎩n wypowied

 z elementami oceny na temat obraz闚, fotografii i ilustracji

- wypowiada si na temat programu telewizyjnego

z uwzgl璠nianiem oceny dzie豉

 

Czytanie

- czyta cicho i g這郾o oraz

z podzia貫m na role,

- wyszykuje w tek軼ie najprostsze informacje sformu這wane wprost,

- odr騜nia wiersz od pozy,

- wskazuje w wierszu wers, strof, rym i refren,

- rozpoznaje czas i miejsce akcji,

- wymienia bohater闚 utwor闚,

- odr騜nia ba填 od legendy,

- rozpoznaje komiks,

- korzysta ze s這wnika ortograficznego, s這wnika j瞛yka polskiego

- odnajduje w wierszu epitety i por闚nania,

- okre郵a, kim jest osoba wypowiadaj帷a si

w wierszu

 i utworze epickim,

- wyr騜nia w tek軼ie dialog,  opis i opowiadanie,

- rozwi您uje proste krzy鄴wki, rebusy

i zagadki,

- odr騜nia reklam  od innych komunikat闚,

- wskazuje r騜ne 廝鏚豉 informacji,

- odczytuje proste dane

z wykres闚

 

- czyta g這郾o i cicho

z odpowiedni artykulacj

 i uwzgl璠nieniem znak闚 przystankowych,

- wyszukuje w tek軼ie informacje,

- okre郵a temat utworu,

- wyja郾ia poj璚ia: wers, strofa, rym i  refren,

-  przedstawia fabu喚 utworu,

- dostrzega pozytywne

i negatywne postawy bohater闚 literackich,

- rozwi您uje i uk豉da proste krzy鄴wki, rebusy i zagadki,

- podaje najwa積iejsze cechy charakterystyczne dla ba郾i, legendy i komiksu,

- korzysta ze s這wnika wyraz闚 bliskoznacznych,

- korzysta z innych 廝鏚e informacji, np. Internetu

- wyr騜nia w utworze obrazy poetyckie,

-przedstawia dos這wne

i przeno郾e znaczenie utworu poetyckiego,

- wskazuje w tek軼ie onomatopeje, o篡wienia

i uosobienia,

- omawia podstawowe elementy 鈍iata przedstawionego,

- analizuj帷 obraz, odr騜nia portret od pejza簑 i martwej natury, okre郵a kolorystyk, opowiada o nastroju obrazu,

- odczytuje dane z wykres闚,

- okre郵a plusy i minusy korzystania z komputera

i ogl康ania telewizji

Pisanie

- tworzy kr鏒kie wypowiedzi pisemne,

- tworzy kr鏒ki opis przedmiotu, zwierz璚ia, osoby

- uk豉da prosty dialog,

- z pomoc nauczyciela redaguje proste formy u篡tkowe: zawiadomienie

i kartk pocztow,

- tworzy e-mail,

- wskazuje akapity

 w tek軼ie,

- redaguje prost kilkuzdaniow notatk

- porz康kuje wg chronologii plan og鏊ny wydarze,

- samodzielnie redaguje proste formy u篡tkowe: zawiadomienie, kartk pocztow i og這szenie,

- uk豉da kr鏒ki list

o charakterze prywatnym,

- samodzielnie redaguje kilkuzdaniow notatk,

- potrafi w formie pisemnej zredagowa opowiadanie odtw鏎cze

- pr鏏uje cz窷ciowo scharakteryzowa bohatera literackiego

-konstruuje wypowiedzenia jednozdaniowe r騜nego typu

 z zachowaniem regu ortograficznych,

- podejmuje pr鏏 sporz康zenia planu og鏊nego wydarze,

- uk豉da poprawnie i zapisuje dialog,

- redaguje list z zastosowaniem zwrot闚 grzeczno軼iowych,

- redaguje kr鏒kie opowiadanie tw鏎cze oparte na w豉snych do鈍iadczeniach,

- wsp鏊nie redaguje i zapisuje kr鏒k rozmow zwi您an

z codzienn sytuacj

-redaguje kr鏒ki plan na podstawie opowiadania,

- redaguje opis przedmiotu, zwierz璚ia i osoby,

- uk豉da samodzielnie ba填,

- na podstawie informacji zapisuje dane w postaci graficznej,

- stosuje akapity w d逝窺zych wypowiedziach pisemnych,

- pisze o prze篡ciach i stanach psychicznych bohater闚,

- podejmuje samodzielne pr鏏y wprowadzania dialogu do opowiadania

 

Odniesienie do podstawy programowej

 

-Poj璚ia nadawcy i odbiorcy, sposoby rozpoznawania intencji wypowiedzi (np. pytam, odpowiadam, informuj, prosz)

-W豉軼iwo軼i opowiadania, opisu, dialogu oraz prostych form u篡tkowych.

-Terminy zwi您ane z przekazami ikonicznymi, radiem, telewizj, filmem, teatrem, pras.

-Akcent wyrazowy, intonacja.

-R騜nice mi璠zy j瞛ykiem potocznym a j瞛ykiem literatury oraz j瞛ykiem regionu.

-Terminy: bohater, w徠ek, akcja, autor, narrator, epitet, por闚nanie, wyraz d德i瘯ona郵adowczy, rym, zwrotka, refren, ba填, opowiadanie, powie嗆, proza, poezja.

-Wypowiedzenia oznajmuj帷e, pytaj帷e i rozkazuj帷e, w tym r闚nowa積iki zda.

 

 

 

 

Nauka o j瞛yku

Formy porozumiewania si

- umiej皻nie komunikuje si w sytuacjach codziennych,

- u篡wa form grzeczno軼iowych

- przedstawia si w zale積o軼i od sytuacji

- wyra瘸 w豉sne uczucia,

-formu逝je pro軸

i podzi瘯owanie,

- rozr騜nia nadawc

i odbiorc

- dobiera w豉軼iwe argumenty,

- zna podstawow zasad akcentowania, poprawnie akcentuje dane przyk豉dy

Czasownik

- odr騜nia czasownik od innych cz窷ci mowy,

- odmienia czasownik przez osoby i liczby

- odr騜nia formy osobowe od nieosobowych,

- odr騜nia rodzaj m瘰koosobowy od niem瘰koosobowego

- tworzy poprawne formy trudnych czasownik闚,

- odmienia czasowniki

i u篡wa ich w zdaniu

 - u篡wa bezokolicznik闚,

- poprawnie stosuje czasowniki

w r騜nych rodzajach

Rzeczownik

- odr騜nia rzeczownik od innych cz窷ci mowy,

- odmienia rzeczownik przez przypadki

- stosuje r騜ne formy rzeczownik闚 w zdaniach,

- okre郵a rodzaj rzeczownika

- odr騜nia rzeczowniki pospolite od w豉snych

 i poprawnie je zapisuje,

- ustala, o czym informuj liczby

i przypadki rzeczownika,

- okre郵a formy rzeczownik闚

- buduje zdania z r騜nymi formami rzeczownik闚,

- ustala, jakich przypadk闚 rzeczownika wymagaj poszczeg鏊ne czasowniki

Przymiotnik

i przys堯wek

- odr騜nia przymiotnik

 i przys堯wek od innych cz窷ci mowy,

- odmienia przymiotnik przez przypadki

- wyszukuje przymiotniki

 i przys堯wki w tek軼ie

- umie zastosowa odpowiednie formy przymiotnika w zdaniu,

- pos逝guje si przys堯wkami w zdaniu

- uzupe軟ia tekst odpowiednimi formami przymiotnika,

-   dostrzega zwi您ki mi璠zy przys堯wkiem a czasownikiem oraz przymiotnikiem

i rzeczownikiem

Przyimek

i sp鎩nik

- odr騜nia przyimek

 i sp鎩nik od innych cz窷ci mowy

- tworzy wyra瞠nia przyimkowe

- u篡wa sp鎩nik闚

 i przyimk闚 w zdaniach

-ustala funkcje przyimk闚

 i sp鎩nik闚 w zdaniach

Zdanie

- buduje zdania pojedyncze,

- rozumie poj璚ie zdania; potrafi je wyodr瑿ni

w mowie i w pi鄉ie

- odr騜nia zdanie od innych wypowiedze,

- buduje zdania pojedyncze nierozwini皻e,

- rozumie poj璚ie zdania nierozwini皻ego i rozwini皻ego; potrafi rozwin望 zdanie proste,

- na podstawie liczby orzecze rozpoznaje zdanie pojedyncze

i z這穎ne

 

 

- samodzielnie rozr騜nia zdanie pojedyncze od z這穎nego,

- buduje zdania pojedyncze rozwini皻e

- u篡wa zda zgodnie

z intencj nadawcy,

- stosuje odpowiednie znaki interpunkcyjne w tek軼ie

Podmiot

 i orzeczenie

- odszukuje w zdaniu g堯wne cz窷ci zdania

 

 - wskazuje r騜nice mi璠zy cz窷ci mowy a cz窷ci zdania

- dodaje okre郵enia do podmiotu i orzeczenia,

- zauwa瘸 zwi您ki mi璠zy podmiotem

i orzeczeniem

- rozwija zdania poprzez dodawanie okre郵e do podmiotu i orzeczenia

Litery i g這ski

- ustala kolejno嗆 liter

 w alfabecie,

- wymienia samog這ski

i sp馧g這ski,

-dzieli wyrazy na sylaby

- dostrzega r騜nic mi璠zy g這sk

 a liter,

- wie, co to jest akcent wyrazowy

- porz康kuje wyrazy

 w kolejno軼i alfabetycznej,

- ustala r騜nic mi璠zy g這sk a liter,

- odr騜nia samog這ski od sp馧g這sek

- odr騜nia g這ski d德i璚zne

 i bezd德i璚zne, twarde

i mi瘯kie, ustne

 i nosowe,

-poprawnie akcentuje wyrazy

Formy wypowiedzi

- wskazuje nadawc

i odbiorc,

- wyr騜nia elementy kartki pocztowej i listu,

- umiej皻nie adresuje kartk pocztow i list,

- konstruuje zwi瞛貫 wypowiedzi

- u篡wa zwrot闚 grzeczno軼iowych,

- odr騜nia opis od innych form wypowiedzi,

- wskazuje r騜nic mi璠zy opisem postaci i przedmiotu,

- tworzy opowiadanie na podstawie podanego planu,

- tworzy kr鏒kie wypowiedzi

z dialogiem,

- uzupe軟ia dialogiem komiks

 - poprawnie konstruuje wypowied,

- okre郵a tematyk og這szenia

 i zawiadomienia,

- zachowuje chronologi wydarze

w opowiadaniu,

- prawid這wo zapisuje dialog

 -tworzy opis na podstawie ilustracji lub zdj璚ia,

- wplata do opowiadania inne formy wypowiedzi,

- pisze poprawnie pod wzgl璠em ortograficznym, interpunkcyjnym

i gramatycznym

Odniesienie do podstawy programowej

 

-Poj璚ia nadawcy i odbiorcy, sposoby rozpoznawania intencji wypowiedzi.

-Odmienne i nieodmienne cz窷ci mowy oraz podstawowe kategorie fleksyjne.

-Wypowiedzenia oznajmuj帷e, pytaj帷e i rozkazuj帷e, w tym zdania i r闚nowa積iki zda.

-Zwi您ki wyraz闚 w zdaniu, w tym rola podmiotu i orzeczenia.

-Rodzaje g這sek.

-Akcent wyrazowy, intonacja.

-W豉軼iwo軼i opowiadania, opisu, dialogu oraz pozosta造ch form u篡tkowych

 

 

Ortografia i interpunkcja

Ortografia

- poprawnie przenosi wyrazy

-podejmuje pr鏏 pisania

z zachowaniem regu ortograficznych

- formu逝je podstawowe regu造 ortograficzne i stosuje je w praktyce

- pisownia wyraz闚 z „, rz”

- „, u” w r騜nych formach wyrazu

-zasady u篡cia „ ch i h”

- pisownia wielk i ma陰 liter

- przeczenie „ nie” z r騜nymi cz窷ciami mowy

- oznaczanie mi瘯ko軼i sp馧g這sek

- pisownia wyraz闚 z „,”

- pisownia wyra瞠 przyimkowych

- pisownia zako鎍ze form czasu przesz貫go

- u篡cie zwrot闚 grzeczno軼iowych

 

- 鈍iadomie stosuje regu造 ortograficzne

Interpunkcja

- stawia przecinek przed niekt鏎ymi sp鎩nikami

-podejmuje pr鏏 samodzielnego zapisu dialogu

z u篡ciem odpowiednich znak闚 interpunkcyjnych

- okre郵a, przed jakimi sp鎩nikami stawia si przecinki, a kt鏎e sp鎩niki tego nie wymagaj

-stosuje regu造 interpunkcyjne

 w praktyce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZEG茛OWE OSI:NI犴IA

KLASA V

 

 

Cele kszta販enia

Przewidywane osi庵ni璚ia ucznia

 

konieczne

podstawowe

rozszerzaj帷e

dope軟iaj帷e

 

dopuszczaj帷y

dostateczny

dobry

bardzo dobry

 

Kszta販enie literacko- kulturowe

Doskonalenie umiej皻no軼i nabytych w klasie IV

 

 

S逝chanie

 

 

 

 

 

 

 

 

- s逝cha z uwag

i ze zrozumieniem,

- rozpoznaje uczucia m闚i帷ego, np. rado嗆, smutek

- wskazuje najbardziej typowe dla s逝chowisk radiowych 鈔odki wyrazu

- rozpoznaje intencje                                      i uczucia nadawcy,

- dokonuje selekcji informacji,

- wymienia elementy odr騜niaj帷e s逝chowisko radiowe od utwor闚 literackich

- uk豉da informacje                               od najbardziej szczeg馧owych do najbardziej og鏊nych,

- potrafi okre郵i funkcje t豉 akustycznego                      

w s逝chowiskach radiowych

 

M闚ienie

- opowiada o sobie

 i zdarzeniach rzeczywistych lub fikcyjnych,

- okre郵a r騜nice mi璠zy k堯tni a dyskusj

- odr騜nia fikcj literack od rzeczywisto軼i

- potrafi opowiedzie tre嗆  mitu o Prometeuszu, Dedalu i Ikarze oraz Syzyfie, obejrzanego filmu                                      i wys逝chanego s逝chowiska radiowego

 

- podejmuje pr鏏 sformu這wania argument闚

- obja郾ia znaczenie podstawowych zwi您k闚 frazeologicznych pochodzenia mitologicznego                           i pr鏏uje w陰czy je                 do swojego j瞛yka,

- wyg豉sza                                    z pami璚i wiersze                              i fragmenty prozy

- bierze udzia w dyskusji                              i przestrzega jej zasad,

- potrafi opowiedzie prawdziw histori z elementami fikcji

- samodzielnie formu逝je argumenty

- potrafi opowiedzie tre嗆 wybranych mit闚 i opowie軼i biblijnych

- recytuje wiersze                                       i fragmenty prozy                                           z uwzgl璠nieniem zasad recytacji

- wyja郾ia motywy post瘼owania bohater闚

- wyja郾ia dos這wne                                    i przeno郾e znaczenie frazeologizm闚 pochodzenia mitologicznego                                          i biblijnego

- pos逝guje si wyra瞠niami odwo逝j帷ymi si do Biblii

 i mitologii, w陰cza je do j瞛yka czynnego

Czytanie

- czyta wyrazi軼ie

- odr騜nia autora od narratora

- korzysta ze S這wnika wyraz闚 obcych

- kr鏒ko potrafi opowiedzie tre嗆 filmu

- odr騜nia film dokumentalny                od fabularnego i animowanego

- odr騜nia teksty reklamowe                 od tekst闚 literackich

- wskazuje w tek軼ie                     i pos逝guje si poj璚iami: 鈍iat przedstawiony, bohater, narrator, proza, poezja

- wskazuje alegori w bajce

- odr騜nia utw鏎                       o tematyce biblijnej               od mitologii

- analizuj帷 film, czynnie pos逝guje si terminami: re篡ser, aktor, scenariusz

- podaje tytu造 przynajmniej trzech adaptacji filmowych

 

 

 

 

 

 

 

 

- czyta r騜ne teksty literackie, publicystyczne, popularnonaukowe

- rozr騜nia je ze wzgl璠u na tematyk i j瞛yk

- potrafi wyt逝maczy r騜nice mi璠zy autorem a narratorem

- wyja郾ia funkcj 鈔odk闚 stylistycznych w wierszu

- dostrzega r騜nic mi璠zy instrukcj a przepisem          

- wyja郾ia r騜nic mi璠zy utworem literackim a jego filmow adaptacj

- wymienia podstawowe gatunki filmowe

 

 

 

 

 

- pos逝guje si czynnie terminami: w徠ek, fikcja literacka

- dostrzega uniwersalne warto軼i tekst闚 literackich

- omawia charakterystyczne elementy: mitu, bajki, legendy, opowie軼i biblijnej

- wyja郾ia r騜nic mi璠zy filmem dokumentalnym, fabularnym                                i animowanym

- czynnie pos逝guje si terminami: scenarzysta, producent, kostiumolog, charakteryzator, scenograf, dubbing, kaskader, statysta, plan, scena, uj璚ie, operator

 

Pisanie

- potrafi u這篡 sw鎩 plan dnia

- redaguje kr鏒kie formy u篡tkowe

- odr騜nia teksty reklamowe od tekst闚 literackich

- sporz康za kr鏒k notatk na dowolny temat

-  buduje zdania pojedyncze 

 i z這穎ne

 -redaguje plan na podstawie opowiadania

- przekszta販a dialog                       na wypowied ci庵陰

- odr騜nia sprawozdanie od streszczenia

- redaguje d逝窺ze formy u篡tkowe

- uk豉da plan szczeg馧owy        

- tworzy opowiadanie tw鏎cze  

i odtw鏎cze

- redaguje opowiadanie                             z u篡ciem dialogu

- potrafi zredagowa sprawozdanie z r騜nych wydarze

- odr騜nia i podaje wyr騜niki przepisu i instrukcji

- sporz康za notatk                                      w postaci schematu, tabeli, wykresu

- tworzy opowiadanie tw鏎cze i odtw鏎cze, sprawozdanie                          z zachowaniem regu ortograficznych, interpunkcyjnych

i gramatycznych

- tworzy teksty poetyckie,   

w tym bajki

- potrafi stworzy reklam               i w豉sny komiks

- przekszta販a komiks                            w opowiadanie z dialogiem

 

 

 

Odniesienie do podstawy programowej

-Terminy zwi您ane z przekazami ikonicznymi, radiem, telewizj, filmem, teatrem, pras.

-W豉軼iwo軼i opowiadania, opisu, dialogu oraz prostych form u篡tkowych.

-Wypowiedzenia oznajmuj帷e, pytaj帷e i rozkazuj帷e, w tym r闚nowa積iki zda i zdania.

-Terminy: bohater, w徠ek, akcja, autor, narrator, epitet, wyraz d德i瘯ona郵adowczy, rym, zwrotka, refren, ba填, opowiadanie, powie嗆, proza, poezja.

-Poj璚ia: fikcja literacka, 鈍iat przedstawiony, nadawca, odbiorca, podmiot m闚i帷y, narracja, przeno郾ia, rytm.

-R騜nice mi璠zy j瞛ykiem potocznym a j瞛ykiem literatury oraz j瞛ykiem regionu.

 

 

Nauka o j瞛yku

Doskonalenie umiej皻no軼i nabytych w klasie IV

 

 

 

Formy porozumie-  wania si

- u篡wa s這wa przepraszam

- odr騜nia przeprosiny               od innego rodzaju wypowiedzi

- stosuje formy grzeczno軼iowe

 -wymienia okoliczno軼i sk豉dania 篡cze

- odr騜nia list od  e-maila

- prowadzi rozmow

telefoniczn

- odr騜nia prawd                      od k豉mstwa

- rozpoznaje nieprawd                           w wypowiedziach

- stosuje formy grzeczno軼iowe                     

w przekazie pisemnym

- rozpoznaje intencj m闚i帷ego

- wymienia sta貫 elementy zaproszenia

 

 

 

 

 

 

 

 

- wskazuje r騜nice mi璠zy przekazem ustnym

a pisemnym

.

Czasownik

- wskazuje tryby czasownika

- u篡wa formy prostej          

i z這穎nej czasu przysz貫go

 - odr騜nia czasowniki dokonane od niedokonanych

 

 

- poprawnie stosuje tryby czasownika w zdaniach

- poprawnie zapisuje cz御tki:

  -bym, -by, -by

- u篡wa czasownik闚 dokonanych   i niedokonanych w zale積o軼i od  charakteru wypowiedzi

 

 

 

Rzeczownik

- rozr騜nia rzeczowniki pospolite i w豉sne, 篡wotne 

i nie篡wotne, osobowe                            i nieosobowe

- u篡wa rzeczownik闚                  w zdaniu

- rozpoznaje rzeczowniki odczasownikowe

- potrafi zastosowa rzeczowniki pospolite i w豉sne, 篡wotne

 i nie篡wotne, osobowe

 i nieosobowe w zdaniach

 

- tworzy rzeczowniki                       od czasownik闚

 

 

 

 

 

Przymiotnik

- okre郵a formy przymiotnika

- odr騜nia rodzaje przymiotnik闚

- dostrzega zwi您ek przymiotnika                                  z rzeczownikiem

- u篡wa w zdaniach przymiotnik闚 w rodzaju m瘰koosobowym                      

 i niem瘰koosobowym

 

- potrafi ustali, na czym polega zwi您ek przymiotnika z rzeczownikiem

Przys堯wek

- potrafi odnale潭 przys堯wki                 w zdaniu

- odr騜nia przys堯wki

nieutworzone                         od przymiotnik闚                     od przys堯wk闚 utworzonych                                  od przymiotnik闚

 

- tworzy samodzielnie przys堯wki od przymiotnik闚

- poprawnie u篡wa przys堯wk闚 oznaczaj帷ych spos鏏, miejsce i czas

Liczebnik

- odr騜nia liczebnik od innych cz窷ci mowy

- u篡wa liczebnik闚 w zdaniu

- rozr騜nia liczebniki g堯wne, porz康kowe, u豉mkowe

i zbiorowe

 

- dostrzega zwi您ki pomi璠zy liczebnikiem a rzeczownikiem

- odmienia liczebniki

- stosuje liczebniki u豉mkowe

- potrafi zastosowa liczebniki zbiorowe w zdaniach

Zdanie

- zauwa瘸 r騜nic mi璠zy zdaniem a r闚nowa積ikiem zdania

- wskazuje r騜nic mi璠zy zdaniem pojedynczym                       a z這穎nym

 

 

 

- rozr騜nia zdania z這穎ne wsp馧rz璠nie i podrz璠nie

- oddziela przecinkiem wsp馧rz璠ne sk豉dniki zdania

- potrafi przekszta販i zdania na r闚nowa積iki zda i odwrotnie

- wyodr瑿nia zdania sk豉dowe

w zdaniach z這穎nych

- odczytuje ze zda

 i r闚nowa積ik闚 intencje nadawcy

 

 

 

- przekszta販a zdania pojedyncze na z這穎ne     

   i odwrotnie

- tworzy zdania z這穎ne wsp馧rz璠nie i podrz璠nie

- przedstawia na wykresie zdania z這穎ne wsp馧rz璠nie                                  i podrz璠nie

Zwi您ki wyraz闚

- wskazuje w zdaniu

zwi您ki wyrazowe

 

 

 

 

 

 

- potrafi odszuka w zdaniach wyrazy 陰cz帷e si w zwi您ki

 

- rozr騜nia wyraz nadrz璠ny                               i podrz璠ny

- przedstawia graficznie zwi您ki wyraz闚

- wskazuje zwi您ki wsp馧rz璠ne

 

 

 

 

 

 

Cz窷ci zdania

- potrafi dopasowa

i podmiot pod wzgl璠em formy

 i znaczenia

- rozwija zdania poprzez dodawanie do podmiotu                            i orzeczenia: przydawek, dope軟ie i okolicznik闚

- potrafi sporz康zi wykres zdania

 

 

 

- sporz康za wykres zdania, nazywaj帷 wszystkie cz窷ci zdania

Litery i g這ski

- odr騜nia g這sk od litery

- wyja郾ia znaczenie wyraz闚 utworzonych poprzez wymian g這sek

- tworzy nowe wyrazy poprzez zamian g這sek: ustnej na nosow, twardej na mi瘯k, d德i璚znej na bezd德i璚zn

- poprawnie akcentuje r騜ne formy danego wyrazu

Formy wypowiedzi

- wyr騜nia najwa積iejsze elementy sprawozdania       

- potrafi skonstruowa proste przepisy

- odr騜nia plan szczeg馧owy od ramowego

- potrafi napisa plan dnia

- wyszukuje najwa積iejsze wydarzenia w utworze

- odr騜nia przepis od instrukcji

- odr騜nia narracj pierwszoosobow od trzecioosobowej

- samodzielnie potrafi zebra informacje do napisania sprawozdania

- przekszta販a plan ramowy

w plan szczeg馧owy

- umiej皻nie pisze wst瘼, rozwini璚ie i zako鎍zenie                    w okre郵onej formie wypowiedzi

- stosuje narracj pierwszoso-

bow  i trzecioosobow

- pisze streszczenie na podstawie planu

- opisuje krajobraz  i dzie這 sztuki

- potrafi skonstruowa opis postaci

- pisze sprawozdania                                z autentycznych wydarze

- konstruuje instrukcj

- tworzy plan na podstawie opowiadania

- przekszta販a plan w opowiadanie

- prawid這wo zapisuje dialog                           w opowiadaniu

- pisze streszczenie na podstawie opowiadania

 

 

 

 

- podaje cel stosowania planu

-wpl徠uje dialog

w opowiadanie

- tworzy opowiadanie na podstawie komiksu

- ukazuje uczucia                      w opisie prze篡 wewn皻rznych

- pisze poprawnie pod wzgl璠em ortograficznym, interpunkcyjnym                 

i gramatycznym

 

Odniesienie do podstawy programowej

-Poj璚ia nadawcy i odbiorcy, sposoby rozpoznawania intencji wypowiedzi.

-Odmienne i nieodmienne cz窷ci mowy oraz podstawowe kategorie fleksyjne.

-Wypowiedzenia oznajmuj帷e, pytaj帷e i rozkazuj帷e, w tym zdania i r闚nowa積iki zda.

-Zwi您ki wyraz闚 w zdaniu, w tym rola podmiotu i orzeczenia.

-Zwi您ki znaczeniowe mi璠zy wyrazami.

-Rodzaje g這sek.

-Akcent wyrazowy, intonacja.

 

 

Ortografia i interpunkcja

Doskonalenie umiej皻no軼i nabytych w klasie IV

 

Ortografia

- poprawnie zapisuje cz御tki trybu przypuszczaj帷ego

 

- wskazuje zasady pisowni

nie z r騜nymi cz窷ciami mowy

- poprawnie zapisuje i, j po sp馧g這skach i samog這skach

- poprawnie zapisuje rzeczowniki z zako鎍zeniami :  -arz, -erz, -a, -e

- poprawnie zapisuje liczebniki i przymiotniki z這穎ne

- poprawnie zapisuje „i,j” po sp馧g這skach  i samog這skach

Interpunkcja

- oddziela przecinkiem jednorodne cz這ny zdania

 

-  wstawia przecinek przed powt鏎zonym sp鎩nikiem

-poprawnie stosuje znaki interpunkcyjne w zdaniach pojedynczych i z這穎nych

- poprawnie stosuje interpunkcj

w wypowiedziach pisemnych

         

 

 

 

SZCZEG茛OWE OSI:NI犴IA

KLASA VI

 

 

Cele kszta販enia

Przewidywane osi庵ni璚ia ucznia

konieczne

podstawowe

rozszerzaj帷e

dope軟iaj帷e

dopuszczaj帷y

dostateczny

dobry

bardzo dobry

 

Kszta販enie literacko- kulturowe

Doskonalenie umiej皻no軼i nabytych w klasach IV i V

 

S逝chanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- koncentruje si na s逝chaniu rozmaitych wypowiedzi

- podejmuje pr鏏 oceny wypowiedzi swojej i innych

 

 

- rozr騜nia mow i t這 akustyczne

- odr騜nia intencje nadawcy na podstawie barwy i si造 g這su

 

 

 

- uzupe軟ia wypowied niepe軟

- rozr騜nia mow i t這 akustyczne

-  s逝cha wypowiedzi krytycznie

- wskazuje b喚dy

w wypowiedziach innych os鏏                       

 

M闚ienie

- dostosowuje wypowiedz do sytuacji oficjalnych

i nieoficjalnych

- opisuje posta

- podejmuje pr鏏 przeprowadzenia wywiadu

z osob rzeczywist

- zna s這wnictwo zwi您ane

z teatrem, filmem, muzyk, malarstwem

- recytuje fragmenty wierszy

- dostrzega r騜nice mi璠zy j瞛ykiem literackim

a j瞛ykiem innych komunikat闚 w tym j瞛yka potocznego

- opisuje posta, pog喚biaj帷 opis o elementy charakterystyki

- cytuje fragmenty tekstu

w celu argumentacji

- przeprowadza kr鏒ki wywiad

z osob rzeczywist

- pos逝guje si s這wnictwem zwi您anym z teatrem, filmem, muzyk, malarstwem

- wypowiada si na temat fotografii, rysunku, obrazu, komiksu, filmu, spektaklu teatralnego

- recytuje wiersze i fragmenty prozy

- dostosowuje swoj wypowiedz do okre郵onego adresata

- charakteryzuje bohatera literackiego i podejmuje pr鏏 oceny jego post瘼owania

- przeprowadza wywiad z osob rzeczywist

- wyja郾ia znaczenie termin闚 literackich, filmowych, teatralnych przewidzianych

w programie nauczania

- recytuje tekst literacki, przestrzegaj帷 wi瘯szo嗆 zasad recytacji

- swobodnie wypowiada si w r騜nych sytuacjach

z uwzgl璠nieniem przejrzysto軼i intencji, precyzj znaczeniow

i adekwatnym do sytuacji nacechowaniem emocjonalnym

- omawia motywy post瘼owania bohatera literackiego, wykorzystuj帷 odpowiednie fragmenty tekstu na potwierdzenie swoich racji  

- przeprowadza wywiad z osob fikcyjn

- wypowiada si na temat grafiki tekstu publicystycznego, audycji telewizyjnej, s逝chowiska radiowego z uwzgl璠nieniem poznanej terminologii

- p造nnie

i z odpowiedni artykulacj, dykcj, akcentowaniem

i tempem m闚ienia recytuje dowolny tekst

 

 

  

Czytanie

- okre郵a dos這wne znaczenie tekstu

- wymienia 鈔odki stylistyczne

i pr鏏uje odszuka je w tek軼ie

- wskazuje rymy w wierszu

- wyszukuje elementy 鈍iata przedstawionego

- zna odmiany powie軼i

- odr騜nia j瞛yk potoczny od literackiego

- nazywa 鈔odki masowego przekazu

- okre郵a rodzaje czasopism ze wzgl璠u na cz瘰totliwo嗆 ukazywania si,

( dziennik, tygodnik, miesi璚znik, kwartalnik)

 

 

 

 

 

 

 

- rozpoznaje 鈔odki stylistyczne, w tym przeno郾i

- odr騜nia rymy m瘰kie od 瞠雟kich

- okre郵a elementy 鈍iata przedstawionego

- omawia r騜nic mi璠zy powie軼i wsp馧czesn a historyczn

- odr騜nia tekst literacki od naukowego i publicystycznego

- zna podstawowe funkcje 鈔odk闚 masowego przekazu                       

- analizuje tekst, pos逝guj帷 terminami i poj璚iami zapisanymi w podstawie programowej

-nazywa rodzaje rym闚 np. dok豉dna, niedok豉dne, parzyste, okalaj帷e

- okre郵a typ narracji

- odnajduje w tek軼ie w徠ek g堯wny i w徠ki poboczne

- rozpoznaje i nazywa cechy typowe dla powie軼i podr騜niczo –

- przygodowej

- zna g堯wne gatunki publicystyczne

-  wymienia najwa積iejsze gatunki prasowe

- korzysta ze S這wnika frazeologicznego

- dostrzega typowe elementy j瞛yka  tekst闚 nacechowanych emocjonalnie

- okre郵a przeno郾e i symboliczne znaczenie tekstu kultury

- analizuj帷 tekst, swobodnie pos逝guje si terminami i poj璚iami z podstawy programowej

- odr騜nia alegori od symbolu

- okre郵a funkcje: epitet闚, por闚na, uosobie, metafor

- rozpoznaje i nazywa cechy typowe dla powie軼i  obyczajowej

i fantasy

- rozpoznaje i nazywa r騜nice mi璠zy tekstem literackim, naukowym i publicystycznym

Pisanie

- pyta i odpowiada, potwierdza i zaprzecza, prosi i poleca,

potwierdza i zaprzecza, przyrzeka i obiecuje, zach璚a i zniech璚a, wsp馧czuje, w徠pi, odmawia, 瘸rtuje,

- redaguje kartk z pami皻nika

- zapisuje poprawnie dialog

-z  pomoc nauczyciela redaguje list oficjalny

 

 

 

 

 

 

 

- redaguje fragment dziennika

- pisze kr鏒k wypowiedz zawieraj帷 element oceny przedstawienia teatralnego

- tworzy opis z elementami charakterystyki postaci rzeczywistej i literackiej

-  podejmuje pr鏏 stworzenia listu oficjalnego

 

- dostosowuje zapis do formy wypowiedzi

- formu逝je wypowiedzi zgodnie

z intencj

- redaguje list oficjalny, poprawnie zapisuj帷 zwrot do adresata i zwroty grzeczno軼iowe

- wyr騜nia cz窷ci tekstu zgodnie z jego struktur

- tworzy notatk w postaci streszczenia;

- przeprowadza wywiad i zapisuje go, pope軟iaj帷 nieliczne b喚dy

- tworzy kartk z pami皻nika poprawn pod wzgl璠em ort., int. i j瞛.

- przeprowadza i zapisuje wywiad

- buduje wypowied o tr鎩dzielnej kompozycji z drobnymi potkni璚iami

 

- formu逝je wypowiedzi zgodnie z intencj, podaj帷 odpowiedni argumentacj

 i wyci庵aj帷 trafne wnioski

-  pisze charakterystyk osoby rzeczywistej

i postaci literackiej

- tworzy notatk w postaci mapy mentalnej

- redaguje dziennik, wywiad poprawne pod wzgl璠em ort., j瞛., int.

- adaptuje kr鏒kie

opowiadanie b康  fragment powie軼i na scenariusz teatralny

-podejmuje pr鏏 napisania recenzji spektaklu teatralnego

- buduje wypowied o tr鎩dzielnej kompozycji

z zachowaniem regu ort., int., j瞛.

 

 

 

                                                 Odniesienie do podstawy programowej

- poj璚ie nadawcy i odbiorcy

- sposoby rozpoznawania intencji wypowiedzi( np. pytam, odpowiadam, informuj, prosz…)

- w豉軼iwo軼i opowiadania, opisu, dialogu oraz prostych form u篡tkowych

- terminy zwi您ane z przekazami ikonicznymi radiem, telewizj, filmem, teatrem i pras

- r騜nice mi璠zy j瞛ykiem potocznym a j瞛ykiem literatury oraz j瞛ykiem regionu

- poj璚ia: fikcja literacka, 鈍iat przedstawiony, nadawca, odbiorca, podmiot m闚i帷y, narracja, przeno郾ia, rytm

- terminy: w徠ek, autor, akcja, narrator, epitet, por闚nanie, wyraz d德i瘯ona郵adowczy, rym, zwrotka, refren, ba填, opowiadanie, powie嗆, proza, poezja

 

 

 

 

 

 

Nauka o j瞛yku

Doskonalenie umiej皻no軼i nabytych w klasach IV i V

 

Formy

porozumiewania si

- zna zasady kulturalnej dyskusji

- szanuje pogl康y innych os鏏

- s逝cha odczyt闚 innych os鏏

- odr騜nia 瘸rt od k豉mstwa

- sk豉da obietnice i je dotrzymuje

- wsp馧redaguje tekst kr鏒kiego wyst徙ienia

- umiej皻nie zadaje pytania

- podejmuje pr鏏 sformu這wania argument闚

- redaguje kr鏒kie przem闚ienie

- aktywnie uczestniczy w dyskusji, uzasadniaj帷 swe racje

- tworzy przem闚ienie

- umiej皻nie dobiera s這wnictwo przy potwierdzaniu i zaprzeczaniu

- przeprowadza dyskusj

- ciekawie przedstawia s逝chaczom swoje przem闚ienie

- szuka odpowiedzi na wszystkie zadane mu pytania

Czasownik

- nazywa i rozpoznaje form osobow czasownika i nieosobow w postaci bezokolicznika

- nazywa i rozpoznaje nieosobowe formy czasownika zako鎍zone na :

- no, - to

- operuje wiedz i umiej皻no軼iami zdobytymi w cyklu lekcji o czasowniku

- analizuje informacje, kt鏎e nios poszczeg鏊ne kategorie gramatyczne czasownika

Rzeczownik

- odmienia rzeczowniki

- wskazuje temat i ko鎍闚k fleksyjn

- podaje rzeczowniki maj帷e tylko form liczby pojedynczej lub tylko liczby mnogiej

- odmienia rzeczownik ;;przyjaciel”

- odmienia rzeczowniki typu: s璠zia, Amerykanin

Przymiotnik

- stopniuje przymiotniki

- wskazuje r騜nice mi璠zy stopniami: r闚nym, wy窺zym i najwy窺zym

- stosuje wypowiedziach formy przymiotnika

w stopniach: r闚nym, wy窺zym i najwy窺zym

- odr騜nia stopniowanie regularne od opisowego i nieregularnego

- wyja郾ia, dlaczego niekt鏎e przymiotniki nie podlegaj stopniowaniu

- tworzy zwi您ki frazeologiczne

z przymiotnikami

Przys堯wek

- stopniuje przys堯wki

- tworzy przys堯wki od przymiotnik闚

- wskazuje r騜nice mi璠zy stopniami: r闚nym, wy窺zym i najwy窺zym

- odr騜nia stopniowanie regularne od  nieregularnego

- zna przys堯wki, kt鏎e nie podlegaj stopniowaniu

- okre郵a, kt鏎e przys堯wki nie podlegaj stopniowaniu

 

 

 

 

Liczebnik

- wymienia rodzaje liczebnika

- rozpoznaje rodzaje liczebnika

- stosuje wszystkie typy liczebnika w zdaniach

- obja郾ia zasady stosowania liczebnik闚 zbiorowych

- poprawnie zapisuje liczebniki wielowyrazowe

Zaimek

- odr騜nia zaimki od innych cz窷ci mowy

- wyja郾ia poj璚ia: zaimek rzeczowny, przymiotny, liczebny i przys這wny

- zast瘼uje r騜ne cz窷ci mowy zaimkami

- stosuje r騜ne formy zaimk闚

- odmienia zaimki

- obja郾ia zasady stosowania d逝窺zych i kr鏒szych form zaimka

Przyimek

i sp鎩nik

-  rozpoznaje sp鎩niki i przyimki

- prawid這wo stawia przecinek przed powt鏎zonym sp鎩nikiem

-  stosuje sp鎩niki w zdaniach pojedynczych i z這穎nych

- stosuje przyimki w zwi您kach wyrazowych

- wie, czym jest wyra瞠nie przyimkowe

- stosuje zasady interpunkcji przed sp鎩nikami

- poprawnie zapisuje przyimki z這穎ne

 

Zdanie

- wyodr瑿nia wszystkie cz窷ci zdania

- przekszta販a zdania pojedyncze na z這穎ne i odwrotnie

-  rozr騜nia rodzaje zda z這穎nych podrz璠nie

-  rozr騜nia rodzaje zda z這穎nych wsp馧rz璠nie

- buduje zdania z r騜nymi typami podmiot闚 i orzeczenia

- uwzgl璠nia szyk przydawki w zdaniu

- rozpoznaje zdania bezpodmiotowe

- stosuje poprawne orzeczenia w zdaniu z podmiotem szeregowym

- odczytuje informacje o zabarwieniu uczuciowym

-  wykonuje wykresy poszczeg鏊nych rodzaj闚 zda

S這wotw鏎stwo

-  odr騜nia wyrazy podstawowe

 i pochodne

- nazywa rodzaje formant闚

-  rozr騜nia zdrobnienia i zgrubienia

- podejmuje pr鏏 tworzenia wyraz闚 pochodnych za pomoc formant闚- definiuje wyrazy pokrewne i rodzin wyraz闚

- oddziela podstaw s這wotw鏎cz od formantu

- wskazuje wyrazy b璠帷e np. zgrubieniami, zdrobnieniami, nazwami czynno軼i

- tworzy wyrazy pochodne za pomoc formant闚

- wskazuje oboczno軼i w podstawie s這wotw鏎czej

-  ukazuje  na wykresie pokrewie雟twa w rodzinie wyraz闚

Formy wypowiedzi

- odr騜nia list oficjalny od prywatnego

- podaje sytuacje, w kt鏎ych stosujemy list oficjalny

- konstruuje zwi瞛貫 wypowiedzi

 

- ukazuje r騜nice mi璠zy reklam w formie ilustracji a reklam pisan

- sporz康za notatk z lekcji

- okre郵a r騜nice mi璠zy opisem postaci a charakterystyk

- wymienia elementy charakterystyki

- stosuje akapity

-  stosuje odpowiednie formy grzeczno軼iowe podczas pisania listu oficjalnego

- okre郵a wp造w reklamy na jej odbiorc闚

- podejmuje pr鏏 scharakteryzowania postaci rzeczywistej i literackiej

- charakteryzuje posta rzeczywist i literack

- pisze autocharakterystyk

- wyra瘸 w豉sne zdanie w wypracowaniu

                                       Odniesienie do podstawy programowej

- poj璚ie nadawcy i odbiorcy, sposoby rozpoznawania intencji wypowiedzi

- odmienne i nieodmienne cz窷ci mowy oraz podstawowe kategorie fleksyjne

- wypowiedzenia oznajmuj帷e, pytaj帷e i  rozkazuj帷e, w tym zdania i r闚nowa積iki zda

- budowa s這wotw鏎cza wyraz闚

- w豉軼iwo軼i opowiadania, dialogu i opisu oraz pozosta造ch form u篡tkowy

Ortografia i interpunkcja

Doskonalenie umiej皻no軼i nabytych w klasach IV i V

 

Ortografia

- prawid這wo zapisuje tytu造 ksi捫ek

- stosuje pisowni „”

w zako鎍zeniach: - 闚na, - 闚ka

- poprawnie przenosi wyrazy zawieraj帷e przedrostek

- poprawnie zapisuje liczebniki proste

- stosuje zasady pisowni „nie” z r騜nymi cz窷ciami mowy

- poprawnie zapisuje liczebniki u豉mkowe

- przestrzega zasad pisowni „nie” zaimkami oraz z przymiotnikami przys堯wkami w stopniu wy窺zym i najwy窺zym

- poprawnie zapisuje liczebniki z這穎ne

- poprawnie zapisuje przedrostki typu: roz-, bez-, wes-, wez-

- poprawnie zapisuje zako鎍zenia wyraz闚 typu: -dzki, -cki; -dztwo,

- ctwo; - stwo; -ski

- poprawnie stosuje zasady pisowni „i”,„ j” po przedrostkach zako鎍zonych na sp馧g這sk

 

- obja郾ia pisowni wybranych przedrostk闚 

i zako鎍ze wyraz闚

 

Interpunkcja

- z nieznaczn pomoc nauczyciela stosuje wi瘯szo嗆 zasad poznanych w klasach IV i V

-  stosuje poznane zasady interpunkcji

- obja郾ia funkcje pe軟ione

w tek軼ie przez znaki interpunkcyjne

- poprawnie stosuje poznane zasady

- bezb喚dnie stosuje

 w swych pracach pisemnych poznane znaki interpunkcyjne

           

Sposoby sprawdzania i oceniania osi庵ni耩 uczni闚.

 

 

 

W zakresie pisania:

 

·        dyktando 2 x w semestrze

·        test j瞛ykowy 2 x w semestrze

·        praca klasowa sprawdzaj帷a umiej皻no嗆 redagowania r騜nych form wypowiedzi 2 x w semestrze

·        praca domowa raz w miesi帷u

·        獞iczenia j瞛ykowe wg potrzeb

·        kartk闚ki z trzech ostatnich lekcji wg potrzeb

 

 

W zakresie czytania:

 

·        test rozumienia tekstu literackiego i nieliterackiego 2 x w semestrze

·        test techniki czytania wg potrzeb

 

 

W zakresie m闚ienia:

 

·        ocena za odpowied na lekcji

·        wyg豉szanie tekst闚 (liryka, epika) raz w semestrze

·        prezentacja np. projekt闚 indywidualnych i grupowych

 

 

 

 

Kryteria oceniania

I.                  Dyktanda

   Ocena

Liczba b喚d闚 ortograficznych

bardzo dobry

bezb喚dnie; 1 b陰d drugorz璠ny

dobry

1-2 b喚dy

dostateczny

3 b喚dy

dopuszczaj帷y

4 b喚dy

niedostateczny

5 i wi璚ej b喚d闚

 

II. Wyg豉szanie tekst闚 lirycznych b康 epickich

1.     Pami璚iowe opanowanie utworu.

2.     Zrozumienie tekstu.

3.     Interpretacja uczuciowa.

4.     Intonacja, akcenty.

5.     Postawa, zachowanie recytatora.

L.p.

0 pkt

1 pkt

2 pkt

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

 

Uczniowie wsp鏊nie z nauczycielem oceniaj recytacje koleg闚 i kole瘸nek

z klasy. Proponuj punkty w skali 0-2 za ka盥e z wymienionych wy瞠j kryteri闚. Maksymalnie ucze mo瞠 zdoby 10p.

celuj帷y - 10p.

bardzo dobry- 9p.

dobry- 7-8p.

dostateczny- 6p.

dopuszczaj帷y- 3-5p.

 

III.           Prowadzenie zeszytu przedmiotowego.

 

 

 

 

Ocena

Kryteria

bardzo dobry

-         zeszyt bardzo staranny

-         pe軟e notatki i prace domowe

-         brak b喚d闚( szczeg鏊nie ortograficznych)

-         brak b喚d闚 przy przepisywaniu

dobry

-         zeszyt staranny

-         pe軟e notatki i prace domowe

-         nieliczne b喚dy

-         brak b喚d闚 przy przepisywaniu z tablicy

dostateczny

-         zeszyt w miar staranny

-         niewielkie braki w notatkach

-         liczne b喚dy, tak瞠 przy przepisywaniu

dopuszczaj帷y

-         zeszyt niestaranny

-         znaczne braki w notatkach

-         liczne b喚dy przy przepisywaniu

niedostateczny

-         zeszyt niestaranny

-         brak notatek

-         bardzo du瘸 liczba b喚d闚

 

 

 

 

 

 

IV.           Prezentacja indywidualna

 

         Kryteria

  Punkty

·        uporz康kowanie my郵i

·        zrozumia這嗆 formu這wanych my郵i

·        poprawno嗆 j瞛ykowa

·        g這s pewny i wyra幡y

·        kontakt wzrokowy ze s逝chaczami

·        oszcz璠na gestykulacja i mimika

·        robienie pauz dla efektu

·        dobra dykcja i wymowa

·        wywa瘸nie tempa m闚ienia

·        zwracanie uwagi na reakcj s逝chaczy

 

0-1

0-1

0-2

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

 

Ocen pozytywn mo瞠 otrzyma ucze, kt鏎y uzyska co najmniej 5p.

Prezentacje oceniaj uczniowie z nauczycielem. Uczniowie uzasadniaj

przyznawan ilo嗆 punkt闚. Bazuj帷 na powy窺zych kryteriach wskazuj

pozytywy i b喚dy pope軟ione w prezentacjach.

Przy ocenie bierzemy pod uwag mo磧iwo軼i dziecka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.               Prace pisemne

 

kryteria

celuj帷y

bardzo dobry

dobry

 

 

dostateczny

dopuszczaj帷y

niedostateczny

Tre嗆

 - temat wyczerpany, wzbogacony o w豉sne przemy郵enia

 

- temat prawie wyczerpany

- ma貫 odst瘼stwa

od tematu

- cz窷ciowa zgodno嗆

z tematem

- nawi您ania do tematu

- praca nie na temat

 

 

 

- trafny dob鏎 materia逝, wykroczenie poza kanon lektur

- brak b喚d闚 rzeczowych

- trafny dob鏎 materia逝, uwzgl璠nienie podstawowego kanonu lektur 

- brak b喚d闚 rzeczowych      

- dob鏎 materia逝 trafny, ale zaw篹ony

- w zasadzie brak b喚d闚 rzeczowych

- dob鏎 materia逝 do嗆 ubogi

- nieliczne b喚dy rzeczowe

- materia ubogi lub bardzo ograniczony

- b喚dy rzeczowe

- niew豉軼iwy

dob鏎 materia逝 

- liczne b喚dy rzeczowe

 

 

 

- interpretacja utwor闚 pog喚biona, samodzielna, wnikliwa, szeroka

- s康y dojrza貫, samodzielne oceny    

- odczytanie metaforyczne

 

- interpretacja samodzielna, poprawna

- pr鏏a formu這wania ocen i s康闚

- interpreta-

cja bez pr鏏y formu這wa- 

nia samodziel-

nych ocen, s康闚, ale poprawna

- interpretacja odtw鏎cza, powierzchowna, bez wnioskowania

- interpretacja utwor闚 niezgodna    

z tematem

 

 

 

 

 

 

Forma

- 鈍iadomie wybrana forma,    

oryginalne rozwi您ania

- konsekwentna realizacja okre郵onej formy

- konsekwentna realizacja okre郵onej formy z ma造mi uchybieniami

- realizacja formy bez g喚bszej jej 鈍iadomo-

軼i

- elementy formy

- brak 鈍iadomo軼i formy

 

 

 

- kompozycja uporz康kowana, logiczna

- literacko嗆 wypowiedzi, oryginalno嗆

- wypowied kompozycyjnie sp鎩na, przejrzysta, elementy oryginalno軼i

- wypowied sp鎩na, logiczna, poprawna, ale pozbawiona oryginalno軼i

- kompozy- 

cja lekko  zak堯cona,

lekko zachwiane proporcje, ale ca這嗆 wypowiedzi logiczna

 

- wyra幡ie zak堯cona kompozycja np. zbyt d逝gi wst瘼, brak zako鎍zenia 

- brak sp鎩no軼i i logiczno軼i

- brak sp鎩no軼i, logiczno軼i

 

 

 

 

 

 

 

- styl podkre郵aj帷y indywidualno嗆 pisz帷ego, obrazowy         

- sk豉dnia urozmaicona     

- bogactwo j瞛yka

- styl urozmaicony, barwny, bogaty 

- bogactwo j瞛yka

- styl poprawny, zr騜nicowany 

- sk豉dnia poprawna

- ma貫 zr騜nicowa-nie stylu 

- zas鏏 s這wny niezbyt bogaty 

- nieporad- 

no嗆 sk豉dniowa nie utrudniaj帷a zrozumienia

- ubogie, ale poprawne s這wnictwo 

- b喚dy sk豉dniowe nie wykluczaj帷e zrozumienia tekstu

- ubogie s這wnictwo, liczne powt鏎zenia   

- b喚dy sk豉dniowe wykluczaj zrozumienie tekstu

Tech-

nika

-praca wzorowa pod wzgl璠em uk豉du graficznego               

- praca estetyczna 

- pismo czytelne, kszta速ne

 

- uk豉d graficzny poprawny

- uk豉d graficzny         z b喚dami np. akapity

- powa積e b喚dy  w uk豉dzie graficznym np. akapity, margines

- brak 鈍iadomo軼i sensu uk豉du graficznego

 

 

- j瞛yk i ortografia bezb喚dne, ewentualnie dopuszcza si:   

·         1 b陰d j瞛ykowy

·         1 b陰d ortograficzny

·         1 b陰d interpunkcyjny na stron

- pojedyncze b喚dy j瞛ykowe- 1 na stronie  

- ortografi- 

czne  1 na stronie 

- nieliczne b喚dy j瞛ykowe 2 na stronie  

- b喚dy ortografi-  

czne 2 na stronie   

- kilka b喚d闚 interpunkcyjnych

- sporo b喚d闚 j瞛ykowych 3-4 na stron  

- liczne b喚dy ortograficzne            3-4 na stron 

- liczne b喚dy interpunkcyjne

- wiele b喚d闚 j瞛ykowych utrudniaj- 

cych zrozumienie tekstu 

- liczne b喚dy ortograficzne interpunkcyj- 

ne

               

 

 

 

VI.           Testy j瞛ykowe oraz kulturowo - literackie

 

Procenty

           Ocena

0-29%

niedostateczny

30-49%

dopuszczaj帷y

50-74%

dostateczny

75-89%

dobry

90-100%

bardzo dobry

             100% oraz bezb喚dnie wykonane zadanie dodatkowe, kt鏎ego realizacja wymaga od ucznia wiedzy i umiej皻no軼i wykraczaj帷ych poza program nauczania danej klasy

celuj帷y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposoby poprawiania wynik闚 niekorzystnych.

 

Zak豉da si, 瞠:

 

·        poprawi mo積a ka盥 ocen z prac pisemnych w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, najp騧niej tydzie po sprawdzeniu i om闚ieniu wynik闚;

·        poprawi mo積a tak瞠 ocen ustn z wyj徠kiem prezentacji;

·        poprawi ocen mo積a tylko raz;

·        oceny za wypowied ustn b康 prac poprawion wpisywane s do dziennika;

·        uczniowie, kt鏎zy nie pisali pracy klasowej, sprawdzianu czy dyktanda z powodu nieobecno軼i na zaj璚iach, musz je pisa w terminie poprawkowym wyznaczonym przez nauczyciela;

·        ucze nie mo瞠 poprawi ocen na tydzie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym

 

 

 

 

 

                   Obni瞠nie poziomu wymaga w zakresie prac pisemnych  z j瞛yka polskiego.

             Dotyczy uczni闚 z klas IV – VI posiadaj帷ych orzeczenie poradni psychologiczno- pedagogicznej w zakresie dysortografii oraz

             dysleksji.

 

Wobec ucznia posiadaj帷ego opini b康 orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej stosowany jest obni穎ny poziom wymaga. Szczeg鏊n uwag zwraca si na zaanga穎wanie i wysi貫k ucznia w這穎ne w realizacj zada.

I.                   Dyktanda:

 

-         ucze pisze tekst dyktanda taki, jak pozostali uczniowie, jednak jego praca nie podlega ocenie, a s逝篡 wskazaniu sfer ortografii, kt鏎e powinny by uczynione przedmiotem 獞icze;

 

-         ucze powinien zna zasady ortografii przewidziane programem nauczania w danej klasie;

 

-         ucze oceniany jest za poprawno嗆 zapisania uprzednio opracowanego zestawu wyraz闚 w obr瑿ie danej trudno軼i ortograficznej ( zestaw obejmuje10 s堯w) oraz za znajomo嗆 zasad ortografii. Spos鏏 oceniania przedstawia si nast瘼uj帷o:

             bardzo dobry – zapisuje z pami璚i bezb喚dnie co najmniej 9 s堯w

             dobry -  zapisuje z pami璚i bezb喚dnie co najmniej 8 s堯w

             dostateczny -  zapisuje z pami璚i bezb喚dnie co najmniej 5 s堯w

             dopuszczaj帷y – przepisuje bezb喚dnie zestaw 10 s堯w z trudno軼i ortograficzn

             niedostateczny – nie potrafi bezb喚dnie przepisa zestawu wyraz闚

 

II.                Wypracowania:

 

-         liczne b喚dy ortograficzne , jak r闚nie leksykalne ,dotycz帷e

zniekszta販enia zapisu graficznego wyrazu, nie s brane pod uwag przy ocenie pracy, lecz s逝膨 jako materia do indywidualnych 獞icze ucznia.

     

      Postanowienia ko鎍owe:

- oceny s jawne zar闚no dla ucznia, jak i jego rodzic闚 (prawnych opiekun闚). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne ucze i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymuj do wgl康u podczas zaj耩 lekcyjnych, wywiad闚ek oraz  tzw. godziny konsultacji dla rodzic闚;

- na pro軸 ucznia lub jego rodzic闚 (prawnych opiekun闚) nauczyciel ustalaj帷y ocen, uzasadnia j;

- spos鏏 informowania rodzic闚 i uczni闚 o propozycjach ocen 鈔鏚rocznych i ko鎍oworocznych oraz zagro瞠niach        ocenami niedostatecznymi odbywa si zgodnie ze statutem szko造

- nie ocenia si ucznia po d逝窺zej, usprawiedliwionej nieobecno軼i w szkole. Ucze zobowi您any jest do zaliczenia zaleg貫go materia逝 w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flash Zegar
Kalendarz
Czerwiec 2018
Nd Pn Wt Cz Pt Sb
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Pogoda
© meteogroup.pl
Logowanie
Nazwa U篡tkownika

Has這

Zapami皻aj mnieRejestracja
Zapomniane has這?
   Strona g堯wna :: O szkole :: Historia szko造 :: Izba Pami璚i :: Galeria zdj耩 :: Ksi璕a Go軼i :: Kontakt
Copyright © Adam Oleszko - 2010
engine: PHP-Fusion v6.01 || angeltheme by: angelside - okna, imprezy